NIEUWS- EJi ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT WEK BINNEN L A N I). No. 67. V IJ F-E N-T W I K T I TE J AARG AN G. 1 8 7 WOENSDAG 24 AUGUSTUS. MMMböüB ka A - S X EEK COURANT veiligheid en onafhankelijkheid voorkomt. ver hand welingelichtheid der correspon- eene Jr in Cour, wordt uil Hage mede ™.e van rapporteurs uit en katoen in alle op elke breedte. en kleur 4°. 5°. 6°. 7°. Vervolgens kleine bezending bier op flesschen** De sedert eenige dagen te Groningen in vrij- heidgestelde B. Rotgers in de Prov. Gron. Cour. gezien hebbende dat men giften voor hem wil bijeenbrengen als schadeloosstelling voor het geen door hem bij zijne onschuldig-veroordeeling is ge leden, heeft in genoemd blad die giften van de —..ff gewezenmaar alleen om werk verzocht. Tusschen een gehuwd persoon te Westergeest en een ongehuwden in eene andere gemeente is reeds t accoord gemaaktdalwanneer de eerst.e ban schutters moet uittrekken ter verdediging van het Vaderland de eerste plaatsvervanger zal wor den voor den laatste, en daarvoor genieten ƒ1000 als vast fonds, en f 7 per week, af te staan aan ’l huisgezin zoolang de man onder dienst is. Uit Sappemeer wordt gemeld, dat daar iemand een plaatsvervanger kocht, zonder dienstplichtig te zijn. Een ander verkocht zich als plaatsver vanger niettegenstaande hij zelf schutterplich- Ug was. Aan de Zuanl. Cvu.,. wt 'edee!ddat de commissie Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Uit Limburg wordt medegedeeld, dat 'de Prui sische dorpen in de nabijheid onzer grenzen op gevuld zijn met gekwetsten, die de Pruisische Regeering aan hunne familiën heeft teruggezonden, omdat zij zelve geen zog voor hen kan dagen aangezien de hospitalen de openbare inrichtin gen en vele kerken met menschen zijn opgevuld. In eene gemeente, niet ver van Roermond, heeft een vader zijne drie zonen uit het leger zien te- rugkeerende een met een been, de tweede met één arm en de derde met een kogel in den schouder. Die drie zonen zijn thans "ten laste hunner ouders, die zij vroeger met hun arbeid ondersteunden. Meer dan honderd inwoners der gemeente Gladbach zijn op het slachlveld geble ven. Men heeft er dan ook de zwarte vlag gehe- schen, terwijl elders victoria geroepen Werd. De gemeentebesturen van Friesland hebben ontvangen eene missieve van Ged. Staten, ten geleide van tadres der gemeente-ontvangers in die provinciedie en corps om verhooging van jaar wedden verzoeken. De adviezen desbetreffende moeten vóór 1 Oct. a. s. bij Ged. Staten zijn uitgebracht. De Indische begrooting voor 1871 is geraamd «P (119’692 074 in ontvangst en 109’305.392 10 uitgaaf, zoodater een batig slot moet zijn van 10’386.682, waarvan 10 mill, als bijdrage wt de schatkist in Nederland. ]s^°'”enS Noorden zal de heer Heldewier gezmt uit Florence naar Madrid worden ver- _aa,s ,erwip de heer Roest van Limburg de ca me te Florence zou gaan vervuilen. In de gemeente Opsterland is sints het school geld is afgeschafl (1°. Jan. 1870) het aantal school gaande kinderen met 11% toegenomen en heeft t schoolbezoek meer geregeld en aanhoudend plaats, dan voor dien tijd. Dij de keuze van een lid der Tweede Kamer, ter vervanging van generaal W. J Knoopm het hoofdkiesdislrict Alkmaar zijn opge- ornen 1771 van de 3216 stemgerechtigden. Geldig 1760. Jhr. C. v. Foreest bekwam 878, en ook generaal Knoop 878. Derhalve herstem ming. ADXERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7% Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Sprekende over de waarschuwing, dezer dagen door den minister van justitie aan enkele bladen gezondenzegt de Zaanl. Ct. dat zij met zeker heid vernomen heeftdat de minister van justitie zich dezer dagen met eene ernstige waarschuwing onder bedreiging nog wel van bij eene tweede maal eene vervolging ie zullen doen instellen tot een onzer bladen gericht heeftomdat het zich een gemotiveerd oordeel veroorloofde over de handelingen van een der gekroonde hoofden. Zulk eene handelwijze getuigt volgens de Zaanl. Cour. van al te overdreven vrees. Het Leidsch. Dagbl. meent te weten, dat o. a. de Tijd eene soortgelijke vermaning als waarvan hierboven is gewaagdheeft ontvangen en wel wegens een heftig artikel tegen keizer Napoleon. De Noordstar geeft aan den minister van bui- lenlandsche zaken en ’t geheele ministerie groo- ten lof, naar aanleiding van de waardige en va- deilandlievende houding in den tegenwoordigen tijd ter zake der neutraliteit aangenomen. Daarom keurt het blad het ontslag of liever de aanleiding tot het 'ontslag onzes gezants te Londen zeer goed, want, zegt zij »De Nederlandsche diplomatie vertegenwoor digt natuurlijk de gevoelens der Nederlandsche regeering. De houding der eerste wordt geacht te zijn voorgeschreven door de laatste. Keurt zij de handelingen harer vertegenwoordigers in het buitenland niet af, waar die in strijd zijn met de gegeven bevelenof waar zij het land in moeilijkheid kunnen brengen dan wordt zij geacht met die handelingen in te stemmen en komen de gevolgen dier handelingen voor hare rekeningof liever worden zij op rekening ge steld van den Staat, die vertegenwoordigd wordt. Daarna trekt zij een parallel tusschen de di plomaten en de dagbladperswelke de uitdruk king is van de gevoelens der natie en daarom geen partij noch sympathie of antipathie aan den dag mag leggen voor eene der thans oorlogvoe rende partijen omdat het gevoelen der natie is, dat het beginsel der onzijdigheid zoo strikt mo gelijk moet worden toegepast. Volgens haar, moet de natie streng zijn te genover de pers, die daarvan afwijkt, omdat ééne daad één woord voldoende kan zijnom noodlottige gevolgen na zich te slepen. Duidelijk heeft de Noordstar hier het Dag blad op het oog en de 'lijd. De conservatieve pers getuigt hiermede alzoo dat de HH. Heemskerk Az.Nierstrasz van ZüYLEN SCHIMMELPENNINGK VAN HERWERDEN en hunne medeplichtigen het vaderland in gevaar zonden kunnen brengen dus niet voor vaderland lievend of vrienden van Nederland zijn te houden. Merkwaardig is dal. Niet dal wij zulks en iederdie goed uil de oogen zietniet voor lang wisten (feiten zijn welsprekender dan woor den); maar het verdient toch de attentie, de partij die zich nog wel de nationale pleegt te noemenzóó over hare hoofden te hooren oor- deelen. ilel bewijst ten minsten ditdat zij in hare eigene oogen als gevaarlijk voor het land, zijr.e Op hun daartoe gedaan verzoek is aan de hee- ren Mr. S. J. F. H. Nedermeijer ridder van Ro senthal en J. F. Mansleld, eervol ontslag verleend als leden van het college van regenten over het huis van arrest te Sneek en zijn door Z. M. benoemd tot leden van bedoeld college: Jhr. mr. P. J. van Beijma, officier van justitie bij de ar rondissements rechtbank te Sneeken de heer mr. R. L flamerster Dijkstraburgemeester dier gemeente. SNEEK, 23 Augustus. Bij de kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, is van den commissaris des konia»s in onze provincie namens den minister van" bin- nenlandsche zakenafschrift ingekomen van een schrijven van den Nederlandschen Consul in Per- zie, waarin aanvrage wordt gedaan om stalen en monsters van eenige voortbrengselen onzer nijverheid. En wel 1°. Stalen manufacturen soorten een meter lang en 2U. idem, laken van elke’ soort vooral chamois en bruin. 3°. idem, linnenvooral fijn nend linnen i- - - beddelinnen. De waarschijnlijkheid dat de academie te Gro ningen wordt opgehevengeeft de Groninger Ct. aanleiding om te zeggen Hoe diep wij het ook betreuren, maar al te waar blijkt het te zijn, dat de tweede' kamer reeds feitelijk het doodvonnis over onze hooge- school heeft uitgesproken Wij voor ons kunnen het niet anders dan als eene ramp beschouwen, en hopendat men van dit heilloos plan nog ter goeder ure mag terugkomenmaar tevens ook dat er alles aangewend worde omzoo mogelijk, de Groninger academie haar vorigen bloei terug te schenken.” j Van verschillende zijden werd dezer dagen ’t overlijden medegedeeld van prins ^Albert” van Pruisen. Zelfs duitsche couranten behelsden ’t bericht. Enkelen beweerden, dat ’t de zoon, anderen dat ’t de echtgenoot was van prinses Maiianne der Nederlanden. Thans echter ver neemt het Vad. »van zeer geachte zijdedat t geiucht uit de lucht is gegrepen. Vader noch zoon is gekwetst of overleden. de tweede kamer die gereed is met haar ver- I slag over de defensiewet, besloten heeft de open baarmaking tot later uit te stellen met het oog op den oorlogstoestand. hertogdom Luxemburg, onze konir.g eindelijk zijn ongenoegenwegens het niet-slagen dier al lerdolste onderhandelingen koelende op den heer fc.v,er®.’ z>etdaar zóóveel beelden, die alweer uidehjk maken, uit welke onzuivere bronnen TT11?6 daSbladen hunne correspondenten uit Nederland ontvangen, of met hoeveel onwe tendheid ze die m hun eigen bureel samenstellen. Wanneer we te beschikken hadden over de kiesche bewoordingen van den minister Heems kerk dan zouden we zeggen dat het bericht m de Avenir National seen infame leugen” is. Naar wij uit goede bron kunnen meedeelen zal het geiluslreerde londensche weekblad The Graphic in zijn nommer van den 19 deker het veel besproken geheime traktaat opnemen tus schen Frankrijk en Pruisen tot verdeeiing van Belgie en Nederland. Dit stuk kwam op bijzon dere wijze in handen der redactie van genoemd weekblad dat thans een facsimilé van het oor spronkelijke dokument zal geven, dat door graaf Benedetti persoonlijk geschreven is, en nauw- eurig alle doorhalingen en veranderingen bevat die door von Bismarck voorgesteld werden. (N. B. v. d. Boekh.) L e kanoer van koophandel en fabrieken te C beeh van den Nederlandschen gezant e arijs het navolgende telegram ontvangen I ^portation de grains par ter re vient d’ètre ynterdile aujourd huie. Par mer sera inter- probablement deniain. Importation libre. j Staatsblad no. 130 bevat de wet van 20 uh 1870, houdende bekrachtiging van eenige ar- iKelen der aan jhr. mr. P. J. W. Teding van ^‘erkhout verleende concessie tot landaanwinning bedÜking van een gedeelte van hel Friesche door verbinding van hel eiland Ameland fnet d«n vasten wal. Een nieuw staaltje van Fransche bladen levert de volgende dentie in de Avenir National: »De Nederlandsche Regeering is zeer ontevre den geweest over de koelheidwaarmede Enge land haar verzoek dat de neutraliteit van Neder land gedurende den Fransch-Pruisischen oorlog door de groote mogendheden mocht worden ge- waaiboi gd heelt ontvangen. De Nederlandsche minister is in deze onderhandeling even ongeluk kig geweest als in eene tweededie hem "tege lijkertijd opgedragen was, om een protocol "te verkrijgen tot bevestiging der door het tractaat van 1867 gewaarborgde neutraliteit van het groot hertogdom Luxemburg, Lord GranviPe heeft geantwoord dat de vrijwil lige en eigenmachtige neutraliteit van Nederland geen bevestiging noodig haden datwal het Groothertogdom aangaat, het niet noodig was iets toe te voegen tot het geschiede op de Lon densche conventie, nog geen drie jaar geleden. Willem III, dubbel teleurgesteld, en als Ko- ning der Nederlanden, en als Groothertog van Luxemburg heeft zijn vertegenwoordiger de blij ken van zijn ongenoegen niet gespaard. Den heer Gevers is te kennen gegeven dat hij zijn ontslag moest vragen, enz. enz.” Wij behoeven aan het Nederlandsche publiek wel niet aan te toonen, zegt het Vaderland dat deze correspondentie volkomen onwaar is. De Nederlandsche regeering smeekende om de garantie onzer neutraliteit, die wij zelf zeer goed kunnen handhaven, de Nederlandsche minis ter onderhandelingen voerende voor hel Gro.it- A1 deze artikels moeten gemerkt en van prijs opgave voorzien franco aan boord te Bouchir worden afgeleverd. Nog is bij dat eerste schrijven gevoegdeen afschrift van een lijst van sommige persische producten met prijsopgave, afkomslig van den- ze fden consul; eene opgave zeker niet onbelang rijk voor onzen handel. Wij kunnen die lijst niet best in haar geheel overnemenmaar verwijzen belangstellenden naar den Secretaris van bovengenoemd collegebij wien ze voor ieder ter inzage ligt. J Wij vestigen er dus de aandacht onzer han delaren op. De toestand van den landbouw en den land bouwer, die in de maand Juni niet bijzonder gunstig was, en zich donker in de toekomst liet men"611’ heeft sedert een Sunstige wending geno- V. as de opbrengst van hooi beneden het mid delmatige; hield de buitengewone en aanhouden de droogte de aanvankelijke gunstige groei van e hooi en graslanden tegen was er over het algemeen schaarschtedoor den gevallen regen, in i en doorschij- voor zomerhemden eneenig tafel- en (deze tegen rembours). Aardewerk in alle soorten. Gei affineerde en broodzuiker. Papeterie Waskaarsen. voor de Europeanen aldaar vierkante flesschen ••’wlïïi 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1