NWS- EN IDÏERTENT1E-BIAD VOOR DE binnenland. 1 GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. L I f) i w vergadering No. 68. 1 '7 o ZATERDAG 27 AUGUSTUS. J M T S T V IJ F-jE ,N-T VV I IN 1 van den Gemeente-raad van Sneek, opMaandagden29Aug. 1870, IIET ROODE TC~R.~CT.TS de meKSchen niet in vrienden en vijanden; zij vraagt I zijn echtgenoote teru^ met naar nationaliteiten of tongvallen: zij biedt hare - I I; i De- Sterfte verhouding der predikanten (alle dan 13/enH i920) bedroe^els meer Ki 'A s\i: COURAN H 1 v. de den krijg. I denzelfde, van van de vacantie- fl i’ I alle f 5 a r 0 0 18. Opmaking noeming van zetters tingen. t s .5 >r 16 >1 ,9 3 !3 5 8 XJM dat ei' waarvan acht en en het gaf eene het slagveld, i vertoon- Op 6 Sept. a. Arumer Dames en l_„ Hoogen Raad behandeld De v 'Ve, een gelukt j verzorg. ontwikkelings geschiedenis Ren rijk en veel omvattend Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90. voor- o ver meren van net geschut; en het gerochel der stervenden, van nagenoeg een millioen omhopg stijgen, dicteeren l vonnis later zaï uitspreken over vorstelijke wil- R’. A,.P‘ersou zal, volgens de duitsche bla- den, den ha.fjangen winter-cursus 1870/71 aan de Heidelbergsche universiteit voorlezingen hou den over ue ontwikkelings geschiedenis van het derwerp81716, Veel Omvalteud ün- - J gegeven en te zamen zoo veel ongelukkige slachtoffers voor de maatschap pij behouden te hebben. Zou het eene vereenigingmet zulk een doel aan zedelijken en stoffelijken steun mogen ontbre ken Neen! zij moet gesteund en geholpen wor den door ieder wiens hart ruim genoeg is om leniging aan te brengen aan ongelukkigen ook buiten de grenzen van ons eigen vaderland. H u- m a n i t e i t kent geen grens. liet roode kruis heft de witte vaan fier om hoog. Daar zullen zich hoe langs zoo meer men- schen om die banier scharen. Zij is het sym bool van de verbroedering der volkeren; zij wor de de vredevlag waaronder alle natiën zich eer- lang moeten scharen. Kind der humaniteit, worde die weldadige vereeniging weldra de krachtvol- le reuzindie NaaldgewerenChassepots en Mi trailleuses - gevaarlijk speelgoed in handen van heerschzuchtige vorsten terug wijst naar de mu seums der oudheid en de zwaarden laat omsme den tot werktuigen voor de werken des vredes. Een professor en ca Dagblad wordt meegedeeld hoogleeraar in de natuurlijke historie aan dé Leidsche hoogeschoolook deelneemt aan den E wete.n M alS n°g büb^d* lot de PoG prettig die hoogleeraar tyd moet proflleeren 1 campagne! Aan het I dal dr. E. Selenka soenV00>' e&n vol9end zwem-sai- soen. Uit Vianen wordt berichtdat een 12 jang jongetje, bezig zijnde in de Lek te baden ongevolge van een aldaar passeerende stoomboot -^dronken en wei door .beroering” in S ’s voormiddags 10 uur. PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Notulen. 2. Verzoekschrift van T. K. v.d. Meulen c s om te voorzien in het onderhoud der straten'en wallen, langs den Prinsengracht. 3. Idem van Elisabeth Buurmans, werkzaam in de stads-bewaarschoolom verhoogino' van jaarwedde. 1869 Aanljiedin° der gerceente-rekeningover 5. Gewijzigde begrooting, over 1870, van den Schuttersraad. 6. Begroetingen, over 1871, van van de Algemeene Armvoogdij o. a., en van het R. G. P. Armbestuur. 7. Resolutie van Gedeputeerde Staten, betrek- keLjk eene petitie van verschillende gemeente ontvangers om herziening der regeling hunner jaarwedden. 8. Ontwerp-reglement op het beurtveer van Sneek op Martenshoek HoogezandSappemeer Zuidbroek en Winschoten. H 9 Adres van de afdeeling Sneek, der maat schappij «Nijverheid”, om den geprojecteerden spoorweg Harlingen—Sneek—Heerenveen gemeentewege krachtig te ondersteunen. 10. Idem van de heeren G. Geel en J. Berg mans, om verhooging hunner jaarwedden, als hoofdonderwijzers. 11. Idem van den heer A. Miedema om fe worden benoemd tot boekhouder van het Old Burgerweeshuis. 12. Idem van den heer H. G. Kleinschmit, om vermindering van zijn aanslag in den hoofdelij- ken omslagover het loopende dienstjaar. 13. Verzoekschrift van J. Sjaardema en G. de Boer, om kwijtschelding van boete, wegens te late oplevering van twee nieuwe bruggen. 14. Missive van den Minister van Binnenland- sche Zaken betrekkelijk het, op den 13 Juni jl. vastgestelde reglement op de hoogere burgerschool. 15. Verslag van den toestand der latijnsche scholen. 16. Benoeming van een Leeraar in destaats wetenschappen en de handelswetgevingaan de hoogere burgerschool. 17. Adres van den Boekhouder-medeeigenaar van het Rotterdamsche veer, betrekkelijk de ver vanging van een beurtschipper. sten Juh m dienst zyn getredenzullen met oXXÏöeptember a-s-^4 ZiCh nu °P te.he>deren welk orgaan x±w^ Dagblad, aan de Arnh. Qt. te beurt te zijn ge- vallen. J 6 Wij blijven het afkeuren dat de wezelachtige vrees voor schending onzer neutraliteit zoo vér gaatdat men uit de rommelkamer onzer slechte oude wetten, wapenen wil smeden om derjour- D 13bek tot op zekere hoogte te bedreigen en het stilzwijgen op te leggen. Wij zijn het in de- rechtmh M Noo,;den’; eens: men moet het Na. nU1 bbTn >)een kat een kat’ en Napoleon Napoleon te noemen of weleen slokop een slokop en een VXfihelm I, een pruisisch koning. ADVERTENT1ËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7«/2 Cents. - Alle brieven en stukken’, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. De menschenliefde staat liooger dan de krijgsroemwant de laatste kenmerkt zich door kwaad te stichtenterwijl de eerste zich onderscheidt door goed te doen. Xenophon. Eenige jaren geleden ’t was na den Ilali- aanschen oorlog zond een braaf burger van I Genève, J. Henry Dunant een geschrift in de werèld, dat, spoedig in verscheidene talen over gebracht, heilige verontwaardiging in’t leven nep tegen de bewerkers van den grootsten geesel der menschheidden oorlogmaar daarbij een innig medelijden verwekte voor de arme slachtoffers dezer helsche plaag en andere edele menschen- I vrienden tot handelen aanzetteom zooveel mo gelijk verzachting aan te brengen voor de won dendoor dat monster geslagen. Dat geschriftje was getiteld Un souvenir de Solferino. Het was een snijdende herinnering aan den vier-en- twintigsten Juni 1859, toen 300.000 menschen 15 uren lang gevochten hadden, huiveringwekkende beschrijving van l.„. zooals het zich de drie volgende dagen de toen daar vele duizende gekwetste soldaten en honderde officieren van verschillende natiën aan het smartelijkst lijden lagen blootgesteld, hulpbehoevend en toch onverzorgd, met den dood worstelend en toch niet kunnende sterven. Wij zouden al heel weinig verbeeldingskracht bij onze lezers moeten vooronderstellen en even weinig menschelijk gevoel als we beide nog te hulp moesten komen, 1°. door de plastische be- schrijving van een slagveld en 2°. door een be roep op wat innig medelijden met die ongeluk kige slachtoffers van den krijg. Wij meenen ons onnoodig werk te kunnen be sparen, maar wenschen thans alleen te consta teren dat het werkje van Dunant een forschen «mot gegeven heeft aan eene zuiver humanistische veieeniging, die kort daarna onder de benamin0, jan »het roode kruis” in ’t leven geroepen werd, immers op een congres, in September 1863 te Berlijn gehouden werd door de statistiek in cij- ers bewezen dat er in den oorlog driemaal meer soldaten omkomen door gebrek aan verzorging dan er gedood werden door den vijand en op datzelfde congres werd besloten de bedoeling van Dunant aan een opzettelijk onderzoek te on derwerpen in een congres te Genève te houden, den 26sten October van hetzelfde jaar. Het gevolg was dal, den 22slen Augustus 1864, tusschen twaalf' Europesche Mogendheden eene overeenkomst werd aangegaan tot verbetering van net lot der in den oorlog gekwetste of zieke rijgsheden liet door genoemde regeerin^en toen als teeken der neutraliteit van dit interna- lonaal hulpverleenen aangenomen symbool Bestond uit een rood kruis op een wit veld. Na dien datum hebben zich alle Europesche Mogendheden, zonder uitzondering, aan die over eenkomst aangesloten, en zijn er velen van an- dere werelddeelen toegetreden, zoodat zich alle eschaatde natiën thans onder de vaan met het roode kruis hebben geschaard. In alle landen 'ebben zich sedert comités gevormd, die, inge- a van oorlog, genees- en heelkundige huTp, ■elpers en helpsters, verplegers en verpleegsters, ateneel en geldelijke bijdragen naar de slagvel den zenden om de geslagen wonden zooveel mo- he yk te heelen, de zieken te Verzorgen en te kenezen en de stervenden in de hospitalen de aa ste lafenis aan te bieden die een weldoende ncnschenhand dan nog aan zijn ongelukkigen atuurgenoot kan uitreiken vereeniging: het Roode Kruis is, zeiden om zu*vei humanistische vereeniging en daar- ook verdient ze hulp en ondersteuning van weldenkenden onder alle natiën. Zij scheidt s. zal de bekende zaak van n„ den logementhouder door den v„„ 7. ld en alsdan verslag uiue- bracht worden door den Procureur-Generaal. Uit het nu uitgekomen naamregister van Her vormde pred^anten in Nederland blijkt zijn 1333 gemeenten met 1595 pred. de oudsteds. 1. Prinste Amsterdam zestig jaren dienst telt. Van 2 November 1867 tot 13 April 1870 zijn er overleden 37 dienstdoende predikanten 45 ementi en die hunne bediening hebben neder-re- de alL4 P het Jaar> of van de dienstdoen de alleen nog geen 1 pet. Bij het uitkomen van de naamlijst waren 132 plaatsen vacant (24 in Friesland) en 325 predi- deargXgdmeriti °f hadden hUnne betrekki"S Sints*’1816 tot 1870 zijn er 2763 proponenten 1869?en’ daarVan in 1868 Slechts 35 40 in van een voordracht, ter be- voor ’s Rijks-directe beias- hu.p aan allen, die haar behoeven, gelijkelijk aan. Haar arbeidsveld is breedwant het omvat lan den en volkeren haar hart is ruimhet heeft ruimte voor de geheele menschheid, en waar men haar banier ziet wapperen boven de tenten i en embulances bij en buiten de vijandelijke legers, aaar predikt zij eene werkdadige liefde en zui vere humaniteit. 1- ?,re^end contrast: die eenvoudige banier van liefde en verbroedering die eiken ongelukkige van welke natie ook, dekt, beschermt en hulp belooft; die eenvoudige banier te midden van zooveel strijd, zooveel woede, zooveel haat en verbittering. Hier de furiën uit den afgrond, losgelaten om te vernielente verpletteren te verminkente vermoordendaar de engel der barmhartigheid, werkzaam om te heelen te aven en te troostenhier de helsche kampplaat sen, waarop fijngeslepen diplomaten en heersch- zuchbgo vorsten den vreeselijken doodendans la ten spelen onder hunne arme ongelukkige dom me onderdanenen daar ginds de kosmopo litische werkplaatsen der verschillende volkeren waar binnen de woeste hartstochten der men schen tot zwijgen gebracht en het zachte vredelied gefluisterd wordt. Vreeselijke tegenstelling »Wat is de mensch? Half dier, half Engel.” Wil men treffender bewijs ,voor de waarheid m dezen dichtregel uitgesproken dan de treurige tooneelen die het grijs Europa thans weer te aan schouwen geeft Het zegelied der negentiende eeuw van uitgang en beschaving wordt sedert weken v stemd door het donderen van het geschut de woeste kreten en I - die uit de gelederen krachtvolle mannen u aan de nakomelingschap het vreese’lijk dat men J-‘— lekeur en driest geweld. Zoolang dat vreeselijk dicfé gegeven wordt zal de menschheid met huivering moeten luiste ren naar den stentorstem van de ruwe kracht. Eerst als de kruitdamp voor goed is weggetrok ken van over de vreeselijke slachlveldenals daar ademlooze stilte zal volgen op die reuzen worsteling; als de roes der overwinning verstomt voor de snijdende kreten dier duizende ongeluk kigen die te vergeefs hunne dierbaren terug zoeken in de gesmolten legioenen der overwin naars; als daar of'ficiëele sterftelijsten zullen ver schijnen en twee groote natiën rouwkleederen te kort zullen komen om ze te plooien om de le den van weduwen en weezen, van vaders en moeders eerst dan zal de tijd weer gekomen zijn om den oorlog en hendie hem provoceerde, te vloeken, en dan ook zal misschien de rati- oneele vraag eindelijk eens aan de orde kunnen komen: met welk recht de vorsten hunne onderdanen voor kanonnen-voer gebruiken en om welke redenen de volkeren zich langer als ge duldige schapen ter slachtbank laten voeren? Daarop moet antwoorden komen, en spoedi» ookr c Maar nü niet. Thans is het tijd van handelen, van helpen en redden. Dat begrijpt de vereeni ging het Roode Kruis ook en daarom spant ze, getrouw aan hare roepingthans ook alle krach ten in om de lijdende menschheid te hulp te snellen. In alle landen van Europa zijn hare comités ijverig in de wêer om hulp aan de on gelukkigen te brengen. Ook óns land blijft niet ten achteren. Veel om vattend en moeielijk is de taak dier menschenvrien- denmaar streelend ook moet de zelfvoldoening zijn als ze kunnen zeggendoor onze hulp is ’t l een zoon aan hare moeder, een vaderen ve.zoiger aan zijne kinderen, een echtgenoot aan

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1