G®WE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. MEUWS- EV ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE e J i Al B 1 NNENLAND. I ^7 Y A R a A. N V IJ F-E N-T W »i 1 AUGUSTUS. WOENSDAG 1 'I 1 1 I 1 T7' i 8 7 n 1 SHES1 I M I l! V BI B i ‘5 J! COURA1V SNEER 1 dat aan 40 candidaten waaronder alle 9 vrou- 'f Bij Z. M. besluit van den 25 dezer is benoemd Bij Kon. besluit is bepaald, dat de stembrief- De directie der Rijnspoorweg-maatschappij heeft KV aU.’ L f de heer D. G. H. Smitsontvanger der registra tie én domeinen aldaar. kamer der staten-generaal in het hoofdkiesdistrict Alkmaar op heden 30 Augustus in te leveren proeve ongeluk, gewond. Helaaswij vreezenook dezq stem zal zijn die des roependen in de woestijn. Vergissen wij ons niet dan is het vonnis zoo goed als geveld. I j. Y ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7l/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Men verneemt dat er voorloopig geen paarden meer voor het leger zullen worden aangekocht. Blijkens eene door de fransche dagbladen me degedeelde circulaire van den directeur-generaal der fransche postadministrie is de postgemeen- schap tusschen de hoofdstad en het rnet duitsche troepen bezette fransche grondgebied in deze oogenbhkken nagenoeg gestremd. Uit Brielle wordt gemelddat bij de aldaar met de torpedo’s genomen, een is gebeurd, waarbij vier officieren zijn hr. jhr. G. van overige liberale bladen, en warmte generaal W. J. Knoop aan. Hoe onder Grant’s bestuur de ïinantiën van Amerika in gunsligen toestand zijn gekomen, kan blijken uit het onderstaanda in Juli 1870 is de openbare schuld verminderd Donderdag met den sneltrein van half vier van Amsterdam, had een jong Israë’iet de roekeloos heid in plaats in de wagonop do treeplank zich te zetten. Hij bleef er op tot Abcoude waar hij tusschen de treeplank en het perron letterlijk verpletterd werd. Hij was dadelijk een lijk. Ziethier enkele cijfers uit hei 26ste jaarverslag der Nederl. vereen, tot afschaffing van sterken drank. Bedoelde vereeniging telde in 1869 50 afdeelir.gen tegen 51 in 1868 331 correspondent- JHJ L. M. nesiuil van u«n m uezer ia ucuucuiu I tot plaatsvervangend kantonrechter te Lemmer i i met 17,034,123,74 dollars, sedert 1". Maart met Hoewel de doodstraf nog niet is afgeschaft, is te Zwolle het schavot reeds verkochthet oude meubel had dan ook zijn tijd gehad, want het bracht aan brandhout niet meer op dan ƒ43,60. 1 oor- van het betalen van vrach- en tevens restitutie loegezegd van hetgeen sedert 1 Augustus voor dat vervoer reeds is be taald. MS De Staats-Courant beval de verslagen der commission, in 1870 belast met het afnemen der examens van leerling-apoth.eker volgens art. 7 der wet van 1 Junij 1865 (Staatsblad n°. 59). Daaruit blijktdat van de 54 candidaten, waar- onder 9 vrouwelijke 52 zijn geëxamineerd en De nadere instructie in zake den voor onge veer drie jaren onder Dragten gepleegden moord van een oud echtpaar heeft zware vermoedens doen rijzen ook tegen twee manspersonen uit Surhuisterveenvader en zoon oom en neef van den deze week te Leeuwarden gevankelijk overgebrachten persoon, ten gevolge waar van zij in verzekerde bewaring genomen en der waarts getransporteerd zijnom naar Hoe ren veen te worden geleid, waar de zaak ver der zal worden onderzocht. Het Leidsch Dagbl. schijnt niet gelukkig in ’t raden [te zijn. Althans de Arnh. Cour, heeft thans ook verklaard de veel besproken ministe- rieële waarschuwing niet te hebben ontvangen. De Rotterd. Ct. veronderstelt thans dat het Va derland datzoo ’t schijnthet eerst melding maakte van die vereerende aanschrijving, haar misschien zelf ontvangen heeft. VVy beginnen nu te vragen of ze wel ooit gedaan is? Deze CO UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. De heeren candidaten in de medicijnendie van wege het Groninger comité van ’t Roode Kruis naar het oorlogstooneel vertrokken zijnwerden te Dusseldorp met de meeste welwillendheid ont vangen en aanvaardden onmiddelijk hunne moei lijke taak in de lazarettenwaar zich in hunne afdeeling, 1200 gekwetsten bevinden. De heer Offerhaus is werkzaam onder dr. Wortman en de heer Sannes onder den commandant van de ge zamenlijke lazaretten dr. Graaf, beroemd opera teur. Des morgens te 7 uur gaat men naar de landingsplaats van de bootendie de gekwetsten van het slagveld aanbrengen. Deze worden aan stonds verbonden en later naar het lazaret ver voerd. Van 9 tot 12 uur is men daar bezig en verder weêr van 4 uur tot (laat in den avond De afschuwelijkheden van den oorlogdie men in de lazaretten kan aanschouwen, zijn onbeschrij felijk groot. Velen zijn als het ware luit elkaar geschotenmaar leven toch nog en hunkeren naar [verlichting van smart. De »Hollandische Aertze” worden overal met de meeste voorkomen heid behandeld waar ze ook komen, steeds zijn hel de »Hollandische Aertze,” die de beste plaats moeten hebben, enz. Tijdens het afzenden van den brief, die deze bijzonderheden bevat en in de Gron. Ct. is mee gedeeld, was er te Dusseldorp vooreerst persoon lijke hulp genoeg; slechts genees- of heelkundi gen zouden er nog eene goede plaats kunnen vervullen. De heer dr. G. Schwartzte Londende be kende redacteur van de Herautis Woensdag plotseling overleden. Het laatste nommer van dit weekblad hetzelfde waarin het bericht voor komt, bevat nog eenige stukken van zijn hand. Onze nieuw-benoemde gezant bij het hof van Sl.-Jamesbaron Gerike van Herwijnenheeft de residentie verlaten zich naar Londenzijne nieuwe bestemming begevend. Uit Delft meldt men: Hier werd een huwelijk gesloten en dit heu- chelijk feit, werd door veelvuldige offeranden aan Bacchusduchtig gevierd. Nadat de jong- van een gerezen verschilterdege met elkander hadden geplukhaard, werd door de vrouw, des avonds, weder op ’s heeren wegen heel wat rumoer ver oorzaakt daarin dapper bijgestaan door de lieve straatjeugd, zoodat de politie genoodzaakt was ter voorkoming van verdere rustverstoring zich met de zaak te bemoeien. Werd de bruid des morgens door haar bruidegom het raadhuis aan de voorzijde binnen geleidthans werd haar an dermaal den toegang tol datzelfde raadhuis ver leend maar nu aan de achterzijde en door de agenten der openbare macht. Na den nacht al daar en dus niet in de echtelijke woning te hebben doorgebracht, is zij den volgenden mor gen weder op vrije voeten gesteld.” Volgens de Londensche Times zou het vervoer van Fransche troepen over Luxemburg in de plan nen gelegen hebben voor den veldtogtzooals die door maarschalk Niel ontworpen waren. De Fran sche regeering zou daarover den Nederlandschen gezanten niet den Luxemburgschen hebben ge raadpleegd en deze had geant woorddat de Fransche troepen Luxemburg wel mochten door trekken, maar er niet verblijven. De diploma tieke agent van Luxemburg te Parijsde heer Jonasvernam dit en achtte het daarom noodig, zijn secretaris naar Luxemburg te zendenom aan de regeering mede te deelen, dat hij hand having van Luxemburgs neutraliteit onmogelijk achtte. Een beroep op de mogendheden, die het tractaat van Londen mede onrlerteekend hebben was hiervan het gevolg en dit leidde wederom tot eene opwekking van Pruisische zijde om met de slooping der vestingwerken van Luxemburg met meer kracht voort te gaan. Tot zoover de Times. Het Vaderland en het Uir. Dagbl. beidenoemen het een nog al on waarschijnlijk verhaal, maar waaruit in allen ge val op nieuw blijkthoe noodzakelijk het isdat telkens de aandacht van het buitenland er op gevestigd wordedat Luxemburg niet een pro vincie van Nederlandmaar een van ons land geheel afgescheiden, op zich zelf staande staat is. van 3 den gemeenteraadin zijne vergadering 29 dezer is aangeboden de rekening van en uitgaven dezer gemeente het jaar 1869 en dat die rekening te be- van ’s morgens 9 tot namiddags 1 uur voor een ie- Een Groninger studentmet de groote meer derheid der Tweede-Kamerleden van oordeel, dat 3 academiën voor een klein land te veel zijn, tracht te betoogendatzoo Leiden al neutraal is en gespaard moet blijven, dit met Utrecht niet T ge val is. Hef de Utrechtsche universiteit opzegt hij. Wij hebben toch reeds weinig rijksinstei- lingen genoegen met een beetje krachtsinspan ning zal onze academie spoedig herleven schappen tegen 336: het aantal leden in 1869 bedroeg 10320 mannen en 2700 vrouwen,, tegen 10595 m. en 2783 vr. in 1868. Het aantal jon gelieden beneden 18 jaarbedroeg 1364 tegen 1141 het getal contribuöerende leden 2127 te- Bij Kon. besluit is bepaald, dat de stembrief- gen 2178. De drie talrijkste afdeelingen waren jes bij de herstemming voor een lid van de tweede Amsterdam met 3845 Rotterdam met 1366 en kamer d»r staten-generaal in het hoofdkiesdistrict en ’s Gravenhoge met 2200 leden. De kleinsten De Eerste Kamer der staten generaal is tot hervatting van hare werkzaamheden bijeen ge roepen tegen Maandag den 12 September e. k. De minister van oorlog heeft bepaald dal de gehuwdendes, namiddagsten gevolge gehuwde miliciens die op 1 September a. s. met onbepaald verlof zullen worden gezonden hunne wapenenpatronen en ledergoed zullen achterlaten bij de onderdeelen, van welke zij met verlof gaan door wier zorg die voorwerpen r.aar de hoofdadministratie (het dépot) moeten worden opgezondenzij zullen echter hun ransel of man telzak medenemen datten aanzien van hunne rekening in het kleeding- en reperatiefondsmet de hier bedoelde miliciens voorloopig niet zal l worden afgerekend, en dat hun moet worden aangezegddat zij onverminderd de verplichtin gen die als verlofgangers op hen rustenen welke in dorso van den verlofpas zijn vermeld, gehouden zijn zich op de eerste oproeping on verwijld naar het dépót van hun korps te be geven. De gehuwde miliciensbehoorende tot vroe gere lichtingen dan van 1866 die, op grond van art 146 der militiewet, het paspoort nog niet hebben ontvangen en voor zoover zij nog dienstplichtig zijnzijn van de opkomst bij hun ne korpsen tegen 1 September a s. vrijgesteld. KENNISGEVING. ^BURGEMEESTER en WETHOUDERS de fcemeente ShEEKmaken hiermede bekend daw aan /alle ontvangsten over 1 ginnen met hedengedurende '14 dagen der ter inzage zal zijn neder gelegd ter Secre tarie dezer gemeente en voorts in afschrift te gen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld Sneek den 31 Aug. 1870. Burgemeester en Wethouders Vernoemd, I1AMERSTER DIJKSIRA. De Secretaris II. FENNEMA. ’s Gravenhoge met 2200 leden. De kleinsten St Maarten en Makkumelk met 13 en ’s Gra- zullen geopend worden op Vrijdag 2 September vezande met 14 leden. e. k. Onder de veranderde omstandigheden, waar- i het vervoer van goederen, afgezonden door locale in de herstemming te Alkmaar thans verkeert, i comité’s van het Roode Kruis, zoolang de laat de N. Rolt. Ct. haar ouden candidaatden log duurt, vrijgesteld Foreest los voegt zich bij de ten beveelt thans met Als voorbeelden van de vreeselijke gevolgen van den oorlog schrijft men aan de N. R. C. het volgende »De burgemeester van Elten heelt een gezin van vrouw, vier dochters en twee zoons, de beide Jaatsten waren dienstplichtig; voor weinige dagen kwamen zij in de ouderlijke woning schrikke lijk verminkt van het slagveld terug, de een was het eene been zoo hoog mogelijk boven de knie en van het andere been de voet boven den en kel geamputeerdterwijl den tweeden zoon de rechterhand is verbrijzelddie eveneens boven den pols is afgezet. Men kan zich de smart van dat gezin voorstellen; de moeder is radeloos. »Van de vier zoons van een welgesteld land bouwer uit diezelfde gemeente zijn drie gesneu veld en wordt de vierde vermist. »In Emmerik zouden reeds ongeveer zestig vrouwen weduwen zijn geworden, die hunne eeht- genooten in den oorlog verloren; het meerendeei heeft kinderen »Als een paar gemeenten zulke vei liezen wor den geleden, hoe groot moet dan de ellende over geheel Duitschland en Frankrijk zijn, en hoe ont zettend groot de verantwoording van hen, de dezen oorlog, deze menschen-slachterij op groote schaal, hebben in hel leven geroepen.” Zaterdag-middag zijn van Utrecht naar Dus seldorp vertrokken een 4tal dames, tot verple ging van zieken en gekwetsten. Zij gaan voor het Ulrechtsch cornmité van het Roode Kruis. Het zijn de diaconessenmej. van Veen en mej. Fiviez de Malinesen de vrijwillige ver pleegsters mej. Garsten en Schröder van der Kolkdie tot het verplegen van zieken en ge kwetsten van het Ulrechtsch comité zijn be kwaamd. In de volgende week vertrekt eene expeditie van het Utrechtsch comité van het Roode Kruis met alle beschikbaar materiëel naar het oorlogs tooneel waarschijnlijk onder het geleide van de heeren doctors Schubart en Brondgeest. -- - --- 7 welijkena eedsaflegging eene acte van bevoegd- heid als leerling-apotheker is toegekend waar onder A. Nijdam, geboren te Sneek; T. Beid- schatgeboren te HarlingenA. Adema gebo ren in FranekeradeelIJ van der Feer, gebo ren te Sneek; D Gauw, geboren in Haskerland; K, Wieling, geboren in Westdongeradeel me- jufvrouw G, E. Pelgeboren in Smallingerland.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1