GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. BUITENLAND. I i i V IJ F-E N-T WINTIG-STE No. 70. 3 SEPTEMBER. ZATERDAG I 1 8 7 0 11 i alle grenzen De begroeting voor 1871 der gemeente Gronin- Luxemburgschen correspondent Dr. Hartsen heeft blijkens onderstaande adver tentie in de liaarl. Ct. van 30 Aug. wederom bewijzen van leven gegeven WAARSCHUWING. De Heer van der Mastuitgever te Gorinchem, zal VERVOLGD worden indien hij tegen mijn wil zeker VERMINKT geschrift van mij uitgeeft. F. A. Hartsen. I 1 A I n 1 - i Men spreekt er van nen kort Groningen brengen. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. volgens wien de Nederlandsche gezant verklaard zou hebbendat het Gouvernement er geen be zwaar in zou vinden het Londensche tractaat voor een korten tijd te overtredendoor aan de Fransche troepen vergunning te verleenen over het Luxemburgsche grondgebied te trekken, maar zonder te vertoeven. dat Z. M. de koning bin- en Delfzijl een bezoek zal De Nederlandsche gezant te Parijs logenstraft op de stelligste wijze eene verzekering van den t. van de Times, De bekende Duitsche schrijver, Berthold Auer bach maakt met de Badensche legerafdeeling den veldtocht mede. Te Deventer waren zooveel pruimen ter markt gebrachtdat ze onverkoopbaar waren. De een gaf wat hij had present de andere wierp ze weg. Hét Noorden meldt dat de heer mr. L. Hafif- mans wegens zwakken gezondheidstoestand zich in 1871 niet weder verkiesbaar zal stellen als lid van de Tweede Kamer. laat ons elkaar de hand reiken over alle grenzen heen; dwingen wij de nation die elkander dooden, maar die elkaar niet haten, tot onderlinge liefde. Wanneer wijmoedersechtgenooten meisjes zusters, in Frankrijk en Duitschland den vrede willendan zal er vrede zijn. Staan wij dan op in naam des Heeren, winnen wij dezen strijd, het zal de schoonste overwinning zijn van 1870. Bodegraven begint weer als een Phenix uit de asch te verrijzen. Van de in aanbouw zijn de huizen is reeds een groot deel onder dak ge bracht en eenigen werden er zelfs reeds bewoond. ’t Utrechts Dagblad eischt ook algemeene dienstplichtigheid. Verbetering van de schullerwet zegt het is kinderwerk geworden. Er schijnt alzoo behoefte te zijn aan mannen-^ werk. De kadets der Koninklijke Militaire Akademie, die voor omstreeks drie weken bij de corpsen zijn ingedeeld en daarbij den graad van sergeant en korporaal bekleedden, gaan, naar men verneemt, den 21sten Sept, weder naar Breda om hunne studiën te hervatten. Tengevolge de benoeming van den heer mr. J. B. Bolz lid van de tweede kamer der staten generaal tot kantonrechter te Helmond, is eene verkiezing van een lid dier kamer in het hoofd kiesdistrict Eindhoven noodzakelijk geworden, en is deze bepaald op Dinsdag 20 Sept. e. k. en de herstemming zoo noodigop Dinsdag 4 October daaraanvolgende. Een Leidsch schutter is wegens onbehoorlijk gedrag, het verlaten van zijn schildwachtspost enz., door den schuttersraad veroordeeld tot eene geldboete van f 50wegzending uit de schutterij te Leiden en, onder goedkeuring van het piaat- selijke bestuur aldaar tot eene boetewaarvan het jaarlijks bedrag over zijn nog overigen dienst tijd zal bedragen ƒ100. kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SN EEKmaken hiermede bekend dat aan deu gemeenteraad in zijne vergadering van 29 dezer is aangeboden de rekening van alle ontvangsten en uitgaven dezer gemeente over het jaar 1869 en dat die rekening te be ginnen met heden gedurende 14 dagenvan ’s morgens 9 tot namiddags 1 uurvoor een ie der ter inzage zal zijn nedergelegd ter Secre tarie dezer gemeente en voorts in afschrift te gen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Sneek den 31 Aug. 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. Deze C 0 U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Mevrouw de Gasparin heeft een welsprekende oproeping gericht tot de vrouwen van Frankrijk en Duitschland. Zij meent dat haar secte meer kan doen dan de slachtoffers van den oorlog te verzorgen, en wil dat alle vrouwen zullen opstaan om zich, smet haar hart en hare gebeden” tus- schen de volkeren te werpen die elkaar vernielen. Heidensche vrouwen zegt mevr, de Gasparin hebben in de oudheid door het uitstrekken harer armen de strijdenden gescheiden, een chris tenvrouw mag niet minder doen. Vrouwen van alle landen! zoo besluit de schrijfster voor ons land SNEEK, 2 September. Het aanhoudend guur en koud wederdat el ders een hoogst nadeeligen invloed uitoefent op de te velde staande gewassen en de risping der vrucht, oefent ook alhier een ongunstigen invloed uit op den toestand van de landerijen; terwijl veel hooi op het veld verloren gaat, hebben de lande rijen thans reeds te lijden van de intrapping der klauwen en hoeven van het veeterwijl het bij de opzetting van den boezemwaterstandzoo er geen aflandige wind opkomtis te vreezen dat de laag gelegene landen veel eerder dan zulks gewoonlijk het geval is, dik met gras bezet, tot groot nadeel en schade van de landbouwers, zul len onderloopen. Ook de vruclitboomen hebben in de stormen van jl. Zondag en Maandag den 28 en 29 Augustus, aanzienlijk geleden, door ver lies van vruchtdie wel gegeten is doch nog niet tot rijpheid was gekomen, en waarmede de grond als ’t ware was overdekttot nog al schade van deze en gene. Gedurende de maand Augustus zijn aan het rijkstelegraaf kantoor alhier verzonden 819 in transito verhandeld 38 en ontvangen 881 te zamen 1738 telegrammen. ■f Opsterland 1 September. Een gelukkige oogst wordt thans in deze gemeente en environs opgezameld. Niet aldus laat zich het rooien der aardappelen aanzien. Nog voor weinig tijd mocht het gaaf gewas en ruim beschot iedere vrees voor ziekte verbannen. Bij eene heete lucht ech ter vielen er zware regenbuien en kort daarop heeft de ziekte zich in de knollen vertoond. Zon der overdrijving is die ziekte op sommige akkers vrij erg toegenomen op de zwaarste zandgron den zal er van ’t beschot nauwelijks de helft als gaaf geoost worden. De daardoor ontstane te leurstelling wordt gelukkig echter eeniger mate verzacht door de voorspoedige teelt van de meeste tuingewassen. Boonen en erwten o. a. (moch ten deze als voeding meer voor aardappels ge steld worden) zullen voldoende zijn te verkrijgen. Ook de stokboonen augurken en komkommers leveren een zeer voordeelig beschot. Ooststellingwerf 1 Sept. Als eene bijdra ge, welke kwade practieken er vóór de wijziging der armenwet werden gepleegdkunnen wij me- dedeelen dat op de staat van uitgaaf van zeker armbestuur over het jaar 1869 voorkomt een post van ƒ50 wegens een huwelijksgift, verstrekt aan zeker persoon, waardoor zijne beminde met vier kinderen, na voltrekking van ’l huwelijk, ver anderden van domicilie van onderstand, zoodat be doeld armbestuur door die huwelijksgift van het onderhoud dier vrouw en kinderen werd bevrijd. Hoe moet men zulk eene handeling qualificeéren? Wij vreezen dat de aangebrachte wijziging in de armenwet niet minder aanleiding zal geven tot onderscheidene intrigues. Aangaande de mogelijke opheffing der Gro ninger academie zegt de Noordstar «Terwijl Groningen zich gereed maakte om zijne vesting in staat van verdediging te brengen voor het mogelijk geval van aan een buitenland- sche vijand het hoofd te moeten bieden, ziet het zich eensklaps bedreigd door een binnenlandschen vijanddie het gemunt heeft op hetgeen het Noorden des lands reeds sedert eeuwen bezit en die de hand uitstrekt naar eene instelling waarvan voor een groot deel de bloei en wel vaart van een der aanzienlijkste gemeenten des lands afhangt. »Die binnenlandsche vijand dreigt wel niet met hel moordend staal of lood maar zijn aanval is daarom niet minder te duchten.” Ricum teneatis amici I De opheffing van een te niet gaande academie wordt gelijk gesteld met een oorlog Groningen’s bloei en welvaart hangt af van een anderhalf honderdtal studenten, wier midde len (volgens de Noordstar) het niet toelaten Utrecht of Leiden te bezoeken van eene aca demiewaarin Frieslands ingezetenen zoo groot belang stellen, dat zij hunne zonen er slechts bij groote uitzondering, ter studie heen zenden. Men moge denken over de opheffing hoe men Hoe langer zoo beter! In de werkplaatsen te Cail (in Frankrjjk) zou men, naar verhaald wordt, bezig zijn met de vervaardiging van een nieuw vernielingswerktuigdat bestemd is om dienst te doen bij de verdediging van Parijs, en wel een locomotief mitrailleusedie op rails voortstoomt terwijl zij op de belegeraars gestadig door hare vernielende kracht verderf uitbraakt. De afme- tingèn van dit moordtuig moeten reusachtig zijn. DUITSCHLAND. Is de duitsche hoofdmacht in de laatste dagen verder naar Parijs opgeruktof is het desbetref fend bericht uit Berlijn slechts een krijgslist ge weest zooals de krijgskundige schrijver van de Pall Mall Gazette voorondersteltbeproefd om wilwie eerlijk iskan niet anders dan de Groninger academie als eene plaatselijke, niet eens zelfs als eene volkomen provinciale te beschou wen want menig Groninger studeert te Leiden en Utrecht. In het verslag der afdeelingen wordt de op heffing niet nadeelig geoordeeld ook met het oog om de jongelieden uit het noorden meer in te wijden in de verfijnde levensvormendie in Hol land en Utrecht worden aangetroffen. Daartegen trekt de Noordstar te veldzij wil hen juist vrijwaren tegen de «verfijnde levens vormen, die men in de sleutelstad en bisschops- veste vindt, doch »die meer nadeel dan voor deel oplevert.” In één slag wordt alzoo over de Leidsche en Utrechtsche studenten de staf gebroken door de Noordstar. Komiek is het te lezen, wat het blad over Groningen zegt «Men stelt zich die stad voor zooals zij was vóór een reeks van jarentoen zij in sommige opzichten wat uilerlijke beschaving betreftmis schien eenigszins achterlijk was, en men vergeet, dat de tijden en vooral ook de spoorwegen daar in groote veranderingen en verbeteringen hebben aangebracht.” Jammer is hetomdat die «verfijnde levens vormen,” welke «meer nadeel dan voordeel” op leveren toch door het blad «verbeteringen” wor den genoemd. En dan die kracht der Groninger spoorweg waarvan de oudste den 30en Mei 1866 is ge opend. Het is verbazend, welk een invloed die ver snelde communicatie met Leeuwarden moet uit- geoefend hebben! Volgens de engelsche Nature” is het verbruik van water per dag en per hoofd in de navol gende plaatsenRome 944 litersNew-York 368; Marseille 470; Bevangen 246; Dyon 240; Bordeaux 170; Metz 125; Londen 95; Lyon 85 Brussel 80; Genève 74; Grenoble 65; Parijs 60; Montpellier 60 Havre 42Liverpool 28. Per hoofd heeft ieder mensch 2 liters dage lijks noodig voor onderhoud. De rest wordt gebezigd om zich te reinigen, voor wasschende straten en tuinen te gieten brand te blusschen en voor dieren. Voor eigen onderhoud en bewassching rekent mendat eene hoeveelheid van 6'/a liter daags noodig is. gen bedraagt in ontvangst en uitgaaf 787,173,08. Daarop komen voor posten voor het vervangen der Maagdenbrug door een ijzeren draaibrug, het maken van een dito brug voor de St. Jans- straathet bouwen van schoolgebouw en onder- wijzerswoning buiten de Heerepoort het dóór trekken en verbreeden der straat van het Schui tendiep over het St, Janspark naar den vesting wal een nieuw gebouw voor waag en boterbal. Uit ’s Hage zijn Zaturdag naar Mannheim ver trokken ter verpleging van gekwetstende hee ren J. L. G. Ie Rütte te Leiden en J. M. G. E. Ie Rütte aldaaroud-offlcieren van gezondheid van ’t Oost-Indische leger. Met hen vertrekken ook de candidaat in de me dicijnen Moll uit Zwolle en dr. Brondgeest uit Utrecht Te Emmerik voegt dr Lycklama a Nijeholt uit Rotterdam zich bij hen. Dr. F K. v. d. Plaats van Langweer vertrok de vorige week met hetzelfde doel naar Saar- brücken. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is, zoo als bekend isbijeengeroepen tegen maandag a. s. des avonds te half acht ure. Naar /iet Va~ f- derland thans verneemt, bestaat het voornemen, I om nog in den loop van die week, en dus vóór I de sluiting van het tegenwoordig zittingjaar, te behandelen het wetsontwerp tot afschaffing van I de doodstraf, dat bij die Kamer aanhangig is ge bleven. I SNEEKER COURANT HESS i i a *i I I I ^1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1