N1EBWS- EN ADVERTEXTIE-BLAD VOOR DE Paardenmarkt. I GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. II I Visscherij. 1 N N E N L A N D. N° 11. V IJ F-E N-T WINTIGSTE J A A R, 18 7 O WOENSDAG 7 SEPTEMBER. PAAKDFAJIAKT >n- eer- 1 we de van er. le ft e kje m- a hs. ins er. ins o ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7% Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffendeworden franco ingewaclit. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van deGemeente SNEEK maken hier mede bekend, dat de najaars lit jaar zal plaats hebben op Woensdag den 21 september e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Dn Secretaris H. FENNEMA. Vrijdagnacht is te Amsterdam onverwacht over leden de heer mr. C. E. Vaillant, secretaris dier gemeente. ters irik te inge i’itje ppe ter- etje I op- I op- I wl- 'os- da en v. te 1 o De Maatschappij tot nut van den Javaan heeft den beschrijvingsbrief voor hare aigemeene ver gadering van 15 September e. k. aan hare leden verzonden. De vergadering wordt gehouden op de bovenzaal van het station te Arnhem. Behalve de gewone punten van behandeling zegt het Noorden moeten zes gewone leden van het hoofdbestuur gekozen wordenter ver vanging van de hh. de KeyzerSelleger en Fa ber Boissevaindie op hunne beurt aftreden, en de heeren Bosch (den oprichter en voorzitter) Stork en Enklaar (den secretaris) die vrijwillig aftreden. Geene der zes heeren wenschen her kozen te worden. Daarna is aan de orde het herziene reglement der Maatschappij en zoo dit aangenomen wordt, het benoemen van een nieuw hoofdbestuur in afwachting van ’s konings goed keuring van het reglement. In plaats van de aftredende buitengewone leden van het hoofdbe stuur zijn als de talrijkste aan de beurt om ze te vervangende afdeelingen Rotterdam Gro ningen Utrecht Menaldumadeel en Sneek. Volgens het verslag vindt het hoofdbestuur bij de meeste afdeelingen niets dan lusteloosheid en kan de arbeid der Maatschappij geen vrucht dra gen. Er is geen ernstige sympathie voor het doel der Maatschappij of voor hare beginselen die door de oprichters naar vermogen gehand haafd wordenhun geest was niet die der leden. Het schoolfonds voor den Javaandat men wil de oprichtenis geheel mislukt. In het geheel is ƒ1737 aan giften en 202 aan jaarlijksche bij dragen gegeven. De Zwolsche Ct meldt, 3 Sept. ji. »In den afgeloopen nacht te 1 a 1 ’/2 ure is door opschuiving van een raam, in de woning van v. d. H. aan den Frieschen wal alhier, gedron- gen een onbekend manspersoonzonder boven- I Weeding die onder het uiten van vloeken aan de meid zeide zich stil te houdenaange zien hij niet kwam om te stelen of eenig ander kwaad te slichten, maar dat hij een moord gepleegd had. Op de aanmerking der meid dat hij dan niet bij haar moest zijn, is hij langs den- zelfden weg weder vertrokken. »Later is door een schildwacht aan den Dijk gezien een man met rossig haar, zonder boven- kleeding of schoeisel, welke den weg naar de Diezerpoort vroegdie hem door de schildwacht werd gewezen, waarna gezegde persoon zijnen weg naaar de zijde der Diezerpoortenplas ver volgde. «In de nabijheid der woning van v. d. H. zijn de volgende kleedingstukken gevondenals: een zwart pilow buis, dito broek, (waarin een blaauw bonte zakdoek) een zwart lakensch vest, dito pet, een paar lage schippersschoenen en een paar le deren draagbanden. «Zij die omtrent dezen persoon eenige inlich tingen kunnen geven, worden uitgenoodigd die aan het commissariaat van politie alhier mede te deelen.” De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK, in aanmerking nemende, dal de visscherijen in «e stads-gracht zijn verpachtmet het recht van den pachterotn zijn netten op een afstand jwn 500 meter builen de bruggen uit te span jen zonder dat iemand buiten hem daarvan ge- ■ruik mag maken brengtdoor dezeterkennis van de houders jan visch-vergunningen dat deze vergunningen slechts kunnen strekken ■oor de, buiten gemelden afstand gelegene ge deelten van de tot deze gemeente behoorende wateren; en mitsdien, voor het overige, wor- I Sneek, 6 September 1870. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Naar men verneemthebben de heeren van Bree, Hoogkamer en Snellen “van Vollenhoven, candidaten benevens de heeren Hartogh en Broes van Dort, doctorandi in de medicijnen te Leiden, zoo ook dr. Strijbos te Fs Bosch, zich voor de vereeniging van het Roode Kruis beschikbaar ge steld en zullen, zoodra zij de noodige instruc- tiën van het Hoofdcomité ontvangen hebben, naar het oorlogstooneel vertrekken. Te Lemmer'^. 85% en 19% vaten boter (g. pr. ƒ60). Te Workum748/. en 67/. vaten boter (g. pr. ƒ59,75). De waarde der verkochte boter op genoemde markten bedroeg ongeveer f 1,000.000tegen een middelprijs van ƒ59 per */4 vat, der kaas ƒ61,000. De hoogste prijs der boter is geweest ƒ64 den 8 Aug., te Joure; de laagste ƒ54,50, den 16, te Sneek. Uitvoer in de maand Aug. te Harlingen 25,995 v. boter, 6,022 st. kanter, 54,300 st. Edammer en 60 k. kaas1,373 koeien736 kal veren, 8,655 schapen, 2,544 varkens, 1,491 j. mosselen en alikruiken 244 p. huiden305 b. vlas, 482 b. heede 175 h. en 116 k. katoen, 125 k. manufacturen, 78 b. lompen, 46 b. ju- tegaren, 8,275 p. papier, 300 heet, boonen297 b. mostardzaad221 b. cichoreiwortel275 b. farina. Deze CO UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1,65, buiten de Stad franco ƒ1.90. L P*'°k Boot te Amsterdam heeft voor de twee de maal bij adres zijn ontslag als hoogleeraar in KIe letteren aan het athenaeem illustre aldaar ver kocht. Zijn eerste adresvóór een paar maan den ingediendis in het ongereede geraakt. Bij de herstemming voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdi- Istrict Alkmaar zijn uitgebracht 2345 stemmen Waarvan 11 van onwaarde. De heer van Foreest Z- M. heeft benoemdtot raadsheer in het gerechtshof van Friesland mr. J. G Bergsma, rech- ter te Leeuwarden en mr. J. Telling plaatsv. .■kantonrechter en adv. te Leeuwarden. Te Utrecht gaat ons leger steeds voort met defileeren, exerceeren en manoeuvreeren. Z. M. bezoekt de oefeningen trouwsteeds omgeven door een «schitterenden staf”. Hij schijnt bij zonder tevreden over de kloeke bonding en de flinka bewegingen onzer «landskinderen”. De Noordstar beklaagt zichdat het Dagblad van Heemskerk-Lion de conservertieve partij zoo compromitteert, nu weder het Vtrechtsche Dag blad smaad toewerpendeomdat het voor de in voering van aigemeene dienstplichtigheid is. De Noordstar zegt van dat hoofdorgaan Van alles toch wordt een partijzaak gemaakt; geldt het de afschaffing der doodstraf of wordt er ge sproken van aigemeene dienstplichtigheiddan wordt niet gevraagdis de zaak wenschelijk en in ’t belang van het landmaar enkelpast de zaak ai dan niet in het zoogenaamd conserva tieve kleed. Meent het Dagblad dat de eene of andere zaak voor de partij schadelijk is', dan wordt iederdie tot eene andere conclusie komt, het epitheton «radicaal” naar het hoofd gewor pen.” Verder zegt het blad zeer kenmerkend«Het Dagblad weet niet tot welke richting ’t Utrechtsch blad behoort. Wij weten het wel. Laatstge meld blad is geen slaaf van eenige partij het is independant.” Tweemaal zegt de Noordstardat ’t ütrecht- sche Dagblad een fatsoenlijk blad isterwijl zij het tegenover het Haagsche stelt. Merkwaardig zijn die woorden, omdat nog vóór eenige maanden het Dagblad noxl Heemskerk Lion het nec-plus-ultra van eene courant heette, het model van journalistiek en fatsoenterwijl thans de pers van dezelfde partij zulk een af keurend, edoch allezins Verdiend, oordeel velt. Het is met het edele vijftal, dat door Lions pen zijne gevoelens van zedelijkheid en eer den vol- ke verkondigtal ver heel ver gekomen. ven wat zij eischte; het onderwijs gaf hij haar in handen den Paus steunde hij. Ten slotte wist hij aan zijn hof schitterenden tooi en weel derige pracht te geven hij gaf gelegenheid, door speculatie rijk te worden in één dag. Door zulke trawanten gesteundscheen zijn troonop het geweld gestichtvoor goed gevestigd. «Doch in tijden van zedelijke verslapping is soms een oor log het waarachtige Godsgericht. Het demoni sche van den krijg is hierin gelegendat al wat schijn is, al wat kracht voorgeeft maar niet heeft, ineen valt. Het is alsof dé wankelende muren vallenwanneer in ernst de krijgsklaroen schalt. De aarde vraagt het bloed. En de menschen eensklaps bewogen door een Goddelijke drift, geheel verschillend van haat, treden op het slagveldzonder eerst selven te weten wat zij doen. Zij buigen het hoofd onder het raad sel. Maar het raadsel flost zich op. Het offer was noodig opdat er weder zedelijkheid, lykheid en waarheid in het leven zou zijn. Fransche en Pruisische gewonde militairen zijn in Belgie gekomentengevolge eener tusschen de beide oorlogvoerende partijenmet goedkeu ring der Belgische Regeering getroffen overeen komst. Daarin wordt onder anderen bepaald, dat beide partijen een gelijk aantal gekwetsten op Belgisch grondgebied mogen brengen. SNEEK, 6 September. De heer I. Verweijte Delftheeft voor de benoeming tot leerbar aan dè H. Burgerschool alhier bedanktaangezien hij eene op den 31 jl. op hem uitgebrachte benoeming tot leeraar in de Staats- en Handelswetenschappen aan de II. Burgerschool te Hoorn heeft aangenomen. Op de na te melden 9 markten in Friesland zijn in de maand Aug. verhandeld3,742 koeien 559 kalveren; 6,645 schapen308 varkens; 2,912 biggen; 70 paarden; 16,148/43,43% en 121/,3 vaten boter; 309,8U8 kilo kaas; ais te Leeuwar den 2,820 koeien446 kalveren5,515 scha pen; 201 varkens; 1,697 biggen; 70 paarden; 4,6834 1,86% en 121/1G vaten boter (g. pr. ƒ57,50) en 2,556 kilo,kaas (g. pr. ƒ29). Te Sneek: 922 koeien, 113 kalveren, 1,130 schapen, 107 varkens, 1,215 biggen4,965/4 en 347/8 vaten boter ,(-. pr. ƒ57,75) en 158,698 kilo kaas (g. pr. ƒ29,25). Te Woudeend: 34% en vaten boter (g. pr. ƒ60) en .21,297 kilo kaas (g. pr, ƒ32). Te Bolsward1,943/j en 68/s vaten boter (g. pr. ƒ59,50) en .93,943 kilo kaas (g. pr. ƒ29,75). Te Balk: 77% en 24% vaten boter (g. pr. ƒ58) en 2,057 kilo kaas (g. pr. ƒ29,25). Te Joure l,278/4 en 272/ vaten boter (g. pr. 60) en 20,638 kilo kaas (g. pr. f 29). Te Heerenveen: 560/. en 37% vaten boter ,(g. pr. ƒ58,25), Te Lemmer'^: 85% is gekozen met 1191 stemmen. De heer Knoop bekwam 1140 stemmen. Ten behoeve der staatsprovincien hebben in de eerste helft van dit jaar 24 aanbestedingen en 1 herbesteding plaats gehadvan welke 5 niet gegund zijn. De 20 uitbesteede werken waren begroot op eene som van 7,012.217 gl. en zijn aangenomen voor 6,083.641. Slechts één werk het maken en stellen van den metalen boven bouw voor de brug over de Oude Maas bij Dord recht is door een buitenlandschen ondernemer aangenomende Butterly Gompagny te Alffre- ton voor 640.365 gl. Het totaal der hoogste in schrijvingen bedroeg 8,186.322 gl. Het grootste werk (maken van de pijlers en het linker land- hoofd van de brug over de Nieuwe Maas te Rot terdam) 871,000het kleinste (het maken leve ren en opstellen van 10 draaischijven) 9,740. Een werk (gebouwen te Zwolle) is aangeno men in Frieslanddoor de heer E. R. Kuipers te Heerenveen, voor 66,179 gl. In de N. R. C. toont de hoogleeraar Quack in een hoofdartikel over den val van Napoleon aan, dat het keizerrijk thans gesloten is; 1870 doet ineen storten wat 1851 heeft opgebouwd. Al wal edel in ons is had zich verzet tegen den coup d’etat van 2 Dec.men dacht niet, dat het opgeworpen keizerrijk kon voortduren, maar de Keizer had drie trawanten om zijn troon ten te plaatsen: het zwaard, het kruis en weelde. Hij had den krijgshaftigen aard het volk gevleid; dreigende zwaarden flikkerden in de zon de zonen van Frankrijks ouden adel dongen welhaast mede naar de eer om den de- gente trekken, Hij had in plaats van het Vol- tairianisme van Lodewijk Filipsde kerk gege- KENNISGEVING. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Be gemeente SbEEK, maken hiermede bekend, Bat aan den gemeenteraadin zijne vergadering Ran 29 dezer is aangebodende rekening van file ontvangsten en uitgaven dezer gemeente ■ver het jaar 1869en dat die rekening te be ginnen met heden gedurende 14 dagenvan ’s morgens 9 tot namiddags 1 uurvoor een ie der ter inzage zal zijn nedergelegdter Secre- ■rie dezer gemeente en voorts in afschrift te- <en betaling der kosten algemeen verkrijgbaar |ordt gesteld. I Sneek den 31 Aug 1870. 1 Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSIRA. De Secretaris II. FENNEMA. WEEK ’7 A rt 16 rt a i El COURANT ia!- I 1'1. i Ven INGETROKKEN. --

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1