MEW- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEEL Paardenmarkt. V isscherij. BINNENLAND. ‘f ƒ1 No. 7 2. 187 0 ZATERDAG IO SEPTEMBER. PAARDENMARKT VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, op Maandag den 12 Sept. 1870, des voormiddags 11 uur. ■«na I' I I, ge- voor- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65buiten de Stad franco /1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 Gents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betredende, worden franco ingewacht. nu spoedig de banier der vrijheid bestralen enna jarenlange despo tische druk, het Fransche volk, onder den Re- publiekeinschen regeeringsvorm weer vrij ade mend zich opheffen en met de andere broeder landen een edelen wedstrijd aanvangen: om moreel en intellectueel aan de spits van den vooruitgang te staan. Dan inderdaad zal Frankrijk blijven La grande nation. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hier mede bekend, dat de najaars dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den 21 September e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. lognein Ham 1 Keizerrijkbij Sédan. Daar de groote balling, wiens zesjarig zielto gen op een armoedig rotsachtig eiland voldoende was dennaam van dat eiland onvergetelijk te maken voor xrpvdr» wa 1.-qpnnlir>orcr<hn hiA»’ rla |{|pinO Keizerwiens verblijf op het schoone Wilhelms- höhe ’t een of ander bestje zich na eenige jaren misschien nog herinneren zal, omdat er zoovele met goud bestikteheeren waren die zijne klein heid vergezelden. Ddarmaar we zullen de tegenstelling niet voortzetten tusschen den adelaar en den spreeuw. Dat het geplukte diertje hier of daar heen trippele. ’t Zal wel gezorgd hebben voor een goed kooitje voor den ouden dag De plebiscit-boer is althans dom genoeg geweest ’t ver guldsel te betalen. Ij lil Te ’s Hage heeft zich eene hoofdcommie vormd voor eene algemeene verloting van i werpen van kunst en smaak ten behoeve van het hoode Kruis. Van deze commissie is de heer dr. A. Vrolikpresident, de heer A. Polak Da niels thesaurier en de heer mr. G. J. E. graaf vanBijlandt|secretaris. JDe cimmissie wenscht zoo leest men in het prospectus «zooveel mo- I gelijk het bijeenbrengen eener niet onbelangrijke som gelds te bevorderen en daardoor het hoofd comité van het Roode Kruis de hand te bieden om tot het einde#toe den naam van Nederland de strijdvoerende partijen met eere en dankbaar- neia te doen begroeten. «Het middeldat zij daartoe willen aanwenden is niet nieuw. Doch meer dan eens gaf het ver rassende uitkomsten. «Mannen, met eere onder de Nederlandsche kunstenaren aangeschreven boden produkten van hun penseel ter verloting aan. Zulk een goed voorbeeld vindt zeker bij hunne kunstbroe ders ruime navolging. Waarom zou men dan de zaak niet uitbreiden en niet een ieder, die in het bezit is van voorwerpen van kunst en smaak welke hij daarvoor beschikbaar wil stellen, de gelegenheid aanbieden dat alles tot een groot ge heel bijeen te brengen Mag men zich ook niet vleiendat de boekhandel die in 1861 zulk een krachtigen steun aan de toenmalige verloting gaf, ook nu weder hare hulpvaardige hand niet PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Notulen. 2. Brief van Burg, en Weth. van Hemelu- mer Oldephaart en Noordwolde, omtrent de op richting van een beuriveer van Koudum over Sneek en Jourenaar Heerenveen. 3. Voorloopige vaststelling der gemeente-re- kening, over 1869. 4. Verzoekschrift van J. H. Sandersom op nieuw voor een jaarpachter te worden van de bank van leening. 5. Besluit van Gedep. Staten, strekkende tot goedkeuring der gewijzigde begroeting van den schuttersraad, over 1870. 6. Brief van den heer Mr. Is. Verweij, be richtende dat hij de benoeming tot Leeraar D°. aan de Hoogere Burgerschool niet aanneemt. 7. Benoeming van een Leeraar in de Neder landsche en hoogduitsche taal- en letterkunde, aan de Hoogere Burgerschool. 8. Benoeming van een boekhouder bij het Old Burger Weeshuis. De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK, J ig icAcraen in Een andere vraag is deze: Zal het arme on gelukkige I rankrijk thansnu het voor goed van Napoleon III ontslagen is en het keizerrijk plaats heeft moeten maken voor een republiekzal het sterk en krachtig genoeg zijn zich spoedig uit zijn staat van vernedering op te heffen om aan Europa te kunnen toonen dat hel niet ver treden maar slechts verdrukt geweest is Wij hopen het voor het fransche volk, dat waarlijk beter lot verdient dan slippedrager te zijn van de een of ander bepurperde hoogheid. Frankrijk moet op zich-zelf vertrouwen, en., ’t zal zich-zelf helpen. Het peile moedig en on verschrokken den afgrond aan welks rand het staat, en ’t worde zich bewust, dat door de ver eende krachtsinspanning der burgers zijn eer nog te redden is. De vaderlandsliefde brenge hare offersZij steune de ministersdie een zware taak op zich genomen hebbenmannen die men geen onedele daden ten laste kan leggenman- j nen van ander allooi als de satellieten van den ex-keizer. De symptomen van nieuw leven vertoonen zich reeds. Amnestie voor politieke misdaden is af- j gekondigd. De groote ballingen keeren weer naar hun geliefd vaderland terug en zullen het I hun arm en hun diensten aanbieden. De druk- I pers is vrij na jaren lange vervolgingenhare I boeien zijn geslaakt. Moge de vrede-zon bij den Coup d’Etdtin ’t de stads-gracht zijn verpachtmet het recht voor den pachter om zijn netten op een afstand van 500 meter buiten de bruggen uit te span nen, zonder dat iemand buiten hem daarvan ge bruik mag maken; brenartdoor deze, ter kennis van de houders van visch-vergunningen dat deze vergunningen slechts kunnen strekken voor de, buiten gemelden afstand gelegene, ge deelten van detot deze gemeente behoorende wateren; en mitsdien, voor het overige, wor den INGETROKKEN. Sneek, 6 September 1870. Be Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Coup d’etat. De voornaamste vertegenwoordi gers der oppositie werden gevangen genomen, de landsvergadering ontbonden. Gij keurdet die da den van geweld goed: het plebiscitum kreeg toen meer dan 7,000,000 stemmen. Lodewijk Napo leon werd, .yoor^ geproclameerd. Een nieuw plebiscitum gaf den intrigant, met 7.824,198 tegen 251,145 stemmen, den sheepter in- en Uwe vrijheid geheel uit handen. Gij hadt U zelven gestraft met een keizer als Napoleon III. Arm Frankrijkvreeselijk hebt ge moeten boeten voor Uw keizerschap. Wat al jaren van vernederingWelk een tijd perk voor moreele en intellectuëele ontwikkeling hebt ge niet te loor laten gaaneen tijdperk waarin Uwe kinderen gedoemd waren te ver stompen tot blinde werktuigen van een caesaris- me en nepotismedat eiken vooruitgang voor goed dreigde te zullen verstikken. Welk een ontwaken voor het fransche volk in het jaar 1870hetzelfde jaar waarin weer een plebiscitum een nieuw prestige moest geven aan het rotte gebouwdat het keizerrijk heette Met weergalooze onbezonnenheid werpt de keizer de fakkel van den krijg in Europa. Met een cynisme, dat huivering verwekt, vertelt hij aan t verbaasd Europa, dat zijn kind «den vuurdoop heeft ontvangenalsof die vreeselijke worsteling tusschen twee groote natiën een schitterend fête de nuit zou zijn, zooals de Tuil- leriën ze te aanschouwen gaf, aangelegd om een vorsten-poppetje te amuseeren 1 Wreed bedrogen volk, nog eens: hoe vreeselijk hebt ge moeten boeten 1 Uwe soldatendie hun plicht dedenzooals een soldaat dat kan doenze streden met leeuwenmoed! moest ge aan de grens zien slachten door de overmacht, dank zij de bekwaamheid ‘l hunner aanvoerders waarvan de meesten meer geschikt waren te courtizeeren in de balzalen dan een leger aan te voeren. Uw legerorganisaliewaarvan zoo hoog was opgegeven, bleek te zijn: een papie ren kind met hiëroglyfen schrift en de admi nistratie was zóó’n onguren Augias-stal, dat men nóg op den modernen Hercules wacht om ’t boeltje schoon te vegen. «La grande nation die, volgens de imperialistische donnéés en geldverknoeierijhet recht moest hebben althans op het leger te kunnen vertrouwenzag het ééns en nog eens en altijd weder bij gedeelten verslagen, vernietigd of krijgsgevangen. En de imperator hij die zoo roekeloos den krijg begonnen was hij die niet slechts speelde met eigen kroon en sheepter, maar ook Frank rijks schatten verkwistte, zijn schoonste land streken aan de vreeselijkste verwoesting ten prooi gaf en zijn onderdanen het hartebloed liet af tappen wat deed hijtoen de krijgskans zich geheel tegen hem had gekeerd? Viel hij als keizer en werd daar offer gegeven als man door hem, die de groote natie een twin tigtal jaren slechts offers gevraagd had? Helaas! tot den einde toe sprak uit elke daad van hem diè koude zelfzucht, die elke zelfverloochening on mogelijk maakt, en vooral op zijne laatste han- delingen het Kaïnsmerk der verachting zal druk- f ken. Is het leven van den eersten franschen keizer een Epos geweesteene aaneenschakeling van heldendaden, die de Heroën der oudheid hem zelfs zouden benijden; dat van den tweeden staat nog beneden den erbarmelijksten spectakel- held. Bij den eerste: de adel van "t geniede bloedige maar toch onverwelkbare lauwer- kranzen, geplukt bij de Pijramiden, bij Jena, Wagram, Austerlitz, enz. bij den tweede: de laagheid van den intrigantalléén maar be- en niet belauwerd, bij StraatsburgBou- EENE TWINTIGJARIGE VERNEDERING. ’t Is nu eenige jaren geledendat een fransche balling een klein werkje in ’t licht gafwelks verschijning 't Belgisch gouvernement de waar schuwing op den hals haalde: dien schrijver iói uien tijd Tn dat land genoten had. Het bel- gische gouvernement begreep dien wenk en volgde hem op. De gastvrijheid werd geschonden en de balling uitgeworpen, ten einde den machti gen b ranschen keizer niet te vertoornen. De arme balling zocht en vond een andere rustplaats we' meenen in Duitschland. De naam van den verjaagde was Rogeard en zijn geschriftje droeg den titelsPauvre France.” Bijtend scherp was de taal van Rogeard, waar hij de misdaden van den tweeden keizer en het tweede keizerrijk in al hare naaktheid tentoon stelde en vreeseljjk het oordeel dal hij ui'.sprak over de Bonapartes. Aandoénlijk waren zijn woor den, waar hij spiak over den staat van vernedering waaronder zijn geliefd vaderland gebukt ging, overgeleverd als het was aan de willekeur van een despootdieonder allerlei schoonklinkende beloftenzijn onderdanen in slaap wiegde en hen blind maakte voor de daden van willekeur en geweld die zijne regeering van den aan vang af hadden gekenmerkt. Ja welArm Frankrijk geblinddoekt als ge waart door den coup d’état-man van 2 De cember de mandie Uwe burgers liet doodschieten ten einde zich zelf te bepurperen, die Uwe edelste mannen lot ballingschap dwong, omdat zij de vrijheid lief hadden en niet als geparfumeerde sajeljoukers wilden buigen voor den man des gewelds, die Uwe zonen of ferde en Uwe schatten verspilde in expédities naar vreemde landen en wiens perfide staat kunde eene speculatie was op Uwe onkunde en slechte hartstochten. zb-m Frankrijk Hebt ge begoocheld door militaire praalvertooning van den nieuwbakken César; prachtige uniformen, eindelooze revue’s enz. betooverd door de pracht vaneen weel derig hof waar de satellieten van den kleinen keizer onbeduidendheden van den eersten rang, maar ten Uwen koste gegallonneerd mal hun ne nietigheid konden schitteren; onmondig ge maakt door eene lage staatskunstenaars-politiek die elke intellectuëeie ontwikkeling Uwer kinde ren zoo al niet stelselmatig tegenwerktedan ten minste op verregaande wijze veronachtzaamde, —hebt ge twintig jaren lang de vergulden ketenen kunnen' kussen, U door een harteloozen avonturier aangelegd en in het ruischend klatergoud van een effeci-zoekend looneelspeler Uwe grootheid kunnen vinden?!.. ben geschiedschrijver zal ’t ongelooflijk voorkomen, «ij zal, even als wij, uitroepen: Arm Frankrijk! en vragen Waar toch was Uwe vrijheidshefde Waar Uw eergevoelwaar Uwe minachting voor Zooveel laagheidgedurende dat twintigtal jaren Gij zaagt het toch rustig aan dat de verdedigers Uwer vrijheid de kerkers bevolkten; gij protes teerde! niet als Uwe waardigste burgers van Uwe grenzen werden geweerd gij bloosde! niet over de ontmergelende zedeloosheid Uwer hoofd stad die men ’t modern Babylon noemdeen ge sliept rustig in op het kruidkussen eener el lendige staatkunde, die U elk oogenblik in een P°el van ellende kon slingeren. Wat hebt ge gedaan toen ge den 20 Decem ber 1848, met 5,534.520 stemmen, Napoleon tot president der republiek proclameerdel? Den sluwen avonturier gesteld boven Uwen edelen Cavagnaceen naam vergood en een vaderlandslievend burger miskend. Den 2den December 1851, kort voor dat zijn mandaat afliep maakte Napoleon zijn beruchte bloed SNEEKER COU ANT I' III I "l r i1 De Secretaris H. FENNEMA. 'j ji L.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1