NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BLAD VüOil DE GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. I J 1 BINNENLAND. Paardenmarkt. Visscherij. I No. 7 3. WOENSDAG 14 SEPTEMBER. f i 1 7 O PAARDE^LiRKT dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den 21 September e. k. ■HR Hl. het I de huizen der belanghebben- Ge- wreken. 4 I ■I t>Hoezee dan voor d’ Oranjestam Diealtoos onvervaard Ons dierbaar Neerland schutten kwam En nooit zich heeft gespaard Wat volk ook eigen kroon verguiz’ Wij juubien éenes zins »Hoezee vooc ons Oranjehuis ^Hoezee voor onzen Prins!” Prachtig!! »Doch steekt daar buiten ’t onweer op, En dreigt een vreemd getij Dan zwelt ten stroomval iedre drop En spoelt het land weer vrij; Dan waagt hetonder eb en vloed Zich met den ruwst’ orkaan En ’t blaast den ouden heldengloed In ’t Hollandsch hart weer aan. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7% Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. der 'ar- ito, der ike ree :pt. e- e- Deze CO U RA NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. bij de eerste oproeping weder onder de wape nen te komen. Het Leidsche Dagblad bericht dat te Soeter- woude de veepest heerscht. )t) H. J T ;e na ir- o, ;en ner age (S) oh. ro- liff n* r II BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hier- mede bekend, dat de najaars Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Hel Staatsbl. no. 160 bevat het kon, besluit van den lOden September 1870houdende ver bod van in- en doorvoer van buiten ’s lands van rundvee, schapen, bokken en geiten. rekening dezer gemeente, over 1869, voorloopig ƒ115,229.313 113,528.24 1,701.075. is benoemd tot leeraar in De secretaris, de heer Mr. Graaf van Bijlandt, bericht onsdatom te voldoen aan het van verschillende kanten ontvangen verzoek tot langer termijn voor het inzenden van voorwerpen in de Algemeene Verloting ten voordeele van y>het Roode Kruis", de Hoofd-Gommissie besloten heelt de tijdsbepaling te verlengen tot 15 October a. s. pu- eersten voor x voor zijne getrouwe opkomst. Zij beide hebben alzoo eene goede zaak helpen steunen. In de Raadsvergadering van gisteren is de i - vastgesteld op een ontvangst van uitgaaf Voordeelig saldo In die vergadering de Ned. taal- en letterkunde en Hoogduit sche taal aan de H. Burgerschool alhierde heer R. Dijkstra, te Leiden; met wien op de aanbeve lingslijst geplaatst waren de heeren J. Leopold te Sneek en H, G. Wolfï, te Leens. Tevens werd voorzien in de, door ’t bedan ken van den heer I. Verweij, nog voortdurende vacature aan dezelfde inrichting van een leeraar in de Staatshuishoudkunde en de Staatsinrichting, en is als zoodanig benoemd de heer Mr. J. G. Meijer te Holwerd, met wien op het tweetal geplaatst was de heer D. Almate Amsterdam. Met het lot de hh. K. de Jong en K. Geert- sma hadden ieder vijl stemmen op zich vereenigd is tot boekhouder bij het Old. Burger Wees- liüis alhier benoemd: de heer K. de Jong, ge- meenlè-ontyanger van Wijmbritseradeel. Met den benoemde was door II.II. Voogden op de aanbe velingslijst geplaatst, de heer Mr. H. H. Hid- aGisteren is de Groenlands- dinga. De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK, in aanmerking nemende, dat de visscherijen in We stads-gracht zijn verpachtmet het recht voor den pachterom zijn netten op een afstand wn 500 meter buiten de bruggen uit te span pen, zonder dat iemand buiten hem daarvan ge bruik mag maken; brengtdoor deze, ter kennis van de houders pan visch-vergunningen dat deze vergunningen slechts kunnen strekken poor de, buiten gemelden afstand gelegene, ge- peeiten van de tot deze gemeente behoorende waterenen mitsdienvoor het overigewor pen INGETROKKEN. I Sr.eek, 6 September 1870. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Eene gehuwde vrouw te Utrecht, moeder van acht kinderenheeft in de vorige weekhei melijk hare woning verlaten. De tegenwoordige vergadering, van de staten- generaal zal worden gesloten op Zaterdag 17 September 1870des nademiddags ie 2 ure. De minister van binnenlandsche zaken is door Z. M. gemachtigd om zich op dat tijdstip te be geven, in de vergadering der staten-generaal, tem einde in vereenigde zitting der beide Kamer de vergadering in ’s konings naam te sluiten. Onze Kennemer zangerde heer W. J. Hof dijk heeftonder den titel vande prins van Oranje, een nieuw soldaten-lied gedicht op de wijze vanWien Neerlands bloed''- Het Utr. Dagblad.dat dit lied aan het hoofd zijner ko lommen meedeeltveroorlove ons (zegt ’t A. D.) over tenemen. Wij zijn ook zoo vrij »’t Oranjebloed verzaakt zich niet, En heeft zich nooit verzaakt Het heeft van Neerlands grondgebied Een vrijen staat gemaakt. Het zoekt geen ijdlen kiijgsmanrocm Op bloedig welvaartpuin En strengelt eer de vredebloem Dan lauwren om de kruin. Naar men zegtzou bij de regeering het plan “estaan om voortaan twee lichtingen in plaats eene onder de wapenen te houden. We hopen er toch ’t beste vandat zich dat Jerucht niet zal bevestigen. Waartoe zou die hvaasheid dienen? Met êéne lichting is ”t zoo nar al mooi genoeg. »Nu dreigt ons óók misschien gevaar, Van verre of nabij En aanstonds is Oranje daar, En staat aan onze zij. En stijgt misschien ’t gevaar tot nood By vuur- en staalgeflits Dan, trots het grijnzen van den dood, Gaat hy aan onze spits. Heden (Dinsdag) zal te Amsterdam eene 2e ver gadering worden gehouden van den internationalen voortdurenden vredebond, op welke de hoofdbepa lingen van een reglement zullen vastgesteld en een definitief bestuur zal benoemd worden. Men houdt daarbij vast aan het denkbeeld om overal in het land afdeelingen te vestigen onder een in de hoofdstad zetelend hoofdbestuur. Volgens eene officiële statistiekhebben zich in Frankrijk, gedurende 1869 van kant gemaakt 4,008 mannen en 1,003 vrouwen te zamen 5,011. Daar 31 Dec. 1869 de bevolking 35,999.936 bluf fende opgaven spreken van bijna 40 mill, per sonen telde, is dit 1 op 718418/l00 personen of ruim 139 per millioen. Een statistiek over jaren herwaarts genomen wijst anders voor Frankrijk 110 Zelfmoorden, op 1 mill, inwoners aan. In 1869 verdronken zich 960 m. en 407 vr.; hingen zich op 1,972 m. en 335 vr.scholen zich dood 488 m. en 5 vr.deden zich door middel van kooldamp stikken 192 m. en 113 vr.; sne den zich den hals af 176 m. en 33 vr.vergif tigden zich 94 m. en 44 vr zochten den dood door van hoogten of uit vensters te springen 99 m. en 55 vr.lieten zich door eene locoma- tief overrijden 26 m. en 11 vr.; terwijl 1 man zich liet doodhongeren. In, Pruisen bedraagt hét middelgetal 240 per mill, wélk hoog cijfer vooral zijne verklaring vindt in het groot aantal militairen, die een zelfmoord begaan; in Engeland is hel 69 en m Spanje 14. Uit Kopenhagen wordt onder dagteekening van 3 Sept, geschreven vaarder Constance hier aangekomen, aan boord waarvan zich de sedert lang verloren geachte bemanning van het Bremerschip Ilansakapt. Hegemann bevond. De Hansa moest, na den 6 September 1869 op 74° N. en 17° W. en het ijs vastgeraakt (te zijn, den 19 October op 71° N. en 21° W. geheel verlaten wordendaar hij begon te zinken. De manschap bracht nu 200 dagen deels op een drijvend ijsveldwaarop zij uit steenkolen een hut had opgestapelddeels in drie sloependooren dreef in dien tijd 250 geographische mijlen zuidwaarts. Het ijsveld, hetwelk in den aanvang een omvang van 7 mij len had, werd allengs kleiner, tot dat ten laatste zijn omvang slechts 200 passen bedröëg. Nu ge lukte het den schipbreukelingen met de grootste inspanning de sloepen op 61° digt bij de kust van Groenland over het ijs in open vaarwater te brengen. Na eene vaart van 7 dagen bereikten zij den 13 Juni de kolonie Friedrichsthalwaar zij door de Constance werden opgenomen. Allen keeren behouden terugen met hen den geleerden dr. Laube en dr. Buchholtz; zij zijn gezamentlijk naar Hamburg vertrokken.” De St. Pieterskerk te Rome kan 54,000 personen bevatten; de Dom te Milaan 37,000; St. Paul te Londen 25,000; de Sophia-kerk te Constantinopel 23,000Notre Dame te Parijs 21,000; de Gathedraal te Pisa 13,000; St. Mar cus te Venetie 7,000. De Prov. Cron. Ct. deelt mede, daffeen Duit- sche maaier bij een Friesche greidboer werk zaam een brief ontvingdat twee zijner drie in het leger zijnde zonen gesneuveld waren en dat hij dadelijk om afrekening heeft gevraagd, ten einde- als vrijwilliger den dood zijner zoons te gaan Het Handélsblad verneemt dat de regeering pt voornemen heeft om een groot deel der mi- hciens naar ’t meent twee lichtingen naar r**s te zenden, echter voorloopig en onder voor- Wdedal de jongelieden zich gereed houden SNEEK, 9 September. Hebben wij het doel van de hh. Musici toe gejuicht, die belangloos hunne talenten wilden ver- leenen om een penningske bij te dragen voor de vereeniging »het Roode Kruis" niet min der hebben we thans reden hen geluk te wen- schen met den uitslag van hun concert op Vrij dag avond jl. in de Buitensocieteit y>de Harmonie" gegeven. Immers bij die gelegenheid is ’t ge bleken dat het Sneeker publiekhet doel voor oogen houdende en het streven op prijs stellen de hen heeft willen steunen door eene warme sympathie, blijkbaar in een meer dan gewone opkomst. Het concert heeft opgebracht 216. En zijdie opgekomen zijn en hun penningske wilden bijdragen hebben ’t zich zeker niet be klaagd wantafgescheiden van het goede doel dat ze hielpen steunenhebben ze zich nog een avond van waar kunstgenot zien aanbieden waarvan we mogen vooronderstellen dat ze ge- geprofiteerd hebben. Én den heeren musici èn het opgekomen bliek komt dus dank toe. Den hunne belanglooze diensten; aan het publiek KENNISGEVING. Aan de belanghebbende ingezetenen wordt be kend gemaakt, dat van af heden tot en met den He dezer maand, van voormiddags 9 tot namid dags 1 uur, ter Secretarie dezer gemeente zal porden gevaceerdtot de afgifte der patenten pver 1870/71 tegen overgave van het door den pijks-Ontvanger afgegeven re<;u en bovendien voor zooveel de drankverkóopers betreft, tegen ver toon der kwitantie van betaalde belastingzul lende na dien tijd de onafgehaalde patentendoor den deurwaarder der belastingen tegen betaling pon 10 Gentsaan d |den worden bezorgd. Sneek den 12 September 1870. Burgemeester en Wethouders van de meente Sneek HAMERSTER DIJKSIRA. 1 De Secretaris, H. FENNEMA. In de Haarl. Ct. van 9 September komt de volgende advertentie voor LEES HIER. Aan de ware voorstanders van de zuivere Ge reformeerde leer en van de echte leerverkondi- ging en van een vrij beheer daarom over de kerk en van de goederen van de Gereformeerde Kerk, en aan de kerkelijke regtzinnige vrienden en die ook voor de zuivere leer en voor het vrije be heer zijn, wordt in ’s Heeren vreeze gerecom mandeerd om alsdan te gaan bij den heer van Esch te Tienhoven en ook bij den heer Zwets den Dijkmeester te Ameijdeomdat het door hunne kennis van het vrije beheer is gedaan ge kregen dat nu weder sommige avonden door de zuivere leeraars en verkondigers het Woord in de kerk van Tienhoven zuiver wordt verkondigd, even als ook weêr te Langerak gebeurt, tot eere van onzen Drieëenigen Verbond God en van de Bruiden maken dit aan Gods volk bekend, om met deze mannen Sion verder overal te helpen opbouwen. SMJklH (initvr vï''i I 1 Ier ien r l t, I De Secretaris H. FENNEMA. ■-‘L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1