GKMKENTE EN HET ARRONDISSEMENT 8NEEL MEI WS- EN ADVERTENT1E-RLAD VOOR DE Paardenmarkt. BINNENLAND. 1L ■w ANG. No 7 4 V IJ F-E N-T WINTIGSTE J A A 187 0 ZATERDAG 17 SEPTEMBER; PAARDENMARKT State n-G e n e r a a 1. 7 Sijbrand a. I zich van daar s Door den Minister van Finantiën wordt bekend gemaakt, dat de telegrafische gemeenschap met den kerkdijken staat lijdelijk is opgeheven. Nü is ze genomenDe miliciens der verschil lende lichtingen, behalve die van 1870, zullen in den loop der volgende week successivelijk met onbepaald verlof huiswaarts keeren. 1 Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. H. FENNEMA, In de vergadering, op dinsdag te Amsterdam gehoudenis de Internationale Vredebond gecon stitueerd met ongeveer 230 leden. Maandag 19 dezerten één ure, zal het nieu- me zittingjaar der Staten-Generaal door Z. M. den Koning worden geopend. ADVERTENTIEN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven ,/en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewa.cht. Ten aanzien van het geruchtdoor verschil lende dagbladen vermelddat eerstdaags twee lichtingen der nationale militie met groot verlof zouden worden gezonden verneemt het Dagblad van goed ingelichte zijdedat hiertoe wel over wegingen hangende zijn, maar dat er evenwel nog geene beslissing in genomen is. za BURGEMEESTER en WETHOUDERS ’YU/L van de Gemeente SNEEK maken hier- mede bekend, dat de najaars dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den 21 September e. k. Burgemeester en Naar de N. R. C. verneemt, heeft de heer van Zuylen, Nederlands gezant te St. Petersburg, ont slag verzocht uit zijne betrekking. Dinsdag is het tweede natuurkundig staatsexa men in 1870, te Utrecht aangevangen, waaraan, buiten de civiele candidaten, ruim vijftig stu denten voor de militaire geneeskundige dienst te Amsterdam hebben deelgenomen. De heer Baudin, tot dusver Fransch gezant bij het Nederlandsche Holzou zijn ontslag naar Parijs gezonden hebben. Kerkvoogden en notabelen van de Nederduitsch Hervormde gemeente te Leeuwarden hebben be sloten geen gevolg te geven aan de uitnoodiging van get Algemeen College van toezichttot toe treding aan de door dat college vastgestelde re geling maar om eigen toezicht en beheer te blijven voeren doch tevens te trachten een an der, alleen in en voor Friesland werkzaam, col lege van toezichtte helpen tot stand brengen. Dit besluit zal binnen kort aan de goedkeuring van stemgerechtigden worden onderworpen. Het Vaderland (van dinsdag) verzekert dat te Soeterwoude geen enkel geval van veeziekte be kend is. Uit Groningen zijn, thans ook een viertal dames, die zich reeds vroeger ter beschikking van het Hoofdcomité van ~»het Roode Kruis'’ hadden ge steld naar ’s Hage vertrokken om naar Saarbrücken te begeven. De koning wordt te Groningen verwacht. De groninger weerbaarheid heeft bij die gelegenheid het baantje van eerewacht op zich genomen. Jhr. Mr. J. C. H. van Nispen van Sevenaer heeft bedankt voor de hem aangeboden betrek king van lid van ’t hoofdbestuur van het ^school verbond. Onder de redenen die hem daartoe brachten, noemt hij de neiging om ook door den bond tot schooldwang of leerplicht te geraken en het weg laten van een artikel in T Reglement’t welk strikte neutraliteit op godsdienst-gebied voorschrijft. Volgens de Standard is Engeland voornemens om Frankrijk, zoodra daar een gevestigd gouver nement iseen voorslag te doen gezamenlijk een De Rott. Ct. meldt als zeer stellig dat de heer Philipse, voorzitter der eerste kamer, nu het on herroepelijk besluit heeft genomen om bij het eindigen van dit zittingjaar van het staatstooneel af te treden en tevens om op den laatslen dag dezes jaars ook als voorzitter van het provinciaal gerechtshof in Zuidholland zijn ontslag te nemen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor- 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. In het burger-hospilaal te Frankfort wordt een Pruis verpleegddie twaalf zware wonden beko men heeft, en desniettegenstaande, dank zij der uitmuntende wijze van behandeling, aan de be terende hand iszoodat zijn herstel zoo goed als zeker mag gesteld worden. De Prescott, geneesheer aan St George’s hos pital te Londen heeftvolgens Britisch Medi cal JournalNapoleon bezocht en onderzocht en als zijne overtuiging medegedeeld dat deze zooveel geleden heeft naar geest en lichaam, dat zijn dood eiken dag te verwachten is. te Sloten Dominions de Jong, Gerrit Foekes van der Wal, Jacob Geerts van der Bijl en Karel Victor ten Brink. j- Oppenhuizen en Uitwellingerga. Na eene opwekkende rede van Ds. Offerhausgehouden op Zondag den llden dezer, is Maandag en Woens dag jd. alhier, ten behoeve van het Roode Kruis, gecollecteerd de aanzienlijke som van ƒ550. De bevolking der beide dorpen is 898 zielen. j- Gaasterland. De geheele opbrengst der collecte voor het Roode Kruis heeft in deze ge meente (4511 inw.) bedragen 925 gld., waarvan Harich (443 inw.) ruim 200 gld. heeft toege bracht. j- Meppel 15 Sept. De alhier gehouden col lecte door ’t dames-comite voor 't Roode Kruis heeft naar wij vernemen de som van ƒ385 opgebrachtin Nijeveen p.m. 125. f Leeuwarden 15 Sept. De vele regen der laatste dagenzoomede de harde windheeft ook hier op de te velde staande gewassen even als op de vruchtboomen min of meer een nadee- ligen invloed uitgeoefend. In de hoven van de in de omstreken dezer stad wonende gardeniers vooral is er veel fruit afgewaaid. De grond is doorweekt; dat dit voor het aardappelgewas in ’t bijzonder zeer nadeelig is, lijdt geen twijfel. Er heerscht onder dit product dan ook weder de bekende ziektehier en daar zelfs in hevige ma te. In de bouwstreken van de meer noodelijke gemeenten moet dit bovenmate het geval zijn. Naar men zegt moeten daar akkers zijn, waarin de aardappelen zelfs zóó door de ziekte zijn aan- Bij voortduring is men zeer voldaan over de nederlandsche inrichting en ontvangt de vereeni- ging blijken van sympathie voor haar loffelijk streven om de ongelukkigen spoedig hulp te ver kenen. Zitting van den 14 September. In de zitting van heden is de discussie over het wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf niet afgeloopen. De hh. Hein, van Bijlandt, van de Putte hebben zich verklaard vóór; de hh. van NispenGremersHengst en Sassen tégen de afschaffing. Morgen is de minister van justi tie aan het woord. Zitting van 15 September. In de zitting van heden is de beraadslaging over hel wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf voortgezet en ten einde gebracht. Bij stemming werd dal wetsontwerp met 20 tegen 18 stemmen aangenomen. Vóór stemden de hh. Cost Jordensvan Beek Vollenhoven, Joost van Vollenhoven, Geertsema, Hein, van Swinderen, Viruly, van Bijlandt, Tonc- kens, Smit, Eysinga, v. Twist, Verschoor, van de PutteRahussen StorckSchotNobel, Huyde- coper en Fontein Verschuur. Tégen stemden de hh. Hengstvan Aylva van Pallandt, Sassen, BlankenheijmCremers, van Kessenichvan Nispen van RhenenMesschert, van Beerenbroekde Vos van SteenwijkHart- senvan der Lek de GlercqSasse van IJsselt van der OijeVillers PitéMeeuwen en de voor zitter (Philipse). SNEEK, 16 September. Bij besluit van den Co» maissaris des Konings in dit gewest, van 13 September 1870, 1 Afd. No. 1426 (Prov. blad no. lASj zijnter uitvoe ring van art. 3 der wet van den 5 Ap.-iif 1870 (Staatsblad no. 63) tot instelling van c van Zetters voor ’s rijks directe belasting lid van het college van Zetters benot Sneek Franciscus Terwisspha van ScheltiugaSijbrand Karst van der Meiden, Fedde Risselada en Lam- bertus Veen in Wijmbritseradeel Jan Visser Az., te HeegDurk Tjeerds ZijLstra te Oppenhuizen Rein Douwes Boersmate Lo- ënga; Auke Johannes Breeuwsma, te Nijland Sjoerd Reins Minnemate Westhem en Lijkte Piers Oppedijk, te Woudsend te IJlst Walle Melis Oppedijk, Ruurd Tjibbeles van der Velde, Gerrit Visser en Olte Thomas Schuur mans expeditie naar China te maken 2 ten einde den moord van Tientsin te wreken. In den slag bij Marengo (18G0) sneuvelde een zesde gedeelte der beide vijandelijke legers; bij Austerlitz (1805) een zevendebij Eijlau (1807) een derdebij Essling (1801) een vierdebij Wagram (1809) ruim een negendebij Moskou (1812) een vierdebij Leipzig (1813) ongeveer een zesde; bij Waterloo (181 5) ruim een zesde; bij Solferino (1859) een vee rtiende. Den 15 Aug. was de Mont-Cenis doorgegra ven over eene lengte van 11.547 meters en ble ven er nog te doen over 673. Elke maand vor dert men 125 meters, zoodat, indien de richting van beide zijden goed gevormd isde arbeiders elkander in het midden van Februari in de berg zullen ontmoeten. BEKENDMAKING. Het GEMEENTE-BESTUUR van SNEEK brengt, door dezeter algemeene kennis lu. dat door de Provinciale Staten van Fries land, in hunne vergadering van 14 Juli 1870, is besloten «Het reglement op de herziening en in- «standhouding der fioreenregisters in de «Provincie Friesland, afgekondigd den 17 «December 1849, en de later daarin aan- «gebrachte wijzigingen is voortaan niet «van toepassing op de registers in de ge- «meenten Ameland, Achtkarspelen, Dok- «kum Leeuwarden Oostdongeradeel «Ooststellingwerf, Schiermonnikoog, Smal- «lingerland, Tietjerksteradeel, Westdonge- «radeel en Weststellingwerf. b. «Gedeputeerde Staten brengen omtrent uit breiding dezer niet toepasbaarheid op an- «deie gemeenten aan de staten verslag «uit, wanneer eenig gemeentebestuur mogt «verlangen, dat in zijne gemeente hetre- «glement ophield te werkenof wanneer Gedeputeerde Staten termen vinden, zulks «raauwelijks te doen. «Ged. Staten brengen buitendien jaarlijks «ter zomervergadering verslag der staten uit «omtrent den stand van het onderwerp” Welk besluit, voor zooveel punt a betreft, is goed gekeurd bij koninklijk besluit van 27 Augustus 1870, No. 8; dat voorschreven besluit, opgenomen in het provinciaal blad van 1870, onder No. 97 algemeen verkrijgbaar is gesteld ter provinciale griffie te Leeuwarden, tegen den prijs van 5 Cents. Sneek 15 Sept. 1870. Het Gemeentebestuur voornoemd HAMERSTER DIJKSTRABurgem. II. FENNEMASecretaris. EERSTE KAMER. Zitting van 13 September. In de zitting van heden, zijn de beraadslagin gen begonnen over het wetsontwerp tot afschaf fing der doodstraf, en is dat ontwerp, door de heeren Schimmelpenninck van der Oije, van Rhe- men van RhemenshuizenMichiels van Kesse- nich en Messchert van Vollenhoven bestreden, en door den heer van Eijsinga verdedigd. De grondenwaarop de bestrijding en de ver dediging steundenzullen eerst uit het bijblad der Nederlandsche Staatscourant kunnen blijken, daar alle verslaggevers der dagbladen daarin over eenkomen dat na de verandering van de verga derzaal der Eerste Kamerde sprekers meestal onhoorbaar, ten deel zelfs onzichtbaar zijn; zoo- dat liet geven van een behoorlijk en zamenhan- geud verslag onmogelijk is. Volgens het Vaderland wordt te ’sHage ge- gesproken over plannen tot afschaffing van de remplagering en nommerverwisseling. in Lemsterland Frederik Otte Sleeswijk en HijlkedeKoe, beide te LemmerKlaas Darmens Koopmante Oos- terzee en Meine Sierds Klijnsmate Echten in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Peeke Lij kies van der Wal, te Koudum; Jochem Abes Katte Molkwerum Otte Willems de Jong, te /Warns en Doede Durks van der Walte Njoga Volgens ’t vijfde bulletin van het Roode Kruis rapporteert de commissaris van ’t Hoofdcomité te Saarbrückendat in de eerste dagen de dienst goed en geregeld kan worden onderhouden, maar dat naderhand meerdere versterking van artsen noodzakelijk zal wordenvooral als de zaken zoo loopen, dat de duizende gekwetsten uit Melz naar de nabijgelegen plaatsen zullen kunnen worden gezonden. SNEEKER COURANT EHE3E3HI 1 I c. 2U. i r L ZJe Secretaris U f i I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1