NIEUWS- E\ ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. V IJ F-E JST-T WINTIGSTE RGANG. i s 7 n AVOENSDAG 21 SEPTEMBER. a. de hulp van Frankrijk (doch liever gezegd c. Thorbecke I’ Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. 0 2 ge- on- men I i 15 :9 6 4 jr het doel om i - ware beschaving toe te kennen. om den oorlog te In de N. Rott. Ct. verklaart ds. Coifen Stuart, dat zijn geestverwanten ds. P. Huët en L. J. v. Rhijn in de herautvan 8 en 15 Sept. leu gens te zijnen opzichte verspreid hebben daar in bestaande dat hij bij zijne bezoekreis langs de militaire liniën allerlei tegenwerking zou heb ben ontvangen, terwijl hij integendeel over zijn «wedervaren bij de verschillende afdeelingen van ons leger niet den minsten grond van klacht, maar reden van groote erkentelijkheid” heeft. Ruim honderd ingezetenen der gemeente Goes hebben een Vredebond opgericht en hun eerste werk is geweest een voorstel te behandelen om een adres te zenden aan den Koning van den vol genden inhoud »Aan den Koning”. «Geven mot verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekendenallen Nederlandsche inge- zetenên dat de droevige gebeurtenissen der laat ste weken, de vernielende oorlog tusschen twee Volken, welke in strijd met hunne waarachtige belangen tegen elkander ten strijde zijn getogen, Uit de mededeelingen door mr. Messchert van Vollenhoven te Haarlem gedaan blijktdat er in Nederland ongeveer 26.000 personen zijn, die meenen dat prinses Marie noch haar toekomsti ge echtgenoot een bijbel bezitten en dus ieder ongeveer een dubbeltje hebben gegeven om er hun een te koopen. 'erpen nopens de koloniën, loodstraf is eene ^nemende beschaving in °He dankte hij voor hunne diepgevoelde overtuiging hebben bevestigd aan het gevaardat er in gelegen is wanneer aan één enkel persoon hoe uitnemend hij ook moge wezen, het vreeselijk recht wordt verleend om oorlog te verklaren «dat, ofschoon het vermoeden gewettigd schijnt, dat niet licht eenig Vorst uit het Huis van Oranje- Nassau het Nederlandsche volk, door aan eenig ander volk den oorlog te verklaren, in het onge- zal storten, toch niet uit het oog mag worden verlorendat ook Vorsten menschen zijn en dat eene mogelijke dwaling, die zulke vreeselijke ge volgen voor het gansche Vaderland, ja voor de gansche maatschappij kan na zich slepen, met wettige middelen moet worden verhoed «dat de ondergeteekenden eerbiedig bij Uwe Majesteit aandringen om het voorbeeld van Uwer Majesteits doorluchtigen vader volgende, de alge meen gevestigde volksovertuiging te gemoet te de schuldigenwelke moesten worden ge- komen, door het voorstellen van eene grondwets- De beide kamers der Staten-Generaal zijn Za- erdag door den min. van binnenl. zaken gesloten. De minister zeide den leden dank wegens de ’ehartiging van ’s lands zaken. Hij herinnerde ■!>n de tot stand gebrachte wetten van finantiëelen !ri anderen aardvooral aan de gewichtige ont- 'erpen nopens de koloniën. De afschaffing der wodstraf is eene sprekende getuigenis van de in ons vaderland. Ten de ijverige bereidwilligheid tot ’t verleenen der hulpmiddelen ter handhaving onzer neutraliteit. de schuld waarts en ■welk besluit, voor zooveel punt a betreft, is goed- hulp zal door de historie wel geopenbaard t van 27 Augustus 1870, No. 8; 2U. De Kerkelijke Ct.de pogingen besprekende die thans op nieuw werden aangewend om een internationaal vredebond te stichten, verbergt hare ingenomenheid niet met het doel, dat die bond beoogt. Dat ’s loffelijk Zij stemt toe dat de gedachte aan den vrede moet uitgaan van het volk. «Uit de laagte zegt zij moet zij zich naar de hoogte werken.” Het volk wil geen oorlog. Van het volk gaat de oorlog niet uit. Is eenmaal tot den oorlog besloten, dan wordt het volk er toe opgewonden maar het besluit zou niet genomen worden, indien het volk daar slem in had.” Juist ’t geen we steeds beweren en ’t doet ons genoegen in deze een steun te vinden in de K. C die hier, in eene democratische bui, een niet ongepaste kaakslag geeft aan het gezag, dat steeds speculeert op de onkunde en de hartstochten des volks. In verband daarmeê is ook hare con clusie zuiver, als ze zegt«de vredebond moet uitgaan van het volkdat eens een eindê moet maken aan de eerzucht en heerschzucht van hen, die zonder schroom duizenden ongelukkig doen worden omdat ze bij die duizenden nog al te weinig tegenstand vinden.” Jammer slechts, dat ze, het doel willende, te- rugdeinst voor de middelen welke er consequent toe zouden moeten meewerken om het te berei ken.«Weg met de tyrannen 1” mag bijv.de leus niet zijn. O. i. moest erom een einde te maken aan eene ongepaste eer- en heerschzucht die zooveel jammeren en ellende sticht, juist een flinke opruiming onder de tyrannen plaats heb ben. Dat zou ons een reuzenstap naderbrengen aan het beoogde doel. Waarom voorts de beschaving der negentiende eeuw nu juist zoo zwart met houtskool moest ge- teekend wordenverklaren wa niet al te goed te begrijpen. De K. C. weet zelf wel boter al wil ze ook met eenige woorden aan haar lezers diets gaan maken dat de beschaving en ont wikkeling onzer eeuw eigenlijk de rechte bescha ving niet is en dat de dauw des geloofs, ’t ver nieuwd vertrouwen op een Jenseits de kinderen der negentiende eeuw weer moet opfrisschen. Niemand zal dwaas genoeg zijn te beweren, dat de negentiende eeuw het. toppunt der beschaving bereikt heeft; dagen belachelijk maar Ct. een weinig te zwartgallig is. niet slechter dan andere tijden. Integendeel. hij is ze 1 j' j 1 Wie dacht in vorige eeuwen aan de wonderen Z. M. de koning heeft maandag middag te half twee ure de zitting van de Staten-generaal met ei ne troonrede geopend waarin zooals gewoon lijk weinig nieuws wordt gezegdmaar thans bijzonder gewezen wordt op onze vriendschap pelijke betrekkingen met de andere mogendhe den en op het bepaald voornemen bij de geko- ien onzijdigheid te volharden. De algemeene gesteldheid des Rijks levert alles zins reden tot dank. De landbouw en nijverheid bloeienhet onderwijs verspreidt zaden van be schaving en welvaartde toestand onzer geld middelen is niet ongunstig te noemenmet het )uK op de tijdsomstandigheden en ook in de Dverzeesche bezittingen is zeer veel gunstigs niet B miskennen. Ten slotte wordt de gewone me ewerking der vertegenwoordiging ingeroepen tot M tot stand brengen van vee! wat o. a. nog in le vorige zitting onafgedaan gebleven is. Heden (Dinsdag) zullen de beide Kamers zit ting houden en de parlementaire werkzaamheden 2en aanvang nemen. die bewering zou vooral in deze bijna ironisch klinken men make in vredesnaam toch geen ver gelijking tusschen het diesseits en Jenseits met aan het laatste den eerepalm der O foeiWij gelooven met hel Alg. D. «dal hier de Kerk. Onze tijd is buiten kijf in menig opzicht vooruit. »’t Welk doende enz. «Goes, September 1870”. Na vele discussieswaarbij voor en tegen dit plan werd gesproken, bleek het dat vele der aan wezigen daarmede instemden zoodat binnenkort gemeld adres, alsmede twee andere adressen een aan de Eerste en een aan de Tweede Kamer der Staten-Generaaldoor een groot aantal der aanwezigen onderteekendzullen worden ver - zonden. Een voorbeeld dat allerwege navolging verdient. Wat moet men zeggen van een bladdat schrijft«Ofschoon men in ons Vaderland heel eensgezind is omtrent den wensch om afhankelijk Nederlandsch te blijven, hoort «standhouding der floreenregisters in de somtijds mompelen «Toch liever Duitsch, dan v» -- - sNOg bever Fransch dan Pruisisch;” zelfs die veronderstellingen achten Het oprichten van dien Nederlandschen Vrede bond geeft aan de Noordstar aanleiding om ar tikel 56 der Grondwet te bespreken. Dat arti kel zegt«De koning verklaart oorlog. Hij geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de beide Kamers der Staten-Generaal enz. In de hand van een oorlogzuchtig vorst zou zegt het blad, dit onbeperkt oorlogsrecht den staat in groote moeielijkheden kunnen brengen, maar in ons land bestaat daarvoor geen gevaar, omdat geen vorst uit het huis van Oranje zich ooit in een aanvallenden oorlog met een der groote Eu- ropesche Mogendheden zal wikkelen. Dus wel met eene kleine. Verder zou hij geen oorlog in het buitenland voeren, om zijn stamhuis te steunen. Hoe weet het blad zulks? Heeft prins Willem V ons land niet in oorlog gewikkeld en de Pruisen er in gehaaldheeft diens zoon koning Willem I door zijne oorlog- zuchtigheid of verregaande stijfhoofdigheidof waaraan eindelijk ook, Nederland niet naar den rand van een afgrond gevoerd? Het is niet de vraagwat een koning doen zal, want dat weet niemand. De Noordstar heeft toch niet de gave van in de toekomst te kunnen zien? Zij zal ’t niet beweren en ook al deed zij dat, zou niemand haar en ook zij zelve zich niet ge looven. De eenige vraag iswat de koning kan doen; en het antwoord daarop is ad libitum oorlog verklaren en Nederland te gronde richten. In dezen beteekent de verantwoordelijkheid dér ministers niets, want is de oorlog verklaard, de a'treding van den minister of zelfs diens ter ver antwoording roeping, gevolgd van straf, brengt geen verandering in het’ onheil. Het is de vraag wat geschied zou zijnin dien het ministerie Heemskerkv. Zuijlen in de maand Juli of Augustus van dit jaar aan ’t be ien slagen j waren i’ i kastijd. Vervolgens zag hij naar het zuidenen 'j' „l van j Napoleonwant de dieper doordenkende Thiers b. v. zou niet zoo om den tuin geleid zijn ge worden) werd gezocht en verkregenom Oostenrijk magleloos te maken Oostenrijk kreeg van den oorlog. Nu gaat men west- verplettert Frankrijk (de onzichtbare 1 wor- en men heeft wind ware geweest. Uil hun orgaan kunnen wij dat eenigszins opmaken. veranderingwaarbij het verklaren van oorlog zoowel als het sluiten van vrede, wordt opgedra- I gen aan de Wetgevende Macht, zoodat voortaan slechts bij gemeen overleg van den Vorst met de Vertegenwoordiging van het volk tot zulke in het volksbestaan ingrijpende maatregelen zal kunnen worden overgegaan. BEKENDMAKING. Hel GEMEENTE-BESTUUR van SNEEK brengt, door dezeter algemeene kennis 1°. dat door de Provinciale Stalen van Fries land in hunne vergadering van 14 Juli 1870, is Besloten «Het reglement op de herziening en in- III te doen uitgaan. Wanneer men na bekomen herstel van wondenoostwaarts zien zalen den ijsbeer (dank zij zijne zedelijke ondersteuning van ’tjaar 1870!) de poolen stuk wil schieten, opdat ook deze niet langer mede kan loopen in de rij der machtigen van Europa; dan is er wel gezorgd gewordende hulp te genieten van een dusgenaamden vrienden Rusland als den zon denbok te kunnen vertoonen. En dan dan is men zoo goed als aan het eindewant door de bemiddeling van de Vereenigde Staten, die im mers altijd nog op eene schoone gelegenheid wachten, is Engelandde vriend, die het laatste hielp insgelijks gemakkelijk klein te krijgen. In dezen oorlog is de gelegenheid dan fraai, om Nederland te bezetten, ten einde met te beter succes tegen Engeland te opereeren. Groote veroveringsoorlogen heeft men dan verder niette voerenwant het Duitsche keizerrijk is dan N°. 1en de andere omliggende landen zijn dan nullen die in hunne af hankelijkheid en verne dering niets anders te doen zullen hebben, dan te gehoorzamen en te dienen.” Wie is die onzigtbare hulp waarschijnlijk Dat bezigen van Napoleon, doen verklaren, is geld waard. Wij vergaten haast te zeggendat al die woor den te lezen staan in het Volksblad van Mr. de Bosch Kemper den apostel van conciliantisme die in het nummer voorafgaande aan dit, gezegd heeftdat achtereenvolgens zullen geannexeerd worden de Elzas met LotharingenLuxemburg met Belgie en Nederland met Oostenrijk. «Provincie Friesland, afgekondigd den 17 «December 1849, en de later daarin aan- «gebrachte wijzigingen is voortaan niet «van toepassing op de registers in de ge smeenten Ameland, Aehtkarspelen, Dok- «kum Leeuwarden Oostdongeradeel «Ooststellingwerf, Schiermonnikoog, Smal- «lingerland, Tietjerksteradeel, Westdonge- «radeel en Weststellingwerf. b. «Gedeputeerde Staten brengen omtrent uit- «breiding dezer niet toepasbaarheid op an- «dere gemeenten aan de staten verslag «uit, wanneer eenig gemeentebestuur mogt «verlangendat in zijne gemeente het re- «glement ophield te werkenof wanneer Gedeputeerde Staten termen vinden, zulks «raauwelijks te doen. «Ged. Stalen brengen buitendien jaarlijks «ter zomervergadering verslag der staten uit «omtrent den stand van het onderwerp” gekeurd bij koninklijk besluit van 27 Augustus denindien zij al niet kenbaar is) I wel gezorgd, zelf als de zuivere onschuld te dat voorschreven besluit, opgenomen in i voorschijn te kunnen treden door de oorlogsver- het provinciaal blad van 1870, onder No. klaring van den weinig vertrouwden Napoleon 97 algemeen verkrijgbaar is gesteld ter provinciale griffie te Leeuwardentegen den prijs van 5 Gents. Sneek 15 Sept. 1870. Het Gemeentebestuur voornoemd I1AMERSTER DIJKSIRABurgem. II. FENNEMASecretaris. I Fransch”, of omgekeerd Een volkdat zich onafhankelijk en vrij ge voelt moet zelfs de gedachte aan de mogelijk heid van ’t verlies zijner onafhankelijkheid onder drukken” terwijl het in hetzelfde no. daarop laat volgen «Eerst zag hij (Bismarck) naar het noorden en verzekerde zich, om zeker te zijn van te zul- van Oostenrijks bijstandde Denen SNEEKER COURANT |3 li I .Ij II u ’■y'— (Tnn Prii’dicnV» Tolfa tr wij gevaarlijk.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1