MEIWS- EJi ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. BINNEN L A N D. R G A. N G. V IJ F-E N-T WIN T I G S T E ZATERDAG 24 SEPTEMBER. State n-G e n e r a a 1. 1 S 7 kj Dat blijkt helaas va» 1 het klaphout I - Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Het Staatsblad no. 162 bevat de wet van 17 September 1870 tot afschaffing der doodstraf. De commissie in 1870 belast met het afne men der geneeskundige staatsexamens, heeft in hare zittingen van 16 en 17 September jl, den titel van arts toegekend o. a.aan U. Hannema, geboren te Franeker en S. J. Halbertsma, med. dr. geboren te Sneek. Men leest in het Vaderland het volgende Volgens loopemle geruchten zal de heer Roe-t dagen aan het station te B. af. de wachlkamer (gezeten zijnde bier drinkende werd hij het mikpunt men verzekert zouden aan den Koning 3_ 3„ 1333 aanvragen ge- I ADVERTENTlEN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven ~il/2 Gents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. waaronder de schutterij wet, die tot herziening van den censusbetreffende de inkomstenbe lasting de banken van ieening enz. en een nieuw ontwerp tot bevordei ing van den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname. I" Bij de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Eindhoven is ver kozen de heer mr. J. B. Bots met 802 van de 840 geldig uitgebrachle stemmen. Naar men zegtzal het wetsontwerp betrek kelijk de schutterijendat in de afgeloopen zit ting der Staten-Generaal onafgedaan is gebleven, in het nieuwe zittingjaar spoedig weder aan de vertegenwoordiging worden aangeboden. Ter voorziening in de vacature, veroorzaakt door ’t eervol ontslag van den raadsheer in ’t prov. gerechtshof te Groningen, mr J. Woldringh, is de volgende voordracht opgemaakt mr. G. Koning griffier bij ’t prov. gerechtshof te Gro ningen mr. M. van Heloma pres, bij de arr.- rechtb. te Sneek mr. J. ’Gockinga rechter in de arr.-rechtb. te Groningen mr. W. G Schei- dius officier van justitie bij de arr.-rechtb. te Winschoten rnr. S. Tjaden Busmanrechter in de arrond.-rechtb. te Groningen en mr. W. B. S. Boeles, rechter in de arr.-rechtb. te Assen. De lijd heeft nogmaals de waarheid bevestigd van het spreekwoord dat luidt «Waarvan het hart vol is, loopt de mond over.” Zoo schreef zij in het no. van 16 September aangaande het concilie «Dat groote werk, het grande opus, heeft reeds de wereld vervloek l.” Drie dagen later zeide het bladdat voor ver vloekt moest gelezen worden verlicht. Zouden wellicht op die wijze soms al de uitspra ken van het concilie moeten verbeterd worden? Het Vaderland verneemt dat het gerucht no pens de aftreding van den minister van oorlog allen grond mist. Men verwacht, dat binnenkort het hoofdkwar tier te Utrecht zal worden ontbonden. Van Dr. F. A. Hartsen lezen wij in de Haarl. Ct. GERUSTSTELLING. De Heer van der Mast wordt niet vervolgd. Onze rechtspleging vertrouw ik niet. Ook is de In de Indische pers gaat volgens het N. Bat. II. slechts eene stem op om op intrekking van het besluit van verbanning van den heer Rooda van Eijsinga aan te dringen. Wat noodig wordt! Ten gevolge van de duurte van het klaphout hebben de gezamenlijke kuipers in Gaasterland den prijs der botervaten verhoogd namelijk de tot 1.75 en de tot 1.10, I Volgens een bericht van Zr. Ms. consul-gene- raal te Hamburg heeft de consul der Vereenigde Staten van Noord-Amerika alduar van den com mandant van het thans in de Noordzee gestatio neerd Amerikaansch oorlogsschip Juniata de mededeeling ontvangen, dat de Fransche oorlogs vloot de Noordzee verlaten heeften dus de blokkade der Duitsche Noordzeekust opgeheven is. SNEEK, 23 September. In de op Woensdag avond jl. gehouden ver gadering van het departement Sneek der M. t. N. v. Algemeen werd, o. a.door het bestuur der gymnasliekschool verslag uitgebracht over die inrichtingover het jaar 1869/70. Uit dat verslag bleek dat ze steeds in een bloeienden staat verkeert. Gebouwenmaterieel enz. waren in den besten toestand en ook het onderwijs liet niets te wenschen over, terwijl het getal leerlingen, vooral in ’t laatste kwartaal, toegenomen was. In het eerste hadden 120 in ’t tweede 124in ’t derde 120 en in ’t vierde kwartaal 138 leerlingen van de lessen gebruik gemaakt. De ontvangsten hadden bedragen ƒ1558 53 en de uitgaven 1426.36 sluitende het afgeloopen jaar alzoo met een voordeelig saldo van 132 17. In die zelfde vergadering is tot eerelid van ons departement benoemd de heer Dr. Verver. De najaarspaardenmarkt, Woensdag jl. alhier gehouden was niet bijzonder Jevendig. PI. m. 200 paarden waren aan de lijn gebracht. De handel was niet levendig, alleen de beste soort was zeer gezocht. Rijpaarden golden 250 Volgens de N. C. Ct. wordt eene gerechte lijke instructie ingesteld naar beweerde verval- sching der bevolkingsregisters te Amsterdam gepleegd met het doel om enkele schutlerplich- tigen aan de dienst te onttrekken. Bij het uitbreken van den tegenwoordigen oor log, toen Nederland werkelijk in een moeielij- ken toestand welligt m verwikkeling met vreem de mogendheden komen kon heeft hij onder anderen aan de houding van vele dagbladen kun nen bemerken, dat hij hel in die dagen zoo noo dig vertrouwen der natie niet bezit. Bovendien laat de verhouding van den minis ter tegenover de Tweede Kamer veel te wen schen over. Ook deze mist het noodige ver trouwen in ’s ministers beleid. In deze omstandigheden is aftredingzonder bet alleruiterste af te wachten de bonne politi que', de heer Roest is diplomaat genoeg om dit zelf te gevoelen. De toestand van Europa is op dit oogenbïik niet zoo gespannen meer, dat eene wisseling van personen aan het departement van builenlandsche zaken ongeraden zijn zouterwijl van de andere zijde de aanstaande opschuiving in het corps diplomatique den heer Roest de ge legenheid geven zal de vervulling te verzoeken der belofte van herplaatsing in dat corpsdie hij bij zijn optreden als minister heeft weten te ver krijgen. Om al deze redenen komt het ons waarschijn lijk en wenschelijk voor, dat dit gerucht van wijziging van het ministerie niet uit de lucht ge grepen zijzooals dat nopens de aftreding van den minister van oorlog, dat, naar wij vernemen allen grond mist. Men lette wel opdat het het Vaderland is dat zoo schrijft. Naar men verzekert zouden aan den Koning van Pruisen reeds over de 1000 aanvragen ge daan zijn om permissie te erlangen met een draai orgel door het land te gaan. Men weet dat dit privilegie bij voorkeur ge schonken wordt aan de menschen die in den oorlog zijn verminkt, en geen ander middel bestaan hebben. Zoo beloont het vaderland zijn helden. De Prov. Gron. Ct. heeft deze advertentie: «Eene den waren Christen diep kwetsende treurmare.” «Volgens publicatie van °de Prov. Gron. Ct’ dd. 16den dezer, is de wet op de afschaffing der doodstraf in onze hooge vergadering der staten- generaal der eerste kamer met eene kleine meer derheid van slechts twee stemmen (20 tegen 18) aangenomen. «Zullen nu de Christenen lijdelijk de gevolgen dezer diep ingrijpende overtuiging des Christens mogen afwachten? Of betaamt het hen niet veel meer om als één eenig man uit eerbied voor de geopenbaarde godsdienst, als blijk van hunne overtuiging en adhaesie aan de stemmen der klei ne minderheid tot altijd blijvend geldend protest bij wijze van adressen zich tot Zijne Majesteit onzen geëerbiedigden Koning te wenden dat het Z. M. niet moge behagen deze aangenomene wet, {uit. kracht der geringe meerderheid, te sanctioneren «Spijk, den 16den Sept. 1870. »U. Steenhuis.” zaak het niet waard, Van der Mast mag op mijn naam laten drukken wat hij wil en leelij- ke portretten van mij uitgeven zooveel hij wil. Ons publiek moge voor mijn part dat verorberen, ’t Kan mij niets meer schelen. F. A. Hartsen. Een zouaaf, uit Rome komende, slapte dezer Nauwelijks in en een glaasje van den spotlust van een heerdie zich daar vooraf ver moeid had met schimpen over de Franschen en Napoleon. Hoe druk hij het ook haden hoe minachtend hij ook over de zouaven en den paus sprak, van dit alles nam onzen zouaaf geen nota en bleef rustig zijn pintje drinken. Hel publiek, in het stationsgebouw tegenwoordigwas zeer verwonderd dat de zouaaf die spotternijen zoo kalm verdroeg, ja, zonder zelfs een woordje te antwoorden. Eindelijk bracht het die grappige mijnheer zoover, dat hij ’s pausen onfeilbaarheid ging bespreken, en vroeg aan den zouaaf, of Z. H. hem ook onfeilbaar had verklaard. »Nu,” liet hij er op volgen, «zult u ook wel macht hebben om te biechtenEn nu stond de zouaaf bedaard van zijn stoel op, ging den spot ter te gemoet en zeide zonder zich driftig te ma ken «Neen om te biechten heb ik geen macht, maar wel om te vormen,” en met een ontving de spotter zulk een geduchte oorveegdat hij eenige meters van zijne zitplaats terecht kwam. Men kan zich voorstellenhoe de spotter boven dien door het aanwezig volk werd uitgelachen. Op eens was hij verdwenenen de zouaaf zat weer geheel bedaard bij zijn glaasje bier. EERSTE KAMER. Zitting van Dinsdag 20 September. In de zitting van heden heeft de heer van Beeck Vollenhove het voorzitterschap aanvaard met eene korte rede, waarin hij hulde bracht aan het be- beleidde onpartijdigheid en de waardigheid waarmede zijn voorganger de heer Philipse steeds liet presidium gedurende vele jaren heeft vervuld. Voor zich zelven riep hij daarom te meer de me dewerking en de ondersteuning der Kamer in bij de gewichtige werkzaamheden waarvan de troonrede gisteren gewaagde en waarbij de over eenstemming tusschen Vorst en volk bij de ver wikkelingen elders niet genoeg kan worden ge waardeerd. Zitting van Donderdag 22 Sept. De eerste kamer heeft het ontwerp-adres op de troonrede bijna zonder discussie met algemee- ne stemmen aangenomen, De regering heeft verklaarddat meest alle wets ontwerpendie in 'de vorige zitting onaf gedaan zijn gebleven, op nieuw zullen worden aangebodendat de schutterijwen en de wel op de inkomstenbelasting bereids zijn ingezonden en dat andere wets-ontwerpen nog in overweging zijn. De kamer is daarna tot nadere bijeenroeping gescheiden. TWEEDE KAMER. Zitting van Woensdag 21 September. In de zitting van heden heeft de heer vanFo- reestna eedsaflegging zitting genomen.. Daar na is de nominatie opgemaakt voor het voorzit terschap. Tot eersten candidaat is gekozen de heer Dullert met 39 stemmenterwijl de beer van Reenen 31 stemmen bekwamtot tweeden candidaat de heer Storm van ’s Gravesande met 49 stemmenterwijl de overige verdeeld waren; tot derden candidaat de heer Guljé met 38 stem men terwijl de heer Luijben er 21 op zich ver eenigde. Zitting van Donderdag 22 Sept. In deze zitting heeft de heer Dullertdaartoe door Z. M. benoemd het voorzitterschap aanvaard met eene korte toespraak waarin hij wees op het vele goede en nuttige in de afgeloopen zit ting tot stand gebrachtdoch ook op het vele dat onafgedaan bleef. «Er zijn zeide de heer Dullert die dit aan onze wijze van werken Fi toeschrijven. In de vorige zitting is eene com- missie benoemd tot herziening van het reglement van ordewaarvan het verslag wordt te gemoet gezien.” De heer Dullert eindigde met eene aan sporing, om de gewichtige taak in deze nieuwe zitting met ijver en eendracht te aanvaarden ter bevordering van het waarachtig belang van Va derland en Koning. Een aantal wets-ontwerpen is ingekomen Naar aan het Alg. Dagbl. wordt meegedeeld, houdt de Regeering zich ernstig bezig met een ontwerp van wet tot partiëele wijziging van ons wetboek van Koophandel (le boek Hie tit.) hou dende bepalingen omtrent de vennootschap van Koophandel. De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK, gezien eene missive van den Heer Commissaris des Konings in Friesland van den 17 Septem ber 1870 (Prov. blad n°. 105), betreffende de TE NEMEN MAATREGELEN IN GEVAL DE VEEPEST NAAR EENE OF ANDERE PLAATS IN NEDERLAND MOCHT WORDEN OVER GEBRACHT J vestigt de aandacht der veehouders op het groo te gevaar, dat, voor hun vee kan ontstaan, door op hunne erven weiden of stallen, vreemde vooral Duitsche veekoopers of vleeschhouwers toe te laten. Sneek21 September 1870 De Burgemeester voornoemd 1IAMERSTER DIJKSTRA. I 'j SNEEKER COURANT. i van Limburg als minister van buitenlandsche za- j ken aftreden. Wij geiooven dat de minister door deze aftreding verstandig handelen zou.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1