1MEUWS- EJI ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GUMfflTE ffl BET AllRÜNDISSEMENT SNERK. II BINNENLAND. I I I No 7 7. N G. .1 A WOENSDAG 28 SEPTEMBER. I G 1 8 7' State n-G e n e r a a I. O f h S IJ E ,o I .2 T I Ik WW - &S53SZS die naar de afdeelingen is Burgemeester gevaarlijk praerogatief. den oorlogmoeten we hel bedroevend feil con- I SI De Spectator steekt den draak met de literarische faculteit aan de Leidsche hoogeschoolomdat zij alle buitenlanders geweerd heeft, door een be sluit om geenerlei verzoeken, om het admissie- examen in eene vreemde taal af leggen, meer toe te staan. AD VERTE NT TEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 >2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. f 16 14i or| 8 25" 34 43 4‘J jpHafel gebracht V... ..c 06 minister van finantiën de staatsbegrooting voor Naar men verneemt, is het wets-ontwerp tot regeling der schutterijen dat thans op nieuw bij de Staten-Generaal ingediend is, gelijk aan het laalst-vorigedus met algemeenen dienstplicht. Alleen is daarin opgenomen eene reeks van voor schriften voor een toestand van «Kriegsbereit- schaft,” en krijgen de schutters vergoeding voor alle buitengewone oefeningenwaartoe zij ver plicht worden. Deskundigen zegt het Vadert. achten dit groole verbeteringen. NI I ki :r courant. Mr. Groen van Prinsterer zal zich voortaan niet meer bezighouden met de bespreking van de politieke of parlementaire gebeurtenissen van den dag, om drie redenen1°. op den eisch der Christelijk historische richting wordt wel bij de stembus maar in de staten-generaal volstrekt niet gelet; 2°. als hij zich terugtrekt, zullen zijne geestverwanten minder «meegaan” en meer «zelfstandig onderzoeken”; 3°. telang reeds hield hij zich met de polemiek bezig. Voortzetting der «Nederlandsche Gedachten” (in den zin van «Parlementaire Studiën en Schet sen”) komt den schrijver overtollig en wellicht na- deelig voor. Red del, indien zij was geweest VEEPEST leiding tot velerlei discussie. Terwijl sommigen een meer krachtig en zelfstandig adres verlang den verdedigde de commissie van redactie haar standpuntom een kleurloos adres te geven, waar in niet namens eenige fractiemaar namens de geheele kamer tot den koning wordt gesproken; ook door de ministers worden eenige inlichtingen gegeven, waaruit o. a. blijkt, dat Nederland met de buitenlandsche mogendheden op den besten voet verkeert en nergens eenige moeilijkheid te onzen aanzien bestaat. Daarop werd de algemee- ne strekking van ’t adres aangenomen met 60 te gen 11 stemmen. Vervolgens is de discussie over de afzonderlijke paragrafen aangevangen. Na aanneming der algemeene strekken van het adres van antwoord zijn 4 paragrafen afgehan deld. Slechts een amendement van den heer de Roo is aangenomen, tot versterking van de re dactie van paragraaf 2. Bij paragraaf 3 heeft de Minister van Builen- landsche Zakende heer Roest verklaarddat onze betrekkingen met Garagao zijn afgebroken, dat onze gezant te Parijs, voor zoover hij weet aldaar verblijf houdt en dat met het nieuwe gou vernement aldaar offlcieuse betrekkingen zijn aan geknoopt zooals iedere regeering doen moet te genover een Gouvernement, dat feitelijk bestaat. Morgen is paragraaf 5, onderwijs, aan de orde. In het begin der volgende maand zal de hoog- leeraar mr. Tellegen het rectoraat over de hoo geschool te Groningen aan zijn opvolger dr. S. Rosenste.in overdragen. Eerstgenoemde zal daar bij eene redevoering uitspreken in de groote ge hoorzaal der academie. Deze CO URA NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Bij Kon. besluit is aan den heer J. Bentop zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne be~ ucnmug »au uiicvicur vau uei pusiKUUiuor te Harlingenbehoudens aanspraak op pensioen. BEKENDMAKING. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ISNEEA’brengen ter kennis van de ingezetenen, «lat het besluit van de Provinciale Staten van [Friesland, van den 21 Juni 1870, goedgekeurd [bij K. B. van den 7 September 1870 no. 18 [tot aanvulling en wijziging van het Reglement voor de bedijkingdroogmaking, verveening en [hef beheer van den ïeenpolder onder Ier Id- [zardf en Oldeholtwoldein de gemeente West- ^stellingwerfonder no. 107 in het provinciaal blad opgenomen, voor de belanghebbenden ver- krijgbaar is gesteld ter provinciale griffie, tegen Mden prijs van 10 Cts. II Sneek26 September 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd fl HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. «ezien eene missive van den Heer Commissaris ®es Konings in Friesland van den 17 Septem ber 1870 (Prou. blad n°. 105) betreffende de ■TE NEMEN MAATREGELEN IN GEVAL DE ■AAR EENE OF ANDERE PLAATS IN NEDERLAND MOCHT WORDEN OVER GEBRACHT 1 i vestigt de aandacht der veehouders op het groo te gevaar, dat, voor hun vee kan ontstaan, door op hunne erven weiden of stallenvreemde vloral Duitsche veekoopers of vleeschhouwers \Be te laten. Sneek, 21 September 1870 De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Het Dagblad begint te vechten tegen de vre debonden. Dat was te voorzien. Het democra tische dat soortgelijke verbonden altijd min of meer moet kenmerken en het doel waarvoor zij streven: volksgeluk te bevorderen door een ein de te maken aan een der grootste volksrampen, den oorlog - kon natuurlijk geen genade vin den in de oogen van het orgaan des heeren Lion Heemskerk c. s. Behalve dat die verbonden een «zoeten waan” verbergen, hebben ze, volgens dat bladook altijd het zeer gevaarlijk stre ven om de koninklijke praerogatieven aan te randen. Het oude thema Het Nederland- sche volk is nauw yereenigd met het Huis van gedachten- I Oranje, ’t Aanranden van zijne rechten is ’t aanranden van den historischen grondslag, waar op ons onafhankelijk volksbestaan, waarop on ze orde en vrijheid berusten enz.” Zonderlinge redeneringNiemand ontkent im mers nog die «nauwe vereeniging” en T zal zeer de vraag zijn of ze nog niet inniger zou worden, indien art. 56 onzer grondwet, een artikel, dat, te onzaliger ureaan den koning het recht ge geven heeft omzonder overleg met de Staten- Generaal, den oorlog te verklaren indien dat gewijzigd werd. Dat het een gevaarlijk recht iszal het Dagblad toch zeker niet willen ont kennen en de armzalige argumentatie van de Noordstarwaarop we reeds in een onzer laat ste nummers hebben gewezenals zou artikel 56 al zeer onschuldig zijn, aangezien de vorsten uit het huis van Oranje er toch geen misbruik van zouden maken, is te dwaas om alleen te loopen. Het Dagblad zal die dwaze bewering van hare conservatieve zuster zeker niet willen overnemen Wij noemen het een gevaarlijk praerogatief. En is het dat niet? Is hel niet gevaarlijk aan een enkel individu de macht toe te kennen met één woord of één pemieslreëk te beschikken over paald j denken De oorlog zou de mensch hulpvaardig en menschhevend moeten maken en bij het flui ten van het doodend lood en bij ’t rochelen van de arme slachtoffers van willekeur en ’t meest dierlijk geweldzou men leeren zich te onder werpen «aan het wettig gezag?..” Foei! foei! foei 1 Welke stellingen Men kan nu intusschen precies weten waar de heeren van de Tijd de beste oefenscholen zoeken voor maatschappelijke en godsdienstige deugden. Op de «Jachtvelden Hu ’t Ware te wenschen dat de gemoedelijke lezers van dat blad toch de oogen eens opengingen en dat ze bedachten hoever het streven en drijven der nederlandsche clericalen wel zal gaanals ze niet schromen hunne intiemste uiting zóó te formuleren. De hoogleeraar Quack bespreekt in de N. R. C. de beide gelijktijdige en belangrijke gebeurtenis sen - het belegeren van Parijs en de binnen- rukking van Rome. Hij wijst daarbij op de be trekking tusschen de beide vorsten Pius IX en Napoleon III De laatste had zich zegt de hoogleeraar aan den Paus vastgeklampt en slaterendat een nederlandsch dagblad hem t deze liet den Keizer nooit los. Dit wijst hij nog in bescherming durft nemenja zelfs verdedi- gen. De Tijd heeft den moed te schrijven: «Het is zeker dat een te langdurige vrede het volk ontzenuwt en bederft. De strijd is eene voorwaarde voor ’s menschen frissche leven op aarde. Dit is waar voor de enkelen het geldt eveneens voor de natiën. «Wat hebben de langdurige vreden dezer eeuw al niet kwaads voortgebrachtEene altijd-toe- nemende weeldedie de bevolking verarmtde karakters hunne kracht ontneemteene zinnelijk heid die verweektden zin voor het hooge en edele uitdooft. Van daar die koudheid en onver schilligheid in het godsdienstige die zucht naar «losbandigheid en onafhankelijkheidi woord: de echt-maatschappelijke deugdenwelke de kracht vormen van een volk werden met den dag zeldzamer. «Uit zulken doodslaap schudt de oorlog de vol keren op. De krijg is eene oefenschool van vele deugden. Wie weinig of niet aan God en het toekomstig leven dacht in tjjd van vredezal daaraan denken wanneer het doodend lood langs zijne ooren fluit. In den oorlog wordt de mensch offervaardig en behulpzaam jegens zijn medekrij ger. Hij wordt gewend aan ontberingenhij wordt verhard door den zwaren arbeiddie daar zijn deel is. Daar leert de mensch de, in alle omstandigheden zoo noodzakelijke onderwerping aan het wettig gezag maar wier noodzakelijkheid nimmer beter gevoeld wordt dan in het legerkamp." Welk een cynismusHoe is ’t mogelijk, zoo onbeschaamd paradox op paradox te durven sta pelen en «de krijg een oefenschool” te durven noemen «van vele deugden.” Hoe men durft de afschuwelijkste broedermoord aanbevelen als middel om aan y>God en het toekomstig leven te J aan door de herinnering der gebeurtenissen van 1848 tot op de laatste dagen na die aanwijzing zegt hij «En zonderlingbeiden beproefden nu te ge lijker tijdelk in zijn sfeer zoo mogelijk naar het hoogste op aarde te dingen. De Paus ging den weg op, voorgeteekend door de Jezuïtenen liet zich onfeilbaar verklaren. Napoleon liet zijn heerschappij over Frankrijk door een nieuw plebisciet bevestigen, en wilde zijne opperheerschappij over Europa door een nieuwen oorlog bekrachtigen. Beiden meenden het toppunt van alles te be reiken en nu.de legers van Duitschland staan met één vóór Parijs Napoleon zit gevangen te Wilhelms- m welke höheen de Italiaansche legers dringen binnen Rome. Zietwij Protestanten hoewel niet kunnen de inzien dat het hebben van een wereldlijk ge bied als een kerkelijk dogma werd opgeval hebben toch altijd eerbiedig willen zwijgen, wan neer de Katholieken ons wezen op het grootsche figuur van dien grijsaarddie ter wille van zijn beginsel stand hield tegen allen. Doch is het ons euvel te duiden wanneer wij - uit politiek oogpunt redeneerende en met ter zijde stelling van alle religieuse kweslien die figuur veel schooner hadden gevonden wanneer zij niet altijd was opgetreden in bondgenootschap Aan de door den heer Kroest tegen Mr. Mou- nier ingediende aanklacht is door den officier van justitie te Brielle geen gevolg gegeven. Volgens het O. M. bevatte het artikel van den schrijver geen beleedigingen tegen den aanklager. Terwijl de menschheid huivert over de vreese- lijke gruwelen die de tegenwoordige strijd te aan schouwen geeft en bijna ieder zijn slem verheft Te Rotterdam is een slucadoor voor de twee demaal voor ’t zelfde feit veroordeeld. Om je never te kunnen koopensteelt die man, uit an tipathie tegen pompwater, telkens een slinger van een pomp weg, dien hij dan verkwanselt. I TWEEDE KAMER. 1 Zitting van Vrijdag 23 September. I In deze zitting zijn ingekomen de geloofsbrie- Kn van den heer mr. J. B. Bols, nieuw benoemd ■1 in het hoofdkiesdistrict Eindhoven. Deze stuk- ®n zijn gesteld in handen eener commissie tot ■derzoek, bestaande uit de heeren Luyben, van ■eldcn en Gollstein. De commissie belast met hel ontwerpen van adres van antwoord op de troonredeheeft J trekking van directeur van het postkantoor te ■ar ontwerp ter tafel gebracht. Dit stuk is ■ar de afdeelingen gezonden, om aldaar te wor- deri onderzocht. ■Fe Kamer heeft bepaald dat de werkzaamhe- P& zullen worden hervat omlrent de onderwer- Pea> bij de sluiting der afgeloopen zitting onaf- ^iaan geblevenvoor zoover zij niet de behan- ingvan voorstellen des Konings betreffen. Dien ten gevolge zullen de commission tot onderzoek F41 regeeringsbescheiden, die nog geene verslagen ■arop hebben uitgebracht, en de commissie voor M herziening van het reglement van orde der Bnier, haren arbeid voortzetten. ■Tot leden der commissie voor de huishoudelij- aangelegenheden zijn benoemd de heeren ■emskerk Bz. en de Brauwen tot leden der C|mengde commissie voor de stenographic de hee- FWi Jonckbloetvan Eek en de Brauw. Zitting van Zaterdag 24 September. Ha hare zitting van heden heeft de Tweede ■ner tol toelating van den heer Bots besloten, ^fckomen zijn negen ontwerpon tot bekrachti- van provinciale belastingen. Het ontwerp 's in antwoord op de troonrede is definitief' en de beraadslagingen zijn be- op a.s. Maandag te elf ure. Daarna heeft i tegen dien grooten gëesel der menschheid tegen figuur veel schooner hadden gevonden met een Keizer Wat zeggen wij niet altijd noodzakelijk de speelbal der politiek van Napoleon III?” De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK, 1871 aangeboden verzonden. Zitting van Maandag 26 September. In de kamer gaf heden de algemeene strekking van ’t adres van antwoord op de troonrede aan- SE

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1