NIEUWS- EJi ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. i I 1 I I I zfe r Br g’t'S- I BINNENLAND. I I I I I I 1 I I I No. 7 8. V 1J F-jE N-T W I N T I N G- S TJS J A. A. K, Gr k N 1 O I ZATERDAG 1 OCTOBER I s I State n-G e n e r a a 1. VERGA» ER1NG van den Geineente-raad van Sneek, op Maandag den 3 Oct. 1870, des voormiddags 10 uur. s 3 1 liïlMillïW iffii 1. 2. i r a H I I 1 I y. I 2: E r* ?- 5 3-° S to 5 k! B. V.3 SNEEKER COUR ANT art. 11 van het I SB? 3 voor- De i 00 00 CD O 00 L J o o 0° 00 bi co H CD Q g, p- K o o e cn H CD xP tC P o xp CD P O cc p u h— Cl ■WMSI I begrootingenvoor liet jaar 1871 van de al- nen gegeven, dat het eene politieke strekking had gemeene armvoogdij het R. C. P. armbestuur, en uitging van de gedachte, dat de Minister van het Ned. Israëlitisch armbestuur en den schutters- Justitie de noodige kracht miste om dat werkte raad, 3. TWEEDE KAME R. Zitting van Dinsdag 21 September. In de kamer heeft heden paragraaf 5onder wijs, tot eenigszins uitvoerige debatten geleid, vooral na voordracht en behandeling van een amen dement van den heer Saaymans Vader, dat niet zoo zeer in de bewoordingen als in de toelichtin gen van spreker een blaam op het openbaar on derwijs moest werpen. Zelfs door zijne geestverwanten werd erkend dat de redactie ongelukkig en onjuist was, ter wijl de commissie en de Minister er bovendien op wezendat de verklaring in de troonrede over den beschavenden invloed van het onderwijs niet enkel slaat op ’t openbaar, maar ook op ’t bij zonder onderwijs. De Minister protesteerde tegen een verwijt van den heer van Loon, dat hij een volslagen tegen stander van het bijzonder onderwijs zou zijn. Het amendement van den heer Saaymans Va der werd verworpen met 69 tegen één stem. Het tweede gedeelte der zitting was interessant. De heer van Houten heelt bij de toelichting van zijn amendement nopens de behoefte aan hervor ming van het rechtswezen uitdrukkelijk te ken- PUNTEN TER BEHANDELING: Resumtie der notulen. Rapport omtrent De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK, gezien eene missive van den Heer Commissaris des Konings in Friesland van den 17 Septem ber 1870 (Prov. blad n°. 105) betreffende de TE NEMEN MAATREGELEN IN GEVAL DE VEEPEST NAAR EENE OF ANDERE PLAATS IN NEDERLAND MOCHT WORDEN OVER GEBRACHT vestigt de aandacht der veehouders op het groo- te gevaar dat, voor bun vee kan ontstaan, door op hunne erven weiden of stallen, vreemde vooral Duitsche veekoopers of vleeschhouwers toe te laten. Sneek, 21 September 1870. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. fl o Door den bisschop van Roermond zijnnaar aanleiding der overweldiging van Rome door de Italiaansche troepen en het gevaar waarin daar door de paus verkeert, openbare gebeden en godsdienstoefeningen voorgeschreven. l ”oo”©'Li ©’ci'bo'cci c c g g g; cn s g g g s g o o 1* tc La Li Li 'o “o -^ co ^-ooco©w ©o o-.iow©©tcoo©oo©wo La Lj w g. ic Li - i CO CO CD P 2 CD F en behandeling van de ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. P. P* io bO 00 ©J»M Q> .W La La L-Ta 7» La ©~ci ci o Ca Cl Cl <Z> (X O Cl to 00 ©W O Cl w Ol 'oLs.'ciLxLa'L.'bi coLs-La o o ©OO^P-O^-^O-JOOs-'feO ■©jz. ca-J©0’00^.,©oo^rao L> Li Li co co Cl DE BEGROOTING. I. Als alle jaren in de maand Sept, zijn de Ka mers geopend met een Troonredeals alle jaren is de begrooting van het huishouden van Staat ingediend. Over de eerste hebben wij gezwegenwant er was weinig van Ie zeggen, omdat zij weinig bevatte. Moesten wij er iets van zeggen het zou dit zijn, dat zij lof verdient, daar er in haar geen ijdele beloften worden gedaan welke niet worden of niet kunnen worden nagekomen. Het j beteekent zoo weinig te zeggen wat men zal doenmaar het is van groole beduidenis te kun nen zeggen wat men gedaan heeft. Terugziende op den tijd, dien dit Ministerie aan het bestuur is, hebben wij groote redenen tot dankbaarheid, want er is inderdaad veel gedaan; maar er blijft nog zoo veelnog zoo heel veel te doen overig, dat die dankbaarheid niet gelijk kan gesteld worden met tevredenheid. Inlusschen hopen wijdat het jaar 1871 stof tot de laatste in mime mate zal opleveren. Voor dat wij de begrooting nagaan, willen we onze lezers een blik geven in de ontvangsten en uitgaven sedert 1842. Gedurende de 10 jarenliggende tusschen 1842 en 1852 is er ontvangen in ’s Rijks schat kist 735’147,211,41 en uitgegeven 746’179.516,63 gulden; van 18521862 bedragen de ontvang sten 969’831.577,413 de uitgaven 855’747.670,873 van 1862—69 752’626.191,10 en 704’731.450,84®, zoodat de ontvangsten de uitgaven in 27 jaren met 150’946,340,575 hebben overtroffen. Wij behoeven niet te zeggendat die som uit Indische baten is voortgevloeidd. i. »n;et eer lijk” verkregen. Van 18521870 is aan schuld gedelgd voor 201’803,694,11 en onnut aan oorlog weggewor pen voor meer dan dat bedrag. De ingediende begrooting wijst in uitgaven eene som aan van 96’426.423,30®, welke wij hier onder laten volgen naast het toegeslane budget van uitgaaf in de beide voorafgaande jaren Het provinciaal gerechtshof van Utrecht heeft een arrest uitgesproken, dat bevreemding moet verwekken. In zijne zitting van 27 September jl. heeft het Reinier Cornells de Grootoud 34 jaren schuldig verklaard aan geweldadigheid jegen een bedienenden beambte, onder waarneming van zijn dienst, waaruit binnen de veertig dagen de dood is gevolgden hem veroordeeld tot de straf fe des doods. Die uitspraak begrijpen we niet goed. Wij meenden dat de doodstraf was af geschaft. Immers de wet tot afschaffing is den 17 Sept, afgekondigd en uitgegeven 19 Sept., terwijl bij art. 8 de wet ook van toepassing is verklaard op misdrijven vóór haar inwerking treden gepleegd. Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad/’1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Ook het Nieuivs van den Dag breekt den staf over ’t koninklijk praerogatief tot oorlogsver klaring; art. 56 van de grondwet moestook Volgens dat bladhoe eer zoo beter verdwijnen, omdat het inderdaad een gevaar is voor de vreed zame ontwikkeling van het volksleven. Laat ons land bij deze gelegenheid een beeld aan andere landen geven 1 Ons Roods Kruis predikt onze mildheid en barmhartigheid en maakt den naam van Nederland geëerd, snelheid, waarmee ons leger op de been was en wij gereed stonden om onze onzijdigheid met kracht te handhavenheeft elders een goeden in druk gemaakt. Nederland toont in deze bange dagen geen Jansalievolk te zijn. Laat nu ook Europa het hoorendat kleine volkje, dat zijn onafhankelijkheid bewaren en zijn lijdende buren te hulp komen wildat volk haat den oorlog, en terwijl het niet bevreesd is om zich te wapenen ter zelfverdediging, is het zoo bang, dat het ooit tegen zijn zin m een oorlog gewikkeld zal worden, of dat het ooit een aanvallenden krijg tegen een naburigen of verge'egen staat voeren zou dat het, in schoon verbond met zijn vorst, alle mo gelijke voorzorgen genomen heelt om dit te ver hinderen en dat naar aanleiding hiervan zijne kamers in dubbelen getale bjjeen zijn gekomen om de grondwet te herzienen het recht van Op hoofdstuk III komt een nieuwe post voor, die, wanneer hij goed wordt besteed, tot groot voordeel van den handel en dus voor ’t alge meen Nederlandsch belang zal strekkente we ten ƒ21.000 voor eene missie in China. Goed aanwend en niet voor eene niets beduidende di plomatie weggeworpenzal zij tien- en meervou dig voordeel kunnen opleverenen onder de pro ductieve uitgaven kunnen gerangschikt worden, in tegenstelling van de bijna overige vijf ton, die aan de diplomatie ten koste wordt gelegd en I waarvoor niets wordt terug gekregen dan eenige j lintjes door sinecuristen en spot met Nederland I in het buitenland, wegens de onbekwaamheid van zijn diplomatisch speelgoed; een spot, welke door eigenwaan en een rampvollen partijgeest opgevat wordt voor lof, zoo zelfs, dat men er medailles op deed slaan. Medaillesdie doen gedenken aan den trots, dien de kettinggangers op het door ons uitgezogen Java er in stellen, om hun ijzeren halsboei keurig glimmend te schuren alsof zij vragen wilden »hoe vindt gij mij ben ik niet mooi?” De bestendiging van de uitgaven voor het IV hoofdstuk boezemt weinig hoop in op de toekomst, wat dat departement betreft. Drie en een half millioen guldenof ongeveer één per hoofdis voor eene goede justitie niet te veel; maar, zoo als de zaken sedert eene halve eeuw staan waar van in de laatste maanden eenige staaltjes zijn aan ’t licht gekomen, is de helft nog veel te veel. Eene goede justitie is veelontzaglijk veel waard, maar eenejustitiezooals wij hebben silence Op dat hoofdstuk komt voor eene vermeerde ring van 10,850 voor de Rijksveldwachtbijzon der belast met het toezicht op de jacht en vis- scherij. Voor zooverre dat toezicht zich uitstrek! tot de visscherij op de groole rivieren, waar het visch-moorden aan een nationalen tak van verza- melings-nijverheid den dood bedreigtjuichen wij die vermeerdering van uitgaven van ganscher harte levendig toe; met het oog op het jachtveld, zijn wij eene andere meening toegedaan en zou den wenschendat er geene uitgaven wierden gedaan voor het genet (zoo het dien naam mag dragen) van enkele jagers. Aan die overblijfse len van den leenrechtelijken toestand behoorde langzamerhand een einde gemaakt te worden want de jachtwet is en biijtt, hoe vrijgevig oogen- schijnlijk dan ook een previlegie van de meer- gegoeden waartoe de mindergegoeden hun «pen ningske” moeten bijdragen. De raming der bruto-ontvangst van het mid del: jacht en visscherij bedroeg over 1870 slechts ƒ110.000. Dit cijfer behoeft geene toelichting om te doen zien dat het hoog tijd is de geheele jachtwet af te schaffen, of althans zóó te wijzigen, dat het vermaak van enkelen niet meer en meer een last post worde voor den Staat. Voor spoorwegen is op de begrooting eene som van 8 millioen gulden uitgetrokkenwelke op buitengewone wijze, “hoogst waarschijnlijk door eene leeningzal moeten gevonden worden. Ten opzichte van de rivierverbetering koestert de minister groote plannen. Men is aan het de partement druk bezig met het verzamelen van bouwstoffen voor: eene algemeene Wet op den Waterstaat, waaraan groote behoefte bestaat. c o 3 o c. r? CD Cfi O Sr' B 5^ CD 5» D S3 volbrengen. De commissie voor het adres heeft het amen dement bestreden als de bevoegdheid der kamer overschrijdend. Andere leden waren van hetzelf de gevoelen. De Minister van Justitie heeft op eene bepaalde vraag om spoedige indiening van het wetsontwerp op de rechterlijke organisatie, geantwoorddat zoolang de grondwettelijke bepaling niet is uitge voerd, op iederen Minister de plicht rust, zooda nig ontwerp in te dienen. Ten slotte heeft dè heer van Houten zijn amen dement ingetrokken en is een amendement van den heer Gratama, om in ’t algemeen de hoop op de hervorming van ons rechtswezen uit te drukken, verworpen met 63 tegen 8 stemmen. Het geheele adres is aangenomen met 65 te gen 6 stemmen. Morgen heeft het onderzoek der Indische be grooting in de afdeelingen plaats. 10 to 00 C> 50 o o <1 ©"o L-L* m oi <1 ui oo ci o< 00 -4 co to ci j© jo -a j© _to o ^■Lj'cs'U'io’wL''ciL. o ©K>WCO©©CtO'©OlO O®O00CH<iQiüi<I©^^.O »-- Li Li to W Voorstel van curatoren der Latijnsche scholentot aanvulling van arf. 19 van het re glement dier scholen. 4. Verzoekschrift van J. Sjaardema en G. de Boerom kwijtschelding van boete wegens te late oplevering van twee nieuwe bruggen. 5. Idem van de hoofdonderwijzers G. Geel en J. Bergmansom verhooging hunner jaarwedden. 6. Idem van Mejufvrouw A. W. Wijthoff, om ontslag, als hulponderwijzeres aan de Fransche meisjesschool. 7. Idem van de Sneeker en Leeuwarder trek- schippersom royeering van reglement op hun trek veer. 8. Memorie van het raadslid, den heer J. ten Gate, betrekkelijk het Old Burger Weeshuis. 9. Brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, omtrent het terrein der veemarkt, in verband met eene eventuëele uitbreiding der gas fabriek. 10. Procesverbaal van verificatie der gemeen tekas. 11. Brief van den heer Mr. J. G. Meijer, hou dende dat hij de benoeming tot Leeraar D1 aan de Hoogere Burgerschool aanneemt. 12. Idem van den heer K. de Jong, behelzen de een gelijk bericht omtrent zijne benoeming tot boekhouder van het O. B. Weeshuis. 13. Aanbieding der Gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1871. Lt 1^. Cl 2 2 CD s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1