NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. I B IN N E N L A N1). No. 7 9. V IJ F-E N-T W I N T I N G S T E J A A R G N 1 A WOENSDAG 5 OCTOBER. 7 0. II. dg. 4 ’4 54 4 4 4 4 4 '4 !4 SNEEKER COURANT I. DE BEGROOTING. net en en kje Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. '7; ƒ6 den le '24 ken kilo ens ƒ30 ƒ8 lim its. stuk ifje ske lan in- rns et- >r is ;e 39 nd u- 3- p ?s e- d. 'ept, ^8 onderwij- maar om- een zeer aan- en dus meer dan ADVERTED TIEN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. De BURGEMEESTER der gemeente SNEEK, gezien eene missive van den Heer Commissaris des Konings in Friesland van den 17 Septem ber 1870 (Prov. blad n°. 105) betreffende de TE NEMEN MAATREGELEN IN GEVAL DE VEEPEST NAAR EENE OF ANDERE PLAATS IN NEDERLAND MOCHT WORDEN OVER GEBRACHT J vestigt de aandacht der veehouders op het groo- te gevaar, dat, voor hun vee kan ontstaan, door op hunne erven weiden of stallenvreemde vooral Duitsche veekoopers of vleeschhouwers toe te laten. Sneek, 21 September 1870. De Burgemeester voornoemd I1AMERSTER DIJKSTRA. 4.40 5,43 6,9 7.5 8.- 8.36 8.44 door 9.8 9,25 9 34 9.43 9,49 10- De komst te ’s Hage van den heer Servais president van het gouvernement van Luxemburg, geeft in de hooge kringen van de Hofstad aan leiding tot het praatje, dat een der voorwaarden bij een aanstaande vrede de afstand van Luxem burg aan Pruisen zou zijn. BEKENDM A KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK; Gelet op de Resolutie van den Heer Staats raad Gouverneur dezer Provincievan den 14 September 1833 no. n%331 en van den 28 December 1844 no. 138, maken door deze, aan de belanghebbenden bekend datingevolge art. 27 der wet op het personeel, van den 29 Maart 1833 (Staatsblad no. 4)een ieder gehouden is, aangifte te doen van zoodanige perceelen, welke, op den 15 Mei dezes jaars, niet ingebruik wa ren of door eenen huisbewaarder bewoond zijn de, gedurende den loop des dienstjaars ingebruik genomen of van mobilair voorzien werdenvoor Het is een Danaïden-vat, een ondragelijke last voor de ingezetenen, die letterlijk verplet terd worden onder den druk van opbrengsten voor even ounoodige als verderfelijke uitgaven. Jaar in jaar uit worden er nieuwe geweren aangemaakt, dan volgens dit, dan weder naar dat stelsel en nooit zijn er genoeg of de aan wezigen aan de eischen van goede geweren be antwoordende. Waar moet dat heen! Heden dit inzicht in het vestingstelseldat morgen weder plaats moet maken voor een ander. Eenheid van plan en handeling ontbreekt ten eenemale behalve in één puntnamelijk in het vragen van millioenen, die op dezelfde wijze, langs denzelfden weg en in dezelfde put verdwij nen. Wij willen den minister er geen verwijt van makendat hij van zijn standpnnthet nut tig oordeelt Nederland in een soldaterij te her vormen maar Nederland is er nu eenmaal niet om het Ministerie van Oorlog; Nederland heeft eene andere roeping dan deze. Dat te begrijpen is de dure plicht der Tweede Kamer; dat toe te laten zou misdadig kunnen zijnwant het Volk kan en mag die lasten niet torschen. Daarvoor moet gewaakt wordenwant de kruik gaat zoolang te water tot dat zij breekt BEKENDMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK maken bekenddat op de Secretarie dezer gemeentegedurende 14 dagen, te begin nen met heden voor een’ ieder ter lezing is ne- dergelegd en in afschrift tegen betaling der kos ten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, de aan den Raad aangebodene Gemeente-begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor den jare 1870. Sneek den 5 Oct 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSIER DIJKSTRA. Secretaris II. FENNEMA. het aanschaffen van meerdere dienst- en werk- boden of paarden dan op den 15 Mei werden gehouden; en eindelijk voor het aanwenden tot belastbaar gebruik van zoodanige voorwerpen van de 5e en 6e grondslagenals aanvankelijk tot onbelastbare einden aangelegd of gebezigd zijn zoo mede van paardendie in den loop des jaars het tweede viertal hunner melktanden heb ben verloren. Zullende de aangiften hiervan moeten geschie den ten Kantore van den Ontvanger alvorens die omstandigheden komen te ontstaan. Wijders wordt hierbij herinnerd dat, naar luid van art. 7 der wet van den 24 April 1843 (St. bl. no. 15)van alle gebouwenwelke nieuw gestichtvergroot of uitgebreid worden, door de belanghebbenden binnen zes maanden na de in gebruik stelling dier perceelenof, nadat dezel ve voor het eerst geheel of ten deele worden be trokken aan de zetters der gemeente aan gifte moet worden gedaan daar bij verzuim dier aangifte wordt verbeurd de aanspraak op de vrijdommen welke bij de Wet van den 28 Maart 1828 (Staatsblad no. 8) wegens die gebouwen zijn toegekend. En op dat deze kome ter algemeene kennisse zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant* Sneek den 5 October 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. Secretaris II. FENNEMA. mi »nationalen”, omdat wij weten (en ieder met ons die niet blind is) dat die lieden wit zwart er. leugen waarheid noemen. De derde afdeeling (C. Herv. en andere Eere- diensten) is bestendigd geworden. Wanneer zal er dan toch een einde komen aan dien ongeoor- loofden toestand en de scheiding tusschen staat en kerk eene waarheid worden De Regeering belooft desaangaande eene voor dracht te zullen doen eene beloftewaarop wij staat maken, dat ze vervuld zal worden; waaraan wij ook niet mogen twijfelenomdat deze minis ter geen man van beloven, maar van handelen is. Evenwel hadden wij liever geziendat het zullen een zijn ware geweest. Konden wij tot dusverre vrede hebben met de begrootingja zelfs in vele opzichten er mede ingenomen zijn geheel anders wordt onze meening bij hoofdstuk VIIIwaarin de minister van oorlog om het geld der natie vraagt ten einde den gruwel van jaren herwaarts te besten digen en daarbij den moed of beter den over moed heeft van als ’t ware zijn excuus te maken, dat hij niet meer eischt, maar in eenen adem er toch bij voegendedat hij ’t doen zal, als ’t noodigis; d. w. z. als ’t hem zoo voorkomt. Na rijp beraad zegt hij (God beter ’l), dat hij de begrooting evenzoo heeft ingericht als verle den jaarte wetennaar den gewonen vredes toestand en daarvoor 14’018.000 noodig heeft Wij zijn geneigd te vragen, of deze minister al hetgeen bij de vorige begrooting dienaangaande gebeurd is, vergeten heeft, of met de Vertegenwoor diging den gek stekendehaar voor eene nul in ’t cijfer houdt en negeert Waarlijk dat gaat ver 's Lands belastingen zoo bloedig door de ingezetenen opgebracht, be- hooren anders besteed te worden dan aan een ijdel en belachelijk soldatenspel, dan aan eenige tooneelvertooning en tonnen schats roovende kam pen gelijk de minister er drie of meer zich voor- spieyell le doen betrekkenals te Millingen Zeist en Teteringen. Ten vorigen jare ging de begrooting er door en 't zou voor de laatste keer zijndat veertien millioenen aan dat bud get zouden vermorst worden. Desniettemin wordt het oude liedje gezongen en eene bijna even hooge som als toen gevorderd om nutteloos ver spild te worden. Wij verwachten, dat het wel gezinde deel der Tweede Kamernamelijk dat deel’t welk zich inderdaad voor Vbtósvertegen- woordiger houdthet volk lief heeften ’t niet begeert uit te doen zuigen en langzamerhand le vernietigen, als één man tegen zulke dépenses zich zal verzetten en door tegenstemmen den mandie zich verstout dergeiijke eischen te stel len zal dwingen heen te gaan en plaats te ma ken voor een ander, die weet, welke waarde iedere gulden van de opgebrachte belasting heeft, en wat het volk moet onlbeeren om er 14 mil- lioen stuks van te leveren. Veertien millioen gulden voor Oorlog maken met de uitgave voor Marine te zamen genomen zoo veel uit als de geheele Binnenlandsche met en benevens de Buitenlandse!fe Zaken en het Huis des Konings kosten! Ongeveer drie-en-twintig millioenendat is v ijf-en-dertig gulden per huisgezinzou de volks vertegenwoordiging durven toestaan, dat de natie voor die beide hoofdstukken moest opbrengen Wij gelooven dat nooit; want ’t zou onver geeflijk en onverantwoordelijk zijn. Tegen dergelijke uitgaven een bond op te rich ten is plichtaan die verkwistingen paal en perk te stellen, moet een eerste streven van eiken Vre debond zijn. Zoo de Volksvertegenwoordiging haren plicht kentkan er geen twijfel bestaan of het hoofd stuk Oorlog wordt met groote meerderheid van stemmen verworpen. De onlangs in druk verschenen aanspraak waarmede mr. Opzoomer de jongst gehouden al gemeene vergadering der maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opende, bevat o. a. de volgende opmerkingen., die zeker overweging verdienen en die we daarom hier laten volgen »Mag ik vrij uitspreken, dan dreigt tegenwoor dig alle onderwijs, niet alleen wat het lagere heet, maar ook wat de namen van het middel bare en het hoogere draagt, een verkeerden weg op te gaan. Iedere wetenschap wil op den voor grond komenzij rust niet voor hare waarde is erkend en zij opgenomen is in de rij der vakken, wier kennis aan allen wordt voorgeschreven. Al te ligtvaardig pleegt men aan dien aandrang te voldoen. Men verwart de eischen der wetenschap en de eischen van het onderwijs. Men verliest uit het oogdat het eene vak een veel meer vormend karakter heeft dan het andere. Hier wordt een grooter stof tot het geheugen ge bracht ginds is het meer om de uitoefening van den geest te doen, om de rijpheid en zelfstandig heid van het verstand; maar op dit belangrijke verschil verzuimt men te letten. Ook de zucht, de toenemende zucht om in al wat geleerd is telkens proeven van bekwaamheid te vorderen* werkt biermeê te zarnen. Zij ontneemt die vrij heid van beweging en die ruimte van tijd die van waarlijk bruikbare kennis de voorwaarden zijn. Zij houdt een ademloos jagen naar den tel kens verder verschoven eindpaal, en een welbe rekend africhten tot het onderzoek van den stren gen rechter in gang. Het een zoo wel als het ander waarborgt ons tamelijk gevulde, maar geen Met een enkel woord hebben wij reeds van het vijfde hoofdstuk (binnenlandsche zaken) ge wag gemaakt, toen wij de spoorwegen en de alge- n.eene Wet op den Waterstaat noemden. Met groot genoegen namen wij er kennis van, dat op deze begrooting voorkomt, eene verhoo- ging van ƒ30,000 voor medische politie, zoo noo dig en heilzaam in eiken Staateene uitgave die zoovele grootere voorkomt en de gezondheid van duizenden buiten gevaar ja geheele streken buiten besmetting kan houdenzoowel men- schen als vee. De gelden, die goed besteed wor den voor dat doel, leveren honderd en duizend voud renten op. Het is onze wensch dat de sommen daarvoor te besteden, steeds mogen ver hoogd worden. Hygiene en onderwijs zijn twee voorname vereischten in een goed ingerichten staat. Daarom juichen wij ook van ganscher har te toe de verhoogde aanvraag van ruim 76,000 gulden voor het laatste. De vermeerdering van uitgave voor beide posten staat in nauw ver band met de vermindering van eene andere te weten die voor ’t armwezen. Nogthans wijst deze eene vermeerdering aan van ƒ17,300; dus een hooger cijferdan in het vorigjaar. Alleen °P dat cijfer lettend, zou men lot achteruitgang (want vermeerdering van onderstand is dat) moe ten besluiten doch in het oog houdende, dat de wijziging in de Armenwet gemaakt, veel van wat “P de gemeenten drukte, op den staat heeft over dracht moet men op goede gronden aanne- tneudat er vermindering dus vooruitgang is. be uitgaven voor waterstaat en publieke werken zi)n ongeveer 1 millioen lager geraamd, dan voor l°70 en die voor kunsten en wetenschappen 110.265. Dat laatste betreuren wij. In Neder- and worden die toch al zoo weinig van staats wege aangemoedigdterwijl er nutteloos gelden “nder dien naam, maar geheel doelloos, wor den weggeworpen. Men denke eens aan de Koninklijke Academie te Amsterdam, beter, en meer overeenkomstig t geen zij doette noemen een praatvergadering van eenige leuterzieke beoefenaars van admira- hon mutuëlle. Minder goed achten wij de subsidien te ver- leenen aan departementen van de M. t. N. v. ’t. klg.niet omdat het doel waarvoor zij besteed nillun worden (scholen voor middelbaar onder lijs aan meisjes en kweekscholen van pressen)niet allervoortreffelijkst is at die Maatschappij zelve over denlijk kapitaal kan beschikken 'oldoende bronnen in zich bevat. Van het hoofdstuk Marine zullen wij niets an- le‘s zeggen dan dat de bijna 9 millioen die Ongevraagd worden minder onnuttig konden en behoorden besteed te worden. Het eene schip voor, het andere na, wordt ge duwd atgekeurd en gesloopt en er gaat maar !ene klacht over open die. luidtonze marine namelijk het materiaal) is slecht Onze finantiën staan zoo goed dat van eene ntgifte van 4 millioen schatkistbiljetten geen ge- >ruik zal behoeven gemaakt te worden, om het e kort te dekkendat Heemskerk’s en v. Zuu- ■Ens vriend en huurling, hun penvoerder op millioen had opgegeven. Trouwens wij zijn aarvoor ook nimmer bevreesd geweest, want Ot bestuur was in goede en eerlijke handen; veshalve wij ook dadelijk ons vertrouwen in deze ebben aan den dag gelegddaarin versterkt o°r het bezweren van het tegendeel door de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1