I h I 11 II I 1 BUITENLAND. i I i 1 HET OITBANGBORD. I I J H feuilleton. i I I »'L i MM I A I lil i VI duitsghland. .1 I van jelui?” De op de wond leggen. De 1 I, De volgende interressantezeer karakteristieke goed - meid of knecht of een VA V n.' I ia kennis alleen den vasten wil.” voor kosten van aankoop eerste inrichting. ten in de zaal traden doel om zich even t._ I van den Minister van Justitie Staatscommissie ingesteld ■Wetboek van Raadmr. A. E. J. Moddermanhoogleeraar te Amsterdam. uitzondering; dien haatte zij innig.— Toen zij Op de stedelijke begroeting van Amsterdam is zegt het Alg. D., de post middelbaar onder wijs voor meisjes uitgetrokken voor een gul- ’t Algemeen Dagblad meldt «Dezer dagen had te Hoorn een vreeselijk voor val plaats. De jeugdige echtgenoote van een der predikanten, moeder van twee kinderen, terwijl een derde te wachten stondwas bezig hare glacé-handschoenen met naptha te wasschen. On gelukkig wreef ze wat te hard, tengevolge waar van het leder plotseling in vlam geraakte. In een oogwenk stond zij van boven tot onder in brand. Haar echtgenoot, die tegen haar over aan den tafel zat, wendde, eigen gevaar verachtend, al het mogelijke aan, om ’t vuur te blusseben. Wan hopend wierp hij zich op haar. En zietreeds meende hij dat hij de vlam gebluscht had en zijne echtgenoote gered wastoen ze plotseling op nieuw in brand sloeg. Thans gelukte ’t niet het vuur te blusschenalvorens de ongelukkige op de ontzettendste wijze was verminkt. Hare oogen zijn uit- en hare oogleden afgebrand. Ook het achterhoofd heeft veel geleden. Hare vingers en beenen zijn letterlijk verkoold. In t algemeen Op 1 Januari 1870 bestond de engelsche han delsvloot uil 24.187 zeilschepen, met een inhoud van 4’765.304 ton en 2972 stoomschepenme tende 948.367 ton; de koloniale telde 11.347 zeilschepen metende 1’387.012 ton en 556 stoom schepen metende 82.975 ton. Van al deze schepen hadden 15.997 een klei neren inhoud dan van 50 ton. Het departement ’s Hertogenbosch der maat schappij tot Nut van ’t Algemeen heeft besloten tot oprichting eener school van middelbaar on derwijs voor meisjes. Er is f 19,000 beschikbaar voor kosten van aankoop van het gebouw en Zoo zal het noodig zijn f tot dat men zal ophouden vet gemeste gans te beschou- voedsel in den mond kan Allerlei te weten is nog geen kennis, en het is de ware 1-- en den vasten wil. spondent van heet.; heede 5,060 b. huiden 1,818 p.jute 40* Zij viel voor b.kaas, Edammer 321,806 st. en 67 coll.; kan ter 50,962 st.kalveren 5,290katoen 2,337 coll kievitseieren 97 k klaverzaad 62 z.koeien 8,926; koopmansgoederen 4 k. koper 10 bU, per te goed deden, toen twee gewone cavalerie- i b. manufacturen 362 coll.moslardzaad 297 b. natuurlijk ook met het muursteentjes 43 k.paarden 3; papier 42,016 als de officieren eens scha- p.pruimen 27 m.schapen 36,059dito geslacht 1 228 dito vleesch 562 coll.; spek 150 coll.; tar we 3,350 heet.touwwerk 4 p.twist 28 v. uien 80 b.varkens 7,864; vellen 3 p.vet 15 v.vlas 26,726 b.vossen 4 k.wild 177 m. wol 98 b. zeegras 191 p. Op de voordracht is bij Kon. besluit een voor de samenstelling van een Strafrecht en zijn tot leden dezer commissie be noemd: mr. J. de Wal hoogleeraar te Leiden, voorzittermr. W. F. G. L. Francois, raadsheer in het Gerechtshof van Zuidhollandmr. A. A. de Pinto, referendaris bij het Dep. van Just, se cretaris mr. M. S. Pols adv. bij den Hoogen lf Twee Fransche kooplieden kregen onlangs ruzie, waarbij de een den andere uitschold voor een Pruis, De beleedigde klaagde daarvoor den be- leediger aan wegens hoon en laster en de Recht bank wees daarop het volgend vonnis »De Rechtbank. «Overwegende, dat in de tegenwoordige om standigheden het woord, door den klager honend en lasterlijk genoemdwerkelijk dat dubbele ka rakter in zich sluit. «Veroordeelt den gedaagde Xtot eene ge vangenisstraf voor den tijd van drie maanden, eene schadevergoeding van 500 francs, 50 francs boete en in de kosten.” berg. Tien minuten later verscheen de waardin zelve en steeg in den wagen met Katharina de laatste in Zondagsgewaad; want anders ge kleed ging zij nooit naar de «stad.” De waardin zelve was zeer eenvoudig gekleed, niet in nationalen kleederdragtmaar volgens de mode. Zij was betrekkelijk nog eene jonge vrouw en zeer deftigverscheidene malen had zij aanzoek gehad voor een tweede huwelijk doch zij had alle aanzoek bedaard en ernstig van de hand ge wezen, nadrukkelijk verklarende niet ten twee den male in het huwelijk te willen treden. Haar eerste man had haar(zoo zeide het gerugt) niet alleen onheuschmaar zelfs vrij onbeschoft be handeld en daaraan wilde zij zich voor geen tweede keer blcot stellen. De mannen waren, volgens haar, allen aan elkander gelijken zij vond het veel beter haar eigene meesteres te zijn, gelijk zij het nu was. In werkelijkheid was zij eene brave en In den algemeenen stand van zaken is in de laatste dagen weinig verandering gekomen. De duitschers wachten op de aankomst van hun zwaarst belegeringgeschut om er Parijs meê te teisteren. Intusschen wordt druk gearbeid aan herstellingen van de bruggen en tunnels, welke de Franschen in de lucht hebben laten springen en wier vernieling de aanvoer van hel verlangde materiaal belemmert. De duitsche troepen hebben Zondag hun in tocht in Straatsburg gedaan en eene godsdienst oefening gehouden zegt het officieel bericht. De koning van Pruisen, met innerlijke ontfer ming bewogen over het lot van de arme Straats- i een somme gelds van 50001 Als men begonnen was mét de wond niet te slaan, d. w. z de vreedzame burgerstad, de musea en bibliotheeken, kerken enz. niet had beschoten zou men edeler heb ben gehandelddan na ’t vernielen van millioe- nea schats een medelijden te toonen van ƒ8000. Volgens Duitsche berichten uit Reims, had de bezetting van Soissons jl. woensdag herhaaldelijk een uitval gedaan, waarbij de Duitsche troepen weinig verliezen hadden geleden. De belegerden hadden daarop een wapenstilstand gevraagd om de dooden te begraven en de gekwetsten van het slagveld te halen. Van nu aan zullen bij een besluit afgekondigd in het Pruisische regeeringsblad al de door het Duitsche leger bezette Fransche districten die niet onder het bestuur van het generaal gouvernement van den Elzas en Lotharingen vallen, staan onder den groothertog van Mecklenburg die benoemd is tot gouvei neur-generaal van het district Reims. Nopens de kwestie der duitsche eenheid schrijft de berüjnsche Kreuz-Zeitungdat het thans niet langer de vraag geldt »of”, maar alleen «hoe” zij "tot stand zal komen. Volgens hel ministen- ëele blad is het bij geen der duitsche staten of partijen aan eenigen twijfel onderhevig, dal de leiding der «militaire en diplomatieke” aangele genheden aan de krachtige hand van Pruisen moet blijven toevertrouwd. In de nieuWe bonds- constitulie moet overigens de zelfstandigheid der afzonderlijke staten niet meer aan banden wor- dee gelegd, dan voor zooveer de gemeenschap pelijke belangen zulks eischen. Wijders mag hij, die aan het hoofd van het veréenigde Duitschland zal staan niel langer den eenvoudigen haam van president dragen, maar moet noodzakelijk een titel voerendie het monarchaal karakter zijner waardigheid uitdrukt, hetzij dan die van Koning of van Keizer. De overige duitsche vorstenzoo besluit het blad zullen zelven het best weten aan welke van beide benamingen zij de voorkeur geven, Hetzelfde blad meldt dat, aangezien door den Fr. Gerstücker, naverteld. Hoofdstuk II. BIJ DEN VRED E-R E G T E R I. Den volgenden morgen, vóór negen uur zag Pechtels, dat aan den overkant uit den Gou den Leeuw” de kleine open wagen te voorschijn werd gebragt, welken jufvrouw Rossberg gewoon was te gebruikenwanneer zij buiten de plaats harer inwoning iets bijzonders te doen had; want zich op een paard té zetten, zooals de Amerikaansche vrouwen gewoonlijk doendat hield zij voor ongepast en zou zij voor geen geld ter wereld hébben gedaan. Spoedig daarna werden de beidé bruintjes vporgebragt voor den akker diénden, want jufvrouw Ross-j BÉhfr'Tiiëld Gedurende de 7 eerste maanden van dit jaar zijn in Engeland uitgevoerd 9 581.112 ton steenko len ter waarde van 37’338.540. dffi ,'mo zj niethistorisch zijn, tot niets dan tot flinkegeen krachtigegeen denkende hoofden. Vooral geen stevige en vaste karakters. Ik her inner mij een brief, door den grooten Alexander von Humboldt over een achltienjangen jongeling geschreven die een zijner vele overgangsexamens goed had bestaanen er vrij trotsen op was. Wat weet gij bijster veelschrijft de reus der wetenschapop zijn leeftijd had ik niet in zyn schaduw kunnen slaan. Toch wacht ik van die geheele manier niets goeds. Dit is een klaai ma ken nu in het eene vak, dan in het andere, alles in de bepaalde orde. Daar is geen recht en a ware cr rechtdaar is geen tijd om vrij rond te zien en rustig te denken. Men loopt de ge baande wegen af, men zoekt en vindt zijn weg niet meer. Uitnemend stelsel om gedweee on derdanen en stipte ambtenaren te vormen, maar een volk van vrije en kloeke mannen wordt zoo niet gemaakt. De bureaucratie zal er bij winnen, maar de karakters zullen uitbhjven. Zoo onge veer laat zich de man uitdie waarlijk met te gen het leeren opzagen die meer kundigheden uit alle deelen der wetenschap had °PSe^ard dan iemand na Aristoteles. l-~- te blijven spreken den geest als eene wen, wien met genoeg worden gestopt, j- ware L die het vrije oordeel vormt SNEEK, 4 October. Te Harlingen zijn in de afgeloopen maand uitgevoerd: 29;195 v. boter; 6,915 st. kanter-; 45,375 st. en 1 k. Edammer kaas; 2,212 koeien; 506 kalveren 7,650 schapen2,228 varkens 23 m. vleesch3,133 b. alikruiken en mosselen; 139 p. huiden 10 b. wol15 v. vet1 p. leder; 281 b. vlas; 351 p, heede; 100 b. lompen; 197 k. katoen 70 b. jutegaren7,377 p. papier; 400 b. cichorei23 k. muursteentjes 2 v. azijn 27 m. pruimen. Sedert 1° Januari maakt dit te zamen aard appelen 60 m.dito meel 370 b.afval 4,332 b.; alikruiken en mosselen 21.109 z.azijn 2 v. beenderen 1,021 t.18,000 kilo en 1,019 coll. biezen 43 bundels boonen 4,150 heet.boter 248,018 vaten; cichorei 2,931 b.cockels 28 z.; farina 2,700 b.jutegarens 266 h.dito katoenen 12 coll.; geilen 4; ham 1,062 st.; haver 3,060 1 De heer D. J. den Beer Portugael wil opgemerkt hebbendat de helft of bijna de helft van onze volwassene bevolking, de vrouwen wel te ver staan tiid en arbeid verbeuzelen om geheel im productief, dat is verliezender wijze, het leven door te brengen. «Bii de vrouwen onzer mindere klasse zegt hii neemt het «eeuwige schuren en schrob bendat aanhoudend bezems, luiwagens, dwei len emmers, putakers en wat dies meer zij kost of koper of tin doet verslijten,” eene zeer ruime plaats in. De hooggeroemde netheid «bepaalt zich dan nog meer bij de straatsteenen dan bij ^IrJde hoogere standen is het anders, maar, uit het oogpunt van «productieven arbeid en der gelijke beschouwd niet beter. Mama zorgt nog steeds voor de huishoudinB en de jonge jufvrouw occupeert zich met mets dan met haar toiletop kransjes gaanbals en concerten bijwonen, kraagjes borduren, souta- cheerentrepieds maken en voor alle mogelijke verjaardagen van huisgenooten ooms en tantes, broeders en zusters, neven en nichten en eene geheele schaar van vriendinnetjes cadeaux te ver vaardigen met welke fraaiigheden den eersten Januari van elk jaar begonnen wordt, om voort- tegaan totdat men een-en-dertig December van ieder jaar heeft gehaald I alles afgewisseld door het lezen van eenige mode-journalen en romans, 1- 1 - K +r\4’ CllU j /j*j| ruw tijdverlies leiden. Of deze bezighedenindien zij aldus mogen gekwalificeerd worden, meer productief zijn dan die van onze straatschrobstersmeenen wij ge rust ontkennend te mogen beantwoorden. noodzaken zijn uithangbord van boven de deur weg te nemen, en mogt die in Carthago soms zoo dwaas zijn, of partijdig genoeg, om iets der gelijks te gelastendan was hij vast en stellig besloten, er niet in te berusten; maar hij zou het hooger bezoeken ja als het moestzelfs den President der Republiek er bij halen. Daar hij nu gaan moest, wilde hij ook niet te laat komen en ging dus regtstreeks naar den stal, om zijn paard te zadelen. Een kwarto uurs later kon men hem in gestrekten draf «P den weg zien, die naar Carthago voert. Die naam der stad»G a r t h a g o” heeft voor Europesche ooren welligt een klank die te hoo? klinkt en men zou zich van die plaats alligt efi» te verheven denkbeeld kunnen vormen. Daarom moeten wij den lezer eene nadere beschrijvin» van dit Carthago in Illinois gevendat nF het oude in Afrika geene overeenkomst heelt, behalve in den naam. Dit Carthago bestond nog niel sints langt!l tijd en was in een gunstig gelegen oord aang'O' Digt daarbij langs stonden de bakens voof een spoorweg, die er later komen zou. Van - plaats uit liep een weg naar den Ohio, vervo' naar den wagen toeging en haar blik op het uithangbord aan de overzijde sloeg en toen zij daaronder Pechtels als om haar uit te tarten zag staanen deze het nog erger maakte door haar met een spottenden eerbied te groetentoen trok zij haar mond in een plooidie haal uit drukte en wierp zij een blik vol verachting op hem. Zij steeg in den wagen, zonder hem terug te groeten. Hannes haar hulp, (f) nam de teu gels in de hand en spoedig rolde de wagen over de straatom het doel der reis te bereiken. Een oogenblik bekroop Pechtels de lust, om jufvrouw Rossberg en haar geleide alleen te la ten vertrekken en zich met de dwaze geschiede nis niet verder in te laten; maar hij had een maal zijn woord gegevenen .dat wilde hij als eerlijk man houdendaarenboven zou de we duwe ten slotte nog geloofd hebben dat hij bang voor haar was en vrees had om met de zaak voor het geregt te komen. Dat woog ook zwaar j bij hem. Het was te belagchelijk, om er aan te denken een vrede-regler ter wereld hem zou kunnen i legd. pf) In Amerika heet een meid of knecht of een ar- j beider: een hulp. beenen zijn letterlijk verkoold. In ’t algemeen is haar toestand verschrikkelijk, zoodat men voor ’t behoud van haars levens vreest. De droefheid van haar echtgenoot en van hare nabestaanden is onbeschrijfelijk.” Thans is door het Hoofdbestuur der Ned. Ver- eeniging tot afschaffing van sterken drank met wijziging van vroeger besluit en in overleg met t bestuur der afd. ’s Gravenhage bepaalddat de jaarhjksche algemeene vergadering van 1870 zal plaats hebben te ’s Gravenhage op Woensdag 9 en Donderdag 10 November. Op de stedelijke begroeting is zegt uei x/., uc yvou wijs voor meisjes uitgetrokken den. dienden, want iufvronw Ross-I maar met den ^Gouden Aap maakte zij eene (- eéii’e’kïeine boerderij bij hare her- scène wordt door den specialen correspondent de Neue Freie Presse beschreven, i’ j in de eetzaal van een voornaam hóleFvan Reims. Aldaar zaten op zekeren avond aan de groote ta fel tien a twaalf Pruisische dragonder-officieren „,_r-o die zich aan Champagne en een uitmuntend sou- 49 pl leder 1 p.likeuren 57 k.lompen 765 1 - - l'_ lnr-, 11 »-w-» nefn rrl J n o ,1 vil r» v V v V- Vz vww I y -- natuurlijk ook met het muursteentjes 43 k.paarden 3; papier '42,016 deloos te stellen voor de vele ontberingendie I zij zich in den laalsten tijd hadden moeten ge- troosten. Aangezien de tafeltjes in de zaal alle bezet waren bleef den nieuw aangekomenen indien zij wat eten wildenniets over dan plaats te nemen aan de tafel der dragonder-officieren. Dit geschiedde en alle honneurs werden in acht genomen. Te nauwernood hadden zij hunne Cham pagne besteld, toen een der officieren op hen toetrad en hun op hoogen toon vroeg ot zij in dit huis ingekwartierd waren Toen zij ontken nend op deze vraag antwoorden, riep de officier zóó luide, dat men ’tin de geheele zaal hooren kon: «Dan heb je je weg te pakken!” Er heerschte eerst eene doodsche stilte. Ieder hoor de daarop dat de eene cavalerist bedaard vroeg: «Is ’t hier welligt het offlcieren-casino «Wat gaat je dat aan?” luidde het antwoord. «Omdat ik, als dit niet het geval is hier rustig blijven zal, zoolang ’1 mij goeddunkt!” sprak de soldaat. De officier stond een oogenblik stom van ver bazing daarop voegde hij hun op verwoeden toon toe Scheert je voort 1” Twee officieren schoten toe de een riep uit: «Gooi die lummels in arrest!” terwijl de ander vroeg: «hoe heet lu„,g jelui?” De eene cavalerist stond op, terwijl hij burgers heeft hun moeite had om zijn kameraad in bedwang te hou- j thalers geschonken. Die moeten zeker een zalfje den, en zeide met eene van woede bevende slem; «ik ben vrijheer v. L.riddergoedbezitter. Wan neer ik den rok dien ik met eere draagzal hébben uitgetrokkendan zullen de heeren mij waarschijnlijk de voldoening niet weigeren die ik thans, omdat ik dezen rok draag, niet eischen kan.” De andei e sprak «Ik ben den bankier S.uit K.ik hoop dat gij ook mij na den oor log de voldoening niet zult weigeren die mijn vriend geëischt heeft.” De officieren stonden stom van verbazing. «Gij zijt edelmansprak de een «dat kon den wij niet weten. Dal verandert de zaak. Waarom hebt gij u niet voorgesteld «Hier zijn eenige exemplaren van mijn kaartje”, zei de baron in den uniform van een gewoon cavalerist, «ik hoop dat gij ’t mij door het overhandigen van uw kaartjes mogelijk zult maken deze zaak uit den weg te ruimenzooals onder Pruisische edellieden gebruikelijk is.” De kaartjes werden gewisseld en hiermede nam de kwestie een ein de. De cavaleristen konden hunne Champagne gaan genieten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 2