loon AD VERTENTIEN. KEKKELIJKE KIESVËREENIGING. Tegen hoog Aanbesteding van TURF. 550 ton sponturf. Aanbesteding. Aanbesteding, op Maandag den lOden October e.k., ’s avonds 7 uur, in ’t O. B. Weeshuis, te Sneek van 1°. Het EENJARIG ONDERHOUD der bouwen en eenige nieuwe Werken van id ht Reformatie de levering van 1904 ton IdXGE TURF. ft» ftft ft EELKE BOUMA. i NAMMEN O. BOUMAJ T. J. HOEKSTRA. L. de ROOS. I eao ten van 1°. het O. B. de De mu te i an Ike ;en ;de alien altredende leden. ge en in- ist- :ht. :er- its- )00 Ifje net ime ken eb- ioe- 100. I de dijk pen ■den om van digd het niet nent ader emd ims. mjft niet hoe” ;teri- i of t de gele- lisen >nds- der wor- ;hap- ,r hij, aland i van een sijner ihing -zoo veten rkeur niet r den rartier •af op WETHOUDERS iO a- 1; in 65 ir- 15 Ooltgensplaat, door G. voor Zoutelan- voor Kockengen IJsselstein, door langt! aange- is voor Jan d- vervol' te aan te be- VOOt hooj »t een aarom rijvin? t met heeft i f den deur soms s der- stellig ij zou zelfs KERK-, ACADEMIE- en SCH00LN1EUWS. Beroepen: te Angeren, W. Gallenbach, te Berg- schenhoek te WichmondTh. II. Nahuijste Zeist; te Opheusden, W. Mense,te Bodegraven; te Oude-Pekela, H. van Veen Jr.te Irgen; te Woudenberg, G. J, G. van Hoogstraten, te Vees- sen; teLeksmond, de cand. N. de Jonge; te DirkslandP. Doedes, te Hemmen; te Hdver- sum, G. Boer, te Ouderkerk a. d IJselte Ze venbergen en SchiedamG. de Wilde Cz.te I oortvliette Oosterland C. J L. Ruijer van Dagteren, te St. Anneland; te Vlissingen, E, Jan sen Schoonhovente Moerdijk. Toezegging van beroep gedaanaan A. J. Eykman te Gothen door Zelhem. Aangenomen het beroep naar Zevenhuizen ooor 1. G. van der Horst, te Asch naar Kou- dekerke door J. G. Eijkman. Bedankt; voor het beroep naar Wichmond, door Ih. H. Nahuijs, te Zeist; voor Oude en Nieuw Wetering, voor P. G. van der Horst, te Asch; voor Woudenberg, door C. J. G. van Hoog stratente Veessen; voor C„Il6V. P. van fooren te Hellevoetsluis; de, door H. W. van Lindonk; door den cand. E. Jansen voor A. H. de Klerck, te Garderen; voor Waddinxveen, door A. G. Boon, te den Ham. tweeden vrederegter gens een naar ’t middelpunt van den staat Illinois en van daar naar Chicago zoodat met den tijd hier de wegen elkander zouden kruisen. In wildernissen kan .men echter geen steden doen verrijzen door hier en daar een huis te houwen, maar men begint eerst stralen uit te hakenendan een plein en zoo vervolgens. In de prairie worden daartoe, in regelmatige vier kanten, palen in den grond geslagen, waar-, aan op bordjes de naam der toekomstige straat aangeduid staat. Hier was ’t ook zoo. Op een paal, die ergens alleen stond las men «hoofdstraat.” op een an der stond «marktstraat”, Washington-straat ^Illirois-straal” enz* Weer andere palen van wat Mindere lengte wezen de plaats aan waar in de toekomst’een telegraaf-bureau zou komen, een postkantoor zou zijny eene gas-fabriek, een muse- urneen openbare boekerijeen schouwburg enz. zou opgerigt worden. Dat plan was netjes op papier gebragt en werd door de inwoners vertoond, als zij op reis wa ren, om hunnen grond' in Carthago te verkoopen en er op dierwijze menschen heen te lokken. 1 ikwijls is zulk eene speculatie gelukt en niet Deze vereeniging beveelt, tot gemachtigden voor ’t Kiescollege in de Herv. Gemeente te Sneek, bij de stemming op Woensdag den 5 October e.k. aande Heeren M. R. VIERSTRA. J J. GAMPEN. J. FERINGAAzn. T. VAN DER WEERDT. Sneek den 29 September 1870. Het bestuur der Vereeniging voornoemd K. A. JONGBLOED. H. A. HOEKSTRA. J. POSTMUS. A. MIEDEMA. J. P. HEKMAN. Heden avond werden wij in diepen rouw gedompeld door het overlijden van onze zoo in nig geliefde jongste Dochter KLASKE. Een langdurig doch geduldig lijden van ruim zes maanden maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar leven in den ouderdom van achttien jaren en negen '/2 maand; diep betreurd door ouders, broeders en zusters. Alleen de gedachte aan een hoogst wijs en lief devol Godsbestuur kan deze-onze smart lenigen. Loënga 1 October 1870. R. D. BOERSMA. A. K,. WIGLEDAM. stad behoorde en nu misschien reeds millionair is, was tevens vrede-regterpostdirecteur en hoofd der politie. Dat alles deed hij alleen met behulp van één schrijverdie een verre bloed verwant van hem was en een bogchel had meer hulp had hij ook niet noodig, zooals wij zien zullen. Regtsgedingen kwamen onder de niet zeer tal rijke bevolking zelden ot nooit voor; misdrijven in het geheel niet. Wie zou ook stelen in een land, waar men met weinig moeite eerlijk aan den kost kan komen. Brieven kwamen er zeer weinig en nog minder werden er verzonden. Als vrederegter had hij weinig anders te doen als nu en dan een paar door het huwelijk te ver binden, hetgeen in den laatslen tijd zeer toege nomen was, waardoor zijne inkomsten vrij wat vermeerderd waren. Elk paar, dat hij trouwde, moest hem vijf dollars betalen ofzoo als hij het uitdrukte twee en een half per hoofd. Het gansche trouw- weik deed hij op zijn gemak in vijf minuten af. Zooals wij zeiden, gaf hem dit een aai dig inko men, want de naburige bevolking nam door de andverhuizers toe, maar was toch nog niet groot of iets van de buitenwereld gewaar worden het hooger bezoeken en gebruik maken van de lucht. Er schijnt nu zoo’n soort luchtballon-postdienst te bestaan. De gevaarlijke betrekking van luchtreiziger wordt waargenomen door Jozef Duruof. Onlangs steeg hij ’s avonds te 8 uren met oostenwind op het plein Saint-Pierre-Montmartre op en bereikte eene hoogte van 3000 el. Boven de Are de Tri- omphe gekomenwerd hij door den vijand be merkt. Met zijn verrekijker ontdekte hij de Prui sen onder zichen zag hij hunne maatregelen om op hem te vuren. Buiten de vestingwerken werd dan ook werkelijk het kanon op hem ge lostmaar de kogels, loodrecht opgezonden, bereikten zijn schuitje niet. Enkele echter be reikten de ballon en deden haar trillen. Ook zag hij geweren cp hem aanleggen, maar de geweerkogels deden hem even weinig kwaad als die der kanonnen. Men vervolgde hem op die wijze tot Mantes. Bij Mont Valérien meende hij te hooren schie ten en zag hij duidelijk het pruisisch leger uit zeven linien bestaande en geflankeerd door talrijke afdeelingen kavallerie. Ie elf uren achtte Duruof zich ver genoeg van Parijsom te durven dalen. Hij kwam neder in het park van het kasteel van Gracouviile na bij Evreuy en zette per spoortrein zijne reis naar Tours voort. Volgens zijne mededeeling was de proclamatie van de regeering v. Bismarcks voorwaarden voor een wapenstilstand bevattende, op de muren aangeplakt, en wekte in hooge mate de algemeene veront waardiging. Voorts deelt hij mede, dat de vij and, na zich meester gemaakt te hebben van eene redoute boven Saint-Cloud, van daar ver dreven was door het kanon van Mont Valèriën en al de huizen in en om het park van Montre- tout waren gesloopt. Te Bourges hadden de Pruisen achter een huis, dat in stand was geble ven een redoute van baksteenen opgeworpen. Des nachts was zij aangevallenonder begunsti ging van electrisch licht, waardoor de Pruisen helder verlicht waren, maar de Franschen in het duister bleven. De Pruisen hadden de vlugt moe ten nemen500 man achterlatende. Tot dus verre bleven zij op grooten afstand van de ves tingwerken van Parijs. De stad was uitnemend gezind. Hare houding was waardiggelijk aan eene belegerde stad be taamt; dag en nacht hoorde men er het kanon bulderen op hare wallen. De winkels worden des avonds te tien uren geslotenen na dien tijd mag niemand zonder speciaal verlof en zonder wachtwoord op straat Buiten Parijs neemt men de uiterste maatrege len om troepen tegen den vijand [in ’t veld te brengen. Er is een regeerir.gsbesluit uitgevaar digd waarbij bepaald wordtdat bij de mobiele garde zullen worden ingelijfd 1. alle'vrijwilligers, 2. alle personen van 21 tot 40jarigen ouderdom. De organisatie wordt opgedragen aan de prefec ten. De manschappen in den ouderdom van 25 tot 35 jaar en m de termen van dienst vallende, zullen bij de mobiele nationale garde blijven, tot dat zij door den minister van oorlog zuilen wor den opgeëischt. Aan de prefecten is het recht toegekend om over de wapens der sedentaire na tionale garde te beschikken, ten einde die aan de mobiele nationale garde te geven. Voorts is hun het recht verleend om «jachtgeweren” en andere wapens te requireren. Krachtens een tweede regeeringsbesluit worden de scherpschutters ter beschikking van den mi nister van oorlog gesteld, om met de nationale en mob.ele garde onder hetzelfde disciplinair re gime te worden geplaatst. De fransche regeering schijnt intusschen de oorlogstoestand de vroeger uitgeschreven verkie- zingen voor het Noord-Duitsche parlement en voor den pruisischen Landdag bezwaarlijk op den daar voor bepaalden tijd zouden kunnen plaats hebben, de regeering den pruisischen Landdag waarschijn lijk nogmaals met het vorige Huis van afgevaar digden in den loop dezer maandzal bijeen roepen. «Als de vos de passie preekt, enz.” Gelijk men weetwas er dezer dagen sprake van een manifest, hetwelk keizer Napoleon voor nemens was- aan het Fransche volk te richten. Een van de Berlijnsche correspondenten der News Freie Presse verklaart daaromtrent thans het vol gende te kunnen mededeelen: De proclamatie niet door den particulieren secretaris des kei zers maar door den keizer zelf geredigeerd heeft ten doel de Franschen tot vredelievende ge voelens te stemmen. De keizer geeft in dat stuk een overzicht van hel ontstaan en de oorzaken van den ongelukkigen loop des oorlogs. Hij wil de schuld van dit een en ander niet geheel van zich afwerpen maar hij wil ook niet als de meest schuldige hesc|iouwd worden en tracht in eene zinspeling te doen gevoelen wien hij als zoodanig aanwijst. Hij vermaant het volk tot vrede en wijst op het dreigend gevaar, hetwelk voor Frank rijk gelegen is in de voortzetting van een oor log met verzwakte krachten tegen een sterken vijand. Maar vooral ook wijst hij op het gevaar van een burgeroorlog dien hij uit den tegen- Woordigen toestand des lands te gemoet ziet. Hij waarschuwt tegen partij woelingen en vertrouwt dat de natie weldra weer in volle kracht zal zijn, als slechts de hartstochten in toom worden ge houden. Hij herinnert aan al hetgeen Frankrijk reeds heeft ondergaanzonder dat daardoor ooit de positie als groote mogendheid in gevaar werd gebracht. Met nadruk berispt hij de handelingen «der mannen,, die van hel ongeluk hetwelk de kroon en de natie heeft getroffengebruik heb ben gemaakt om de teugels van het bewind in handen te krijgen en verraders van kroon en volk te worden.” Hij verwacht van het gezond ver stand der natiedat zij zich ten deze nietlan ger op een dwaalspoor zal laten leiden. Zoover wat het manifest betreft. Gelijk de correspondent doet opmerkenis in dit stuk geen sprake van Napoleons wenschen ten opzichte van den troon. Hij laat niets doorschemeren van hetgeen betrek king heeft op zijne rehabillitatie of op zijn af stand van de regeering. De correspondent verklaart dit alles uit eene zeer geloofwaardige bron te hebben vernomen. ITALIË. In den romeinschen staat blijft alles ordelijk en rustig sedert het bezetten van Rome door de italiaansche troepen. Intusschen zijn groote voor zorgsmaatregelen genomen om die rust te ver zekeren. De afwezige romeinsehe burgers zijn in massa opgekomen uit geheel Italië om aan de stemming deel te nemen. Tot op ’t oogenblik is het resultaat van het plebicitdat 40,805 ja’s en 46 neeris zijn uitgebracht. Uit de provinciën zijn 6406 ja en 22 neen bekend. De stemmings-formule luidt als volgt«Wij wenschen onze vereeniging met het koninkrijk Italië, onder de monarchaal-constitutioneele re geering van Koning Victor Emanuel en diens op volgers. De italiaansche autoriteit, heeft bezit genomen van het Quirinaal, waar de Koning zal residee- ren. Rome heeft zijn vreugde te kennen gegeven door eene algemeene illuminatie. F R A N K R IJ K. Nu de spoor- en straatwegendie naar Parijs leiden voor de parijzenaars ontoegankelijk zijn moeten zij, willen ze iets van zich laten hooren Twee a drie POLISSEURS hun werk gron dig verstaande kunnen van af primo November in mijne Fabriek van Marmeren Schoorsteenman tels tegen hoog loon of desverkiezende in aan genomen werk geplaatst worden. Men vervoege zich in persoon bij den onder- geleekende. P. H. KORST Steenhouwer en Fabriekant van Marmeren Schoorsteenmantels. Groningen, 28 September 1870. verkiezingen voor de constitueerende vergadering zoo spoedig mogelijk te willen doen plaats Lheb- ben. Volgens den Constitutionnel zouden ze op 16 October toch doorgaan. Dat besluit van het voorloopig bestuur verdient toejuiching. Eene vaste ordelijke door het volk gekozen regeering, wier goed recht niet kan wor den geloochend, moet Parijs in zijn heldhafligen strijd steunen en ’t beleid aanvaarden over de organisatie der fransche strijdkrachten. genoeg, om nevens hem een tweeden vrederegter aan te stellen, zoodat hij geen concurrent had en dus monopolist was. Bij dit voordeel had hij nog een ander, te we ten dat hij de eenige behoorlijke winkel in den geheelen omtrek haden Het zich een paar door hem trouwen, dan sprak het wel van zelf, dat de bruidegom niet minder kon doen, dan voor’zijne bruid in den winkel een geschenk te koopen. vond zij iets, dat haar aanstond, dan kon de bruidegom ook al nie) op den prijs knibbelen of zelfs wat afdmgen. Boyi.es zoo heette de vrederegtervroeg dan heel gemoedelijk een ongehoord hoogen prijs en de arme duivel van een nieuwbakken echtgenoot kon m zijne beurs tasten en betalen. Of hij later al op Boyles schimpte en dezen achter zijn rug uitschold, dat hoorde hij niet trouwens t kon hem ook geen zier schelen, want getrouwde man had zoowel de vrouw als de koopwaar en kon geen van beide weder terug brengen. Zoo redeneerde Boyles en hij voer er wel bij., (Wordt vervolgd.) VOOGDEN der ALGEMEENE ARMEN Sneekwenschen bij gesloten briefjes steden, de levering van De briefjes met de monsters, moeten worden ingeleverd voor Donderdag den 13 October a. s. in het Armenhuis. Voogden voornoemd T. GONGGRIJPPres. H. E. NAPJES, Secr.-Boekh. zelden zijn in Amerika op dergelijke wijze in zeer korten tijd vrij groote steden verrezen; maar vele malen is er van zulk eene stad op papier, in wer kelijkheid niets gekomen. Men vindt dan in de hoofdstraat eene armzalige •huleene dito op ’t marktpleineene andere in de Maine- of dergelijke slraatj, die wat beter is, ingengt om er slechte whiskey, pruimtabak en andere lekkernijen te kiemen verkoopen. Zoo treurig zag ’t er in Carthago evenwel niet uit; maar heel vee! beter ook niet. De geheele stad bestond uit zeven huizendie bewoond werden door zuiver Amerikaansche huis gezinnen, met uitzondering echter van één enke len Franschman, die zich weinig met den land bouw bezig hield, en hoofdzakelijk van de jagt leefde. Er was een smid en eene grossierderij of ei genlijk een Manusje-van-alleswaar men krij gen kon, wat men verlangde, of ten minste vele dingen zoo als brandewijn kruidenierswaren schoenen gemaakte kleederen gereedschap akkerbouw-werktuigen, geneesmiddelen, buskruit, lood, kramerijen sieraden en nog veel meer. De eigenaar van die zaakaan wien de halve BURGEMEESTER en Sneekzullen aanbesteden De monsters moeten, met opgave van den prijs en den naam des inzenders, voor den 8 October 1870worden ingeleverd ter Secretarie der Ge meente alwaar de voorwaarden der aanbesteding inmiddels te vernemen zijn. Sneek, 27 September 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. Be Secretaris H. FENNEMA. 2°. Eenige VERFWERKEN. De bestekken liggen ter lezing in Weeshuis voornoemd. 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 3