van BOELGOEI) - te SNEEK, Specialiteit I OPRUIMING!!! I I S. P. POSTMA, Korenmarkt - Leeuwarden. tl I 4 VEKEEMGIMi TOT BEVORDERING TAM 'S LANDS WEERBAARHEID. I PBEJ51ELEEiING Groot ƒ1,000,000. TELEGRAFISCHE BERICHTEN. Verhuring, g i I J t I t van s Eerste Trekking 6 December 1870 i en 1 Juli van elk jaar. 13 October e. k. CENTRAAL Kleederenmagazijn Groot&and SNEEK, WelEd.Heer Dr. J. G. Popp, te Weenen. ino-evoke machtiging bij Ministriëele Resolutie del. 2 Juli 1870, No. 30Aldeeling Registratie en Domeinen. Verdeeld in 400,000 Loten ieder d ƒ2.50 afgedeeld in 8000 Seriën a 50 nnmmers per Serie, aflosbaar in 60 jaren met hooge premiën, waaronder ƒ80,000, ƒ75,000, ƒ40,000, ƒ30,000, ƒ25,000, ƒ20,000 f 10.000 enz. 10,000 vervolgens op den Handels- en Marktberichten. VOORDEELEN DEZER LEENLNG STAATSSPOORWEG (T97interdienst) op Donderdag 7°. 2. 4. 5. 6. 40 i s 9,40 10,45 11,13 12,20 1.30 2,21 2 33 2 48 3,8 A 6,35 3,34 3,47 3,59 4.8 4,22 6,30 fa)8.10 6.44 6,55 7,6 7,24 7,37 7,42 7,49 8,9 8,32 8,49 9.1 9.25 12.35 12,54 1.9 1,22 1,45 2,1 2,7 2 17 2,42 3.4 3,22 3 35 4,5 A5.38 7,5, Assen 10,1, 3,13 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 6 6 4 Oct. D. LA MEL D. LA MEL G. GEEL Kz. 3. ƒ80,000 len Rotterdam October 1870. re te Workum bij D. J. a. 4O’/8 93% dito II. FENNEMASecretaris. (a) Alleen VRIJDAGS. (J) Sneltrein. 2,6 6,33 Groningen en en Gedrukt en uitgegeven bij W. COOL van BOKMAte Sneek. b. c. 8,29 8,43 8.56 ieder Lot gaat nooit verloren zelfs in het ergste geval nog met de houders der Loten genoegzame zekerheid op voor den ge- 11.57 12.13 Beboerende gemelde perceelen Weeshuis te Sneek. i M. Crop; te K. Z wart Kz. dito dito dito dito Buitl. Spanje A°. 1851 Binn. dito Portugal A°. 1853 vei we en Ro gei 0V( tie sai ke vo cll ve scl ne dit ééi Co vo de ov tri 12 2,10 2,22 2 39 3.— 3 28 3,49 4 4,5 bel ’lt bat ree sch gei zet nie en not 1 de, dat erk het de not rek 8 57 9.3 9.13 a a e. z M ti b te zi di w zi te gi ui dt vo jo va ni; Wi en ni 5,49 6.2 6,12 6.22 REGENJASSSNwelke nimmer kleven of hard worden. 5.53 76 7,15 7,26 7 38 82 8,16 8,24 door 0.— 9 10 9.26 9,43 10,- 4 5.8 5- 57 6.10 6 25 4.40 5,42 6,9 7.5 8.— 8.36 8.44 door 9.8 9,25 9 34 9.43 9,49 10- van PARURES, tegen veel verminderde prijzen, in het Verkoophuis bij P. T. POTMA, te Sneek. niet klevende Regenjassen Capuchons en Beenstukken. Buitengewone ruime sortering in HERFS1- en WINTERJASSENCHAMBRECLOOK’S etc.etc.etc. Uiterst fraaije modellensoliede en net be- bewerktzeer lage, doch vaste prijzen, a contant. 4 October 1870. 52% 62% 83% 26% 23% 29% 92% 90% 75% 52 44% L s en Commissionnairs in Effecten in Nederland en Plans van Uitloting te bekomen zijn. Xe Raad van Beheer y>Vereeniging tot Bevordering van 's Lands Weerbaarheid, A. VAN STOLK Czn President. H. J. J. BOS, Secretaris. I en bestanddeelen zoowel als de gereed zijnde I chocoladen worden geanalyseerd en daardoor je gens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan. Keulen,! Sept. 1869. Dr. HERM. VOHL Bovengenoemdemet regt aantebevelen Choco laden zijn steeds verkrijgbaar te Leeuwarden in het hoofddépót voor Friesland bij S. P. Postma; te Sneek bij W. van Gulikte Akkrum bij S. Visser; te Balk bij M. J. de Jong, te Oosterzee bij K. B. Koopmans; en te Workum bij D. J. de Boer, ZAANDAM, 29 January 1869. Ik verzoek UEd. mij ten spoedigste weder te zenden 100 flesschen Anatherin-Mondwa- ter en 6 doosjes Tandpoeder. Het debiet vooral van het Anatherin-Mondwater neemt alhier door de steeds heilzame werking toe, en kan UEd. melden ik van verschillende zijden heb vernomenhet de gunstige re sultaten heeft uitgewerkt', tegen verschil lende mondongesteldhedenja zelf tegen hevige tandpijn waartegen andere middelen vergeefsch waren aangewend. Mijn voorraad bijna verkocht zijnde hoop ik UWEd. de afzending zooveel mogelijk zult bespoedigen. Het Hoogachting UEd. Dw. Dienaar H. G. van AKEN. Verkrijgbaar te Sneek bij l*. T. P41TMA, verder bij de HH.S. P. POSTMA, Hoofddé- póthouder bij de Koornmarkt, te Leeuwarden',' teBolsward, S. S. Oosterbaan en R J. Vos; te DelfstrahuizenH. G. Beekhuiste Doc- kum, A. Schaafsmate DragtenD. de Vrie- ze; te Franeker, J. Drager; te Grouw, W. J. Nieuwenhuis; te Groningen, C. Rikkers en Leopold Hulster (Blaauwe Porseleinwinkel); te Harlingen S. Schoonhoff en 1' Heerenveen, G. Overdiep en te Koudum, F. G. v. d. Wal; te Meppel, P. Lagro; te Wolvega, C. A. Faber. Aanvragen om Dépots franco aan den Hoofd- Dépóthouder. De ondergeteekende maakt aan be- lang hebbenden bekenddat de lessen aan de Departements-Herhalingschool zul len beginnen voor jongens op Donderdag 6en voor meisjes op Maandag 10 October a. s. in de Stads-Tusschenschool, ’s avonds 8 uur. Sneek, 4 October 1870. 3,35 6,45 2,5 6,54 2,13 6,59 2.28 7,7 2,43 7>16 3,18 7,39 3,27 7,47 3,45 7,58 3,55 8,6 5.— 8,57 6.16 A 9,40 3,38 7,14 4,21 7,54 5,16 8,58 715 9.15 9 27 9,40 9,54 10 22 10.40 10.49 10,54 11,20 (aJ2 10 4 36 - 2,20 4 45 2.36 4,58 2 54 5 14 3,10 5,30 Minimum van aflossing van ieder Lot ƒ2,50 achtereenvolgens opklimmende. 7,50 8,8 8.21 8,33 6,50 A 8,42 7.8 7.15 7,27 7.55 8,18 8,35 8,48 9,4 5 11,3 Van Nieuweschaus Groningen Vierverlaten Zuidhorn Grijpskerk Buitenpost Veenwouden Hardegarijp Tietjerk Leeuwarden Deinum Dronrijp Franeker Aank Harlingen en Boter te Woudsend den 3 Oct. 58.51k. Aanvoer 55/4 en 1% vaten. Kaas 32 a 34,00. Aanvoer 5198 Kilo. Boter te Sneek den 4 Oct. 58.00 2de soort ƒ53,00 Aanvoer 850/4 en 72% vaten. Kanterkaas 32.00 a 36.00. Nagelkaas ƒ29.00 a ƒ35.00 Aanvoer 36614 Kilo. De aanvoer van Vee bestond heden uit 240 Koeien, 50 Kalveren, 300 Schapen en Lammeren 00 Varkens, 50 Biggen, 5 Paarden. Koeien 80 a ƒ295, Kalveren ƒ18 a ƒ80, Schapen ƒ20 a ƒ35, Lamm. ƒ12 a ƒ21, Varkens ƒ00 a 00, Biggen 28 a ƒ48. Paard, 80 a 200. Wol, zonder omzet Koehuiden kilo, 18 a 19 ct.; kalfsvellen, 2,00 a f 2,15; Schaapvellen per stuk 2,00 a 2,50 kipeieren per 20 stuks 65 ct. Steenwijk, 3 Oct. Rogge ƒ6,75 a flflS; boekweit ƒ5,25 a ƒ6,70; haver ƒ3,30 a ƒ3,40; gerst f 5,30 a ƒ5,80; aardappelen, zand ƒ1,75 a ƒ1,90; puike dito ƒ2,20 a ƒ2,40; boter per vat ƒ55 a ƒ56; id. per vat ƒ27 a ƒ28; id. per kilo ƒ1,20 a ƒ1,30; eieren per 100 stuks ƒ2,80: vette varkens per kilo 48 a 52 ct.ma gere dito per stuk ƒ35 a ƒ45; biggen ƒ12 a ƒ22; friesche schapen ƒ12 a ƒ18; drentsche dito ƒ4 a ƒ9; lammeren ƒ6 a 10 geiten ƒ5 a ƒ8. Effectenbeurs van Amsterdam, van den 3 Oct. I 2% pct. Nat. Werkel Schuld Van Arnhem Zutphen Deventer Zwolle Meppel Peperga Wolvega Oudeschoot Heerenveen Akkrum Grouw 52% 62% 83% 26% 23% 29% Rusland A°. 1798/1816 92% dito 1866 91% dito 6de Serie 75% Oost. Zilv. rente Jan./Iuli 51% dito papier MeyNovb. 431%0 Mexico A°. 1851 Turkije^0% Amerika A°. 1884 94% 1885 93’/16 Engelsche wissel 11,86% Blaauwe Sporen ƒ210. 1, De uitgeschoten ƒ2,50 voor i eene verhooging terugbetaald. Het Waarborgfonds levert voor- regelden afloop van iedere uitlotingzooals bij het plan is bepaald. Op 6 December aanstaande wordt reeds een groot deel van het kapitaal bij de eerste m lo ting terugbetaald, en bestaat reeds de kans om een prijs van ƒ75,000 éen van ƒ25,000, drie van ƒ2,500, twintig van ƒ1000 enz. enz te trekken. Voor den duur dér Leening hebben acht groote uitlotingen plaats, met Iloofdpremien van 7 80 000 ƒ40 000 ƒ30,000, ƒ20,000 en ƒ10,000 enz. die bij de regelmatige jaarhjksche aflossingen ook voor de toekomst een zekere kans op winst aan de Loten aanbieden. Voor deS laatste uitloting na al de plaats gehad hebbende trekkingen blijft nog 1,091,700met hoofdoremiën van ƒ80,000 en ƒ20,000 beschikbaar zoodat het kapitaalgelijk m de aan hel slot van het plan gestelde Recapitulatie aangewezen j meer dan verdubbeld wordt teruggegeven. De verloting heeft plaats zonder nieten en op de wijze als bij de Staats-Loterij gebruikelijk doch zonder korting en ten overstaan van een bevoegd beambte. Wii bevelen deze Leening, die bij allen die in Nederlands onafhankelijkheid belangstel- sympathie moet bezitten, niet verder aan, maar rekenen op onverdeelde medewerking. De inschrijving heeft plaats bij alle^Makelaars bij wien tevens gratis Prospectussen c.. - Van Harlingen Franeker Dronrijp Deinum M Leeuwarden w Tietjerk Hardegarijp Veenwouden w Buitenpost Grijpskerk Zuidhorn Vierverlaten Groningen Aank. N ieuweschans 11,7 Van Groningen 9,19, 2,10 op Donderdag 13 October 1870, ’s Avonds 6 uur, bij de Weduwe SEVENSMA; de 6 eerste perceelen voor 5 jaren en perceel 7 voor 3 ja ren. Tr 1°. 1—51—00 GREIDLAND, in huur bij H. Baarda. 2°. 31290 dito, in huur bij H. A. Hoek stra. 30. 3_60—50 dito, in huur bij J. Huitema. 4°, 40250 dito in huur bij J. Huitema. 5°. 2—43—10 dito, in huur bij M. Visser. 6°. 13380 dito, in huur bij H. W. Cnos- senalle gemelde perceelen gelegen on- dd* Srieok 6ïi 2—69—60 GREIDLAND, gelegen onder Scharnegouturn, in huur bij Pieter Lem- stra. aan het O. B. 6,25 7.11 7,48 7.56 8,7 6,30 8 22 6,46 8,39 6,54 848 Idaard-Roord. 7.3 Wirdum 7,9 Aank. Leeuwarden 7,19 7,56, Assen 8.23, 3,6 en 9.3, aankomst Groningen 9.1, 3,55 en 9.40. 7 7.12 7.26 7 41 89 8,28 8.38 8,44 9 23 9 31 11,29 9,42 11,42 953 10 5 BURGEMEESTER EN WETHOU- iMp.. DERS van SNEEKmaken bekend, dat, van de GELDLEENINGEN ten laste dier gemeente van de jaren 1 8 4 2 (rente 4 procent) en 1844 (rente 4% procent), ieder groot ƒ50,000 in hunne vergadering van heden, zijn UITGE LOOT N°. 3 6 van de eerste, en N°. 65 van de tweede dier leeningen; terwijl aan de houders dier obligation., wordt herinnerd, dat de kapita len tegen overgifte van de oorspronkelijke obli gation en de onverschenen Coupons, kunnen wor den ontvangen ten kantore van den Gemeente ontvanger van Sneek, na den 4 Januari^ 1871. Sneek. den 29 September, 1870. HAMERSTER DIJKSTRA Burgemeester, j 11. FENNEMASecretaris. 5.S0 9,14 5,41 9,24 5.47 9.30 5.56 9 39 6 6 9 48 6.37 10,11 6 46 door 71 10.28 710 10 36 8.10 11,17 9,16 2,— 7,34 10.3 8,15 10,48 9,5 11,40 Ik ondergeteekende attesteer bij dezendat de chocolade-fabriek van FRANZ STOLLWERCK en ZONEN te Keulen a d. Rijn voor de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrijwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft; ejat de, tot de bereiding vereischle, grondstoffen V Leeuwarden Wirdum Idaard-Roord. Grouw Akkrum Heerenveen Oudeschoot Wolvega Peperga Meppel Zwolle Deventer Zutphen A Arnhem 7,44, aankomst Meppel 11,6, 4 45, en 8,46 Vau Meppel 7,16, 1,30 Notaris JORRITSMA zal bij boelgoed 1 Con tant verkoopen.- KA&TMAKEBSGEREEDSCaAP_ PEN en HOUTWAREN. Eenige welonderhoudene MEUBELEN. Een zes octaafs PIANO met kasje en mu ziek benevens een beste WALDHOORN. d. Eenige zilveren LEPELS en VORKEN. e. MANSLIJFDRAGT. Wie gading maakt kome op bovengenoemden dag des voordenmiddags 10 uurten sterfhuize van den Heer H. K. van ddr MEULEN aan het Achterom alhier.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 4