MOTS- EX OVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. No. 8 0. V IJ F-E N-T W I N T I R G A N OCTOBER. State n-G e n e r a a I. I JOHN BRIGHT EN HET ALGEMEEN KIESRECHT. <le groote ellende, j te onderwerpen aan de rechten stand heerschteen ^en ar'beid. een alge- aan ge- zoo de verandering zijner inzichtenvan zijn breken met de aristocratie, hield Bright eene redevoe ring zoo treilend en aangrijpend, dal in Peel's oogen tranen schitterden, naar men zegt. Die re devoering is een blijvend monument van welspre kendheid zij is ongekunsteld en van ’t begin tot t einde waarheid en hulde aan de waarheid. »et was hem genoeg de tweede te heeten van I 1832 te voorschijn geroepen Manchesterschoolzoo als de ligue toen ge- 1 eigenlijk weinig verandering ‘loemd werd. Na de nachtzittingwaarin Peel althans zeer luttele verbeteri..ö „„„e,.<J. rekenschap aan het Parlement gegeven had van is waarkreeg de middenstandten gevolge dier bekendmaking. cat^GEMEESTER en WETHOUDERS van bNEEK maken bekenddat op de Secretarie dezer gemeente, gedurende 14 dagen, te begin nen met heden voor een’ ieder ter lezing is ne- dergelegd en in afschrift tegen betaling der kos ten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, de aan den Raad aangebodene Gemeente-hegrooting der 1870Se'^e *nk°msten en uigaven voor den jare Sneek den 5 Oct 1870. But gemeester en Wethouders Voomoemd I1AMERSIER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. in Engeland de oude i len AD VERTEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7/a Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. staan was onder invloed der Fransche revolutie. Zij brak openlijk met alle machtige vooroordee- -_.i en wilde de aristocratische instellingen wij zigen ten behoeve der arbeidende klasse; zij stel de zich ten doel de staatkundige overleveringen i en belangen van Intusschen hield zij wel degelijk rekening mat de feitende gewoontende overleveringen en de eigenaardigheden dier aristocratie. Zij tracht te met deze te transigeeren. Die Manchesterschool, met Cobden en Bright aan haar hoofd, had vele vijanden. Zoowel tories als whigs bestreden haarwant zij was eene derde partij en daarom maakten de beide be staande gemeene zaak met elkander tegen haar, om haar te vernietigen, zoo dat kon. Deels is haar dat geluktaangezien de Manchesterschool eigenlijk niet meer bestaat; deels is dat volkomen mislukt en heeft zij de beide andere overwonnendewijl de liberalen van beide partijen tot haar zijn over gegaan en hetgeen vroeger de Manchesterschool wasthans de liberale is. Alzoo is haar doel voor het grootste gedeelte bereikt, en hebben hare beginselen volkomen gezegepraald. John Bright is een kwaker, een man des vre- des, een voorstander van vredelievende bedrij ven en van nuttige kennis. Hij en Cobden hebben de hoven van Europa afgereisd, om de vorsten over te halen tot af schaffing van den oorlogzij waren de vrede- apostelende eerste grondleggers van meenen Europeschen vrede-bond. Bright is geenszins, wat men noemt een gelet terd man. Reeds op 15 jarigen leeftijd moest hij de school verlaten en kwam bij zijn vader in diens weverij te Rochdale. Latijn citeert hij nooit en steekt daardoor bij alle sprekers in het Parlement afmaar de En- gelsche dichters kent hij door en door en dat kan van genen niet gezegd worden. In zijn spreken is hij soms vrij hevig, daar hij een afkeer heeft van huichelarij zelfs in vorm daarom noemt hij de dingen bij hun waren naam, ’t geen zijnen medeministers dikwijls moeite heeft veroorzaaktweshalve zij in ’t Parlement meer malen voor hem in den bres hebben moeten springen. Even als alle kwakers heeft hij de waarheid te lietom haar ooit te verlaten en gaat hij im mer recht door zee en vlak op het doel at. Diplomaat is hij evenmin als politiek man, zoo- als dit woord namelijk in de oude en meestal gewone beteekenis genomen wordt. Toen hij, in 1868, minister werdgeschiedde dat eigenlijk tegen zijn zinen zeer zeker zonder dat hij er ooit aan gedacht, laat staan het be oogd had. Waarom werd hij het Wij welen geen an dere reden daarvoor op te gevendan dat hij de aangewezen man er toe was. Het sprak als ’t ware van zelfwant Bright vertegenwoordigde in zijn persoon eene volksovertuiging en die be stond in de hervorming der kieswet. Daarvoor had hij, zoowel als Cobden jaren lang gewerkt Wel is waar, hadden de stemmen, die tegen het verrotte stelsel waren opgegaan de bill van imaar daardoor was en zeer zeker geene althans zeer luttele verbetering aangebracht. Wel TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 4 October. In de zitting van heden is ingekomen 1°. eene kennisgeving van den heer van Fo- reest, dat hij zijn ontslag neemt als lid der Ka mer 2°. wetsontwerpen tot afstand van grond aan de gemeente Veere; tot wijziging van hoofd- en tot BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK; J Gelet op de Resolutie van den Heer Staats raad Gouverneur dezer Provincie, van den 14 September 1833 no. >%g, en van den 28 December 1844 no. 138, maken door deze, aan de belanghebbenden bekend datingevolge art. 27 der wet op het personeelvan den 29 Maart 1833 (Staatsblad no. 4)een ieder gehouden is, aangifte te doen van zoodanige perceelen, welke, op den 15 Mei dezes jaarsniet ingebruik wa ren of door eenen huisbewaarder bewoond zijn de, geduiende den loop des dienstjaars ingebruik genomen of van mobilair voorzien werden voor het aanschaffen van meerdere dienst- en werk- boden of paarden dan op den 15 Mei werden gehoudenen eindelijk voor het aanwenden lot belastbaar gebruik van zoodanige voorwerpen van de 5e en 6e grondslagenals aanvankelijk tot onbelastbare einden aangelegd of gebezigd zijn zoo mede van paardendie in den loop des jaars het tweede viertal hunner melktanden heb ben verloren. Zullende de aangiften hiervan moeten geschie den ten Kantore van den Ontvanger alvorens die omstandigheden komen te ontstaan. Wijders wordt hierbij herinnerd dat, naar luid van art. 7 der wet van den 24 April 1843 (St. bl. no. 15)van alle gebouwenwelke nieuw gestichtvergroot of uitgebreid worden, door de belanghebbenden binnen zes maanden na de in gebruik stelling dier perceelen, of, nadat dezel ve voor het eerst geheel of ten deele worden be trokken aan de zetters der gemeente aan gifte moet worden gedaan daar bij verzuim dier aangifte wordt verbeurd de aanspraak op de vrijdommen, welke bij de Wet van den 28 Maart 1828 (Staatsblad no. 8) wegens die gebouwen zijn toegekend. En op dat deze kome ter algemeene kennisse zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 5 October 1870. Burgemeester en Wethouders Voomoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. weteenigen invloed op de verkiezingei die was niets meer dan eene schaduw, lichaam de aristocratie van zich af wierp. Het eigenlijke volk bleef, wat het was, en wat het nogtot schande voor Nederland in ons land iseene nul in ’t cijfer een werkende belastingbetalende niemendal, een maatschappelijk lastdier. Sedert 1858 hebben Cobden en Bright tegen het onrechtvaardig kiesstelsel geijverd en de rech ten van den arbeider ook in dit' opzicht verde digd met een moed en volharding, der zake waar dig. Eindelijk kwam in 1867 de begeerde wij ziging tot stand, doch niet volkomen zooals Bright die verlangd had en nog verlangt, want het kies recht in Engeland werd wel zeer uitgebreid, maar niet algemeen gemaakt en de stemming is niet geheim geworden. Bright’s streven is invoering te krijgen van een algemeen kiesrecht en te recht; want, wan neer men het volk ontwikkelt, waarom onthoudt men het dan een rechtonder voorgevendat het alleen aan ontwikkelden toekoml? Men geeft toedat het volk goed moet onder wezen worden, om in de vruchten van den alge- meenen vooruitgang te kunnen deelentelken jare roemt men officieel de algemeenheid van die ontwikkeling, door dat onderwijs verspreid; maar weigert het volk het stemrecht, omdat het niet genoeg ontwikkeld is Eilieve wat is dat voor eene manier van doen? Maakt men zich zelf door zóó te handelen niet tot een leugenaar Dit is zeker, het volk is ontwikkeld of het is het niet. Is t eerste geval de toestand, dan is het eene leugendat men aan het volkop grond van het tegendeel zijn natuurlijk recht onthoudt is het laatste geval een bestaand feit, dan is de officiële conslateering leugen. Hoe men het ook wende of keere de leugen blijft bestaan. De oorzaak van die leugen is geene andere a's dezemen voert tegen de ir>- voering van een algemeen kiesrecht gronden aan, die niet beslaanen daarom moet men wel van de eene leugen in de andere vervallen. Het gaat den tegenstanders van de invoering van dat natuurlijk recht even als iemanddie, administratieve verantwoordelijkheden hebbende, het te kort op de eene dekt met de andere en alzooin stede van ééne fraude te plegeneen oneindig getal fraudes op elkander stapelt. Ein delijk is de kruik dan zoo lang te water, tot zij berst. Laat men toeziendat het bij ons te lande niet alzóó toega! Laat men zich spiegelen de geschiedenis der volkerenen aan de schiedenig der leugen welke hare dienaren streng pleegt te straffen. Dat men daarvoor wakeeer het te laat zij Bright’s oordeel over de Engelsche aristocra ten, welke in hoofdzaak met onze conservatieven overeenkomenis dit zij zoeken en verkrijgen steun bij de geestelijkheid, op stilzwijgende voor waarden van wederkeerigheid en zijn derhalve eikaars steunpilaren. Zij onderhouden de vijan delijke gezindheden der klassen in de maatschap pij en kweeken die vijandschappen met fijn ge sponnen overleg aan; zij ondermijnen de vrijheid, door haar te bedervenkweeken het pauperisme aan met opzet; door de krachten der arbeiders te verlammen en hun allen invloed op ’t bestuur te onthouden, bereiken zij hun doel; zij zijn vol slagen egoïsten (in kwaden zin), de ramp voor Engeland en een hinderpaal voor de gerechtig heid. Is dat alles niet ten volle van toepassing op Nederland In het jaar 1835 was i aristocratie nog in vollen fleur. Hel liet zich niet aanzien, dat hare hand, die overal verrotting en ellende uitstrooide, zou geboeid worden, m zij in hare rampen-zwaaiende bewegingen worden terug gehouden. De Engelsche aristocra tie stoorde zich aan geen arbeiderswant zij ar beidde zelve nieten wist niet wat dat was tenzij iets verre beneden haar, dat zij verachtte; zij bekreunde zich niet om die onder den arbeidenden stand heerschte waarvan zij voor een groot deel de oorzaak was; zij achtte het volk te nietigom er notitie van te nemen. Ever^ls bij ons de conservatieven ging zij van het beginsel uit, dat alles door en niets voor het volk behoort te geschieden. Niet dat zij dat beginsel uitsprak of luide verkondigde volstrekt niet, zij bracht het in practijk, breed op gevende van het oud-Engelandtegenover het jonge, dat ontaard was, dat de godsdienst liet varen en den goeden ouden tijd ten schande maakte en daarom rechtmatig door God gestraft weid met armoede en éllende, als een natuurlijk en onvermijdelijk gevolg van het miskennen der macht van geestelijken en het gezag van den adel. Het was in dat zelfde jaar, dat John Brioht voor het eerst kennis maakte met Richard Cob den toen hij hem te Manchester spreken kwam over zakendie op de fabriek zijns vaders be trekking hadden. Bright was toen nauwelijks vier-en-twintig ja ren oud. Weinig vermoedde destijds de aristocra tie, welke de gevolgen zouden zijn van d e samenkomstwelke later hare val zou bewer ken nog minder konden de onderdrukten uit het volk gissen dat van dien dag af van uit Man chester een licht zou opgaan, dat hun weg zou verlichtenkortom dat de daar geslotene vriend schap tusschen Cobden en Bright het begin zou zijn van het einde hunner verdrukking. Sedert het gesprekdal de beide groote man nen toen gehouden hebben, waren zij één; sints dien belangrijken dag, hebben zij te zamen aan één doel gewerkt, tot dat in den herfst van 1865 Cobden aan het vaderland ontrukt werd. Vier jaren na die eerste ontmoeting werd de Mmchester-ligue opgerichtwelke ten doel had verlaging van het tarief en afschaffing der koren- wetlenin korte woordenvrijheid van handel en goedkoop brood. Eerst in 1846 gelukte het aan Cobden om sir Robert Peel, die eerste minister was, te overtui gen van de waarheid van zijn systeem en hem over te halen om het te omhelzen. Toen Peel dat deed, noemde de aristocratie (hij behoorde er toe) hem een verrader. Weinig heeft 1 toen gescheeld, of de onderdrukkers van het vo'k badden de onderdrukten er toe gebracht hun redder te vernielenweinig heeft het toen ge scheeld of Peel ware door het volk van een- gereten. Sints 1843 had Bright in het Parlement ge zeten voor Durham, welks kiezers hem evenwel Diet kenden, maar alléén wisten, dat hij met hart en ziel ijverde voor de ligue; en dat was hun ge- n°eg, om te weten, wie hij was. In het Parlement placht Bright, zoolang Cob den leefde weinig en zelden te sprekenhij liet dat over aan hem dien hij als zijnen meerdere erkende en het, z. i.beter kon dan hij zelf; wetsontwerpen tot afstand van grond aan stuk VI der staatsbegroting voor 1869 I' A J! SHEERER COURANT I i k i I r ..v.^ cii nij uei vui'.Jk'r: oicioei wai Uil UI -- n»«.uom cu uuwc aau ue waarneiu. „g en I De Manchesterschool in Engeland is het uit- of dat I vloeisel geweest van de radicale partij die ont- pi O O n IT».-» z, 4 1 1 TI 1 zou i X‘“' in doch die het j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1