BINNENLAND GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. mg» ?<o. 8 1. i J F-JE N-T W I N T IGS T K J •k AT V 2 WOENSDAG 12 OCTOBER. S T E M ME N U I T INDIE. I. van lage. van de Tweede Kamer ingediendbeoogt 1 ,6 ,4 ,0 2 !5 14 13 •9 Amsterdam voorzien in taris dier ren mr. J. de Neufville en mr. N. W. eenige vraag varenonder i een den an- slagen zijne over men van weers- ...i van elkander als goede vrienden in een tweeial door burg. en wethouders van aan den raad aangebodenom te de vaceerende betrekking van secre- gemeente zijn geplaatstde hee- - - Ber ben opgesloten hield. Onder bovenstaanden titel ontvingen wij uit een binnengalerij uit, Hilaiiu en van een tijdschrift, waar_ dag losgelaten werden. Vijf ai den dag worden besprokenI 'noesten dat voorrecht derven, de verbazende onkunde, j waren ongeveer 5 Ned. ellen l tot zooveel verba- j I'aiiden een breedte van 3 en echt d r ij ft, eenigszins te “etersdat waren de ruimste! zijn de I “enschlievend woord der regeering mochten in zulk een i nen huizen volgens de afscbuwelijke werkelijk- "i van de grootste vertrekken jjdoviici), ja, tot zeven twintig toe! In het geheele gebouw, dat Met genoegen vermelden wij dat eene goedkoo- pe editie der door C P. Tiele verzamelde Dicht werken van De G n e s t e tin 24 afleverin gen, het licht zal zien bij de uitgevers Gebroeders Kraay te Amsterdam. De eerste aflevering is verschenen en kost bij inteekening slechts 17ct. wij wenschen deze uitgaaf den besten uitslag toe en vertrouwen dat zij algemeen met groote sympathie zal worden ontvangen. Op eene i de inspecteurs en diensvolgens ook de daarop gehevene en gemeentelijke opcenten en de di- gemeentelijke belastingen, voor zoover zij grondslag der huurwaarde geheven wor- BEKEND MAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de gemeente SNEEK; Gelet op de Resolutie van den Heer Staats raad Gouverneur dezer Provincie, van den 14 September 1833 no. 1?%SSI en van den 28 December 1844 no. 138, maken door deze, aan de belanghebbenden bekend datingevolge art. 27 der wet op het personeel, van den 29 Maart 1833 (Staatsblad no. 4), een ieder gehoudenis, aangifte te doen van zoodanige perceelen, welke, op den 15 Mei dezes jaars, niet ingebruik wa ren of door eenen huisbewaarder bewoond zijn de, gedurende den loop des dienstjaars ingebruik genomen of van mobilair voorzien werden voor het aanschaflen van meerdere dienst- en werk- boden of paarden dan op den 15 Mei werden gehouden; en eindelijk voor het aanwenden tot belastbaar gebruik van zoodanige voorwerpen van de 5e en 6e grondslagen, als aanvankelijk tot onbelastbare einden aangelegd of gebezigd zijn zoo mede van paarden Het voorstel, door den heer van Houten bij j van 5 leden uit de beide besturen m J_ rz-vier wij-j eeae schikking te ontwerpen. die in den loop des zigingen in de wet op personeele belasting 1°. K E N N IS G E VIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, brengen door deze ter ken nis der ingezetenen, dat op Donderdag den 10 Novb. e, k. van des voormiddags ten elf tot des namiddags één uur op het gemeentehuis alhier de vergadering van kiesgerechtigden zal worden gehouden ter aanvullingvan plaatsen der leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in deze gemeente, die met het einde dezes jaars, aan de beurt van aftreding zijnzijnde de hee- renHijlke Jz. Kingma, Nammen G. Bouma, Andries Bleeker en Jetze L. Bakker, Dat de lijst der Kiesgerechtigdenvoor een ieder ter inzage ligt op de Secretarie dezer ge meente en dat de bezwaren tegen die lijst, ge durende acht dagente rekenen van heden, bij het gemeentebestuur kunnen worden ingeleverd. Sneek den 11 October 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. Dinsdag heeft te Amsterdam eene gecombineer de vergadering plaats gevonden van de besturen van den internationalen vredebond en de algemeene vredevereeniging ten einde met elkaar in overleg te ti eden omtrent het mogelijke en wenschelijke eener samensmelting van deze twee te Amsterdam gevestigde vereemgingen. De vergadering heeft eene commissie benoemd -ten einde eene scnndung te ontwerpen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. Te 1 eeuwouden kregen een Pruisisch-gezind korporaal en een Franschgezind burger voor dagen zulk een hevig dispuut over de Waaronder wij het best zouden v„ Pruisen of onder Frankrijk T’ dat de der door het toe brengen van luiging deed gevoelenzoodat me zijden met geschonden gezichten scheidde, ofschoon men s en denzelfden trein de reis had aanvaard. om bij de taxatie van de huurwaarde de ruimten, uitsluitend gebezigd tot uitpakking en uitstalling van goederend. i. de winkelsbuiten aanmer king te laten2°. om eene herziening der huur waarde te erlangen van de perceelenwaarvan de huurwaarde niet in de laatste 8 jaren op nieuw is geregeld3°. om het onttrekken van stook plaatsen aan de belasting te voorkomenen 4°, om het tarief voor de berekening van de waarde van het meubelair, indien daarvan geene taxatie gevraagd wordt, te verhoogen. Bij de behandeling der wet op de middelen ten vorigen jare heeft de voorsteller bij de Re geering op het voordragen dezer wijzigingen aan gedrongen. Het voorstel heeft ten doelde pérsoneele be lasting, J- provinciale recte naar den j denbillijker te regelen. vraag, gedaan in de bijeenkomst van i van het lager onderwijs, te 's Gra- venhage gehouden of een candidaat voor eene acte van lager onderwijsdie twee jaren in pau- seajke krijgsdienst was geweest, tot het examen mocht worden toegelatenis door den minister van bmnenl. zaken ontkennend geantwoord, naar dien de betrokken persoon daardoor zijn staat als Nederlander had verloren. In het bericht over de zaak van den deur waarder te Groningen die onjuiste benamingen zou gebezigd hebben, is eene fout geslopen, De beklaagde had niet gebruikt de woorden roeden en ellen in plaats van ares en centiares, maar m plaats van vierkante roeden en vierkante ellen. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, maken hiermede bekend dat voorloopig is vastgesteld het aanvullings-kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende honden, over den jare 1870, en dat hette beginnen met heden gedurende '14 dagen ter Secretarie der gemeente, voor een ieder ter inzage is neder gelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort, tevens met plaatsing dezer kennisge ving in de Sneeker Courant. Sneek den 11 October 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. Samarang eerstelingen in de questiën van met het doel »om de verbazende die Nederland tot zend o n r t e m p e r e n.” De daarin voorkomende onderwerpen ('ontroleurs-requestranten de O. I. Maatschap pij van Administratie en Lijfrente, de Halve Daan en de Driekleur en de Gevangenissen voor Javanen. Beide eerste schandalen zijn genoegzaam in Nederland bekendweshalve de verbazende »on- kunde die de S.de heer G E. van Kesteren, als oorzaak van het ^verbazend onrecht” opgeeft, een al te vergoelijkend woord ismaar y>onwil” vf erger moet heeten. Wij leeren uit hel eerste artikel den tegen- woordigen Gouverneur-Generaal in al zijnen om vang kennenvan hetgeen een Gouvern.-Gener. nimmer moest zijn, doch wat de meesten in ♦-■enig opzicht vóór hem geweest zijnhoewel geen een zoo erg als hij. Straf zonder wanbe- ♦l> ‘jt is in Indie niet ongewoonstraf zelfs op plichtsbetrachting en eedsvervulling uitgeoefend neen onmogelijkheid (men denke aan Multatuli); maar straf en bloc op te leggenzooals Alva ze over alle Nederlanders uilsprak, dat te doen was voor den heer Mijer zonder e weggelegd. In casu werden 57 requestranten gestraft omdat 10 hunner gezondigd hadden in den vorm De heer Mijer zou van het principe uitgaan als hij er maar een had,: l’état c’est moihij ♦loet dat niet zooals Lodewijk XIVmaar nast het toe. F De stukken, in die zaak voorkomende, zijn van men aard, dat men, bij de handelingen van het bestuur in Indiezich schamen moet Nederlan der te zijn, omdat men daardoor min of meer verward kan worden met de verrichters van ’t geen in indie voorvalt. Van den val der beruchte O. I. Maatschappij ei' Administratieve Lijfrenten zegt de S. terecht «mt is niet te verwonderen, dat de Maatschap pij in 1870 vielmaar het wekt verbazing dat !1J zich tot 1870 staande hield.” Hetgeen met die Maatschappij is voorge vallen klinkt te romantisch om geloofd te kun- len worden indien het in een verdicht verhaal leschreven was. Intusschen is de werkelijkheid ‘aar, ten bewijs dat zij de verdichting achter, ;elis verre achter zich laat. Indien bij ons te ande een faillissement van dien aard geslagen vare, gelooven wij niet, dat de failliëerenden den ag der opening zouden afgewacht hebben’; maar amgheidshalve den vasten wal aan den overkant ler Noordzee zouden hebben opgezocht. I He S. zegtdat de taak om die ergernis te phandelen, hem walgt; en wij gelooven dat laarnewant was dat niet zoodan zou- en wij moeten vooronderstellen, dat niets hem F vuil voorkwam om het niet met graagte te Ukken. I Het derde onderwerp onderstellen wij dat aan r’ze lezers minder bekend isen daarom zullen ril er iets langer bij moeten verwjjlenen dat |uen in een volgend nommer van onze couiant. Nu dus een woord aangaande het vierde punt. I vZij werden mishandeld die gevangenen »De voeding was goed maar een behoorlijke puiging door baden levensbehoefte onder F tropische zon werd hun onmogelijk gemaakt, F om hun dorst te lesschen, werd hun niets dan AD VERTENTIËN van i tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7j/2 Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. jaars het tweede viertal hunner melktanden heb- ben verloren. Zullende de aangiften hiervan moeten geschie den ten Kantore van den Ontvanger alvorens die omstandigheden komen te ontstaan. Wijders wordt hierbij herinnerd dat, naar luid van art. 7 der wet van den 24 April 1843 (St. bl. no. 15)van alle gebouwenwelke nieuw gesticht vergroot of uitgebreid worden, door de belanghebbenden binnen zes maanden na de in gebruik stelling dier perceelen, of, nadat dezel ve voor het eerst geheel of ten deele worden be trokken aan de zetters der gemeente aan gifte moet worden gedaan, daar bij verzuim dier aangifte wordt verbeurd de aanspraak op de vrijdommen, welke bij de Wet van den 28 Maart 1828 (Staatsblad no. 8) wegens die gebouwen zijn toegekend. En op dat deze kome ter algemeene kennisse zal deze worden- ïfgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 5 October 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. een drabbig vocht gegund in tonnen uil een naburige sloot vergaard. »Meer nog 1 »Uit negen vertrekken bestond het gebouw, dat Vier daarvan kwamen op waarin de gevangenen over Vijf andere de kleinste, Alle vertrekken ellen hoog. Sommigen en een lengte van 4 4 x 5 x 3 el is GO kubieke el. Volgens het -i uitgebreidheid hoogstens driegevange- heid echter borg elk minstens twintig personen ent'' voor niet meer dan 35 individuen bestemd kan worden, zonder de hygiëne met voeten te treden waren 218 menschen samengebracht neen, samengedrongen samengeperst Bij een inspec tie was de geheele oppervlakte van den vloer met gevangenen bedektzoodat er voor een voetgan ger geen ruimte meer overbleef, en nog zaten ze allen gehurktman tegen man 1” »Zij misdreven misschien! Och neen; wij zaten meest allen prefentief; voorloopig misten zij zes, tien, twaalt maanden, wellicht nog langer, hun vrijheid; voorloopig ontbeerden zij licht dierven zij lucht, en waren zij gedwongen te ademen in een atmosfeer die hen lichamelijk verslaple en zedelijk vergiftigde.” Het ommegaand Gerecht was er in geen zes maanden geweest; de inlandsche officier justitie, die door zijn onmiddelijke chef was aan geklaagd wegens omkooping en knoeierijen bleef ongedeerd op zijn post met. de weegschaal der gerechtigheid in zijne wellicht veile handen! Dat alles werd beleefd tijdens het jaar onzes hoeren 1870 op het, in proclamatiën en troon redenen zoo dikwerf en mild gezegende Java Hetgeen Douwes Dekker te boek gesteld heeft aangaande de gruwelen door de Nederlandsche regeering op Java gepleegd, blijkt, hoe langer zoo meer, verre beneden de werkelijkheid te wezen. Waarlijk, wij hebben er redenen al te veel voor, om ons te schamen voor den naam van Neder lander daar die in verband kan gebracht wor den met de handelingen der regeering daar te lande waar die handelingen alles overtreffen wat de geschiedenis der middeleeuwen ons leert van barbarisme, gruwelijkheid, laaghartige on derdrukking en menschonteerende liederlijkheid. En toch zijn er lieden, die dat alles behou den willen! SNEEKER COURANT mews- en advertentieblad voor de 2 l 1 jr i 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1