MEliWS- P ABVBTWIMIO VOOR BE GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. BINNENLAND. ■■a 1 No. 8 2. I B 7 0 ZATERDAG 15 OCTOBER. 1 Mi mr. uit- /jU-k vloed °i kennisgeving. R COURANT If;’;! F” 0 .1 van heden, hij i ingeleverd. dat handlangers in eere i moet Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Te s Hage worden ernstige pogingen gedaan ter oprichting van eene i 1 niet door den Haagschen g_. door de Maatschappij tot Nut Tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal, te Middelburg is gekozen de heer Tak, met 667 van de 1287 van de geldm gebrachte stemmen. dien tocht het recht verschaft den djakat en an dere belastingen te vorderenden armen heden zijn ooilam af te nemen en morgen den gedweën Javaan naar opiumkit en oorlogsveld te jagen. zijn daardoor handlangers van een schande lijke regeering en worden dooi- deze zeer be schermd. Volgens zeker gouvernements geschrift behoort het tot de aloude prerogatieven van den hadji’s om ontheven te zijn van heerediensten zoodat deze des te meer op de bevolking drukken, naar mate het getal hadji’s toeneemt. De bevolking moet ook voor het onderhoud der hadji’s zorgen.” Dat is bij hfet Nederlandsch-Indische Gouverne ment adatgewoonte die heilig is. Men begrijpt waarom een schandelijk bestuur de hadji s steunttwee vuile handen wasschen elkander schoonof wat platter uitgedrukt dief en diefjesmaat. In zekere residentie telt men op 85 inwoners een hadji. Dat getal neemt niet af, maar toe tot groot genoegen, zoo ’t schijnt, der Regeering, die het in de hand werkt, geene scheiding wil maken tusschen wereldlijk en geestelijk gezag, de hadji’s vrijstelt van belastingen in geld en ar beid hen niet controleerthet bijgeloof steunt althans op geenerlei wijze bestrijdt, maar de Ja vanen zooveel mogelijk dom houdt. Door aan iederdie wildehet distinctief van hadji te verleenen ware aan den gruwel een ein de gemaaktdoch dan hield het wederkeerig handengewasch ook op. Het is dus duidelijk aai nanuiangers n en hun de hand boven ’t hoofd gehouden worden. Waarlijk de naam even die van smous i nog, ten onrechte is. De beul in Nederland voor goed op non-ac- tiviteit! Nu bij de wet van 17 September jl. de doodstraf is afgeschaft, hebben in het ge- meene strafrecht hier te lande alle straffen op gehouden te bestaan, voor welker uitvoering de dienst van scherprechters gevorderd wordt. Dientengevolge zijn de scherprechter en zijne adsistenten ontslagenwaardoor de te hunnen behoeve bij art. 15 der begrooting van justitie uitgetrokken tractementen komen" te vervallen. Zij hebben echter aanspraak op eene jaarlijk- sche uitkeering tot levensonderhoudten bedra- WETHOUDERS van -„en door deze ter ken- i r lngeze’’enendat op Donderdag den 10 o. van des voormiddags ten elf tot des uur op het gemeentehuis alhier van kiesgerechtigden zal worden Koophandel en Fabrieken, in - jaars, aftreding zijnzijnde de hee- i - Nammen G, Bouma BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneekmaken hiermede bekend dat voorloopig is vastgesteld het aanvullings-kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende honden, over den jare 1870, en dat hette beginnen met heden gedurende’ 14 dagen ter Secretarie der gemeente, voor een ieder ter inzage is neder gelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar net behoort tevensmet plaatsing dezer kennisge- ving in de Sneeker Courant. Sneek den 11 October 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. KENNISGE VIN G. BURGEMEESTER en de gemeente Sneek, breng r‘~ Novb. e. k. namiddags één de vergadering gehouden ter aanvulling, van plaatsen der'leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in deze gemeentedie met het einde dezes jaars aan de beurt van aftreding zijnzijnde de hee- ren Hijlke Jz. Kingtna, Nammen G. Bouma, Andries Bleeker en Jetze L. Bakker. Dat de lijst der Kiesgerechtigdenvoor een ieder ter inzage ligt op de Secretarie dezer ge meente en dat de bezwaren tegen die lijst, ge durende acht dagen, te rekenen va het gemeentebestuur kunnen worden Sneek den 11 October 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSIER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. Nederlander zal met een groot recht een scheldwoord wordenals in de voorgaande eeuw en het - En toch zijn diezelfde hadji’s de grootste vij anden^ van het Nederlandsch bestuurwant zij zijn zijne concurrenten. De S. zegt«Laat de uitnemendheid van uw Christendom zich aan den inlander openbaren door de onverdroten toepassing van het gebod dat het stelen verbiedt. Ja dat woord. Geef den inlander het zijne. Weiger hem niet de vruchten van zijn arbeid en bind niet zijn han den aan eenig werk. Hij zij de vriend meer dan de slaaf van het Nederlandsche gezag. Ijdel is dan de opruiende taal der hadji’s. Wat zeg gen wij Die taal zal zich zelve tot leugenach tig stempelen. «Doch waar niet geplant wordt wordt niet geoogst.” Wat de Islam aangaat, och, de voorstellingen, die daarvan gedaan worden door betaald wor dende zendelingen; hij werkt niet zoo nadeelig. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste isdat de Koran niet zoo kwaad is. Wat de Koran preêkt, preêkt ook de bijbel; beiden hebben hun bijzonderen vorm van uiting. In beiden is veel waars en veel goeds; maar niet alleswat zij bevatten, is daarom waar of goed. Beiden worden misbruikt door de geestelijkheid, of eerder nog aangewend tot bereiking hunner eigene oogmerken. Wanneer men leest, wat dr. Brauer, (1) die negen jaren als geneesheer onder de Muzelman nen te Konstantinopel heeft doorgebracht, van den invloed des Korans zegtdan komt men tot de overtuiging, dat hij der zedelijkheid zeer voor- deelig is. Let men daarentegen op de ontwik keling des geestesdan moeten wij tot een an der resultaat komen want het fatum speelt er een groote rol in. (1) In bet Nederlandsch vertaald A. Brauer Mijn negenjarig verblijf in Konstantinopel. Z-Bommel 1836, 2 dln. schnwelijk is (des neen)dan nog is het gevaar van dien kant niet groot. Volgens den S.zegt prof, Dozy zeer juist «Vele bijgeloovige gebruiken met vroegere gods diensten zijn blijven bestaan; in vele streken is het Islamisme iets uiterlijksiets oppervlakkigs bestaat het in niets anders dan in de besnijdenis en in de onthouding van varkensvleesch. Zelfs op Java, anders nog het meest Mahomedaansche van al de eilanden, is men over ’t algemeen niet nauwgezet in ’t waarnemen der godsdienstplich ten en verzuimt men vooral de vijf dagelijksehe gebeden dikwijls.” Aan die gebeden (herinneren wij) en de rei nigingen hangt het ware geloof voor een groot deel. Het gevaar wat Java dreigtis de leugen waarop zijn bestuur zich gevestigd heeft; de leu gen die van boven naar beneden gaat; de leu gen, die zoo vereenzelvigd is met dat bestuur, dat het even zoo min als velen, ook hier te lande, zich van die leugen kan ontdoenwant leu gen is het punt van uitgangleugenachtig zijn de middelen en leugen is het doelzoowel in Staat als in Kerk. Er heerscht verrotting en die verrotting is LEUGEN. »De evangeliesatie (zegt de S is een leugen Nü dat wisten wij al lang. »Het Mahomedanisme reikt zijn rechterhand aan den Bijbel en zijn linker aan de geloofsleer der heidenen. Het is een werk van transactie het waardige product van eene onwaardige half slachtigheidden radicalen een steen des aan stoots en den evangelisatie-mannen een bolwerk, waartegen al hun pijlen verstompen. Heidenen tot het christendom te bekeeren is een reuzen arbeidhet christendom aan Mahomedanen te prediken is Sisyphus-arbeid.” Maar wij walgen er van, van die leugen, wij walgen van al dien diefstal en dat stelselma tig gehuichel, zoowel in Nederland als Indie; wij walgen van die Duymaers van Twisten en andere Indische procureurs- en hadji-grootheden. Wij vragen Wie helpt ons om den leugen in Staat en Kerk te bestrijden Wie helpt ons om de Gou- verneurs-Generaal in ruste tot verantwoording te roepen en hen te straffenopdat de collectieve misdaaddie op Nederland rusttegenover het buitenlandniet wordt uitgewischtwant dat kan niet, maar verantwoord; opdat wij dien vloek, die ons niet toekomt, niet langer dragen. Op ons kleeft reeds te lang de vlek en de smet, dat wij dieven en roovers zouden zijn, dan dat de openbare meening daartegen zich niet zoude behooren te verzetten. Heden heet de mandie in Indie despotisme uitoefent Mijer, gisteren Slof.t, eergisteren van Twist en de schande blijft dezelfde. De Javaan wordt mishandeld, en die voor hem in Indie de partij opneemtgestraft. In stede, dat het vrome Nederland dien gruwel vermindertstuurt zij den Javanen zendelingen en wil hen evangeliserenwaarvan de S. zegt «Evangeliseer niet 1 Gij zoudt de eene priester heerschappij verruilen tegen een andere. «Evangeliseer niet! Neêrlands zedelijke schuld aan Java, zoo overstelpend thans reeds, vordert delging, geen verzwaring, en zonder recht en gerechtigheid rafelen alle banden tusschen Java en Nederland los. «Wie het Mahomedanisme zieltogende noemt, spreekt een leugen uit. De volgelingen van den Islam winnen veldelk jaar doet er het zijne toe.” STEMMEN UIT INDIE. II. De Halve Maan en de Driekleur. «Met snellen en tevens vasten tred (zoo vangt de S. aan) schrijden de hadji’s voort geen jaar loopt ten einde zonder dat hun kring zich heeft uilgebreid. Terwijl in 1850 nog niet meer dan H Javanen buiten ’slands ter bedevaart togen, hokken in 1852 reeds 418 inboorlingen naar Mek- ka of Singapore; in 1856, 2232; in 1862,2415- in 1863 2317; in 1864, 4118; in 1865,1901; n 1866, 2212. Gedurende vijfjaren bedroeg liet getal bedevaartgangers voor Java alleen 12,963, ïn volgens de officiëele statistiek die zich zeker ie dier opzichte niet aan overdrijving schuldig I naakt, keerden er in datzelfde tijdperk van I 1.862 tol 1867 13,183 terug. De hoeveelheid hadji’s, die in 1867 tot 73,658 was gestegenwas in 1868 tot 95,670 geklom men. «Voor hem die zich herinnert dat in 1852 f e belemmeringenwelke de Regeering zeven F“ twintig jaar vroeger die Mekkagangers in den weg had geworpen opgeruimd werden levert lie belangrijke vermenigvuldiging der hadji’s niets tevreemdends. De vraag echter is geoorloofd, of juist aan die litbreiding de inboorlingen het meest behoefte >adden en de meening schijnt gegronddat lfll den Gouverneur-Generaal beter ware geweest, den Saidjah’s het bezit hunner buffels te waarborgen. Doch in het boek des noodlots stond e naam van den Landvoogd met een zwarte ooi geschrevenen zoo werd Z. E. Duymaer AN Twist door Multatuli veroordeeld om on erfelijk te zijn en zoo nam hij de hadji’s tot 'leegkinderen aan.” Die onsterfelijkheid van den heer D. v. T. daarvan de heer v. Kestep.en hier spreekt, zal vel geene andere zijn, als die, welke Herostra- ’us zich verwierf door den tempel van Diana te ’Phese in brand te? steken; eene onsterfelijk- 'eid, waarop wij hopen dat weinigen onzer ge leld zijn. Herostratus zag geene mogelijkheid om zij len naam te vereeuwigen dan door het plegen an eene gruwelijke wandaad zooals vóór hem oor niemand onderstaan was; daarom stak hij en tempel van Diana te Ephese in brand. De -phesiërs verboden toen op verschrikkelijke straf- ;ndat iemand naar hem zou genoemd worden. Duymaer van Twist heeft niemand in brand estoken. Maar Duymaer van Twist deed ergerhij ver- aakte zijn plicht in de HaueZaars-zaak. De roem van Herostratus, in zooverre zulk ene vermetele daad roem moge heetenzal hem iet volgen, maar het nageslacht, dat niet hecht Jn hadji’s en in Indie verkregen schatten, zal ragenwie was die Duymaer van Twist. Dat nageslacht zal hem oordeelen zooals het igenwoordige oordeelt over Pontius Pilatus en ■Züs den Nazarener, en zal zeggen: zie dien man, ;dltatuli, die vee! geleden had, was onschul- maar die andere man, die Mültportari, le vele schatten uit Indie had herwaarts gebracht, 6 die was schuldig. Maar even als Pilatus ‘«seh ook hij zijne handenmaar geenszins onschuld. Die Gouverneur-Generaal-Procureur, !e geen Engelsch verstond zoo zal het nage- nclit zeggen kende toch wel goed Hollandsch 1 dat hij Hollandsche Procureurs-spreekwoorden Praetijk wist te brengen, dat ondervonden zij- erfgenamen en de Javanen ook De hadji’s zijn bedevaartgangers, die, naar Mekka ,®:nstens naar Singapore geweest zijnde, met ‘esierlijk gezag terugkeeren en dan grooten in- ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. - Alle brieven en stukken de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. meisjesschoolnatuurlijk •”i gemeenteraad, maar van ’t Algemeen. Tot secretaris der gemeente Amsterdam is be noemd de heer Mr. J. de Neufvïlle. Tot directeur van de maatschappij tot land aanwinning op de Friesche wadden is in eene vergadering van vennooten benoemd de heer jhr. mr. P. J. H. Ceding van Berkhout te Deventer.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1