»W8- EN ADVERTENTIE-BEAD VOOR DE B INNENLAND; 1 '7 GEMEENTE EN HET ARR0KD1SSEHËNT SNEEK, 8 3. U F-JS N-T W I K T I 1 S WOENSDAG 1© OCTOBER: 1 I HET BEHOUD. Óch kon men dat doen sommigen werkt die be- te bet uit zij in stukken werden gesneden èn de maker - Deze - A bonnementsprijs de Stad franco /1.90. JN V de Gron. Ct. wordt memorie aan de Nedérl. CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. "s voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten van den groo- een milde en eene oor- In wige door den dag gelegd tes'ellen maar aan oen vinger of aan een Wij hopen dat men decoratie-zucht niet zal i_ evenwel zijn ontplofbare hagelkorrels als al te 1 Kruis. wvrut voorgesteld ter eeu- de liefderijke zelfopoffering, vrouwen in dezen oorlog aan eene Roode-Kruis-decoratie in- niet als een ridderkruis op de borst den vinger of aan een collier te dragen.’ wijzer zal zijn en die dwa* - J toepassen bij zoo’n zui- menschhevende vereeniging als het Roode O» l I «a*- Two mqI 7 L7"WZV b' m WwRI j ?<O. 4 Ik J Jb Ie s Hage is op 79-jarigen leeftijd overleden mr. Johan Adnaan baron van der Heim van Dui- vendijkeoud-minister van fmantiënen jaren .ang gouverneurlater commissaris des koniims m de provincie Zuidholland. 55 De BURGEMEESTER der gemeente Sneek herinnert door deze, aan de GEBRUIKERS STOOMTOESTELLEN, dat, ingevolge art. 32 der Wet van 28 Mei 1869' (Staatsblad no. 97), op den 25 September jl. de veiligheidstoe- stellen van alle Stoomketels overeenkomsii°' de bepalingen der art. 11—36 van het Koninklijk besluit van 24 September 1869 (Staatsblad no. Io4) behoorden te zijn ingericht; en dat, voor zoover daaraan niet mocht zijn voldaan, bij lan ger verzuimtot vervolging zal worden over^e- gegaan. Sneek, 18 October 1879. De Burgemeester Voornoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. Men zal zich herinneren, dat de Tijd onlangs den treurigen moed had, den oorlog te verdedi gen. Naar aanleiding daarvan lezen we nu van den heer F. A. Hartsen den volgenden »canard” »De redacteur van de Tijd, overwegende dat in Nederland en Rusland de moraliteit veel wenschen overlaat; overwegende dat. de oorlos een voortreffelijke leerschool van zedelijkheid is” heeft aan de regeeringen van gemelde landen voorgeslagen, een oorlog tusschen Nederland en Rusland op touw te zetten. Die regeeringen over wegende dat de oorlog het beste middel is om de populariteit van vorsten te verhoogen en re~ publikeinsche afdwalingen te smoren, hebben dat plan onmiddelijk goedgekeurd. »Het volgende nu is bepaald aRusland zal 30.000,000 Holland 20,000 man in hel veld brengen. Twee beslissende veld slagen zullen geleverd worden de eei ste bij Ober hausen de tweede bij Halle. De koning van Pruisen heeft daartoe welwillend terrein afgestaan. In den eersten slag zal Ruslandin den tweeden Holland overwinnen. »De gansche veldtocht zal 3 maanden duren. Gedurende dien tijd zal in de beide legers pest, choleraluisziekte dysenterieenz. nader te bepalen heerschen. Ontelbare gevallen van i voor komen bij hen, die tegen hun zin ten strijde gevoerd of door hunne superieuren gruwzaam verongelijkt worden. Dit een en ander zal even wel zorgvuldig geheim gehouden worden. »Tot grooter profijt van de zedelijkheid zijn er voor deze gelegenheid bommen, van welke één genoeg is om 3000 man te verminken ver- ze zonnen. Aangezien het een beschavingsoorlog is i ver De Nieuwe Arnhemsche Courant zegt «Nood heeft een liberaal, voor een logen of da? dïe eil .!er"^edeinsd wanneer hij meende dat die in zijn belang konde zijn. Een liberaal is in den regel een man die zich door partijzucht laat verblindendie in een soort vanP ijlenden toestand verkeert, zoodat hij zaken meent te zien staan”1 büStaanen zaken niet ziet die wel be- olddll. In hel weekblad de Werkman leest men de volgende oproeping, welke wij, omdat wij van ^anscher harte sgmpathiseeren met de zaak overnemen y>Nederlandsche Werklieden »Het Internationaal Werklieden-Verbond afdeeling Amsterdam, roept u allen op ter me’ dewerkmg tot leniging der rampen, door wdke een onzer broeders zoo deerlijk wordt getroffen. ker? de° e’ gaHa e MültAtuL! (Couwes Dek ker) de mandie m den strijd voor waarheid ™anschenbefde zijne geheele toekomst heeft op0eofferd, zwerft thans eenzaam en verlaten delond01 aan arm°ede eU g6brek’ indenvreer7 »Als broeders rust op ons de verplichting dien strijder tegen onrecht en geweld zooveel In onS. vermogen is te helpen. Dat ieder uwer dus iefo afzondeie om het lijden van den armen zwerve ling te verzachten. VGIve i ?^an.Ond7Staande adressen is de gelegenheid tot het inzenden van bijdragen opengesteld van welker ontvangst in dit blad dankbaar melding zal worden gemaakt b »H. G. Kalshoven Appelmarkt, F. 318; W. T Groote Kattenburgerstraat, boven T.’748; nv don6 er’ lsle ESelantiersdwarsstraatboven en de redactie van r>de Werkman.'’ Za een van Neêrlands grootste mannen nu no- in t leven moeten worden gehouden door ’t pen- ninkske van den werkman De zoogenaamde geestverwanten ten strijder moeten zich schamen 1 te doen verbieden waar de kerk baas getouw op last van verbrand. De kousenweverij volgde de lintweverij. Elisabeth nam de kousepweverij in naam in hare beschermingom inderdaad ze in Engeland te beletten. In Frankrijk gaf zij aanleiding tot groote en alschuwelijke wreedheden. Een Franschman had een paar zijden kousen gewevenwelke hij aan Lodewijk den XIV ten jm in ctnlfl.r.-. exeinplair gestraft. Galileo vond den slinger uil. Hooke, een En- gelschman, wilde hem in ’t laatst der 17e eeuw als standaard voor maat invoeren. Het behoud kwam, noemde zijn werktuig een t>Swing-swanq” en bracht Hooke in den spot. James Hargraeves een arm wever te Black- »Quousque tandem tu Catilina abuteris patientia nostra Cicero. De kracht der luiheid, zooals hel vasthouden aan de gewoonte behoort genoemd te worden is een der grootste vijanden van den mensch in den mensch zelven. Het vast houden aan het oude is ruim vloeiende bron van domheid zaak van groote ellende. Dat weten de aanhangers van het behoud t.zij op staatkundig godsdienstig ’t zij op tech nisch of wetenschappelijk gebied, het best. Op hoe lageren trap van ontwikkeling een volk staat, des te sterker is het behoudsgezind. Dal geldt evenzeer voor eeuwenals voor vol keren. Het eigenbelang van U1U uc_ houdsgezmdheid m de hand en daar die som migen tot de invloedrijkste behoorenhebben zij middelen genoeg, om het volk dom te houden en in den band van het behoud vast te snoeren. Bij t vooruitgaan van algemeene ontwikkeling en beschaving, wordt de macht, door het be houd uitgeoefend, minder. Het zich hechten aan gewoonten en overleveringen neemt gaande weg ai, wanneer de beschaving toeneemt. Die af name zou veel sneller moeten geschieden, zoo met de van nature bestaande luiheid haar tenen hield. Menig spreekwoord is ontleend aan die be gaande kracht, zooals: haast u langzaam; kom ik er van daag nietdan kom ik er morgen hardloopers zijn doodloopersAken en Keulen kijn niet op eenen dag gebouwd enz. Langen tijd heeft in onze dagen elke vooruit gang op staatkundig en godsdienstig gebied noo- dig, om algemeen ingang te vinden. Allerlei tegenkantingen, uit de lucht gegrepen bezwaren, worden geopperd; alle mogelijke »als” en maar’s” Worden aangevoerd, om toch den oop der dingen tegen te houden of te beletten. Aomt het eindelijk tot standdan is het in den 1 egel zoo laat, dat het bij zijne invoering reeds m vele opzichten niet meer aan de eischen van den tijd voldoet. Ban gieren de behouders het uit van ge noegen en zeggen: »ja ziet gij wel, juist zooals Wijt voorspeld hadden; dit moest mislukken, oe tijd was er nog niet rijp voor” enz. Zoo ging het vroeger en zoo is het thans nog. u een opzicht zijn wij toch sterk vooruitge gaan en dat is op het gebied van wetenschap. De reden daarvan ligt voor de hand, mj is deze. ?e wete£ischap streeft naar waarheid, en het naar onverschillig (althans meestal), van wel ken kant zij hulp verkrijgt. Wat de wetenschap aangaat zij kan niet door behouders den tegengehouden in haren loop; want een behouder op dat gebied houdt op een Wetenschappelijk man te zijn. W*1 men aan een beoefenaar van de weten- vnap het onaangenaamste toevoegen, wat gezegd an worden, dan zegge men: »gij zijt niet op oe hoogte van uwen tijd.” Daarmede heeft men alles gezegd. Het is be- r voor zulk eenen niet tot de mannen van we- nschap gerekend te worden, dan te hooren staathlJ n‘et me6r °P de h°Ogle van ziJQ’ hJd epfft algei?®ene verspreiding der wetenschappen han 1 Üen behouders mtusschen een wapen in de «enom te schimpen op den geest der eeuw. kPJ,1J.Z.e?gen »waar vindt men tegenwoordig zul- - uitstekende mannen, gelijk een Galileo, en Jennij uit, Volkomen waar; maar aan dezulken kan men met recht antwoorden, dat de groote geniën van eze eeuw velen zijn, en dus minder worden op gemerkt terwijl zij vroeger zeer weinigen waren en zij dus, gelijk éénoog in het land der blinden koning is als uitzonderingen wel onsterfelijk moesten worden. J De geniën van vroeger staan geboekt wegens hunne zeldzaamheid die van thans worden ter nauwernood genoemdwegens hunne veelheid. an daar die klacht over het gering getal beroem de mannen. Op wetenschappelijk gebied is het behoud, zoo goed als, dood. ook zeggen wat staatkunde en godsdienst betreft 1 Voorheen werd iedere uitvinding of verbetering op welk terrein ook met hart en ziel bestreden. Daarvan geven wij de volgende staaltjes. loen in Engeland de vorken uit Italië werden ingevoerd, werd hij, die het deed, op allerlei wij zen bespot en verdacht gemaakt. De servetten haadea net nog erger te verantwoorden. in lb63 werd in Engeland uit Holland de eer ste zaagmolen ingevoerd; maar de tegenstand, dien het behoud deed, dwong tot het opgeven van de verbetering. 1 Later waagde een ondernemer van Lincolnshire het nog eensdoch het behoud hitste het volk op, dat den molen tol den grond toe afbrak. 1690 beS°nnen twee gebroeders in Staffordshire het pottewerk met keukenzout le verglazen zooals zij dat in Neurenburg gezien hadden. Het behoud zette de buren tegen hem op, die hen vervolgden, mishandelden en nood zaakten er mede uil te scheiden. Toen Johan Faust de boekdrukkunst uitvond of toepasteging het behoud op. zijne achterste poolen staan en overreedde het volk, dat hij de boe ken vermenigvuldigde met behulp van den satan. e priesters hielpen het behoud krachtig om dat geloot tot overtuiging te brengen. Intusschen ging Faust zijn gang, en triompheer- de het Behoud in Duitschland niet; maar in 1 urkije daarentegen wel. De boekdrukkunst werd al smts drie eeuwen uitgeoefend, voor dat zij daar geduld werd. Eerst in 1726 werd zij er toege laten en tot 1740 zijn er slechts 23 boekdeelen van de pers gekomen. Toen werd de boekdruk kunst weder verboden. Het behoud wist dal ver bod te handhaven tot 1780, toen er te Scutari eene drukkerij mocht verrijzen. Van dat jaar tot 1807 zagen in Turkije 40 boekdeelen het licht. e. bet drukken moeten gestaakt worden tot 1820. In de 16e eeuw werd het lint-weefgetouw uit gevonden. Het behoud wist het in Holland en Duitschland en zoo geschiedde overal, was. Te Hamburg werd het den magistraat door den beul geheim hieldbehalve voor zijne vrou zij kon niet zwijgen en bracht het uit? houd, in de wevers gevaren, toog naar zijne ningbrak haar open en i Jenny. Hargraeves moest, om zijn leven te red den de vlucht nemen. Zulke dingen komen niet meer voor en kun nen ook met meer plaats vindenomdat het be houd op wetenschappelijk gebied zijne macht verloren heeft. Maar op staatkundig en godsdienstig gebied woe- --J nog voort, in zijn vaandel schrij- i er nog niet rijp voor. men nu, waarom het volk gezegd wordt en nog niet rijp om deel te de keuze zijner vertegenwoordigers? dat de wèl mondigen door de onmondigen hun land J-J" i en belastingen opbrengen. Ons dacht dat een braaf voogd dat niet doen mocht11 T O AD VERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7«/a Cents. - Alle brieven en stukke^ de uitgave of ledactie betreffende, worden franco ingewacht. die hij wreedaardig, verboden. VI’0UW;HPrhr r >>Verderei ^P^ddelen van oorlog zullen zijn m, mog naar zijne wo- i bra’nSst^ vermelde de Spinning fusileeren, lafaaïds in ’t aangezicht^snuwen'1 ff. om znn leven te red_ Dit U {(?t bevordering »Na afloop van den veldtocht zullen allen die aan den strijd deelnamen gedecoreerd op jene ver getracteerd en zedelijk verbeterd naai- huis worden gezonden. «Alle republikeinen worden opgehangen. De keizer van Rusland en de koning wan Nederland kiijgen ieder den bijnaam vansde groote” «Alle Russen en Hollanders van 16—50 iaar zullen deelnemen aan den strijd. Slechts de re dacteur van de Tijd zal stil thuis blijven en ver- C„Zg“ “e mold kert het behoud r vende de tijd is Weet i- onmondig te zijn, nemen aan Merkwaardig intusschen is 116^? verdedigen O SNEEKER COE .ANT. IniiuuiwjiM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1