B INNENLAND. fflIEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. NIEUWS- EN ADÏERTENTIE-BIAD VOOR DE No. 84. V IJ F-JC N-T W INTIGSTE ZA.TERDA.G 22 OCTOBER. 18 7 0 VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, op Maandag den 24 Oct. 1870 des voormiddags 10 uur. State n-G e n e r a a i. m. te een voordracht en op het monument waar- weg uren ver- .36 .44 )or 8 25 34 43 49 tje net te er, >6, ens 10. 8a len uks te Lilo >80 m, oer is dat en. ct. lel- ar- ren ms 35 ƒ9 Z5 nid ver pe- ike 50; ,30 i Een liefhebber van rekenen meldt, dat door ons land in ’t geheel voor het roede Kruis ge geven is de som van ƒ876.327, behalve natuur lijk het linnenenz. K E N A IS G E V1 N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneekmaken hiermede bekend dat voorloopig is vastgesteld het aanvullings-kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende honden, over den jare 1870, en dat hette beginnen met heden gedurende 14 dagen ter Secretarie der gemeente, voor een ieder ter inzage is neder gelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort, tevens met plaatsing dezer kennisge ving in de Sneeker Courant. Sneek den 11 October 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. Deze CO UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. E In de Tijd vindt men een herderlijk schrijven van den heer Wilmer, bisschop van Haarlem waarin geprotesteerd wordt tegen de onttrooning van paus Pius IX. Bij datzelfde blad zijn de in gekomen giftentot vergoeding der reiskosten van de terugkeerende zouaven, gestegen tot ƒ2143.635. Naar men aan het Vaderland mededeelt, moet het wetsontwerp op de inkomstenbelasting bij de Tweede Kamerleden niet zeer gunstig ontvangen zijn. Met het beginsel in het algemeen schijnt men zich nog al ingenomen te hebben betoond maar, daar de een liever eene inkomstenbelas ting wenschte naar de Engelschede ander naar de Duitsche grondslagen, en een derde vierde en vijfde groep weer wat andersmoet men ten slotte tot een ongunstig oordeel over het wets ontwerp zelf zijn gekomen. KEN NIS G E VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, brengen door deze ter ken nis der ingezetenen, dat op Donderdag den 10 Novb. e. k. van aes voormiddags ten elf tot des namiddags één uur op het gemeentehuis alhier de vergadering van kiesgerechtigden zal worden gehouden ter aanvullingvan plaatsen der leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in deze gemeente, die met het einde dezes jaars, aan de beurt van aftreding zijnzijnde de hee- renHijlke Jz. Kingma, Nammen G. Bouma, Andries Bleeker en Jetze L. Bakker. Dat de lijst der Kiesgerechtigdenvoor een ieder ter inzage ligt op de Secretarie dezer ge beente en dat de bezwaren tegen die lijst, ge durende acht dagen, te rekenen van heden, bij bet, gemeentebestuur kunnen worden ingeleverd. bneek den 11 October 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. ne meening gezegd omtrent het adres van den ontslagen en uit Indie verbannen ingenier bij de Sedert ontbonden commissie voor de vervoermid delen aldaar S. E. WRoorda van Eysinga, waar bij deze verzoekt 1°. herstel van zijne eer2°. herstel van zijne vrijheid, 3°. een billijk pensi oen. s Ministers meening komt voornamelijk hierop neêr dat de adressant zich moet wenden tot den Gouverneur-Generaal in Indie, omdat aan deze het oordeel toekomtof de openbare rust en or de de opheffing van het besluit gedoogen en om dat de Kamer niet dan in de hoogste noodzake lijkheid eene afkeuring van besluiten van het be wind in Indië moet uitspreken. Generaal Knoop heeft volgens het Dagbl. van Zuidh. en s Gr. bedankt voor de candidatuur van lid der Tweede Kamer voor het district Alkmaar, hng van een beurtveer van Koudum over Sneek naar de Joure. 11. Koninklijk besluit tot goedkeuring der onderhandsche verpachting der bank, van leening. 12. Benoeming van een ritser en aanteeke- naar bij de waag. 13. Opmaking van een voordracht, ter be noeming van Zetters hij ’s Rijks directe belas tingen. 14 Voorstel van het raadslidden heer T. van der neerdt, tot verhooging der leergelden aan de burger jongens- en meisjesschool en de H. B. School. 15. Gemeentebegrooting, voor 1871. 16 Voorstel van de heeren R. van Driessen en H. Joustratot verhooging der jaarwedde onder de gemeente-uitgaven voorkomende sub. Hoofdst. I. Afd. I. Art. 1. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. - Alle brieven en stukken de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. vooral de constitutioneel beginselen lethebben en die aan het ministerie zouden kunnen vragen, welke gewichtige reden er kan bestaan, om in Nederland aan alle kerkgenoot schappen volkomen vrijheid toetekennenbehal ve aan het katholieke, en in Indie aan alle kerk genootschappen diezelfde vrijheid te weigeren hetzelfde katholieke genootschap uitgezonderd. Het ministerie is ten dezen opzichtie dus niet al- een inconstitutioneelhet is onlogisch boven- dien” Alg. D. v. N. Dinsdag morgen is te Groningen aan de Hee- repoortenwal de molen ingezakt behoorende aan den heer Braakkoekbakker aldaarterwijl hii m vollen gang was. 4 afkoopbaar- i omvang Over de opvatting nopens ’s Ministers voorzich tigheid of weifelmoedigheid wilde hij in geen de bat treden. Over dergelijke appreciatiën loopen de gevoelens uiteen. Na replieken zijn de algemeene discussion ge- sJoten, waarna de behandeling der afzonderlijke hoofdstukken is aangevangen. De bekende schrijver der Politieke Brieven uit de hofstad in de N. Rott. C. laat zich op de volgende opmerkelijke wijze uit over de houding van ons kabinet tegenover de »kerk”. «Geen hardnekkigergeen weerbarstiger wild dan die administratiën van eeredienstHet streven naar scheiding van kerk en staat is een der schoonste eerekroonen, welke het hoofd van den minister van finantiën versieren. De staats-kettingwaaraan de hervormde en de Israëlitische kerkgenootenschappen geklonken wa ren, is door zijn reuzenarm verbroken; ook de banden tusschen den staat en het katholieke kerk genootschap zullen worden losgereten, al heeft de heer van Lilaarten vorigen jare als een angstig hert door den hr. Heydenrijck (een groot vriend van klopjachten) opgejaagd, zich iets la ten ontvallen, dat naar het jamais 1” van Rouher geleekmaar welk indrukwekkend woord nu ook al zijn eeuwigdurende kracht heeft verloren. Het behoud van een minister van eeredienst is in lijn rechten strijd met het zesde hoofdstuk der grond wet. Kerkgenootschappen zijn zeker zeer eer waardige vereenigingenmaar zij moeten, gens onze grondwetonderworpen blijven aan den staaten niet wenschen eenigen invloed op de behandeling der publieke zaak uit te oefenen. Met de ministeriën of de administratiën voor den eere dienst kan volkomen hetzelfde gebeurenwat de hr. Fock met de octrooien van uitvinding heeft gedaan. Één pennestreek is voldoende om ze voor goed uit ons staatsbestuur wegtevagen. Maar toch legt onze ministerraad voortdurend eene besluiteloosheid aan den dag welke weinig getuigt van eene op- recht-vrijzinnige bedoeling. Bij het aanbieden der begrooting heeft de heer van Bosse de schuld van deze vertraging op den oorlog geworpen. Maar scherp moet het oog zijn van hemdie eenig verband bespeurt tusschen ’t emancipeeren van de kerk en ’t bulderen van het kanon tusschen de inlijving van vreemde gewesten bij een overwinnend land, en de inlijving van ’t laatste overschotje der eeredienst op een der ministeriëele bureaux. De groote moeilijkheid is hierin gele- g°n j bij welk departement dit restantje intelij- ven. Wanneer over zulke nietigheden de minis terraad geen eindbesluit kan nemen hoe zal hij dan vraagstukken van wezenlijk belang tot oplos sing kunnen brengen? Een oprecht-constitutio- neel ministerie zou er eene eer in gesteld heb ben, het dwaze begrip te vernietigen, dat gods dienstige gezinte de keus moet bepalen van een minister des konings. Al wederom een smake lijk wildbraad voor die jagers der Tweede Ka- De minister van koloniën heeft aan de tweede kamer eemge inlichtingen gezonden of liever zij- Maandag heeft te Delfshaven de onthulling van het monument voor Piet Hein plaats gehad. Mevr. BosboomToussaint geeft een nieuw werk uit: de Delfsche wonderdoder. Het eerste deel is verschenen; de beide volgende deelen zullen waarscnijnlijk nog in dit jaar volgen. Men leest in de Friesche Ct. »Dezer dagen sukkelden drie jongens, onder een knaapje van 11 jaar, langs den van Arum naar Sneekteneinde voor 24 de ouderlijke woning met de gevangenis te wisselen. Met deernis zagen de dorpelingen de jeugdige zondaars naeen van hen had zich tij dens de godsdienstoefening met kaatsen vermaakt terwijl de beide anderen op ’t kerkhof met knik kers hadden gespeeld, waarschijnlijk onder ’t uitgaan der kerk. Bijna anderhalf jaar geleden wees het Bolswarder kantongerecht het vonnis dat thans ondergaan werd. Het jongste maatje’ was toen negen jaar oud. Men denkt er in Arum ernstig aanzich van een kinderwagen te voor zienteneinde in ’t vervolg de veroordeelde kin dertjes de al te vermoeiende voetreis te besparen.” PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Resumtie der Notulen. 2. Begrooting der algemeene armvoogdij 1871. 3. Ontwerp-besluit tot subsidieering dier ad ministratie. 4. Begrooting van het R. G. P. Armbestuur voor 1871. 5. Ontwerp-besluit tot subsidieering van dat armbestuur. 6. Verzoekschrift van den Boekhouder mede- eigenaar van het Rotterdamsche veer, om ver andering in het bij de verordening op dat veer vastgestelde uur van afvaart van Sneek. 7. Idem van de Wed. H. G. van den Eert- vvegh, om de jaarwedde van haar echtgenoot, ais leeraar aan H. B. School, tot het einde der Aomer-vacantie te mogen ontvangen. 8. JdGm van s. J. Bijlsma, pachter van »de me, om het contract onder de hand te ver nieuwen. r?em van C- Meijer, leeraar aan ®ck°o1 ona vergunning tot uitoefening van rechtskundige practijk. 10. Resolutie van Gedeputeerde Statenwaar- 9 de gemeentebesturen van Hemelumer Olde- Pnaert en Noordwolde, Haskerland en Sneek, orden gemachtigd lot gemeenschappelijke rege- TWEEDE KAMER. Zitting van Woensdag 19 October. Mr. I. P. R. Tak heeft ontslag gevraagd de meest eervolle wijze bekomen als commies- gnffuer der Tweede Kamer en zijne geloofsbrie ven als hd dier kamer ingezonden. Bij de Kamer zijn ingezonden de begrootingen voor Suriname en voor Curasao voor 1871, zoo mede een wets-ontwerp betreffende den spoor weg Samarang-Vorstenlanden. De discussie over de Indische begrooting is aangevangen. De heer Bergman heeft financiële bezwaren De heer de Gasembroot dringt aan op een goed verdedigingstelsel op Java. De heer Moens wenscht spoedig eene afzon derlijke wet tot oplossing der quaestie van de vaste bijdrage. De heer Nierstrazs keurt in het algmeen de Ko loniale politiek van de Regeering en de liberale partij af. De heeren Sijpestein’s Jacob en Hasselman spreken mede tegenmeerendeels op financiële of door andere bestrijders aangevoerde politieke gronden. r De heer van Naamen vraagt inlichtingen. Morgen is de minister van Koloniën aan het woord. De Nederlandsche handelsvloot bestond op ulti mo December 1869 uit 2059 zeeschepen geza menlijk een inhoud hebbende van 264,098 lasten zijnde 08 schepen en 3498 lasten minder dan op’ ultimo December 1868. Naar het charter der et;r_ schepen was genoemde vloot verdeeld als volgt vol- 16 kllPPera 121 fregatten 266 barken227 brik ken 379 schoeners, 274 galjassen en galjoten 352 koffen22 hoekers46 stoomschepen en 357 schepenwelker inhoud gemiddeld meer dan 50 lasten bedraagt. De redacteur van de Indische Locomotief deelt mede, dat hij vervolgd wordt wegens een arti kel over Jhuur van prauwen voor overvoer van gouvernements-goederen.” Zitting van 20 October. Bij' de voortzetting der heden gehouden zitting van het debat over de Indische begrooting heeft de heer Mirandolle het regeeringsbeleid van den Minister van Koloniën uitvoerig gecritiseerd en gedeeltelijk afgekeurdvooral wegens gebrek aan voortvarendheid in de toepassing van liberale be ginselen op koloniaal gebied. De Minister heeft breedvoerig alle sprekers van gister en heden beantwoord waaruit blijkt, dat hij met voornemens is de questie van vaste bij dragen afzonderlijk te regelen. De suikerwet zal spoedig uitgevoerd, de agrarische wet niet met onbesuisdheid toegepast worden. De aii heid der heerendiensten moet in vollen en niet partiëel geregeld worden. 'edelmoedigheid wilde hij in geen de- J u -■ '«i'y ,40 ,42 ,9 .5 ms mwnww mini ui /S i SNEEKER COURANT,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1