I I fl 'fc BUIT r I 1i I GENLAND. r I 3 6 3 2 7 I W. de Boer van vooruitgang op het FEUE&IaETON. N E W-Y O R K. I p met fort en i en hield I 4 mill. I *»~tnw DUITSCHLAND. Rustig en ongestoord” zoo schrijft men uit het hoofdkwartier van Versailles «worden de voorbereidende werkzaamheden voor de belege ring van Parijs voortgezet. De franschen schie ten minder druk dan vroeger op onze'patrouilles, voorposten en op ieder zich vertoonende helm- spits. Voortdurend maken wij des nachts insnij dingen in de opgéworpen verschansingen en be proeven de richting van het daarin geplaatste ge schut.” De duitóche troepen voor Frankrijks hoofdstad moeten in de laatste dagen aanmerkelijk versterkt zijn. Intusschen zitten de Duitschers Hiet stil maar zijn ze druk in de weer om overal in Frank rijk zooveel mogelijk de organisatie van troepen tegen te gaan, door de afzonderlijke benden van franc-tireurs enz. aan te vallen en uit één te slaan. Zij gaan voort met vestingen te belegeren en open plaatsen te bezetten wier bezit hun uit een stra tegisch oogpunt noodzakelijk is. Versoul is nu weer door hen bezet. Dyon wordt belegerd; de eerste bommen zijn in die plaats gevallen. Van het loopend gerucht over de capitulatie van Metz is tot nu toe evenwel met zekerheid nog niets bekend. Zelfs wordt, in eene parti culiere correspondentie uit Versailles, gewaar schuwd behoudens tegen de geruchten om trent vredes onderhandelingen in hel hoofdkwar tier regen die, aangaande de overgave van Metz. Men zal zich herinneren dat dr. Strauss in Max Pol.” V I I Bruikbaar offniet in de 19c Eeuw ‘l Beheer Henry Bessemer bepleit het gebruik van sloom- geschut en berekentdat de uracht eener stoom- brandspuit toeréikend is om 25-rO enfieid-Kogels per minuut één mijl (17 min.) lijnrecht in de hoogte te zenden, en dal hiertoe vijf pond steen kolen en drie gallons water vereischt worden.. Hij wenscht kleine stoomwerktuigen van 150: pond drukking per vlerk. duim te vervaardigen. De sloom zou met eene drukking van 1900-voet per seconde ontsnappen en aan den kogel eene snelheid van 1600 voet per seconde geven. eenig tijdsverloop een lort werd aangelegdeene kerk gebouwd en in '1654 de plaats 1000 in woners en 3 windmolens telde. De Hollandsche gouverneur die er was, heette Stuijvesant. Zooals men weet, droeg de plaats den naam van Nieuw-Amsterdam. Karel IIdie het Hollandsche spreekwoord vvan een andermans leer is ’t goed riemen snijden” praktisch bewees te kennengat Nieuw-Amster dam met ai zijn ap- en dependentiën ten ge schenke aan den hertog van York, mits hij zelf zorgde het te krijgen. Deze, die als een echt edelmanliever een ander de kastanjes uit het vuur liet halendan zich zelt te branden zond er Nicholls heendie de stadwelke toen reeds 1500 inwoners teldeof liever het fort en dientengevolge de stad, innam met eene krijgs- magt van ongeveer 400 man. Wel een bewijs voorwaar dat de zoo hoog geroemde Hollandsche j dapperheid geene hoedanigheid is, die op reis 1 kan medegenomen worden. Van algemeene weer- i baarheid was destijds nog geen sprake en den In hetzelfde n°. zijn de leugen-correspondentiën uit de residentie weer aangevangen. Wij lezen daarin, dal men in dezen oorlogje ’s Hage sym pathie had voor Duitschland, omdat Frankrijk aanvaller wasmaar nu men gezien heeftdat Duitschland oorlogsmaterieel had voor mill, soldaten dat men nu geen sympathie meer gevoeii. Indien die correspondent slechts één woord waar heid schreefzou men de Hagenaars voor het immoreelste crapule uit de groote steden moeten^ houden. iGod van Nederland” was het ook niet kwalijk te nemen, dat hij daar aan den over kant van den Oceaan niet te hulp kwam. Nicholls had de 1500 Hollanders i... stad te gader in zijne magt gekregen ze met zijn geringe troep in bedwang. Hel fort herdoopte hij: het fort van St. James en do stad noemde hij New-York. Dat alles geschiedde ten jare 1665. Het bestuur werd dadelijk veranderd en kreeg een Engelschen vorm. Er kwam een burgemees ter vier aidermen en een sherif, allen door den gouverneur (Nicholls) aangesteid. Bij de vrede van Breda in 1667 werd Nieuw- Amsterdam met geheel Nieuw-Nederland aan de Engelschen afgestaan, die er Suriname voor' in de plaats gaven. In dien tijd ging New-York niet bijzonder vooruitwant het behoud er van was voor da Engelschen volstrekt geen zekere zaak. In de achttiende eeuw werden te New-York achttien talen gesproken en acht verschillende godsdiensten beledenmaar er was geen enkel 1870 door denzelfden persoon een ei gendom te Alcoy bij Alicante voor Te Amsterdam, geplaatst bij Berg van Dussen tot aankoop van ver schillende effecten 1869 heeft de keizerin op haar eigen naam gekocht eene bezitting bij Santander, door tusschenkomst van Don Trupita, voor (Injez.) voor een paar Wanneer wij twee en een halve eeuw terug konden gaan en ons naar de plaats begaven waar thans New-York gevestigd iszouden wij een heuvelachtig eiland met moerassen in de vlakten aanschouwen en hier en daar eene hut verspreid, waarin Indianen van den stam der Len- ni-Lenapers en der Manhal tanners. Het eerste berigt aangaande dat onoogenlijke o.ord is van van zaam. Hij landde schappij in ’t bijzonder zou vereeren. onrecht te protesterendat bij de suikerregeling aan de Javanen stond opgelegd te worden, gebo den de beginselen in onze vlag geschreven die trouw van ons eischen. Onmachtig om alleen te doen, wat slechts door de vereende kracht van velen te bereiken vielrekende ik het tijd om heen te gaande algemeene vergadering was ech ter van een andere meening. Tot blijven gedron gen geef ik daaraan toemaar zonder één woord terug te nemenvan ;t geen de uitvoerende com missie in haar verspreid verslag van 4 Augustus 1870 schreef'; zonder in iets mede te werken dat tot verzwakking zou kunnen leidenvan ’t geen wij bij den aanvang verklaard hebben te willen. Dit moet ieder welen, dié gezind mocht zijn mij op nieuw met het voorzitterschap te bekleeden. Ik kan en mag niet anders. «Geen boerenbedrog.” Leeuwarden 20 Oct. In de aanstaande wintervergadering der Provinciale Staten van dit gewest zullen o. a. de volgende punten worden ter tafel gebracht 1. » Mededeeling van ’s konings besluit van den 13 Sept. jl.houdende vernietiging van dat van Ged. Staten van den 8 April bevorens, waarbij hunne goedkeuring is onthouden- aan een besluit van den gemeenteraad van Leeuwardentot wij ziging van de begroeting dier gemeente voor 1870 (de zaak der verbetering van het zooge noemde aschland aldaar). 2. Mededeeling eener missive van Z. E. den minister van binnenlandsche zaken, houdende be richt dat de besluiten der Staten tot het ver- leenen van silbsidiëningevolge 'door hen vast gestelde en door den koning goedgekeurde regle menten, niet afzonderlijk'aan ’s konings goedkeu ring behoeven te worden onderwofpèh. 1 .3, Missive van Ged. Statenhoudende mede- deeiing van de met goed gevolg aangewende po gingen om den heer G. GolrrijonafchiVaris-bi- bliothecaris. der provincie in het genot te stel len van de aan die betrekking verbonden rijks- toelage. 4. Mededeeling van een schrijven van Ged. Staten van Groningen, houdende bericht, dat de staten van dat gewest hebben besloten, het re glementeren van het waterschap Visvliet en Ger- kesklooster te laten rusten. 5. Voorstel van Ged. Staten omtrent de wij ze van openbaarmaking van het verhandelde in de vergaderingen der staten. 6. Voorstel tot vaststelling van bepalingen ter regeling van de bestemming der slikgeld fondsen in de gemeente Tietjerksteradeel. 7. Missive van Ged. Staten betreffende een voorstel van het dijksbestuur van Ferwerdera- deeltot wijziging van het reglement van dat waterschap. 8. Missive van Ged. Staten, waarbij wordt aangeboden een nader ontwerp van reglement totaal 63 miil. «Nu is het uw beurtmijnheerom te vertel len hoeveel uw meester in de fransche fondsen heeft geplaatst. Ik voor mij weet slechts van eene inschrijving ten behoeve van een lief juffertje maar ik zal het bedrag niet noemen noch den naam. «Wees verzekerd, enz. «1 Oct. 4870. SNEEK, 21 October. Jl. Dinsdag is te Blaauwhuis onder Westhem ter aarde besteld, het lijk van den heer Jacobus Wilhelmus Kleinschmit, vroeger Substituut doch sedert de organisatie in 1833 Griffier bij de Arrondissements rechtbank te Sneek, welke be trekking hij sedert tal van jaren met lust en ijver heeft vervuldtot dat hij op den 1 April dezes jaars op zijn verzoek door den Koning eervol uit die betrekking was ontslagen. Was het hem niet lang gegund, de welver diende rust van. een werkzaam en veelbewogen leven te smakenzijn dood is- voor zijne echtge- noote, zijne veie kinderen en betrekkingen een zwaar en treffend verlies. Terugkeerende van een bezoek, door hem aan zijnen zoon J. B. W. Kleinschmitgeneesheer te Blaauwhuisgebracht, schrikte hel paardhetwelk voor het rijtuig ge spannen was, nabij de Pieke Zijl, voor eenen aan den weg geplaatsten windmolen, met dat ongelukkig gevolg, dat het rijtuig, waarin hij mei echtgenooteeen zoon (die pas uit het pau selijk leger als zouaaf was ontslagen en terug gekeerd) eh dochter was gezeten, aan den voet van den boegen hemdijk na tweemaal gekanteld, te zijn, terechtkwam, waarbij hij hevige’rib benkneuzing bekwam. Ook zijn zoon en de voerman bekwamen bij dat ongeval verwondingen. Naar wij vernemen moet dagen een der bogen van het binnenwerk* der in aanbouw zijnde R. G. Kérk, welke boog nog niet genoegzaam scheen bevestigd te zijnzijn ingestert waarbij gelukkig slecht één der werk lieden eene geringe kneuzing bekwam. De weekmarkl van jl. Dinsdag was eene der meest bezochte drukke weekmarktdagen van dit jaar. Het schoone najaarsweder dien dag had tal van personen uitgelokt; er was bijna geen gelegenheid over tot stalling van paarden en berging van rijtuigen. De straten wemelden van menscheaterwijl winkels en logementen al len druk bezocht en bezet waren. Dat er in onze nijvere en drukbezochte plaats goede zaken werden gedaan, behoeft dan ook nauwelijks ge zegd te worden. Als eens bewijs van vooruitgang op het platteland in deze omstreken deelen we mede, >Zie hier wat Louis Napoleon Bonaparte in den vreemde heeft geplaatst:’ In '1854 bij Baring Brothers te Londen 1855 in de Bank of Victoriaidem- 6 1856 bij Kindlett en Go. te Weenen 1860 bij J. P. Jecker Mexico, 14 1863 in de leening van Tunis 3 1864 in de Turksche leening 5 1866 te New-York, op hypotheek door bemiddeling van gebr. Brown 10 1867 in de Russische leening door Funder en Go. en von Plitz, ban kier te St. Petersburg de toe gëgeeseld wordt. L-L-. vaart onder de inlanders nooit weest als in den bloeitijd van uitpersings-systeem. Schaamteloos, maar tegelijkertijd volkomen ge mis aan kennis verradendevraagt het blad Waarom het gouvernement in Nederland wel mag zijn brievenbesteller telegrafist, boekdruk ker onderwijzer; en in Indie niet mag zijn plan ter en koopman?” De strekking is alweder verdediging, neen ver- goding van het stelsel van gedwongen en onbe- taalden arbeid. Daarom is het met onaardig in hetzelfde blad te lezen een artikel van nen heei A. S. Warmoltsdie beweren wil, dat vrije arbeid in Indie niet bestaan kanomdat hij er niet ismaar werkelijk bijdragen levert lot ver- grooting van het feitdat in Indiealles leugen en geló&en is. bewoners van die nare plek verkeerden, hun schoenen. Deze hadden echter zoo weinig besef van het nut er van, dat zij ze tot sieraad om den hals hingen. Vijl jaren later vestigde zich terzelfder plaatse, waar thans de Broadway is de beroemde hoofd straat der groote stadeene Hollandsche nëder- ze'ting met zekeren Ghristiaanzsn aan ’t hoofd mei het dqel, om er handel te drijven in pelte rijen dat is tegen snuisterijen en dingen van weinig of geene waarde, den inboorlingen zooveel pellerijen mogel'jk afhandig te maken. Hoewel zij er woningen van hout opsloegen is het toch vrij zeker dat zij geen bepaald plan hadden gevormd om zich daar voor goed te ves tigen, want, zij trokken her- en derwaarts en kregen daardoor den naam van de Rusteloozen A .„a Henry Hudson, een Engelschman onder welken die pionniers der kolonie nog m «éboorte doch in Hollandsche dienst werk- Amerika bekend -man (restless) Van liwertede trok het voordeel, ’t welk die er aan in ’tjaar 4609 en gaf uil i ruilhandel opleverde, meer begeerigen en nam deernis met den ellendigen toestand, waarin de j het getal der HoiHiLiers weldra z >o toe, dat er na De Siècle ontving een afschrift van een brief, die gezonden is aan den heer Piètriparluamer secretaris van keizer Napoleon III. liet voor naamste van den inhoud is het volgende iragment »Gij durft beweren mijnheerdat uw Vorst geen centime in builenlandsche rondsen heelt ge plaatst. Ik zal u met cijfers bewijzendat gij ’t niet weet, of dat gij 't ontveinst. »De betrekking, welke ik ie Parijs bek.eci.de stelde mij in de gelegenheid;om nauwKeurig op de hoogte te komen van de fhiantiën van Louis Napoleo'n ff onaparte, en ik vrees niet de minste tegenspraak van zijn thesaurier, den heer Ihelm, een zeer eerlijk man. il! t 'I üitwellingerga op het gebruik der kunstwegen in Frieslandin I T‘11/1OV*C Dn Pilnn71/>hf Inf rt turn n til r* -- I 1. 9. Rapport en voorstel van Ged. Staten om trent het reglementeren en opnemen onder de waterschappen dezer provincie van den Holwer- der-Blijer-Molenpolder. 10. Als boven omtrent de door de provincie voortaan te onderhouden hoofdvaarwaters en stroomkanalen. 11. Mededeeling van den stand der zaak om trent het onderzoek naar het water afvoerend ver mogen van de zeesluis te Munnekezijlën. 12. Missive en voorstel nopens een adres van de Vereeniging Schuttevaer te Zwolle, houdende verzoek dat maatregelen worden genomen tot wegruiming van den dam te Appelscha. 13. Rapport en voorstel op het door den ge- l van Workum gedaan verzoek, dat tot ’t geen de natie in ’t algemeen en onze maat- de provincie voor hare rekening neme een ge- i van herstelling enz. der 14. Rapport en voorstel op het adres van H. W. de Boer c. s.ter bekoraing van rijks- en provinciale sunsidie tot de kósten van aanleg van een aardendijk langs den zuidelijken oever van het eiland Ameland. 15. missive en voorstel omtrent een verzoek van het gemeentebestuur van Bildtom subsidie uit de provinciale fondsen lot de kosten van aan leg van eenen kunstweg in die gemeente. f Onder de koninklijke besluiten, waarvan enkel 1 mededéeling geschiedt, komen o. a. nog de vol- 1 gende op do lijst der punten voer: 1. dat van den 7 Augs jl.waarbij wordt goedgekeurd het besluit der stalen tot deelneming in de op te richten maatschappij voor den aanleg van den spoorweg van Reerenveen naar Harlin gen 2. dat yan dën 30 Augs., houdende goedkeu ring van het besluit der Staten tot het aangaan eener geldleening van f 134,000 3. dat van den 30 Aug., waarbij wordt goed gekeurd de provinciale begroeiing van 1871. De Noordstar, na in eenige nommers gerust te hebben van hare taak van verdachtmaking en onwaarheidspreking, heeft uit het gesprokene door den voormaligen Groninger predikant E. J. P. Jorissen, op eene in die plaats gehoudene Java nen Nuts-vergadering, nieuwe stof gevonden om haar stokpaardje te berijden. beweert, en in deze ten rechte, dat de heer Jorissen over zaken heeft gesprokendie hem niet bekend zijn en dat die heer met veel groote woorden he.eft uitgewijd over zaken (in casu de Indische begrooting)waarover hem geen oordeel toekomt,als hebbende hij van dezelve geen verstand. Doch daaruit is volstrekt geen wapen nog te smeeden tegen het Javanen Nut, nog veel mmder tot verdediging der Javanen uitzuiging. Gaarne geven wij toedat het batig saido niet het ergste is waaronder de Javanen gebukt gaan. De batig-saldo-knevêlarij is slechts ëéne der vele zweepslagen, waarmede de Javaan ten bloe- Schaa'mteloos verkondigt het blad, dal de wel zoo groot is ge- het zoogenaamd den hoogen hemdijk benkneuzing bekwam. dat iiQ de dorpen Oppenhuisten en I bekend wegens de vele en vlugge rijders en rij- opzicht tot de zwaarte der wagenvrachten, deresseneëfa IJsclub wordt opgerichl. Wij ontvingen een vliegend blaadje, uitge geven door de maatschappij tot Nut van den Javaan en waarin dr. Boschde oprichter der maatschappij die in de laatste algemeene vergadering niet dan met moeite te bewegen ge weest is het presidentschap te blijven voeren. nogmaals nadrukkelijk te kennen geeft dat hij de leiding der maatschappij slechts zoolang kan op zich nemen als zij getrouw blijft aan haar oor spronkelijke leuzestrijden voor waarheid en recht. Hij schrijft o. a. «Deze beginselen geven recht te zeggentot hen die niet gezind zijn ze te handhaven, Gaat heen! „cgiumuug Gaat heen mot allen, die geen hartig woord van 13. Rap waarheid kunnen of willen verdragen, dat opwekt 1 meenteraad Tegen het deelte van de kosten zeesluis aldaar. •i I J L Knumku V4VX vvagcil VI dUllLCll.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 2