eene Dienstmeid ADVERTEN HTEN. I Natuurkundig Genootschap te SffjEEK. VERGADERING Op WOENSDAG den 26 OCTOBER 1870, ’s Avonds half Acht, Scheepstijdingen van fïarhn gen. I spreker Dr. K. D O R A M A. tende, om het den volgenden weer ie zien tegen- (Haabet) Sundswall. examen algolegu de heereu I. Sannes Suanilaw Win rurnLLn or» Ik r-t- van .züd- Door Gods goedheid zeer voorspoedig ed- Kr»a zeer in Be en nes ncie en van nde tot ikel vol- >rdt ling deg lin- niet ver der de zes een i H. en van van eu- aan 'ork nde ikel iw- aaa oor' en ield atie neid irti- rar- om- car- van om- ver- oek idie an- stad erkt stil ink- pen van isn. pen tra- nu de eeg ses- den uit de g-e- hie- les, ilm- nij- he- ge- ge- dat ge iler r - ,.._o bevallen van eene Dochter R. p. KLEITERP Echlgénoote van Van dm 11 lot den 18 Ooi. Binnengekomén11 Get. Alert (S) Huil. D. v. d. Meijden (Almenum) Sundswall. 12 dito O. Thoreasen (Alpha) Frederikstad. F. WTma (2 Gebroeders) kernél. Hazewinkel Muntendam (Hillechiene Reine) Liverpool, 13 dito I. Jonassen teruggekeerdeen verslag in het licht te geven omtrent zijn wedervaren en den uitslag zijner zending bij de verschillende hoven, en naar aan leiding daarvan zijn gevoelen te zeggen omtrent de houding welke Frankrijk ter laatste instantie voegt en omtrent de voorwaarden waarop ’t den zijn verplicht zich in j vrede zal moeten aannemen, 't Russische blad gaat zelfs een stap verder en raadt den heer Thiers zich thans op zijn beurt in persoon naar hot Duitsche hoofdkwaï tier te begevenwaar hem ongetwijfeld eén gunstig onthaal zou ten deel vallen. Ernst of kortwijl? En Ruslands oorlogstoebereidselen Ook ernst, of kortswijl Den een dag hoort men de bevestiging' van het gerucht deshetref- Wat wil men meer Maar minder gunstig dan uit Parijs luiden de berichten uit Tours. Men was daar ontevreden over de late ontvangst van officieële berichten en over de valsche tijdingen omtrent te Pa rijs behaalde zegepralen. Men verlangde naar den vrede wat begrijpelijk isen berispte het gouvernement wegens zijne werkeloosheid. j van rustver- y - 14 dito, Hollandia (S) Londen. European (S) Hull. Olsen (Men ded)- Sundswall. Ebkes (Lisette) Archangel. E. Scherpbier (Alberdina) Sundswall. Jan Pe kelden (Heide-,vieka Regiena) Newcastle. H.Pott (Catharina Elizabeth) Windau W.Kéun (Zee- lust) Gothenburg. Gron (Anna) Sundswall. l-> dito J. N. JagCr (Anna Luitzia) Frederikstad. ''uer G^nleha Geertriiida) id. H. Olsen (Flight) Drobak. IJ dito, II. de Vries (Jacoba Gesieaa) Newcastle. Bennet (Lizza Grace) Runcorn. J. Burghout (Triton) oSunds- vvdlL iL Hristendal (Enighëd) Hoimestrand. Lukens (Anna Christina) Sandswali. IL Johan- nessen (Margaret) id. Nora (8) Londen. K. Frederikstad. 18 dito, Alert'(8) Hull? Uitgegaan ,12 October. Alert (S) boter, vee, etc. Hull.,.Nora (8) id. Londeii. H. Kremer (Martha) r redenkstad. K. Tap (Marnix) VVin- dau. M. Meinsma (Maria) Frederikstad. G. Pekelden (Agina Undina) id. 14 ditoS. Wor tel (Wea) id. II. Kok Houwink (Eendragt) >>mdau B. Dorenbos (Eendragt) Newcastle lo dito Hollandia (8) holerveeetc. Londen. -- European (8) id. Hull. D. Rijf (Nicolaas) v.mdau. E. Meters (Elisabeth) id.16 dito, 1. Jorgensen (Gode Hensig t) Os teriso er. —Svend sen (Felix) Frederikstad. W. v. d. Meer (Har monie) Windau. 17 dito, Schreuder (Gesien a Helena) Avontuur. lid van den gemeenteraad gekozen werd, goeverneur stelde den burgemeester aan. Na Dungan’s vertrek hield die regeling op werd door willekeur en geweld vervangen/want de gouverneurs, die hem opvolgden, waren ge titelde deugnieten, die uit de Engeischen geno men, er heen werden gezonden, om ze ten koste der kolonie aan hunne brutaliteit den vrijen teu gel te laten vieren. Zoo blééf die toestand be staan tot 1730, wanneer de oude regeling werd hersteld. Inmiddels was de stad tot 10,000 inwoners aan gegroeid en had een openbaar uurwerk gekregen. Er werd een dagblad uitgegevendat nog bestaat, eene openbare boekerij aangelegd en een colle- gie gesticht. Daarenboven werd eene slavenmarkt gehouden, de pijnbank in praktijk gebragt en geeselpalen opgerigt. Hierbij werden de bespottelijkste be- lastingen opgelegd, en nieuwe ingevoerd, zoo als op ’t papier en de theeen zoodoende een hecht en sterk fundament gemaakt voor den opstand, die niet lang daarna zou uitbarsten en geheel Amerika vrij maken. Reeds in 1765 hadden de afgevaardigden als onomstootbare waarheid vastgesteld dat zj in I1SF Engelsche BPariement moesten vertegenwoordigd worden, zou belastingheffing geen dwingeland;’ zipw Taxation without representation is tyranny. Dit werd aangenomen ia ëene zaal (City Hall) waar, den 6 April 1789, George Washington tot president der Republiek en John Adams tot vice-president werden gekozen. In dat jaar telde da stad eene bevolking- van 30,000 my.-oners, elf jaren later het dubbele. Nog zeven jaren verder zou Fulton er aan de wereld toonen, dat de scheepvaart onafhankelijk was van zeil en wind. In 1807 toch was het dat de eerste stoomboot, de Clermont er van stapel liep om dienst ie doen tusschen New- York en Albany. De stad nam schier ongelooflijk in bevolking toe, en daarom besloot men in 1811 het plan om haar te veranderen en uit te leggen dat reeds vroeger gemaakt was, te verwezenlijken. De vlucht, dien Aeio-ïmA sedert dien lijd ge nomen heeft,,beschrijven wij niet, want om dat ie doen, zjuden w.j eenige lijvige oclavo-deelen moeten, viffien. Alleen wijzen wij er op dat in 1814 eene geregelde stoomvaart .naar Liverpool geopend werd; dat in 1825 het kanaal naar 't meer Erie is ingewijd en voor ’t publiek open gesteld dat in 1835 de ontzaggelijke Craton- walerleiding is gereed gekomendat in 1855 het kolossale., Central-Park, ’t wélk honderd mihioen gulden Heeft gekost, aan ’t algemeen gebruik is overgegeven. In |830 telde New-York reeds 200,060 inwo ners,. in '1850 eeii half miiiioenin 1860 700,000 en thans ruim een mil'ioen. Dat Cenlra^-i 'ara van Aew-iork, de Boulevards en ’lApis de Boulogne (helaas vaa. Parijsde kaden van de Iheemsde parken en openbare wandelplaatsen Je Pondende Thiergarien van Herlijn en de Prater van Weenen kunnen, wat grootschheid aangaat naast elkander genoemd worden. F. K. GROENEVELD. Sneek, 19 October 1870. Eenige en alyemeene kennisgeving. wordt niet gemeld. Het bombar- Parijs staat nu voor de deur; van den Standard wordt berichtdat het eerst over tien Sneek den 14 October 1870. Heden overleed zeer onverwacht, ten gevolse eener borstbezettmg, ons geliefd dochtertje W1EPK- JE, in den jeugdigen leeftijd van ruim 4% jaar. Zwaar valt ons dit verliesmaar wij wenschen Gode te zwijgenWiens' doen enkel Majesteit is. P. P. KOOPMANS. J. P. KOOPMANS. Eenige kennisgeving aan vrienden en bekenden. boek, behalve de bijbel, in de geheele kolonie aanwezig. Alleen de gouverneur had een rijtuig. Omtrent dezen tijd vermengden de Knicher- CNers zich onder de Engelsche bevolking. De verschillende natiën,'die er waren, zooals indianen, CanadensesFranschen enz. enz. vier- 5 «enJeeSt Ser.ieensehappel.ukte weten dat x.-Nigolaas wiens beeld het eerste schip, nat er kwam, versierd had. Onder den peerenhoom, die Stuuvesant ge- P-ant haden nog kort geleden in leven was *wam men te zamenom te praten over de za- Kön van den dag én dan den tijd te korten. De rusteloosheid was geheel geweken. Pe eerste volksvergaderingdie er gehouden werd, js die geweest welke de gouverneur in ’t jaar 1683 bijeen heelt geroepen -n waar de eerste eharla libertatumeene soort van grondwet, het gevolg van is geworden. Volgens deze, werd de stad verdeeld in wijken, in welke eik jaar één aiderman en storing. De generaal Bourbakibevelhebber van de garde, is uit Metz in bovengenoemde stad aan gekomen en hem is het commandement over ’t Loire-leger opgedragen. Of ’t hem nog moge lijk zal zijn met dit weinig georganiseerd disciplineerde leger iets uit ie richtenzal móe ten blijken. Zijn komst en persoonlijkheid schijnt intusschen vertrouwen in te boezemen. Hij moet een bekwaam militair en een ijzersterk man zijn, geschikt om over velerlei vermoeienissen te zege pralen. Wat noodig zal zijn! Sprekende van de groote tegenstrijdigheid tus schen de berichten van fransclie en duitsche zijde omtrent de krijgsverrichtingen der laatste dagen vóór Parijs daar de fransche spreken van een schitterende uitval op 13 dezer, terwijl er sints 30 Septbr. hoegenaamd niets is voorgevallen, schrijft de Indep. Beige: xDaar het niet mogelijk-is, dat de parijsche regeering met zulke onware berichten de bele gerden zelve om den tuin leidtzoo zijn er slechts twee onderstellingen denkbaaróf dat de regee ring een alzonderlijk Journal Ofjiciël ten diensté van het buitenland laat vervaardigen; of dat de uit ersadles geseinde 'berichtengelijk de En gelsche en zells de Duitsche dagbladen in den laatsten tijd meenen t,e hebben opgemerktzich niet meer door dezelfde strenge waarheidliefde kenmerken ,ais de vroegerevan WorthRezon- ville of Sédan, verzonden telegrammen. Wij werpen ..deze beide hypothesen slechts op, zonder tusschen hen eene keus te durven doen. Laat ons hopendat de duitsche bladen zelve spoedig hel noodig licht hierover zullen I 3 in de rer- J|evrouw de CARPENTIER te Kouclum vraagt il tegen 12 November 1370 gezond van gestel, die goed kan Wasschm en goed kan Werken. Brieven franco met opgaaf van de laatste diensi. spreken. Wie weet wat de noordsche kolossus i in ’t schild voert!? twee merkwaardige brieven de inlijving van den Elzas en Lotharingen bij Duitschland bepleit heeft. In strijd daarmeê betoogt thans een ander duitsch geleerde niet minder beroemd dim eerstgenoem de insgelijks in een openbaren brief, dat deze inlijving moet tegengegaan worden. »De Elzas is veroverd,” zegt hij; swelnu men stelle als vre desvoorwaarde de viije aigemeene stemming van het volk en zegge tot de Franschen dat zij al Er was in dat bericht zelfs sprake de oorlogskosten betalen en al de vestingen ont- 1 - mantelen moeten; maar het land zelf moet zich verklaren of het aan Frankrijk of aan Duilsch- land wil toebehoorengeen verovering, geen in lijving zeggen de Eizassers dat zij Duitschers willen zijndat dan hun wil geschiede zeggen zij dat zij Franschen willen zjn dat ook dan gehandeld worde overeenkomstig hun verlangen. »Dan zullen wij,” dus eindigt Karl Vogt zijnen briefuit Geneve aan een vriend gerigt en door een der Weener bladen publiek gemaakt, »den vrede, een duurzamen vrede hebben; de Elzas-' sers zullen goedé buren voor ons zijnen de oorlog van 1870 zal voor ons geweest zijn een stormwaarop kaime en gelukkige lijden zullen volgen. - Gelukkig voor Garl Vogt, dat hij rustig en wel te Géneve zit en dus buiten het bereik van den militairen arm van Vogel von Falkenstein. Hij kon anders het lot van den heer Jacoby wel eens hebben moeten deelea, die voor zijne naïve meening dat een vrij burger een vrij woord mag sprexen, als hij meent dal het in T beiang van zijn vaderland is, thans moet boeten in de een of andere vesting, waar de militaire dictatuur van het pruisisch-mdilairisme'zulke mannen heen- j zendt; zeker om na te denken over Pruisens grootheid en Pruisens kleinheid, of wel over dwang in vrijheid. Het Berlijnsche blad de Zukunft, waarvan de - heer dr. Jacoby redacteur is, heeft eene verkla ring openbaar gemaaktdoor een groot aantal leden van de volkspartij ouderteekendwaarin deze hun voile instemming betuigen met het in de nekende bijeenkomst te Koningsbergen geno men besluit ten gevolge waarvan dr. Jacoby in hechtenis is genomen waarin zijin hel belang van vrijheid en vredemede ten sterkste protesteren tegen dc inlijving van den Elzas en Lotharingen bij Duitschland. Da bevolking van Straatsburg toont zich nóg tang niet algemeen gezind om Duitsch te worden. Zelfs onder de lagere klassendie nauwelijks 1 ransch verslaan en bijna zonder uitzondering geen 1« ransch kunnen sprekentreft men lieden aan, die bij alles wat hun heilig en dierbaar is in het Straatsburgsch-Duilsch dialect bezweren Iranschen te zijn en als Franschen te willen sterven. In. de afgeloopen week is uit een huis hamen Straatsburg op Duitsche soldaten gescho ten. De bewoners Èljn in hechtenis genomen en zullen, voor den krijgsraad terecht slaan; het huis wordt tot kazerne ingericiit. FRANKRIJK. Steeds luiden de, langs etherischen weg, d. w. z. per luchtballon uit Parijs ontvangen be richten gunstig. De toestand van de fransche hoofdstad wordt daarin als volmaakt rustig be schreven. Het besluit om Parijs tot het uiterste te ver dedigen stond vaster dan ooit. »De Pruisen- zoo wordt daarin gezegd hunne linien te verschansen. De vlakte wordt schoon geveegd door de geduchte artillerie onzer *°Hen. De artilleristen van de marine weten on GOOD meters afstands elk voorwerp te raken. In den. tegenwoordigen staat van zaken is een bom bardement van Parijs onmogelijk. Alle soort van wapenen worden binnen de stad in menigte ver vaardigd zij is voor langen tijd van levenmid- «eien overvloedig voorzien.” doen opgaan.” De' yoor een paar dagen opgewekte hoopop de mogelijkheid van den goeden uitslag der po gingen om tot een wapenschorsing te geraken zijn weer vervlogen. De bemoeiingen van den ameriimanschen generaal Burnside, schijnen geen, resultaat te hebben gehad. Althans men bericht, dat de koning van Pruisen wélmaar de fransche regeering niet genegen was in de voor waarden der wapenschorsing to treden. Welke deze voor waarden, welke zeer aannemelijk genoemd wor den/warenwordt niet gemeld, dement van F 'J alhoewel weer .door den correspondent (CV of veertien dagen zou beginnen. RUSLAND. Het Russisché regeeringsblad bevat een uitvoerig artikelwaarin het den heer Thiers den raad geeft om, zoodra-hij in Frankrijk zal zjn ---=g=sgg5g=BS=gs°g!iu... m ii't In het llandelsbiad van den 12 October leest men vVij vermeenenbij het gure, afwisselende Herfstweder der laatste dagen den lezers geen ondienst te doen door nogmaads hunne aandacht °P ii JEE’sciien MALZ-PBANPARA- REN te vestigenwaarvan het Malz-Extract in de meeste Lazaretten ook in dezen oorlog eene groote rol speeltvan de Heeren Doctoren geor- en ‘•e- ^üueer(L 4oor de lijdende, verzwakte soldaten met graagte gedronken, gaan van'Berlijn dage- - lijks - groote zendingen Extract naur alle üruol Victoria) Abo.?d.' Larsén (Fanny) richtingen. Wij kunnen dan ook hier tegen algemeene I.igcliaamszwakte aan Maag- en Dorst lijders(bijzonder ook aan die aan slijm lijden) niet genoeg eene kuur van Malz-Extract. aanbe velen en zijn overtuigdzij ons voor die aanbe veling later dankbaar zullen zijn. De gunstige bekendheid, die zich in korten tijd in alle klas sen van geheel Holland de »HoFF’schê. Malz- Bonbons in blauwe Zakjes’’ hebben verschaft maken eene aanmerking hierover wel overbodig. D. 11. KERK-, ACADEMIE- en SCROCERiEUWN De heer J. van lieerdepredikant te Lemmer, heeft voor het. beroep naar Muiden bedankt. Voor het Provinciaal Kerkbestuur van Fries land hebben, met goed gevolg hun prcponenls- van Finstcrwöldeen D. van Linge broek. Leiden, 20 Oct. Bevorderd tot doctor in de rechten de heer D. van Tienen Jansse, geboren te Dordrecht, met stellingen. Door den heer rector-magnificus der Leidsche hoogeschool zijn van 8 Februari tol 15 October jl., in het album der academieburgers ingeschre ven 107 studenten, als: bij de faculteit der rechtsgeleerdheid 67, der godgeleerdheid 8, der geneeskunde 15, der wis- en natuurkunde 7, der bespiegelende wijsbegeerte en letteren 10. Van dit getal waren elders studeerendein de rechtsgeleerdheid 6m de godgeleerdheid 2in de geneeskunde 2 en in de bespiegelende wijs begeerte en letteren 1. Benoemdtot hulponderwijzer te I’mkurn D, Gchmtenmaker van Leeuwarden; tot lea hulp- oii^ei wijzer aan de school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Vlissingenop een traclement van y7bO, S. van Bachum de Boer, hulponderwijzer te Witmarsum. Gederi onza vorige opgaven der gehouden exa mens voor onderwijsacten zijn geëxamineerd14 en 15 Octobervoor hoofdonderwijzeres 1; itf- geweze v oorts 6 voor de acte van hulpönderwijzerës ioeyeiataa Janneke Bokma te SneekJantje Hoiisma Leeuvzarden en Johanna Marie van der Vegt te Bolsward. 17 en 18 October geëxamineerd 12 voor de acte als hulponderwijzertoegelaten Wylse S. van der /rei te Haulerwijk sldam Sonnema te Anjum, rokke kvannga te Sneek en Tjeerd Zwart te bijkerk, De examens zijn hiermede afge- loopen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 3