en Pillen. ZALF HÖLLOWAY Aide au Commerce. LANDEN KOEMELKERIJTE HM te SNEEK. TABAKSKERVERSKNECHT. Kissinger Pastilles, vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissingen, over welks heilrijke werkingen de geschriften van den hofraad Dr. Balling, den Hof raad Dr. Erhard en Dr. Druf handelen. Bijzon der aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijs verteringsorganengebrekkige ontlasting, bleek zucht, bloedsgebrek, als ook tegen hamorrhoï- den, neiging tot jicht en scrophuleusheid. Prijs per flacon 50 Cts. TELEGRAFISCHE BERICHTEN. Onderlinge Verkoop op Afbraak. H. von GIiMBORN, APOTHEKER EN FABRIKANT VAN CHEMISCH TECHNISCHE PRAEPABATEN, te Emmerik a. d. Rijn. MAGAZIJN VAN KAGCHELS. LEEUWARDEN B. Mohrmann Co., berigtendat hun MAGAZIJN verplaatst is naar de VLEESCHMARKT en dat het ruim voorzien is van alle soorten van gegoten en geslagen K AGCHEIiSj waaronder zeer doelmatige voor kookgebruik ingerigt Geëmailleerde en an dere HaardenInsluithaarden volgens nieuw sy steem fijne Turf- en Kolenbakken, Haardstan- ders en Stellenenz., gegoten en geslagen Kook- kagchels voorts ijzeren Ledikanten en Wiegen ijzeren Waschmangels Kleer- en Parapluiestan- dersenz. enz. Burgerlijke Stand. Z<9 Representation, Vente a commission et dé pot de marchandises de toutes sortes. Handels- en Marktberichten. BBAHD-WAAKBOKG MAATSCHAPPÏ, gevestigd te WOUDSEND. SPECIALITEITEN STAATSSPOORJVEG (JVinterdienst) Vleeschmarkt F. 12. E 42% 10 2. B. 52% scrophuleusheid. (a) Alleen VRIJDAGS, (b) Sneltrein. 2,6 Gedrukt en uitgegeven hij W. COOL van BOKMA plii - 1 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 6 6 8,29 8,43 8,56 11.57 12.13 2,20 4,45 2.36 4,58 2,54 5.14 3,10 5,30 SNEEK: Van den 14 tot den 21 October. Géboren: Hendrik Koetsier, d. Fedde Fei- 6,30 6,46 6,54 7.3 82% 28% 25% 30% 92 hai Hoi hei ste vat ■TT 3 76 52% 44% di; gel in hei be' sar OH: nie is ve VU.I om hel lijli de tui en die rus W vei 5.30 5,41 5.47 5.56 6.6 6,25 7.11 7,48 7,56 8,7 8 22 8,39 8,48 8.57 9,3 9,13 4- 5.8 5- 57 6.10 6- 25 6,35 4.40 5,42 6,9 7.5 8.— 8.36 8.44 door 9.8 9,25 9.34 9,43 9,49 10- 7.— 7.12 7.26 7.41 8.9 8,28 8,38 8,44 9 23 9 31 5.53 76 7,15 7,26 7.38 82 8,16 8,24 door 9.— 9.10 9,26 9,43 10,— A. 1. 12,54 1,9 1,22 1,45 2,1 2,7 2 17 2,42 3.4 3,22 3.35 4,5 A5.38 1 gei er vat gel te gaa die kei we ter dot Jeu vol I zet He ma en) gei het Ter der Sti| gul dot kei op 1 in ten aft! 'lei ree ff* Leeuwarden 3. Knoche. B. Reekers C°. Workum C. Oosterbaan. 5.49 7,50 6.2 8,8 6,12 8,21 6.22 8,33 6.50 A 8,42 7,8 7,15 7,27 7.55 8,18 8,35 8,48 9,45 11,3 ris fondé et dirigè par M. L.-F. Vigneron, a pour but de venir en aide au Commerce a des conditions peu élevéces. Les opérations du Mandataire commercial sont avances d’ espèces sur marchandises de toute nature et vente desdites marchandisesau be- soin realisation immédiate avances d’ espèces sur toutes valecrs cotées frangaises et étrangères, rentes, actions, obli gations, etc.; Ouvertures de credit, avances de valeurs de banque sur réferences et sur simple engage ment de payer aux échéances fixées Pour renseignements et conditions, écrire fran co a M. L.-F. Vigneron. Oost. Zilv. dito papier con 1.50. P. T. POTMA. Sneek Jobs. Ij. BAKKER. Bolsward, R. S. Dijkstra. Heerenveen,K. Zwart Kz. Joure, Stoffels. En in de bekende Dépots in andere steden. «y Bij ieder flacon en ieder pakje is eene gebruiksaanwijzing. 9.40 10,45 11,13 12,20 1.30 2,21 2.33 2.48 3,8 A 3,34 3,47 3,59 4.8 4,22 8.10 11,17 2,- 6,45 6,54 6,59 7,7 7,16 7,39 7,47 7,58 8,6 8,57 6,16 A 9,40 3,38 7,14 4,21 7,54 5,16 8,58 en 12 2,10 2,22 2.39 3. — 3 28 3,49 4. — 4,5 3,35 2,5 2,13 2.28 2,43 3,18 3,27 3,45 3,55 5.— 94% ZUIVER MALZEXTRACT (moutstroop) uit 70 pCt. moutsuikerdixtrineeiwitachtige stoffen en phosphoorzure zouten samengesteldwordt door prof, von LIEBIG, door Dr. BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een ligt te verteeren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest, schorheid, borstkwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk smakenden levertraan. De flesch van 3 ned. oneen 75 ets. STAALWIJN een aangenaam en ligt in te ne- Trop souvent les commergants, quipar in- suffisance de fonds de roulement, ne peuven- donner a leurs affaires 1’ extension qu’ ils dési- reraientou quipar suite de crisede stock trop considèrable de marchandises en magasin ou pour toute autre cause, se frouvent entravès par des difficultés momentanées, se voient obli ges pour parer a ces difficultés et sauvegarder avant tout leur créditde se résiguer a des sa crifices exagéres. 1885 94%6 Engelsche wissel f 11,83 9,14 9,24 9.30 9.39 9.48 6,37 10,11 6.46 door 7.1 10.28 7.10 10.36 f 1? 9,16 De Landerijen zijn gelegen in convent de Ee groot ter naam en faam 73487 (20 ponde- maten). De HUIZINGE staat in de Kruizebroe- derslraat. Aanvaarding St. Petri en Mei 1871. Alles in gebruik bij de Wed. A. S. DOUMA. Conditiën liggen- ter lezing bij de Wed. F. v. D. LAANen zijn te vernemen bij Dr. JOR- RITSMA, bij wien de briefjes moeten worden ingeleverd vóór of op 1 November 1870. 6,33 7,34 10.3 8,15 10,48 9,5 11,40 Het beste middel ter wereld voor kwade bee- nen, oude wonden, zweren, veretteringenenz. Indien zij gebruikt worden overeenkomstig de verklaring, die te gelijkertijd afgegeven wordt, is er geene wondgeen kwaad beengeene etter achtige zweerhoe ingevreten of verouderd ook of zij zal wijken voor de heelende en genezende eigenschappen daarvan. Tal van menschen, die in verscheidene groote hospitalen en onder de zorg van bekende geneesheeren gestaan hebbenzon der er het minste voordeel van te genieten, zijn door Holloway’s Zalf en Pillen volkomen gene zen geworden. Voor kliergezwellen, schurft, en huidziektenbestaat er geen middeldat met zooveel goed gevolg kan aangewend worden. In der daad bij de ergste kwalendie van den aard van het bloed afhangen kennen deze mid delen indien zij gezamenlijk gebruikt worden geen wederstand. Doosjes Pillen en Potjes Zalf a 0,80 1,85 f 3,00 /6,75 13,50/20,50. Zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland alsmede in HOLLOWAÏ’s Etablissement te Londen, 533 Oxford-street vroeger 244 Strand .(25 W. TROSTE Cz. te Workumvraagt, om di rect in dienst te treden, een tweede KNECHT, bekend met sorteren, eesten, droogen en pakken. Adres in persoon of franco brieven. Te Sneek in de Apotheek van de Wed. van Dorssen zoowel als in ’t hoofddepot van S. P. Post- ma te Leeuwarden; bij Apotheker J. A. Ledel, te Bolsward. De Administratie van de Rotsbronnen. Boter te Balk 19 Oct. ƒ61.00 Aanvoer 114% en 58/a vaten. Kaas ƒ30.50. Aanvoer 633 kilo. Kipeieren 70 a 75 cts. per 20 stuks. Boter te Leeuwarden den 21 Oct. ƒ61,50, 2e soort ƒ56.00 Meppel, 20 October. Rogge n. inl. ƒ6 a f7; jarige buitl. ƒ7 a f 7,50; boekweit, zand ƒ6 a ƒ6,75 dito veen ƒ5 a ƒ6,50; aardappelen ƒ2 a ƒ3,501 boter aangevoerd 30,000 kilo; le soort per vat ƒ55 a ƒ58416 soort per vat ƒ27,50 a 292e soort per id. 24,50 a f 25,50 3e soort per id. 22 a 23 stukken 1 kilo 2 a ƒ2,25; honig per 50 kilo ƒ22 a ƒ22,50; was per id. ƒ97 a 98 vette varkens per kilo 44 a 52 ct.; magere dito per stuk 20 a ƒ40biggen ƒ10 a ƒ20; friesche schapen ƒ10 i^20;drent- sche dito 4 a ƒ7,50; koehuiden per kilo 34 ct.; pinkhuiden 40 a 46 ct.kalfsvellen met de poo- ten 36 ct.; id. per stuk ƒ1,60 a 1,80paarden huiden f 7 a f 7,50. De aanvoer was ruim, bij levendigen handel. Den belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de inschrijving van HET STALVEE van 1 November af bij HH. Korrespondenten is geópend. Aanvang der verzekering met gelijke dagtee- kening’s middags 12 uur. De Direkteuren A. H. TROMP ZONEN. - i Van Nieuweschans Groningen Vierverlaten Zuidhorn Gnjpskerk Buitenpost Veen wouden Hardegarijp Tietjerk Leeuwarden Deinum Dronrijp Franeker Aank Harlingen en Wijtsma en Ymkje de Jong, te Goënga Jan, 1 z. v. Abraham Kuipers en Wijtske Dijkstra te Folsgare. I OverledenJacobus Wilhelmus Kleinschmit echtg. van Petronella Geertruida Vogelsang, te Franeker bijna 68 jr.(overl. te Westhem.) I Klaaske Corée, wed. Piebe de Graaf, te Goënga, 75 jr. Douwe Plantenga, te Oosthem, 32 jr., I ongeh.(overl. te Haarlem.) - Effectenbeurs van Amsterdam, van den 20 Oct. 21 Oct. 52% 62% 83% 28%e 25% te Sneek. 2 PCL Nat. Werkel Schuld dito dito dito dito Buitl. Spanje A°. 1851 Binn. dito Portugal A°. 1853 Rusland A°. 1798/1816 91% dito 1866 91% dito 6de Serie 76% rente Jan./Juli 52>%0 MeyNovb. 44% Mexico A°. 1851 Turkije. 42 %0 Amerika A°. 1884 95% dito Van Arnhem Zutphen Deventer Zwolle Meppel Peperga Wolvega Oudeschoot Heerenveen Akkrutn Grouw Idaard-Roord. 7.3 Wirdum 7,9 Aank. Leeuwarden 7,19 9.3, aankomst Groningen 9.1, 3,55 en 9.40. 6,30 (a)8.10 12.35 6.44 6,55 7,6 7,24 7,37 7,42 7,49 8,9 8,32 8,49 9.1 9.25 V Leeuwarden Wirdum Idaard-Roord. Grouw Akkrutn Heerenveen Oudeschoot Wolvega Peperga Meppel Zwolle Deventer Zutphen A Arnhem 7,44, aankomst Meppel 11 6, 4 45, en 8,46. Van Meppel 7,16, 1,30 eu 7,56, Assen 8.23, 3,6 Le Mandataire commercial, 172 faubourg men ijzerpraeparaat is van de gunstigste uitwer- Saint-Denis, au coin de la rue Lafayette, a Pa- king bij bleekzucht, gebrek aan eetlust, ze nuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginnende longteering. De flesch a fl. 1. UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT, bekend als het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen alle maagkwalenalsmaagpijnmaag kramp slechte Spijsvertering, zuur enz., in pak jes van kilo a 60, kilo 33 en kilo a 18 Cents. WÓRMPATRONEN tot verdrijving der wor men bij kinderen en volwassenen per stuk a 6 Cents. HAARBALSEM, EAU DE COLOGNE PHILO- COMEzuivert het/ioofd van de schilfers, be let dadelijk het uitvallen der haren en brengt in eenen korten tijd eenen geheel nieuwen groei te voorschijn. Groote flacons a 90 en in kleine a 45 Cents. IDIATON, DROPPELS TEGEN KIESPIJN, zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogen- blikkelijk van de hevigste kiespijn. Het fleschje cents» AROMATISCH MONDWATER verwijdert den kwaden reuk uit den mond en zuivert de tanden Het sterkt het gebit en ziek tandvleesch en houdt al de deelen van den mond gezond en frisch. De flesch a 90 Cents. Dr. ROMERSHAUSENS OOGWATER tot be houd, herstel en versterking van het gezigt, in groote flacons a en in kleine flac.) a 30 cents. Origineel flesschen van Apoth. GEISS i fla- A. HERINGAEeurwaarder en Candt. No taris te Sneek, zal, op Woendag den 26 Octo ber 1870’s namiddags 2 uur, ten verzoeke van den Heer H. M. REIDSMA qq. te Sneek en ten huize van L. W. de Roos Kastelein al daar, tegen dadelijke betaling, in eene zittmg verkoopen Om te worden afgebroken de BOEREHUIZINGE(Schuur en Stal ling), met Varkenshok, staande op het perceel kadastraal bekend gemeente Nij- landsectie A no, 423in gebruik bij Jelte Sjuks Offringa te Tjalhuizum de BOEREHUIZINGE met Varkenshok en Kaashokstaande op het perceel ka dastraal bekend gemeente Nijland sectie E no. 187bewoond wordende door TJERK ALLES van ’t ZET te Westhem. Om te worden gerooid en gekapt. De op de Hieminge van evengenoemd perceel no. 187 aanwezige Boomen en verder Houtgewas. Van Harlingen Franeker Dronrijp Deinum Leeuwarden Tietjerk Hardegarijp M Veenwouden Buitenpost Grijpskerk n Zuidhorn Vierverlaten Groningen Aank. Nieuweschans 11,7 Van Groningen 9,19, 2,10 en 7,5, Assen 10,1, 3,13 kema, z. Lieuwe Gijlstra, d. Elias de Boer, z. GehuwdGerben de Vries en Ymkje Bouma te Sneek. Jurjen Stuurman, van»Balk en Ma ria Groenhuizente Sneek. OverledenFranziscus Benedictus Stockmann m. Wijpkje Koopmans, 4 jr. WIJMBRIISERADEEL. Van den 11 tot den 18 Oct. Geboren Pier, z. v. Wiebe Cnossen en Grietje Piersmate Hommerls. Grietje d. v. Yke Bakker en Geertje Meijer. Okje, d. v. Meinte Ykema en Uilkje Walinga, beide te Heeg. Sipkje, d. v. Sible de Vries en Emke Piersma, te Idzega. Hans z. v. Jentje Bootsma en Jan ke Zijslingte Nijland. Froukje, d. v. Jacob 7,15 9.15 9 27 9,40 9,54 1022 10.40 10.49 10,54 11,20 (aJ2 10 4.36 11,29 9,42 11,42 953 105

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 4