NIEUWS- E)l ADVERTENTiE-BLAD VOOR DE GEMEENTE ESI HET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. No. 8 7. W I N T I G- S T E J WOENSDAG 2 NOVEMBER. F-E N-T t 1 eene I Bismarck Granville on- Willem Koning Mac-Mahon de is verkozen. de staatspapieren wij- van Werther Thiers o- n- 5. a- d a a 0 it >0 Je 2 ss a jn it- wat hij wil en een Op 1°. Januari 1870 waren in Nederland 106 rijkstelegraalkantoren en 110 van bijzondere dernemingen. In 1869 waren er 15 minder. De lengte der lijnen bedroeg 2,814,1 kilometers In ’t hoofdkiesdiestrict Alkmaar zijn tot verkie zing van een lid in de tweede kamer der staten- generaal uitgebracht 2020 stemmenvan onwaar de 9. De heer van Foreest verkreeg 1083 en de heer Janssens 915 stemmen, zoodat eerstgenoem- Te Groningen is eene teekening en plattegrond te zien van de spelonkwaar Abraham en Isaac met hunne vrouwenen Jacob met Lea zijn be graven volgens den Franschman Pierotti. Men verzoekt ons mede te deelen, dat Prins Hendrik der Nederlanden voor een zeer aanzien lijk getal loten deel heeft genomen in de pre- miën-leening uitgeschreven door de Vereeniging tot Bevordering van’s Lands Weerbaarheid. die dep draden 9,797,2. Er zijn 3 kantoren met dag-en nachtdienst44 met vollen dagdienst en 59 met beperkte. Nederland staat in verbinding met 16,269 kan toren, waaronder alleen in Londen 180. De lengte der draden, die onder water door- loopen, bedraagt 278 kilometer. Het personeel bestond 1°. Januari uit 789 per sonen, als: 1 referendaris, 18 hoofd- en andere ambtenaren te ’s llage9 lijninspecteurs98 directeurs29 onderdirecteurs227 telegraphis- ten 123 klerken9 vaste en 4 lijdelijke opzich ters 49 leerling-telegraphisten11 lijnwachters, 196 vaste bestellers, 15 werklieden en bedien den aan de herstellingswerkplaatsen. Er zijn 289 telegraphen-toestellenwaaronder 14 naar 't systeem Hughes. In 1869 zijn door den rijkstelegraaf overgebracht 1.632,052 telegrammen tegen 1.496,544 in 1868, dus slechts 135.508 meer. De opbrengst is geweest ƒ549.817,90 tegen eene uitgave van ongeveer ƒ934.000, zoodat de dienst een nadeelig slot oplevert van nagenoeg f 384.000. Op de veiling van boeken, te Amsterdam door den heer G. Theod. Bom gehouden, zijn de laat ste 22 exemplaren van Multatuli’s Max Havelaar met het recht tot herdrukken, verkocht aan den heer K. H. Schadd aldaarvoor de som van 2200. Er bestaat nu dus kans dat er van dit veel besproken werk binnen kort eene goedkoope uitgave het licht zal zien. Tot nu toe scheen eene volksuitgave stelselmatig gesmoord te zijn. Men herinnere zich de houding door wijlen den heer J. van Lennep in deze zaak aangenomen. .36 .44 oor .8 ,25 .34 43 ,49 l Zaterdag jl. is te Amsterdam in ’t locaal de Kei zerskroon de algemeene vergadering geopend der Vereeniging tot bevordering van het volkson derwijs in Nederland. Gelijk men weelwas het de Friesche Vereeniging voor volksonder wijs, die thans haar werkkring aanzienlijk wensch- te uit te breiden en een Nederlandsche Vereeni ging tot stand te brengen. De vergadering, die door vele belangstellenden werd bijgewoond, on der welke men de heeren de Roo van Alderwe- relt en Moens, leden der volksvertegenwoordi ging vele onderwijzers enz.opmerkte werd door den voorzitterden heer jhr. mr. F. H. van Beijma thoe Kingma, geopend met een har telijk en ernstig woord, met hetwelk hij de dooi de Friesche vereeniging gevolgde gedragslijn ver klaarde en waarbij hij deed uitkomen, waarom de artikelen 1 en 2 van het oniwerp-reglement, of liever de beginselen, die zij uitdrukken, voor geenerlei beraadslaging meer vatbaar waren. Hij gaf tevens in bedenking geen kostbaren tijd te verspillen met het bespreken van redactiewijzin- gendaar reeds in Juni van het volgende jaar gelegenheid zou bestaan tot het maken van wij zigingen, doch dat voor dit oogenblik van het meeste belang was. de zaak te vestigen. Na eenige discussion heeft de vergadering zich met het voorstel van het bestuur en de aril 1 over de ADVERTENTlEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 7 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffendeworden franco ingewacht. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van e gemeente Snoekbrengen door deze ter ken- is der ingezetenen, dat op Donderdag den 10 ,'ovb. e. k. van des voormiddags ten elf tot des amiddags één uur op het gemeentehuis alhier Ie vergadering van kiesgerechtigden zal worden gehouden ter aanvullingvan plaatsen der leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in deze gemeentedie met het einde dezes jaars, datzij onderscheid aan de beurt van aftreding zijn, zijnde de hee ren: Hijlke Jz Kir.gmaNammen G. Bouma, Andries Bleeker en Jetze L. Bakker. Dat de lijst der Kiesgerechtigdenvoor een eder ter inzage ligt op de Secretarie dezer ge- neenfe en dat de bezwaren tegen die lijst, ge torende acht dagente rekenen van heden, bij et gemeentebestuur kunnen worden ingeleverd. Sneek den 30 October 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSIER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. Het is misschien aan dezen of geene niet on welkom de herkomst te vernemen van het woord Chauvinisme, dat nog al aan de orde van den dag is- Volgens Becherelle die in zijn Dictionnaire Nationale opmerktdat het door alle andere woordenboeken is overgeslagen, heeft Jdit neolo gisme den volgenden oorsprongmen beweert terecht of ten onrechtedat er bij de pasportee- ring van het Loire-leger in 1815 vrij wat sol daten warendie Chauvin heetten en dat deze, tot het burgerlijk leven terugkeerendezich door een onbegrensde bewondering voor al wat aan Napoleon had toebehoord of van Napoleon was uitgegaanonderscheidden. Scribe bracht deze onschuldige geestdrift in zijn Soldat laboureur op hel tooneelen de geestige leekenpen van Charlel bracht het hare toe om èhaar te signa- leeren. Sedert di~n tijd is de naam Chauvinisme en 2 vereenigd; ook uit de discussion I zich vermeidtals een vos in een welgevuld kip penhok. Echter wanneer mengelijk de Noordstar eene inkomstenbelasting (voor kapitalisten) eene belasting op het kapitaal gelieft te noemendan rijst de vraag, of de redacteur, toen hij het bo venstaande nederschreefniet inderdaad van de bijna onmogelijk geachte onderstelling is uitge gaan. Het blad keurt wijders de belasting af, om- '1 maakt tusschen inkomsten die met het leven eindigen en die welke van blij- venden aard zijn. De conservatief verkeert dus in de meening dal de doode in zijn graf nog inkomsten trekt; of welligt hiernamaals Ja juist, zoo zal ’t wezen. Eigenlijk is volgens het bladpersoneele be lasting en inkomstenbelasting hetzelfde want beiden worden geheven van ’t geen men verleert. Het is merkwaardig. Zoo iemand (altijd volgens de Noordstar) eene ton gouds inkomen heeft en tien duizend gul den verteert dan behoeft hij van de overblij vende negentig niets te betalen want hij heeft ze niet verteerd. Het is curieus. Behoudens het nog steeds loopend gerucht van het aftreden van onzen minister van buitenland- sche zaken den heer Roest van Limburg wordt thans ook gemelddat de heer de Waal In het Volksblad van prof, de Bosch Kemper lezen wij «Wanneer het waar is dat von Bismarck tot vredesvoorwaarden heeft gesteld den afstand van drie departementenen dat hij Parijseene stad van 2,000.000 zielen, wil uithongeren, om tot die vredesvoorwaarden te komen, dan openbaart zich daarin de veroveringsoorlog wel in al zijn afgrijselijkheid waartegen alle eerlijke gemoede ren in alle landen zich moeten verklaren. Maar nóg geven wij de hoop niet opdat ouder de Pruisen zelf een edeler geest zich zal openbaren. »Door het succes van den veroveringsoorlog zou de oorlog in Europa bestendigd worden, To°t een duurzamen vrede komt men slechtswanneer men vredebeginselen met kracht handhaaft.” Deze COUR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, ’.bonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten Ie Stad franco ƒ1.90. De Noordstar trekt te velde tegen eene inkom- 'enbelasting dezelfde wapens tegen haar kee- mde, waarmede de voorstanders haar verde lgen. Zij treft allen gelijkelijk. Juist dat grieft de mservatieven zeggende «dat men thans geen iderscheid zal maken tusschen de wijze waar- p de inkomsten verkregen worden. Men zal ge- jk belasten al hetgeen uit eigendom of bezit van onroerende en roerende goederenen wat uit ubeidwachtgelden pensioenenlijfrenten enz. genoten wordt.” «Iemand die zijne inkomsten trekt uit roe rende of onroerende goederen, zal zonder be waar de belasting kunnen voldoenomdat hij het in de meeste gevallen in zijn macht heeft zich ■’oor dat betalen schadeloos te stellen doch zich an zijne roerende en onroerende goederen eene oogere opbrengst te verzekeren. «En dit kan geschieden, zonder weder in eene erhoogde klasse van belasting te vallen wan eer men zich steeds houdt binnen de schaal, •ie voor de aangifte is aangewezen.” Derhalve kan men volgens de Noordstar zijne ‘«komsten uit roerende en onroerende goederen d libitum verhoogen. Ons dacht, datJiet blad, at geheim openbaar makende, eene groote wel bad aan de wereld zou bewijzen en zich eeni- jen roem verwerven. Volgens de theorie van dat blad kan iemand die van een huis zijne eenige bezitting en bron van inkomsten duizende guldens trekt, in de klasse van 1000 tol 1500 gulden staat, ran datzelfde huis 1500 huur krijgenzoo hij maar wil. «Bij rijzing der waarde van de staatspapieren °f andere effecten vermeerderen ook de inkom sten. Derhalve wordt van effecten rente genoten, aaarmate de beursprijs der stukken isBijv, todien eene 2J/^ pet. Nederl. Werk. Schuld van 1000 op 40 staande 25 gulden rente oplevert ■al, bij eene koers van 60, dat zelfde stuk 37x/2 gulden opleveren Zou de redactie dat werkelijk meenen Dat te vooronderstellen zoudunkt ons belee- igend voor haar en de lezers van de Noordstar ‘jndoch ’t zal eene dier dichterlijke vrijheden vezen waarin de conservatieve pers zoo gaarne „ii. van couec|jeve affectatie, aan elke, hetzij politieke, hetzij maatschappelijke leerdie geen onderzoek jduldtomdat zij op eene exclusieve vooringenomenheid berustin één woord op elke soort van onverzettelijke dwee- perij. De pers van den dagvan Chauvinisme sprekendeschijnt meestal uitsluitend het militair Chauvinisme op het oog te hebbenmaar Beche relle haalt uit de Revue de Paris bijv, den vol genden volzin aan»Tous les Chauvinisme sont de mauvais goüt. Le Chauvinisme humanitaire (qu on nous passe Ie mot) n’obtiendra pas plus de faveur auprès des esprits sérieuxque |e Chauvinisme politique ou militaire.” minister van koloniënzijne portefeuille wenscht gegeven aan elke soort neer te leggen en wel om redenen van gezond- 1 heid. Het aftreden van den eerste zou ons vol strekt niet bevreemdennadat er 'reeds zoo bij herhaling sprake van is geweest. De tegenwoor dige titularis schijnt niet uit te munten in be kwaamheid zoo zegt men 1 Trouwens wij gelooven dat het voor een landje als 't onze wenschelijk isdat de minister van buitenland- sche zakenzoo weinig mogelijk teekenen van leven gevem. a. w.dat wij ons zoo min mo gelijk met de builenlandsche politiek inlaten. Wat de tegenwoordige minister van koloniën aanbe langt we zouden ’t volstrekt niet betreuren dat hij zijn zetel ruimde en plaats maakte voor een man, waarvan te verwachten is, meer voortva rendheid en eene meer gezonde zin voor radicale hervorming onzer koloniale staatkundedan we in den wankelenden en schipperenden heer de Waal tot nu toe hebben aangetroffen. Aan ’t hoofd van dat departement dient een man te staandie den moed en de kracht toont te be zitten dien augias-stal voor goed schoon te vegen. Niet in de handen van halfhedendie niet we ten wat ze willenof uit wier handelingen men ’t althans zou opmakendat ze ’t niet wisten, moet bet wel of wéé onzer kostbare koloniën berusten, maar in die van een man, die weet daarvan blijken durft geven. Nog paar laveerlustige ministers van koloniën en alle stuurmanskunst kan voor Nederland wel eens overbodig worden. Kladderadatsch bevat eene lijst der lessen, welke in het loopende kwartaal aan de hooge- school te Parijs zullen gegeven wordenvan welke onderstaande de vertaling uit het Latijn I. Godgeleerdheid. Rothschild over Mozes en de profeten. Victor Hugo Klaagliederen van Jeremias. Ollivier: over de Fransche trouw. Lodewijk Napoleon: christelijke ethica. Lullus: over den vuurdoop. Krupp enkele hoofdstukken over de kanones. II. Rechtsgeleerdheid. instellingen van het kanoniek recht, over de legaten (zeer particulier maar te vergeefs.) over de grensscheidingen (vooral tusschen Duitschland en Frankrijk.) over welwillende onzijdigheid. III. Geneeskunde. Robert Macaireover de Fransche ziekte. Lodewijk Napoleonover het beletten van zelfmoorddezelfde over de razernij van Caesars, over de afzetting en ontledin gen van lichaamsdeelen eens aan het Duitsche Rijk ont roofd. IV. Wijsbegeerte. over de heldendaden niet door de Franschen bedreven. Beustover combinatiën en permulatiën. Moltke logica en psychlologica der oorlogen. SNEEKER COURANT f I i* .40 ,42 .9 .5

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1