NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNËEL No. 88. 18 7 0 5 NOVEMBER. s. verontwaardigd over het besluit Een Nederlander vestigt er in een ingezonden stuk in de Arnh. Ct. de aandacht op, dat de patronen, die voortdurend uit de werkplaatsen te Delft worden afgeleverd van zeer slechte hoe danigheid zijn. Hij constateert het volgende:!0. Bij vele patronen is de huls zoo misvormd, dat de soldaat ze niet in de kamer van zijn geweer kan brengen2°. in vele hulzen is te veel of weinig kruidwaardoor het schot over het doel heengaat of eenige passen vóór den schutter neer ploft, ja zelfs is dit laatste de oorzaak geweest van het springen van een geweerloop; 3°. in eeni ge hulzen is hoegenaamd geen kruid voorhanden, of de slaghoedjes zijn zonder slagkruid. lijk stilzwijgend verwijzende naar bovenbedoelde J eener meisjes geweigerd ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Z. M. heeft benoemd tot rechter in de recht bank te Leeuwarden mr. E. Bergsma, rechter te Sneek. Te Korten was een meisje ziek. Men doorzocht haar hoofdkussen naar veeren kransenen vond die als bewijs dat zij behekst was. Om de heks te vinden brandde men die kransen in een nieuwe pan boven het vuurom te zienwie ’t eerst voorbij het huis zou komen, en dus de heks zou zijn. Een buurvrouw die ’t ongeluk had voorbij te komenwerd daarop door de moeder der zieke met de tang duchtig toegetakeld. De Tijd is zeer De belasting van één cent voor elke honderd lucifers brengt jaarlijks aan de Noord-Amerikaan- sche regeering 3 mill, dollars mill, gulden) op. Er zijn in de vereenigde-staten 60 lucifers fabrieken. In de grootste dezer fabrieken wer ken 100 arbeiders. In de stad New-York worden dagelijks 115,200 doosjes, of jaarlijks 42,050,000 doosjes van 100 houtjes of 4205 millioen lucifers verbruikt. een cursus dien eenige onderwijzers dier school op verzoek van eenige dames voornemens zijn en ook na de weigering van Burg, en Weth. voornemens blijven voor dames te openen.” ne wetenschap” met andere woordenhet on geloof, aan de Romeinsche jeugd zullen leeren. «Rome zegt de Tijd zal metdertijd be handeld worden als het overige Italiëwaar men door wettelijke maatregelen al de scholen aan grijpt om er de godsdienst uit te verbannen en daar ons prachtig neutraal onderwijs in te voe ren teneinde de welbekende wetenschapook door onze Nederlandsche schoolmonarchen zoo hoog geroemd, aan de Italianen in te prenten.” »De neutrale schoolmen merke het wel op onze godsdienstlooze, zoogenaamde nationale school, is het doel en streven van alle revolutionnairen, die in den vreemde de godsdienst willen bestrij den en de Maatschappij ten onderste boven keeren.” Hoe lief en waarDe redactie van de Tijd moest zich wat schamen, te trachten met zulke holklinkende phrasen de massa om den tuin te leiden en het alzoo te doen voorkomen alsof diet onderwijs in handen der geestelijkheid het best geplaatst zou zijn. Zij denke aan Frankrijk dat ongelukkig land en bloozeals ’t haar nog niet is verleerd. Begrijpt ze nietdat ze door zulke overdreven voorstellingen juist de neu trale school verheft,” De gemeenteraad van Sommelsdijk heeft beslo ten den koning te verzoeken den gemeente-se- cretaris te ontslaan. Volgens den Staatsalmanak is de secretaris, mr. J. Noltenius van Elsbroektevens burge meester. Te 's Gravenhage verzekert mendat de h.h. van HoutenLoudonde Boo van Alderwerelt en Gericke of Cremers door de hh. Fock en van Bosse aan Z. M. den koning zouden zijn voor gesteld tot eventuëele aanvulling van het kabinet. Anderen beweren, dat ook de hh. Fock, v. Bosse en Brocx hun ontslag zouden aanbieden, of wel, reeds hebben aangeboden, zoodat een geheel nieuw «geavanceerd-liberaal” kabinet zou optre den. Overigens verhaalde men als vrij stelligdat, na de mystificatie in de Preanger-zaakwaar door den eer en de waardigheid der volksverte genwoordiging zijn aangerand, de heer P. Meijer eindelijk als gouverneur-generaal zou worden te ruggeroepen en vervangen door den hr. Fransen v. d. Putte. De heer J. baron Taets van Amerongen van Natewisch heeft, wegens redenen van gezondheid, zijn ontslag genomen als lid der eerste kamer van de staten-generaal. De verkiezing tot aanvulling dezer vacature'is bepaald op a. s. Dinsdag. Het bevestigt zichdat de heer de Waalv. Lilaar, Roest v. Limburg en v. Mulken hun ont slag bij den koning hebben ingediend. Naar men verneemt, heeft Z. M. de heeren van Bosse en Fock belast met de aanvulling van ’t kabinet, ’t Gerucht looptdat in de Eerste Kamerbij de hervatting der werkzaamhedeneene interpel latie zal gericht worden tot de regeering, om trent de ministeriëele crisis. Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Hetzelfde blad houdt nog voldat de oorzaak van den tegenwoordigen oorlog in de Spaansche troonscandidatuur ligtzeggende«Frankrijk en Duitschland voeren krijg omdat prins Leopold van Hohenzollern de eer niet had keizer Napoleon te behagen.” Krampachtiger vasthouden aan een schaamte loos verkondigen van leugen is moeilijk te denken. De Nederduitsche vertaling van Lothair den belangrijken en veelbesproken roman van Disraëli, waarop wij in der tijd bij de uitgaaf der eerste aflevering de aandacht vestigden, is thans in twee deelen compleet verschenen. Naar men meldt zal op Vrijdag 2 Dec. a. voor den hoogen raad der Nederlanden in eersten aanleg worden behandeld de zaak van den heer van Angelbeek tegen den minister van koloniën), wegens het aan eerstgemelde als lid van het hooggerechtshof van Ned.-lndie verleend eervol ontslag, in strijd, volgens den eischer, met het regeerings-reglement. Voor den eischer zal optreden de heer mr. Ra- maer en voor den verweerder een der heeren lands-advocaten, waarschijnlijk mr. A. de Pinto. Een vreemd incident heeft zich voorgedaan, dat waarschijnlijk in verband staat met het af treden van den heer de Waalals minister van Koloniën. De Tweede Kamer heeft onlangs de wijziging van het Preangerstelsel in Indie goedgekeurd, na een uitvoerig debat. Uit de nu ontvangen In dische couranten bljjkt echter, dat de Gouverneur- Generaal reeds eenigen tijd, vóór die wijziging bij ie Kamer in behandeling kwamop ’s Konings machtiging, maatregelen heeft genomen om die besluiten uit te voeren. Ergode Minister heeft ie Kamer laten beslissen over iets dat reeds ten utvoer werd of was gelegd. Den 22sten Oct. vroeg de heer Insinger in de Tweede Kamerof het gerucht waar wasdat een Koninklijk besluit tot invoering der hervor ming reeds naar Indie was gezonden. De Minister antwoordde er bestaat geen Ko ninklijk besluit. Dat blijkt waar te wezenmaar de Gou- verneur-Generaal nam zelf die 4besluitenop ’s Konings machtiging. De waardigheid der Volksvertegenwoordiging eischtdat streng onderzocht worde of de Mi nister haar werkelijk op deze wijze om den tuin heeft geleid. De Arnh. Ct. noemt den heer Mirandolle als opvolger van den minister de Waal en den ge neraal Knoop als die van den minister van Mul ken. De waardige redactie van de Noordstar be weert dat de begrooting van binnenlandsche za ken, hoewel negen ton lager dan in ’t vorige jaar, toch eigenlijk elf ton hooger is wannéér men de 2 millioen van de spoorwegen buiten beschou wing laat. Dat doende, zou zij echter niet 9, maar 29 ton lager zijn, doch aan hetgeen ge schreven staat en aan hetgeen gezegd wordt hech ten sommigen niet veel. Minder uitgaven voor spoorwegen is, zegt het blad terechtis enkel een uitstel van later niet te ontgane uitgavenmaar het is een mengsel van waarheid en leugen wat het blad verder zegt: «Inderdaad, in plaats van ’s lands belang door die mindere aanvragen voor de spoorwegen te bevorderenwordt het er door geschaad want, hoe krachtiger aan die werken worde ge arbeid, hoe spoediger het geheele nel voltooid zal zijn (waarheid)waardoor de staat zijn aan deel zal bekomen in de winsten der exploita- Ileeft de staat nu gelden de geraamde ven niets? I’ aan het bestuur dan zijn aandeel niet, of zes ton bij de conservatie- Het schijnt zoo althanstoen zij warenhebben zij voortdurend het bewijs geleverddat zij op een ton of wat van ’s lands gelden niet zagen. Na leugen met waarheid gemengd te hebben zegt het blad: Het is alzoo een feitdat voor 1871 op het hoofdstuk (binnenl. zaken) elf ton meer aangevraagd is. Het feit van de Noordstar is intusschen eene zich zelve weerleggende leu gen. De grootste grief van de Noordstar is echter gericht tegen het middelbaar onderwijs, en geen wonder, want hoe meer dat onderwijs verbreid wordt, des kleiner wordt het rijk der leugen en dus des te minder der conservatieven macht. Amsterdam, Rotterdam en ’s Hage moesten volgens dat blad geen subsidie genieten. Eilieve waarom niet Wel zij moesten het schoolgeld zóó hoog stel len dat zij die niet noodig hebben. Natuurlijk, dan konden slechts zeer enkelen gebruik van ’t onderwijs maken en het doel van de partij des te gemakkelijker bereikt worden. Van de heilrijke vruchten van het middelbaar onderwijs is volgens het waarheidlievende blad met veel te bespeuren. Natuurlijk niethet te gendeel is waarimmers in conservatieven zin want elke verbreiding van kennis buiten den kring der bevoorrechten is, nadeel voor die par tij. Wel zonderling maar volkomen passend in het draai en wring systeem dier partij welker orgaan de Noordstar is, is de grieve"tegen het middelbaar onderwijs. Het deugt nietwant jon gens van 12 of 13 jaren hebben er in den re gel niet aan en die moeten er toch heenwant in enkele gemeenten mogen zij na dien leeftijd met langer op de lagere school verblijven. Omdat enkele gemeenten welke zegt het blad niet handelen gelijk krankzinnigendaarom deugt het middelbaar onderwijs nietmaar curi euser nog is, hetgeen het blad als een conditio sine qua non steltdat alle leerlingen der la gere school de hoogere burgerschool bezoeken en dat zij allen te weinig ontwikkeld zijn, om de lessen, daar gegeven, te volgen. Niet onvermeld mag blijven, hoe de beide pre dikanten te Terhorne die der gereformeerde en der doopsgezinde gemeentein de laatste dagen een degelijk bewijs van belangstelling in het on derwijs der jeugd gegeven hebben. Bij gelegen heid dat de onderwijzer door een plotselinge on gesteldheid was aangegrepen en dientengevolge niet in de school kon werkzaam zijn, hebben beide genoemde heeren niet geaarzeld de handen uit den mouw te steken en bij beurten onderwijs te geven. Zeker beter gehandeld dan zoo menig geestelijk heerdie in onderwijszaken alleen den neus der bemoeizucht en de hand der partijdig heid steektom m de gemeente te intrigeeren. Thans is in de waarneming der school voorzien door tijdelijke aanstelling van den hulponderwij zer J. Baron uit Harlingen. A. D. v. N. Prof. Goudsmit voelde zich dezer dagen in den Leidschen gemeenteraad genoopt, een woord ter verdediging van het openbaar onderwijs te spreken en zeide daarbij o. a. «Pruisen gaf veel uit voor het onderwijs, Frank rijk weinig, en wat was het gevolg? Dat de Pruisen voor Parijs staan” Iemanddie «hart heeft voor den Pruisischen schoolmeester”komt in een ingezonden stuk in de Leidsche Ct. tegen deze beschuldiging op. Hij gelooft dat die onderwijzer er niet aanspra kelijk voor kan gesteld worden, dat. het Duit- sche leger zulke bloedige overwinningen heeft behaald. De inzender meentdat de Pruisische school meester er van zou gruwen dienstbaar te zijn geweest om zoovele menschen ongelukkig te ma ken al zijn zij ook geen Pruisen! SNEEK, 4 November. Gisteren avond trad alhier in de Concertzaal op de heer R. Koopmans van Boekeren te Lei den, om, ingevolge vroegere aankondiging, te spreken over zijn bezoek in de lazaretten. Met belangstelling werd de spreker door zijn De Veer’s Trouring voor het jonge Holland” is door dr. Jos. Silvan in het Hoogduitsch ver taald. De uitgever Adolph Russell, te Munster, zegt in het Duitsche boekhandelaarsorgaandat dit werkje met de beste werken van Fritz Reu ter op ééne lijn mag gesteld worden. Uit Delft meldt men aan het Alg. Dagbl. «In onzen gemeenteraad heeft voor eenigen tijd een lid den wensch naar meerder-verslande- lijke ontwikkeling der meisjes vooi’ een beleedi- ging der reeds volwassen vrouwen verklaard. Dezer dagen hebben nu Burg, en Weth, zonder eenige nadere opgave van redenen waarschijn- der Italiaansche regeering ’t welk het onderwijs discussie in den raad over de oprichting aan de geestelijkheid ontneemt, om het over te Hoogere Burgerschool voor leveren aan leeken die zich vermeten te bewee- toe te staandat de localen der bestaande Hoo- fetl dat zij de wetenschap, namelijk de «moder- gere Burgerschool gebruikt zouden worden voor X Ilk IR COURANT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1