GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. MEI U S- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE B I NNENL AND. No. 89. R a A. N 1 B 7 O 9 NOVEMBER. WOENSDAG IJ F-E N-T WINTIGSTE J L I i i S Xllk ER COU K A VI I 2S ver- den winter Ook de vereeniging voor handel en nijverheid te Groningen, zal zich tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal wenden, rnet een adres, waarbij krachtig wordt ondersteund het ontwerp van wet tot afschaffing der patentbelasting. i ADVERTENTlEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7)/ Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. De Tijd zegtoproerrevolutie en protestan tisme zijnin hunne laatste oplossing gelijklui dende namen dier ééne zaak »even als vrij onderzoektot critiek ontwik keld den bijbel van het protestantisme te niet deed, evenzeer zullen de beginselen van vrijheid en gelijkheid het gezag verdelgen, dat meer wil zijn dan een ledepop. »als Pruisen eenmaal tot zijne ontwikkeling is gekomenals het Duilsche keizerrijk niets an ders zal zijn dan een keizerlijk Pruisendan zal de revolutie haar eigenaardig werkde ontbin ding beginnen enin duizende brokken uiteen gespat zal Pruisen verdwijnen en plaats maken voor het waarachtig Duitschland, dat uit den chaos verrijzen zal.” De discussie in de Eerste Kamer over de Oost- Indische begrooting is bepaald op Woensdag a.s. des morgens ten 11 ure. De hr. van Bosse heeft mededeeïing gedaan nopens de ministeriële crisis waaruit het bekende feit blijkt, dat eerst de hr. Roest van Limburg, daarna de hr. de Waai we gens onsleldhetd en voorts de heeren van Lilaar en van Mulken hun ontslag hebben ingediend. Daarvan is Z. M. kennis gegeven door de o- verblijvende ministers, die tevens hunne portefeuil les ter beschikking des konings hebben gesteld. Zoolang Z. M. geen beslissing genomen heeft zullen zij zich niet aan den hun opgedragen ar beid onttrekken. Men verneemtdat het bestuur van den Ne- derlandschen Vredebondte ’s Gravenhage ge vestigd zich gewend heeft lot ongeveer 400 per- Te Hulselonder de gemeente Hooge en Lage Mierden, heeft een vader zijn 22-jarigèn zoon met een dorschvlegel doodgeslagen. Het te Leeuwarden circuleerend adres aan de tweede kamer der staten-generaal tot afschaffing der patentbelasting en de invoering eener inkom stenbelasting vindt veel ondersteuning en zal, vol gens de L. Ct., spoedig door 500 patentplichtigen onderteekend zijn, om alsdan opgezonden te worden. Door het hoofdbestuur van het 25ste Neder- landsch landhuishoudkundig congres is aan eenigingen van landbouw, t„....- - circulaire gezonden met verzoek om opgave van geschikte vraagpunten voor dat congres, dat in Juni a. s. te Groningen zal worden gehouden. van der Veenprocureur Een maatschappij tot exploitatie van buurt spoorwegen wordt door eenige invloedrijke man nen te Amsterdam dezer dagen ontworpen. Men zegt, dat eerlang concessie zal gevraagd worden voor de exploitatie van een zes-tal buurtspoorwe gen met de voorkeur voor alle die vroeger of later mochten aangevraagd worden. F). sonen in de onderscheidene provinciën des rijks, om hen op te wekkenin de plaats hunner in woning eene afdeeling van dien Nationalen Bond te stichten, en daardoor kracht te geven bij diens internationale optreding. Het heeft voorts gezorgd voor bekendmaking van de meeting van 20 Sept. ll.j> en van het verslag der tweede kamer-zitling van 26 Sept. 11. in ,de alom verspreide Indép. Beige van 20 Oct.in het te Brussel verschij nend weekblad la Paix van 22 en 19 Oct. 11. en in de Peace-Ileralt te Londen. Het heeft eindelijk aan ongeveer 70 vertrouwde personen in Duitschland Denemarken Noorwegen Zwe den Rusland, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Rumanie; Griekenland, Italië, Zwitserland Span je Portugal en België eene circulaire gericht om vredegenootschappen op het voorbeeld van Groot-Brittanie en Frankrijk alom op te richten. Het heeft reeds toetredingen ook van vreemde lingen ontvangenen het bestuur meent alsnu den uitslag van zijne pogingen te moeten af wachten. Uit het Duitsche stadje Münden is een adres aan graaf von Bismarck opgezonden, met vriende lijk verzoek 1°. om een paar oude kanonnen teneinde daarvan eene nieuwe kerkklok te laten gieten, dewijl de tegenwoordige, reeds van de zestiende eeuw dagteekenende eindelijk geheel gesprongen is, ten gevolge van het buitengewoon patriotismus des klokkenluidersdie haar te veel vergde toen hij haar ter eere der verovering van Sédan moest doen hoorenen 2°. om eenige nieuwe kanonnenteneinde victorie te kunnen schieten als het Duitsche leger Parijs binnentrekt, welk genoegen het stadje Münden zich anders zou moeten ontzeggen. met de der ge- de vorming van zieken- In het weekblad Ons Streven deelt dr. J. H. C. Heijse te Zaandam een door hem in overeen stemming met den heer dr. Coronel ontworpen concept-reglement mede voor de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der gezondheidsbe langen. Volgens art. 2 vereenigen zich daartoe de da- mes-comité’s van het Roode Kruis, welke zich constitueerden als plaalselijke comité’s der Ver- emiging. Zij zal geleid worden door een hoofd bestuur, bestaande uit dames, bijgestaan door deskundige mannelijke personen. De vereeniging zal zich belastena. zorg voor de verspreiding van de kennis zondhcidsleerb. met mingdoor twee zoo bekwame mannen tot stand te brengen ennaar wij vernemendoor prof. Kuenen aanbevolenzal door duizenden in het belang van de godsdienstige vorming hunner kin deren, met blijdschap begroet worden. Friesche Ct. Naar men zegt heeft de Minister van Koloniën den Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indie per telegraaf gelastde verordeningen betreffende de hervorming van het Preangersteisel te schorsen. Dit berucht wordt, naar men aan den Nieuwe Rotterdamsche Cour bericht, evenwel ie ’s Hage vrij algemeen voor ontjuist gehouden. Op verzoek nemen'wij onderstaande over Naar wij van goederhand zijn onderrichtzal eerlang bij den uitgever J. F. V. Behrns te Har lingen een hoogst belangrijk boekwerk uitkomen, namelijk «de Bijbel Jvoor jongelieden”, bewerkt door dr. H. Oort te Harlingen en dr. I. Hooy- kaas te Schiedam, min of meer in den trant van den «Bijbel voor de jeugd”, door prof, van der Palmen wel om te voorzien in de behoefte, die er bestaat in huisgezinnen waarwegens het standpunt van hoogere ontwikkeling op het gods dienstig standpunt, het werk van van der Palm en al de daarmede in beschouwing des bijbels overeenkomende geschriften onvoldoende zijn ge- tuinbouw enz, eene worden. Wij twijfelen niet, of deze onderne ming door twee Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. verpleegsters en verplegersc. met het nemen van maatregelen in het belang der gezondheid d. met het verleenen van bijstand bij buitenge wone rampen. Ook in Duitschland zijn dergelijke vrouwen- vereenigingen onder het Roede Kruis opgericht. Eene uitbreiding van haar arbeidsveld zal de be langstelling in die edele stichting levendig houden. De Noordstar behandelt de waarheidsliefde vin den minister de Waal en gispt hem terecht over zijn gedrag in de Indische zaken, maar het blad verliest uit hel oog, dat het juist dien mi nister aan den kaak steltwaar hij den libera len weg verlaten en de conservatieve kronkel paadjes ingesfagen heeft. Daarwaar de minis ter aan de partij der Noordstar de hand reikt en zich een der haren betoont begint ook het af- keuringswaardige in zijn gedrag. Geheel in den trant van Heemskerk’s etc. com pagnon schrijft het blad. De val van «liberale” ministers schijnt zich steeds te moeten kenmer ken door daden die moeilijk hel zuiver daglicht kunnen verdragen. Een enkel voorbeeld slechts «De heer Belz viel omdat hij brieven geschre ven had omtrent de niet-wederindiening van zeker wetsontwerp eu de heer Thorbecke moest zelfs in de kamer verklaren dat zijn «geachte” ambt genoot niet meer voor de vertegenwoordiging des volks kon verschijnen.” Alleen zij die van zulk een gehalte zijn, kun nen een de grafschennende hand slaan aan de eer van een overleden verdienstelijk man; alleen zij kunnen de daad des hieren de Waal toeschrij ven aan liberale denkwijzen, alleen zij weten za ken met personenwillens eh wetens', te ver warren en afwisselend den persoon in zijne ware gedaante en in zijne vermomming ten tooneele te voeren en de goè gemeente diets te maken dat waarheid en verdichting hetzelfde is. SN EEK, 8 November. Naar wij uit goede bron vernemen heeft bet bestuur der kerkelijke Kiesvereeniging Gelijk recht voor allen besloten hare vergaderingen voor alle stemgerechtigde leden onzer Hervormde Gemeente open te stellen en ieder vrij toe te latendie zich met de beginselen van «Gelijk recht voor allen” kunnen vereenigen. (Ingez.) Door broeing van hooi ontstond gisteren een begin van brand in de boerehuizing be woond door Anne Douwes Boersmaaan den Sneeker Leeuwarder trekvaart onder hel be hoor van het dorp IJsbrechtum. Door tijdig aangewende middelen en met be hulp van de brandspuit te IJsbrechtum, is het gevaar thans in zoover geweken, dal voor het uitslaan dier brand geen vrees meer bestaat. In de maand October zijn aan de markt ge weest te Leeuwarden 4,587 koeien 3,568 kal - veren, 4,104 schapen, 340 varkens675 biggen, 107 paarden, 3,691/4 l,847/s118/)0 vaten boter (ƒ60), 11,358 kilo kaas (ƒ33); Sneek 1826 koeien, 730 kalveren, 995 schapen, 49 varkens, 165 biggen, 10 paarden2999/4, 290/8 vaten boter (ƒ60), 123,122 kilo kaas (/’33%); Bolsward1501/470/8 vaten boter (ƒ613/;), 82,235 kilo kaas (ƒ34); Balk: 487/4 160/8 v. boter (ƒ61), 3559 kilo kaas (ƒ32); Woudsend 26 »/42/8 vaten boter (/’6Ü);), 18,145 kilo kaas 34J/j); Joure: 893/4, 306/8 v. boter 60*/2) 31 710 kilo kaas (ƒ32)/); Lemmer 610/4, 163/8 vaten boter (ƒ60 j/2); Heerenveen 517/4 419/8 vaten boter 6O'/2); Wolvega 631// 4ü8/H va ten boter (/61*/4; makende te zamen ll,594/4, 3,665/8118/j0 vaten boter, ter waarde van on geveer 810,000 en een middelprijs van ƒö0:’/4, 270,829 kilo kaas ad 59,642 en f33l/2; 6413 koeien 4298 kalveren 5099 schapen 383 var kens 840 biggen, 117 paarden. De hoogste prijs der boter is geweest ƒ63, op verschillende plaatsen; de laagste ƒ58, den 4, te Sneek en elders. Te Harlingen zijn in de afgeloopen maand uitgevoerd: 31987 vaten boter, 45250 st. en 75 k Edammer, 11535 kanter kazen, 8 paarden, 2685 koeien 853 kalveren 6171 schapen, 1231 var kens 188 coll, vleesch 51 m. wild4132 z. mosselen en alikruiken, 1 vat hammen, 105p. huiden, 234 b. wol, 1106 b. vlas 239 b. hee- de 66 b. katoen 169 b. lompen, 6 jutegaren, 97 k. koopmansgoederen, 32 b. manufacturen, 226 p. hooi, 752 b. farina, 675 heet, boonen, 400 b. cichorei, 285 b. aardappelmeel, 12120 p. papier, 4 k. bier, 4 vat azijn, 13 k. likeuren, 16 b. kruiden5 k. muursteentjes, 135 geslach te schapen. j- Bergum. De christelijk gereformeer de kud de is sedert 1869 zonder herder. De heer S. H, Baron verliet in dat jaar zijn werkdat hij sedert 1844 elders en sints 1851 in deze ge meente had vervuld, om in het verre westen over den oceaan zijn geluk te beproeven. Des tijds stond de pastorie een heel eind buiten het dorp en bedroeg het tractement slechts ƒ600, thans is het opgevoerd tot ƒ1000 en is een woon huis midden in het dorp .aangebracht. Noglhans mag het niet gelukken in de vacature te voor zien, zoodat men geneigd is te vragen: zijn er dan geen christelijk-gereformeerde herders meer -J- Dockum. Ook in deze gemeente is men druk bezig een adres aan den koning gereed te maken, waarin hem verzocht wordt afstand te doen van het recht lot vrede en oorlog. -[■ Leeuwarden 7 November. Naar men ver neemt zal alhier binnen kort weder een aanvang worden gemaakt mei het houden van volksbij- eenkomslen, leu einde gedurende den aanslaan- nu en dan aan hel volk niet alleen Men leest in de Arnhemsche Ct. «Onder eenige onlangs door hel Kantongerecht te Zaandam uitgesproken veroordeelingen merken wij de twee volgenden op »»H. E. te Wormerveer is wegens het op den openbaren weg aldaar spelen met een balwaar door nadeel aan een persoon kon worden toege bracht veroordeeld in eene geldboete van ƒ1, subs, tot gev. van een dag en in de kosten.”” »»M. E. te Zaandam is, wegens het leunen tegen den muur van een gebouw zonder eenig bepaald recht daartoe te hebben veroord. tot een geldboete van 3,subs, tot gev. van een dag en in de kosten.”” «Wij bieden deze twee proefjes van AYormer- veersche en Zaandamsche keuromanie aan de aan dacht kder liefhebbers van keuren-maken aan. Vooral dit «wegens hel leunen tegen den muur van een gebouw zonder eenig bepaald recht daar toe te hebbenis prachtig Wisten wij nu maar uit welke overeenkomst het bepaald recht om «te leunen tegen den muur van een gebouw” ontslaat. Is dit leunrecht een recht alleen van den eigenaar Of ook van den huurder Of hoe wordt het anders verkregen en overgedragen ‘t «Wij hopen dat het leunrecht een onderwerp van debat bij eene volgende bijeenkomst der Nederlandsche Juristen-vereeniging zal uitmaken.” Naar de Prov. Asser' Ct. verneemtis de vol gende voordracht voor raadsheer bij het Provinci aal Gerechtshof van Drenthe opgemaakt: lu. mr. W. B. S. Boelesrechter in de Rechtbank te Assen 2°. mr. J. A Willinge Prins idem te Sneek, 3° jhr. mr. J. van der Feliz idem te tsen 4°. mr. J. G. J. Arriëns, idem te Gorin- chein 5°. mr. F. Canter Alta kantonrechter te Noordwijk6°. mr. P. bij het Prov. Ger. in Drenthe.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1