FBI NIETO- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE BINNENLAND. I GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. n I No. 9 0. V IJ F-E N-T W I K T N G. ZATERDAG 12 NOVEMBER State n-G e n e r a a 1. EERSTEKAMER. J J o geldelijke belooning zijne huisvrouw af te staan. van Eenigen tijd geleden zegt het Utreehtsch ■i ■M MM Te Groningen is dinsdag avond een vredebond geconstitueerd. I o is 1. 3. '0 s. >e ;n le le a a 0; a in t- m 10 d. >0. uo i,42 1.9 '.5 Dr. Verwey te ’s Hage, een der bestuurders van het Roode Kruiswil een Gedenkboek van de handelingen dier instelling uitgeven ’t welk een «gedenkteeken der ijdelheid” zou kunnen worden genoemd. Het Utrechtsche comité van het Roode Kruis heeft dan ook verzocht in dit Gedenkboek niet vermeld te worden. De Tijd heeft zegd wordt «onze straten zijn gevuld met vreemd gepeu pel >’t schijntdat geheime genoodschappen stel selmatig herwaats zenden wat eigenlijk bestemd is voor galg en rad; «er zijn onder dat canalje dat de stad bin nenkomt, die roepen: «dood aan den Pausleve de Duivel 1” een brief uit Rome, waarin ge- straten zijn gevuld met vreemd Ook te Joure is eene vredebond opgericht. Eene dezer dagen gehouden vergadering werd door ruim 30 personen bijgewoond, ’t Bestuur is samengesteld als volgtds. Born voorzitter ds. Fortuin, secretaris; G. Brouwer, penning meester. Hel hooggerechtshof van Ned.-Indie heeft dezer dagen Curt Oswald Schmalz, meer bekend on der den aangenomen naam van Ignaz graaf von Atterns, tot tien jaren tuchthuisstraf veroordeeld. De zoogenaamde graaf hadonder allerlei val- sche namen en met behulp van allerlei valsche wissels en papierenin den tijd van twee a drie jaren onderscheidene bankiershuizen en particu lieren te Montevideo Buenos-Ayres, Cuba, New- York, de Westkust van Afrika, Madera, Spanje, Italië, Turkije, Egyte, Londen, Amsterdam, ParijsAustralië en eindelijk Java opgeligt voor een som van ongeveer anderhalf ton gouds. Den schippersknecht beviel dit wel, maar hij durfde zijne vrouw met dit voorstel niet aan boord komendaar zij hem zooals hij zeide onuit sprekelijk lief had. Op herhaaldelijk aandringen besloot hij er toch eindelijk toe en tot zijne vreugdestemde zij toe. De man heeft voor het geld een scheepje gekocht en drijft thans een aardappelhandel. Teneinde echter niet van eene voor hem zoo voordeelige samenleving te vervreemden heeft hij zich van eene andere schoonheid voorzien. De vraag is echter, of hij daar weder op zoo’n gelukkige wijze af zal komen. Dagblad werd aan een varensgezel de voorslag I gedaanof hij genegen was om tegen eene ruime De verdediging van den minister van koloniën, nopens de voorbarige invoering der hervorming pan het Preangerstelselen «den schijnbaren strijd” tusschen het door hem verklaarde en door de Javasche Courant geopenbaarde ordonnanti ën komt in substantie hierop neder De ministers van Binnenlandsche Zaken en van Finantiën zijn van oordeel, dat de Staten van Friesland die geen bevoegdheid meenden te hebben om de publication van 1804 en 1805, be treffende het floreenstelsel, in te trekken en daar om de Regeering verzochten dat te doen daar toe wel degelijk kunnen overgaan. Daarvan is Dinsdag door Gedep. mededeeling aan de Sta ten gedaan. De provinciale staten van Utrecht hebben tot lid van eerste kamer der staten-generaal benoemd mr. J. K. baron van Goltstein. De Tijd beweert dat de Vendeërs en de Bre tons, nimmer door de Vollairiaanschedat is door de liberale beginselen, besmet, de eenige kracht zijn van Frankrijk en datkan Frankrijk nog gered wordenhet door hen zal geschieden. »In diervoege zegt genoemd blad heeft de moderne politiek de groote natie op een rand van den afgrond gebracht en alleen de ware Christelijke politiek biedt het een laatst redmid del. «Moge Frankrijk moge ook Nederland dat begrijpen!” Deze CO U RA NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 7% Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Voor eenigen tijdtoen er sprake was van den verkoop van Luxemburg aan Duitschland, deden de conservatieve bladen de vraag hoe zoo iets kon geschieden daar de Luxemburgers zoo bij zonder aan hun groothertog gehecht zijn en hoe men den prijs zou kunnen bepalen.” Wij antwoorden daarop, dat men dit aan graaf van Zuijlen, den redder van den Europeschen vrede moet vragen om het naaste te weten van het een en ander. In de Preusische Ja.hrbuch.er van Augustus jl. leest mendat Napoleon in 1867 afstand heeft gedaan van het in 1866 reeds aangekochte Lu xemburg omdat na den slag van Sadowa het Fransche leger in zulk een toestand verkeerde, dat het noch in den herfst van 1866, noch in het voorjaar van 1867 een oorlog legen Duitsch land kon beginnen. In het Juli nummer van hetzelfde tijdschrift zegt E. Frensdorff, het leven van Benedelti be handelende nagenoeg hetzelfde, er bijvoegende, dat de groothertog, bevreesd geworden voor Prui sen om advies te Berlijn gevraagd heeft. Over koopsom en commissieloon zwijgen bei de schrijvers. De Noordstar bespreekt den Aanvoer van vrije arbeiders in Suriname en geeft daarin op nieuw een bewijshoe de conservatieve partij alles achterstek bij personenhoe volkomen beginsel loos (egoïsme uitgezonderd) zij is. Men oordeele over ’t volgende: «Toen de heer de Waal in het voorjaar van 1867^als Minister van Koloniën optradvond bij bij zijn departement een aantal adressen van in gezetenen van Surinamewaarin deze de hulp van het gouvernement inriepen ter bevorderin0, der immigratie.” «Reeds eenige (lees zeer vele) maanden vroe ger waren die adressen aan ’s Ministers voor ganger, den heer Hasselman, ingediend, doch deze liet ze onafgedaanniettegenstaande men dringend op spoed aandrong.” «En dit was natuurlijk. Met 1 Juli 1873 houdt het Staatstoezicht opbij de emancipatie-wet in- gesteld ten einde zooveel mogelijk het geheel verloop van werklieden te voorkomen,” enz. «Doch ook de heer de Waal liet de zaak rus ten. Niettegenstaande door den geachten llaag- schen afgevaardigde, den heer van Sypesteyn, herhaalde malen bij den Minister aangedrongen werd op het nemen eener beslissing,” enz. Hetgeen in een Hasselman in 1867 natuurlijk wordt gevonden omdat 1873 in aantocht was wordt in 1870 in de Waal gegispt, terwijl de oorzaak van het natuurlijk vinden nog dubbel zoo groot aanwezig is. Tusschen 1867 en 1873 liggen zes jaren, tusschen 1870 en dat jaar 1873 liggen er slechts drie. VVat de gansche Surinaamsche zaak aangaat zij is eene mystificatie en eene dwaasheid. De slavenhouders zijn ten volle schadeloos ge steld voor het doen ophouden van het gruwelijk en goddeloos slavenhouden. Zij kunnen, om hun winsten uit de plantages te trekkengeen ge bruik meer maken van slaven en komen arbei ders te kortdus zeggen zij en de slaver- nij-minnende conservatieven met henRegee ring van Nederland 1 gij moet zorgendat wij arbeiders krijgenanders gaan onze cultures te niet en lijden wij schadewel is waar, zijn wij afgekocht om ons misdadig bedrijf, het sla venhouden, niet langer voort te zetten, maar daaruit ondervinden wij winstderving, dus moet gij de gevolgen van de oorzaak, die gij hebt af gekocht doen ophouden. Met andere woorden handelen zij gelijk ie mand die zijn huis heeft verkocht en er zelf geen kunnende vinden, naar den kooper toegaat, De Nieuwe Goesche Courant bevat een ge bed voor Vader Saaymans, dat hij minister koloniën worde. Hij zou ook daarom zoo uitstekend voor die betrekking zijnomdat hij der Indische grooten en priesters zou vergunnen voor eigen rekening belastingen van de Javanen te heffen. Iels waar op die Javanen natuurlijk zeer gesteld zijnwant het is adat. Wel is waar, is een afkoop van dat recht, in den vorm van tractementen, eene schadeloosstel ling, maar door eigene heffing bezorgden die grooten en priesters zich toch veel meer en zijn zij inderdaad benadeeld. Zitting van Woensdag 9 November. De discussie over de Indische begrooting is he lden niet afgeloopen. Door alle sprekers is de Iquastie van de voorbarige invoering der wijzi- Iging van het Preanger stelsel besproken, door de meesten in afkeurenden zin hetzij wat be- Htreft den Minister, hetzij meer bijzonder den Gouverneur-Generaal. I De heeren van Rhenen van de Putte en hebben den Minister verdedigd tegen de verwij ten van de heeren Messchertvan Nispen en llaitsen. Morgen voortzetting en waarschijnlijk afloop der discussie. Zitting van Donderdag 10 November. In de zitting van heden beeft de minister van koloniënbij de voortzetting der1 beraadslaging over de Indische begrooting in eene zeer uitvoe rige rede het incident nopens de afkondiging van de Preanger hervorming toegelichl, genoegzaam in gelijken zin als in de memorie van beantwoor ding. Hij ontkende, dat de kamer stond voor een fait accompli, want de maatregel kan niet ■worden uitgevoerd, dan na de vaststelling der Indische begrooting. Overigens constateerde hij dat bij de kennisgeving aan den gouverneur-ge- neraal der afkondiging, deze den last had ont vangen op den 24 a 25 Octoberdus 2 dagen na zijne antwoorden in de tweede kamer der staten-generaal Onderscheidene sprekers hebben nog gerepli ceerd terwiji de heeren de Lek de Glerck, Sas sen en Meeuwen hebben verklaard tegen de be- grooting te zullen stemmen, niet om het inci dent maar om den opvolger van den minister niet te binden ten aanzien van den maatregel van de Preanger hervorming zelf. De algemeene beraadslaging is daarna geslo ten. Hoofdstuk I der Indische begrooting (uitgaven Nederland) is aangenomen met 19 tegen 12 stemmen. Hoofdstuk II (uitgaven in Indie), waar bij het gewijzigd Preanger stelsel is opgenomen, is verworpen met 17 tegen 16 stemmen. De 'vet betreffende de middelen (in Nederland) is aangenomen met 23 tegen 10 stemmen en de middelen (in Indie) is mede verworpen met 17 tegen 16 stemmen. De kamer is daarna tot nadere bijeenroeping gescheiden. TWEEDE KAMER. Zitting van Woensdag 9 November. In de zitting van heden zijn aangenomen de ontwerpen ter goedkeuring en bekrachtiging van provinciale belastingen en de wijziging van het hoofdstuk marine 1869. Met 53 tegen 5 stem men is besloten tot het in overweging nemen 'an het voorstel van Houten tot wijziging der mrsoneele belasting. Naar aanleiding der mede deeling van den minister van finantiën omtrent de ministeriëele crisis gisteren gedaan zal de lamer tot nadere bijeenroeping uiteengaan. dat wat de inrichting of het inwendige van den hervormingsmaatregel betreftaan den gou- verneur-generaal niet is gezonden een besluit des konings of eenig bevel tot onverwijld handelen maar eene onvoorwaardelijke machtiging betref fende den voet waarop de maatregel zou moeten worden ingericht dat wat het voorname punt in deze de invoe ring betreftdat van hier uitgeschreven is dat op de (inantiëele gevolgen gerekend is bij de ontwerpen-begrooting voor 1871 en dat overigens de gouverneur generaal volle vrijheid werd gela ten in de bepaling van het tijdstip waarop de belangrijke hervorming zal moeten ingaan. De gouverneur-generaal werd dus zeer duide lijk herinnerd aan het feit, dat de middelen tot uitvoering van den maatregel eerst verschaft zou den wordenbij de begrooting die pas ontwor pen was en nog door de wetgevende macht moest worden goedgekeurd; dat de minister zich bovendien in menig rap port verklaard heeft tegen alle mogelijke over haasting en zelfs eene latere invoering dan 10 Januari 1871 voorzag, ofschoon de vervroegde indiening der begrooting het vermoeden wettig de, dat ook eene vroegere invoering zou kunnen plaats hebben dat in ieder geval vooruitloopen op de beslis sing der vertegenwoordiging ondenkbaar werd geacht dat toen er naar aanleiding van een schrij ven van den gouverneur-generaalvrees bestond voor te spoedige afkondiging de minister bij missive van 5 Oct. (die tusschen 20 en 25 Oct. te Batavia kon zijn)nog gewaarschuwd heeft dat de hervorming afhankelijk was van de be krachtiging der begrooting. Intusschen was, ge lijk later bleekde ordonnantie reeds 10 Sep tember afgekondigdzoodat in minder dan 4 we- weken (de kabinetsbrief van 29 Juni werd op Java 13 Augustus ontvangen) al de voorbereiden de arbeidal de nadere overweging met en in den Raad van Indië was volbracht dal de minister evenwel door deze blootleg ging, noch bij de Kamer, noch bij het Neder- landsche volk beschuldigingen wil ^inbrengen te gen den gouverneur-generaal, die redenen heeft opgegeven voor de zoo spoedig mogelijke in wer- kingtredingnamelijk op 1 Jan. 1871 waaruit echter de noodzakelijkheid voortvloeide om de or donnantiën vroeger af le kondigen, en waarbij de gouverneur-generaal ook speciaal hel oog had op de vervroegde indiening en dus ook op de vroegere behandeling en vaststelling der Indische begrooting. i SNEEKE R <>I R A V I ui l i I IS I t 5 36 i.H loot ).S ),25 1,49 9-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1