GEMEENTE LA BET ARRONDISSEMENT SNEEK MEIJWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. 1 S 7 O No. 91. VU F-E N-T W I N T IGS T E 16 NOVEMBER. WOENSDAG lit A N G. OüSH a. b. d. e. f- en Omtrent de premieleening groot I I Waddinxveen. te kennen 1 il: ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven ll/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. dat het moge slagen in nationaal tooneel op te groot verschil. Velen echter verdedigden die be lasting als rechtvaardig in beginseltegen de toe passing en de uitvoering rezen evenwel grootë bezwaren. Het Vaderland en het Dagblad vernemen dat in het proces van den heer mr. van Angelbeek tegen den staat de eischer in persoon zijne vor dering zal toelichten. Het eenige dagen geleden medegedeelde berichtdat mr. P. A. Ramaer voor den heer van Angelbeek zou optreden, was derhalve voorbarig» De Nederlandschen spectator schetst op de volgende wijze sonze toestand:” Een aftredend Ministerie. Een lichtzinnige Gouverneur-Generaal. Een Eerste Kamerwier meerderheid een maat regel goedkeurt, doch de uitvoering er van ver hindertomdat de Minister die hem voorstelde heengaat. Een Tweede Kamer die niets te doen heeft. SNEEK, 15 November. Jl. Zaterdag den 12 dezer werd op de begraaf plaats voor R. C. te St. Nicolaasga bijgezet het lijk van den heer II. Kamp in leven Pa stoor bij de Roomsch Gatholieke Parochiale ge meente alhiernadat het in den namiddag van den vorigen dag in ambtsgewaad in de hulp kerk dier gemeente was ter bezichtiging gesteld. Het lijk werd gedragen door de koorzangers der gemeentevoorafgegaan door de weezen van het R. C. gesticht en misdienaars gevolgd door de naastbestaanden van den overledeneen tal van leden der gemeente. Nadat hel buiten de stad op een koets was geplaatstwerd het gevolgd door eene lange rei van rijtuigen. Menig stille traan was de tolk der innige en hartelijke liefdevan gehechtheid en genegen heid gewijd aan de nagedachtenis van den wel- meenenden raadsman en vriendaan den gelief- Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. een millioen De zaakgelastigde van Frankrijk in ons land roept alle Fransche onderdanen, die zich in Ne derland bevindenop om aan hunne verplichtin gen ten aanzien der Fransche krijgsdienst te vol doen. «Hieruit vloeit naar mijne bescheiden mee- ningvoor het comité de verplichting voort «óf zijne hoofd- of grondstelling te bewijzen en mij en velen met mij te overtuigen van dwaling. «óf zoo hij dit niet vermag, zijne circulaire in- tetrekken en met christelijken ootmoed te belij den zelve gedwaald te hebben.” Nevens bestrijding dezer vrijmoedige verklaring verdedigt de heer Kuijper de geïncrimineerde stelling van het comité (volgens den heer Dol leman v. d. Veen). a. Met het meest onwetenschappelijk bewijs van .wetenschappelijk gezag. b. Met het geven van concessies aan partij. Van de zjjde van het comité zelf dus de heer Kuijper toch spreekt steeds in het meervoud hetwelk wel niet een pluralis majestatis zal zijn worden de bewijzen geleverd, dat zijne grond stelling, waarop zijne operatiën rusten, onwaar heid is. Desniettegenstaande verklaart de heer Kuijper, «dat we” bij met het comité zeker »die stelling handhaven” waaruit volgtdat het co mité zijne dwaling niet zal belijden met «chrisfe- lijken ootmoed”welke christelijken ootmoed trou wens, naar de voorstelling van den heer Kuijper, geene plaats mag vinden bij een geschil over kerkelijke goederen. Nu meen ik den plicht waarvan ik gewaagd heb bij mijne laatste vrijmoedige verklaring te moeten volbrengen en ik kwijt mij er van bij deze. Tot de gemeenten der Nederlandsche hervorm de kerk doe ik in haar orgaan op den zwakke toon van een privaat persoon, zonder wetenschap pelijk gezag, dezelfde roepstem, uitgaan, welke partij voor hare zaak heeft aangehevenvweest op uwe hoedeopent de oogen waar het nog kanvecht u vrij waar het nog kan”, van het geüsurpeerd gezag van het centraal comité in zake de kerkelijke goederen te Utrechtwant de grondslag waarop zijne operatiën rusten, is louter onwaarheid. Met belangstelling zien wij ’t antwoord van den heer Kuijper te gemoetwant zijn tegenstan der heeft hem beschuldigd van kolossale vergis sing door hem begaan in zijn kort woord achter den strijd over het vrije beheer in Sneek en de heer Kuijper heeft die beschuldiging nog niet wederlegd. Als tegenhanger van de hier en daar besteed wordende hooge prijzen voor landerijen wordt aan het N. v. d. D. uit Boskoop gemeld, dat op eene gehouden verkooping van landerijen aldaar een huis en erf benevens een bunder land (in den Middelburgschen polder) is ingezet op tien gulden door den heer J. A. van de Werve, te De notaris gaf hierop het publiek ie kennen, dat hij geen vrijheid had het perseel af te slaan en den verkoop tot nadere aankondi ging uitstelde. Omtrent de oplossing der ministeriëele crisis is tot nu toe, met zekerheid weinig te zeggen. Aan ’t Algemeen Dagblad van Nederland wordt uit ’s Hage de verwachting medegedeeld dat er een zuiver liberaal Ministerie zal optreden. »In de tweede kamer zegt de schrijver heerscht een geest, die tot Thorbeckianisme over helt en niet zuiver liberaal iseen geestdie al leen door een zuiver liberaal Ministerie is te ver drijven.” Het Noorden vermoedtdat wij ons eenigen tijd zullen moeten behelpen met »een dier zacht zinnige en zwakke Ministeriëndie den eigenaar- digen naam van fuzie-Ministeriën dragen en die tot bijna niets anders dienstig zijn dan om admi nistratieve werkzaamheden in jde departementen van het bestuur te verrichten, en, om hun be staan te rekken, wijn drinken als er wijn, en water als er water wordt gepresenteerddat wil zeggen zoolang mogelijk in goede verstandhou ding trachten te blijven met de meerderheid der kamers. Tot de Juni-verkiezingen zal dit niet al te zwaar vallen.” De heeren mr. J. van Gennep advocaat te Batavia, dr. H. Kern, hoogleeraar te Leiden, mr. H. P. G. Quackhoogleeraar te Utrecht T. J. Stieltjes lid van de Tweede Kamer', en A. G. Wertheim directeur der Ned. Credit- en Depositobank te Amsterdamvragen in het Va derland bijdragen om een fonds te stichten ten behoeve van Multatuli den schrijver van «Max Havelaar.” Zij willen daaruit een fonds oprich ten voor den mandie den grond legde voor de volksovertuiging dat Indie naar recht en billijk heid moet worden geregeerd die daaraan zijne betrekking in Indie opofferdeen nu met zijne vrouw en kinderen in ongelukkige omstandighe den verkeert. De vorming van plaatselijke com- missiën, om hen in doel te steunenzullen de onderteekenaren der oproeping op hoogen prijs stellen. Wij hopen dat deze oproeping veel weerklank in den lande zal vinden. Volgens ’t afdeelingsonderzoek over de inkom- sten-belastingwaaraan 60 leden deelnamen werd de noodzakelijkheid van eene algemeene herziening van ’t samenstel der belastingen zeer op den voorgrond gesteld; maar over de vraag, of dan het doel der herziening moest zijn ver- hooging door invoering eener geheel nieuwe be lasting waren de gevoelens zeer verdeeld en wo gen tegen elkander op. Nog werd partiëele wij ziging zonder een algemeen plan ter hervorming, door verscheiden leden afgekeurd wel vond de patentwet nagenoeg geene verdedigingmaar zou zij niet voor verbetering vatbaar zijn Ook zou algeheele afschaffing en vervanging door eene in- komsten-belasting eene geheele omkeering te weeg brengen in de kiesbevoegdheid. Over de waarde De Kerk. Courant bevat onder ’t opschrift het centraal-comité in zake de kerkelijke goederen te Utrecht Een betoog dat de waarheidsliefde van dat comité in een twijfelachtig licht stelt De lezer oordeele zelf De heer B. Bolleman van der Veen te Eerne- woude zegt y>Tot driemaal heb ik in het orgaan onzer hervormde kerk de volgende vrijmoedige verkla ring afgelegd »De hoofd- of grondstelling in de bekende circulaire van de U. C. te weten «dat de vrij heid in schier onbeperkten zin, meer dan twee eeuwen door onze gemeenten genotenin 1795 voor haar te loor ging”, en waarop al de andere stellingen en gevolgtrekkingen rusten, verklaar ikwat Friesland belreflin alle hare deelen onwaarheid te zijn. »Is zij datdan vervaltnatuurlijkmet den grondslag het gansche gebouw hetwelk er op rust. eener inkomsten-belasting op zich zelf is mede gulden, uitgeschreven door de '(n°tterdamsche) VoUn anMan vavriuriio-rlnn rtioEp- vereeniging tot bevordering van’s lands weerbaar heid en bestaande uit 400,000 loten elk a ƒ2,50, i wordt in de Deventer Cour, eene berekening ge vonden van den heer Ph. Bello aldaar. Uit deze berekeningwaarbij de samengestelde interest a 5 pGt. is genomenblijkt dat al de uitlotingen van 1870 tot en met 1929 te zamen bedragen 2,071,751 en dat daarvan de contante waarde (in 1870) is ƒ482,378. De onderneming kan dus met een kapitaal van nog geen ƒ500,000 aan al de premie-uitlotingen voldoen. Verder behoort onder «de voordeelen dezer leening” «De uitgeschoten 2,50 voor ieder lot gaat nooit verlorenmaar wordt zelfs in het ergste geval nog met eene verhooging terug betaald.” Stellen we zegt de heer Bello als ergste geval dat een lot eerst in 1929 uitkomt met ƒ3; die vroeger betaalde 2,50 zoutegen 5 pGt. verrentin dien tijd tot 43,40 zijn aangegroeid dit diene tot naricht van wie er belang in stellen 1” Als de vereeniging in hare leening mocht sla gen, kan zij dus een kapitaaltje van ƒ500,000 contant ter zijde leggen. Waarlijk eene niet on aardige speculatie! De onlwerp-statuten van het Nederlandsch too- neelverbond zijn thans bekend gemaakt. Wij ontleenen daaraan het volgende Het Nederlandsche tooneelverbond tracht zijn doel te bereiken door De oprichting van een tooneelschool te Am sterdam. De bescherming en ondersteuning van ver dienstelijke tooneelkunstenaars en tooneel- kunstenaressen. De aanmoediging van oorspronkelijke too- neel-literatuur. De uitgave van een tijdschrift gewijd aan de algemeene belangen van het Neder landsche tooneelverbond. Het houden van voordrachtenbijeenkom en openbare vergaderingen. liet aandringen bij gemeentebesturen andere autoriteiten op die maatregelen welke de zaak van het Nederlandsch too neel in Noord- en Zuid kunnen bevoi de ren. Wij hopen van harte dat het verbond veel steun moge vinden en zijne pogingen om ons bouwen en het te maken tot wat het zijn moet: een tempel der kunstwaarin de zin voor het goede en schoone aangekweekt en een uitmun tende leerschool voor het volk geopend zou wor den om het zetleiijk en verstandelijk te ontwik kelen. De kunst vindt in ons land doorgaans zoo weinig ondersteuning dat het waarlijk geen be vreemding behoeft te verwekkendat zij lot nu toe zoo weinig degelijke beoefenaars vindt 1 De Noordstar heeft het stelsel van bedekte Franschgezindheid laten varen en is plotseling tot een ander uiterste overgeslagente weten Fransche verguizing. Wij lezen toch in het bui- tenlandsch overzicht van haar laatste nummer «Éénmaal dan toch hebben de Franschen geen onwaarheid gesproken; hun Loire-leger is geen mythe: het bestaat.” Onbewimpeld zegt het blad, dat tot nog toe de Franschen altijd gelogen hebben, want één maal hebben zij geen onwaarheid gesproken. Dat is nu wat heel kras niet alleen, maar ook bepaald onwaar; niet altijd (wel meest altijd) hebben de Franschen gelogen. Volgens de meening der Noordstar tot op den oogenblikdat zij het verlies las, den Dnitschers door dat Loire-leger toegebrachtwas het be staan van dat leger eene mythe. Nu de nederlaag der Franschen volkomen is en er geen redding schier mogelijk isgaat de Noordstar de Franschen in den modder werpen toen er nog schijn en hoop bestond dat zij niet zoo diep zouden dalenwas zij Franschgezmd. Volkomen in overeenstemming met de leer van het conservatieve egoïsme Als een bewijshoe van alle kanten stemmen opgaan tegen de wijzewaarop onze militiewet is ingericht, halen wij het volgende aan uit het November no. van Stemmen voor Waarheid en Vredehetgeen wij lazen op bl. 1123Den dienstplicht moet ik goedkeurenomdat hij van belang is voor allen; een algemeen noodige maat regel is. De toepassing van dien ^dienstplicht is echter onbillijk. Zoolang de remplaceering en nummerverwisseling geduld wordtis er eene on rechtvaardigheid indaar nu de dienstplicht voor den eenen eene opoffering van eenige honderden gulden isdie in zeer vele gevallen niets betee- kent, voor den ander een verbreking van de carrière. Zoo is heten zoo komt hetdat ons leger langzamerhand al meer gedemoraliseerd geraakt en dat het vervullen van den eersten plichtdien op eiken Nederlander rustiets onfatsoenlijks iets vernederends is. Wij zeggen »g e d e m ora lis e e r d”, omdat het systeem bij ons heerschen- de een goed deel der dienstplichtigen zich doet vervangen door remplagantenwelke over’t alge meen bestaan uit lieden die of te lui óf te dom zijn om iets anders te worden en wier immo raliteit niet ten onrechte spreekwoordelijk is ge worden. Hoe dat remplaceringstelsel in Frankrijk heeft gewerktis overbekend. A .4 ,\T 1 U SNEER s. .lSSSZEJS c. 1 /I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1