GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. NIEUWS- EN ADÏERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. 1 8 7 D i J F-E 'N-T W INTI G S T E J A A R G- A N G No. 92. 19 NOVEMBER ZATERDAG ■I i 3 I to NEEKER COURA Vi J. IS i ss 10 TWEE BUDGETTEN. billik VUU1 I begrooting Z3 1870, MillliiiiliüiiiiEj 3 b De Staats-commissiebelast met het vervaar digen eener nieuwe Pharmacopaea Neerlandica, is met haren arbeid gereed. 12 r- d. >0 ie a Io 16 14 or I 15 14 S3 ,9 3F le ?e >4 I; 1- te ir ie vertrouwen stelt voor een zeer dien toestand. Noord-Amerikazich thans tol de Tweede Ka mer gewend, rnet verzoek, dat deze nu ’t initiatief neme, in die zoo gewichtige zaak. een verschil van i 13’056.386,58, 'doch voor Belgie moeten er f-17’927.725.48 bii omreteld worden welke voor Ook het comité Deventer van de Vereeniging »het Roode Kruis” heeft geprotesteerd tegen de uitgave van een werkje van dr. L. H. Verwey »de Liefdedaden der Vrouwen,” in om redenen ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7'/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Naar men verneemt, heeft de heer M. H Jan sen te Delft, na hem ontvangen op zijn adres aan den en men gelooft De Noordstar bespreekt de houding der eerste kamerin zake de verwerping der Indische be- grooting. Zij zegt aangaande die Kamer»de liberale partij wikt en de Gouverneur-Generaal beschikt,” daarmede bedoelende de vroegere aanneming der Agrarische wetten en de tegenwoordige verwer ping der begrooting. De Eerste Kamer staat dus volgens haar onder bevel van P. Mijer, of die woorden heb ben geen zin. Verder zegt zijdat de minister de Waal de schuld der verwerping heeftdus is hij en Mijer dezelfde persoon of hebben die woorden al we der geen zin. Maar ten slotte heeftvolgens haar de Eerste Kamer die handeling verricht, omdat de Tweede Kamer in hare waardigheid gekrenkt was. De Eerste Kamer is dus geroepen om de Twee de in hare eer tegenover den minister te hand haven en om dat te doenroept zij de Eer ste Kamer, een toestand in het leven, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn want zij heeft het regeeren in Indie onmogelijk gemaakt. Daar kunnen geene uitgaven gedaan worden want er is geen budget. Wordt er nu eene credietwet in plaats van de begrooting gegeven dan heeft P. Mijer plein pouvoir om te doen en te laten wat hij wil. Dat alles is de schuld van de Eerste Kamer die gehandeld heeft als een stout kinddat uit onbedachtzaamheid een steen op een spoorweg- rail legt, niet wetende dat dientengevolge de eerst aankomende trein moet derailleren. Op nieuw heeft dat «bolwerk van den troon” getoonddat het handelend niets dan kwaad doeten stilzittend slechts dient om den gang van zaken te belemmeren. Die onvergeeflijke handelwijze noemt echter het bovengenoemde orgaan eene daad uit staatsbelang verricht. Wij voor ons zien er een nieuw en dringend argument in voor de noodzakelijkheid om dien hinderpaal op den rechten weg zoodra mogelijk op te ruimen. Indien het Ministerie zijn ontslag niet had inge diend zou het zijn plicht zijn geweestom de ontbinding dier Kamer onverwijld aan den Ko- ning voor te dragen. De schadewelke Indie en bijgevolg ook Ne derland zal lijden door de onbesuisdheid der Eerste Kamer is onberekenbaar want natuur lijk moeten de zaken daar in eene allerschrome- lijkste verwarring gerakendewijl hare gang wordt gestuit en de loop gestremd. De daaruit ncodzakelijk voortvloeiende jam meren heeft Nederland te wijten aan eene on zinnigheid in zijne Grondwet. Het budget van uitgaven voor Belgie in 1871 bedraagt, volgens raming 169,354.915 francs of, tegen den standaardkoers van f 56 de 100 frcs., 79’032 294 gulden. Voor ons land bedroeg de raming 96’426.423,30. De openbare schuld neemt in Belgie eene post in van 20’239.894,27 gulden in Nederland van 28’585.606,36 zoodat Belgie slechts 8’345.712,09 minder voor schuld heeft op te brengen dan Ne derland, hetgeen verbazend veel is, omdat Belgie al die schuld, behoudens 80 mill, aandeel in de Nederlandsche gemaakt heeft na de revolutie, terwijl Nederland ze van oudsher reeds [had en het vaderlijk bestuur van Willem 1 haar tot een verpletterend cijfer had doen stijgen. De uitgaven voor Justitie zijn in Belgie geraamd op een bedrag van 7’012.412 40, in Nederland i bedragen zij 3’480.938 of ruim de helft. Dat groot verschil is niet te zoeken in de be tere bezoldigingen der rechterlijke ambtenaren maar voornamelijk hieruit te verklarendat in Belgie het getal der in de gevangenissen verpleeg den zooveel grooter is dan bij onsdeels een ge volg van den lagen trap van zedelijkheidwaar op de bevolking staat, maar vooral een noodza kelijk uitvloeisel van dén invloed der geestelijk heid die het volk dom houdtonderwijs tegen gaat en leert, dat kwaaddoen geen zonde is, in dien het geschiedt met een goed doel. Dat elk doelwaarmede de geestelijkheid haar belang op het oog heeft, goed is volgens haar, zal wel geen betoog behoeven. Moord valsch- heid in geschriften meineed, brandstichtingver giftiging enz. zijn in Belgieblijkens de gerech telijke statistiek a l’ordre du jourvan die da ders zijn weinigen die kunnen lezen laat staan schrijven. Kerkelijk vroom daarentegen zijn de meesten hunner. Behalve Belgie is er geen R. K. bevolking in geheel Europa waar de priesters zulk eene macht bezitten behalve Belgie is er geen land in Eu ropa waar de misdaad zoo veelvuldig is. Mag men echter de plegers der misdaden geheel verantwoordelijk stellen voor hun bedrijf? Wij voor ons zeggen neen! De geestelijkheidin welke de domme menig te, door haar dom gehouden, v. en gelooftis de voorname, ja groot deel de eenige oorzaak van Ten jare 1856 waren in Belgie ruim 80,000 erkende bedelaars, meest allen van het mannelijk geslacht en in den bloei des levens. Tien jaren vroeger bedroeg het getal bedeel den 600,000. In Braband en Oosl-Vlaanderen was Luik en Limburg Luxemburg West- Vlaanderen */3 der bevolking totaal arm en ten laste der armenkassen. De bedeeling van staats wege bedroeg toen ruim 12 mill, frcs Sedert is die jammerlijke toestand nog zeer verergerd. Voor buitenlandsche zaken is uitgetrokken in Belgie de som van 1’595 874.94, in Nederland 516.765. Voor oorlog 17’206 700, in Nederl. 14’018.000. In Belgie is alzoo de geldverspilling voor het leger en de vestingwerken nog schandelijker dan bij ons en dat zegt veel. Wat de zaak nog erger maakt, is, dat in Bel gie de artillerie in zulk eenen toestand verkeert, dat geene enkele batterij uniform is met eene andereen dat zij allen slecht gemonteerd zijn en niet in staat geacht worden om er iets mede uit te richten. Hoe met de vestingen omgesprongen wordt zelfs onder een liberaal ministeriedaarvan kan die van Antwerpen getuigen. Volgens het oordeel van bekwame deskundigen, a eenig vooruitzicht werd geopend op de staatssub- I zelfs de Ministeriëele crisis hier te lande met sidie na Mei 1872’, voor een op le richten stoom- j de^ onderhandehngen in verband staat - zoo vaart van Vlissingen op de Atlantische havens van zeSl de 1Dcl' In keurigen vorm en met een treffend gelij kend portret (staalgravure) versierdzijn thans door Gebr. Kraay te Amsterdam de Vermake lijke anecdoten en historische herinneringen eene nalatenschap van Mr. Jacob van Lennep in een bundel vereenigdin het licht gegeven. Iedere bladzijde herinnert ons den geestigen ver teller den man bij uitnemendheid om het pun tige puntig weêr te geven, en wiens onuitputte lijk geheugen aanstonds alles wist te illustreeren met zijne herinneringen en te versieren met de parels uit de schatkamer zijner kennis en bele zenheid. (Amst. Ct.) I Met betrekking tot het nu ingeslrokken Hoofd- I stuk voor Hervormde eeredienst enz. op de Rijks- voor 1871, wordt in de daartoe be trekkelijke Memorie medegedeeld, dal eene voor dracht tot intrekking der besluiten van 1814 1815 en 1816 bij den Raad van State aanhan gig is. Een voorstel tot intrekking van het kei zerlijk decreet van 15 Juli 1810 zal weldra aan dat staatslichaam worden toegezonden. Ten opzichte van de nieuwe regeling van het toezicht op het kerkelijk beheer bij de Hervorm- den deelt de Minister mede, dat, volgens eene dezer dagen ontvangen opgaveomtrent de aan sluiting van 763 der 1509 kerkelijke gemeenten zekerheid was verkregen terwijl omtrent 250 gemeenten nog nader bericht werd tegemoet ge zien. Al is dus het eindresultaat nog niet met vol komen zekerheid bekend zoo is toch nu reeds gebleken dat eene algemeene instemming met de nieuwe organisatie niet is bereikt en dat in tegendeel het aantal gemeentendie zich aan het toezicht onttrekken, vermoedelijk eer toe- dan afgenomen is. Daar nu het definitieve reglement op het ker kelijk beheer bij de Hervormden en het toezicht daarop met 1 Oct. jl. in werking is getreden en de regeling dus thans niet meer kan geacht worden in een toestand van overgang te verkee- ren meent de Minister geene nieuwe poging te moeten wagen om nogmaals de som van /6800 als bijdrage voor de kosten van het toezicht uit te trekken. Met dat bedrag is dus het Hoofd stuk verminderd. Het voerloopig verslag der tweede kamer over het ontwerp van wet tot herziening van den cen sus-label der kieswet bevat de algemeene klacht, dat het voorstel niet op zoodanig grondig onder zoek steunt als het daarbij betrokken gewichtig politiek vraagstuk vereischt. Over het Regeeringsvoorstel openbaarden zich hoofdzakelijk drie gevoelens. Volgens het eerste is zoowel partiële als alge meene verlaging noodzakelijk. Wij moeten een bedaarden stad voorwaarts doen, liever dan later tot het uiterste te worden gedwongen. Volgens het tweede is er zelfs voor partiële verlaging geen genoegzamen grond en in allen ge valle hel tijdstip voor de herziening zeer ongun stig. Volgens het derde is de onevenredigheid tus- schen den census van de voormalige steden en van het platteland te verbeteren, onder voorwaar de dat men niet het cijfer der bevolking tot maat staf neme. Op dit oogenblikzonder te welen wal met de patent- en een algemeene inkomsten belasting gebeuren zal, kan de census niet wor den verlaagd. Negotie in land en onderdanen? Uit Amsterdam weet men aan de Berlijnsche Börsen Zeitung te melden, en wel als bericht de afwijzende beschikking, door i uit «welonderrichte kringen”, dat de onderhan- ominister 1 delingen tot afstand van Luxemburg aan Duitsch- van finantiënwaarbij bij verzochtdat hem land reeds in vollen gang zijnen m0" Deze CO UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATEPiDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Bij kon. besl. is op zijn verzoek om redenen van gezondh.E. de Waal eerv. ontsl. als min. I - van kol.met dankzegging voor de vele en ge- d wichtige door hem den lande bewezen diensten; en ’t beh. van dat dep. ad interim op te dragen aan den min. van marine L. G. Brocx. get oplevert is er toch eene lichtkant dezedat er voor fraaie kunsten meer wordt dan bij ons. Wel is waar, slaat dat in verband met het streven der geestelijkheid doch het feit blijft desniettemin bestaan, en daarin staat Belgie op veel hoogeren trap dan Nederlandwaarin voor kunst van staatswege weinig meer dan niets ge daan wordt. Wanneer men van ons budget van uitgaven attrekt het meerdere dat wij te betalen hebben voor schuld ad 8’345.712,09de uitgaven voor de koloniën f 1,842 117,775 en de voor deze nood zakelijke marine 8’802 202,46dan blijft er nog overig 77 436.390,98 tegen 79’032.294 in Belgie. Wel is waar, is de Belgische bevolking groo ter dan de Nederlandsche, maar de ressources zijn er veel geringerwant de mijnen en de nij verheid daar te lande wegen niet op tegen den handel en landbouw hier, terwijl de Belgische be volking daarenboven nog heel veel voor de gees telijkheid moet opbrengen. De belastingen worden voor drie vierde gedeel ten door de Vlamingen opgebrachtdie echter slechts vijf achtste der bevolking uitmaken. Wij gaven bovenstaande vergelijkingom te doen uitkomen, hoe onwaar het beweeren is, dat in Belgie de regeering zooveel goedkooper is dan in Nederland. Wanneer men let op ’t geen daar niet geschiedt en hier wel, dan is het tegendeel waar, dan blijkt dat in Belgie oneindig minder voor het volk wordt gedaan, dan in Nederland, om van het onderwijs te zwijgen. Nog meer komt het verschil uitals men in het oog houdt dal een gulden in Belgie veel grooter waarde vertegenwoordig!, ja bijna nage noeg de dubbele, van in Nederland. En geen wonder voor waar, want even als bij ons is in Belgie plaatsvervanging de regel, terwijl uit de zoogenaamde schutterij het volks element geweerd is, tenzij het de kosten van uitrusting zelf betale. bezit Belgie geen vesting, die in staat gelijke getalsterkte t van ver dediging is; geen enkel corps, dat goed geoe fend en tegen een vijand van gelijke getalsterkte is opgewassen. Voor binnenlandsche zaken zijn voor 1871 in Belgie aangevraagd 6’340.401,70, in Neder land 19’396 788,28, makende 17’927.725,48 bij opgeteld worden welke openbare werken worden besteed. In Belgie bestaat daarvoor namelijk een af zonderlijk departement, in Nederland behooren zij bij binnenlandsche zaken. Het verschil van 4’871.338,90, dat ten slotte overblijft, is ten nadeele van Belgie, wat het geldelijk bedrag betreft, doch, zooals wij reeds vroeger hebben aangeduid, mag men niet op het eindcijfer alleen lettenmaar behoort men vooral te vragenwaartoe dienen de uitgaven. Bij al de schaduwzijdendie het Belgisch bud- en wel gedaan

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1