NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. No. 9 3. WOENSDAG 23 NOVEMBER. DUITSCBLAND EN RUSLAND. O eens de oplossing zeer eene Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. die voornemens is geweest vrouwen in 1870’’ in het en de waar Het Dagblad verneemt, dat de heer Roest v. Limburg nogmaals het reeds aan Z. M. den ko- r.ing ingediend verzoek om ontslag uit zijne func tie van minister van binnenlandsche zaken heeft herhaald. De Noordstardie niet gaarne den koning zou willen geven, zegt dat er een gematigd conser vatief ministerie moet optreden, doch geeft tegelij kertijd, zonder het te willen of te weten, redenen op waarom zoo’n ministerie niet moet optreden. Want er moet, zegt zij, geen ministerie komen, De heer Verwey de «Liefdedaden der ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. - Alle brieven en stukken^ de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. ten slotte weinig of niets meer met elkander ge- j niets deinst het voor nietsniets hoegenaamd terug. Wat Pruisens houding zal zijn in den tegen- woordigen toestand, is moeielijk te zeggen, om dat niet bekend is, welke afspraken, overeen komsten of beloften gedaan zijn maar dit is ze ker datzoo het Rusland helpt in zijn onder neming dit niet het gevolg is van sympathie maar van noodzakelijkheid. Zich feitelijk tegen Rusland te verzetten, ter wijl de oorlog met Frankrijk voortduurt, zou zeer zeker geen daad zijndie van staatswijsheid ge tuigde. Dat Rusland daarop gerekend heeftzal wel geen betoog behoeven. De vriendschappelijke houding, welke Rusland tegenover Duitschland aanneemtis o. i. niets anders dan eenepolitieke veinzerij. Daarvan kun nen getuigen de zoogenaamde onafhankelijke Rus sische bladen eigenlijk gezegd de officieuse pers, die vuur en vlam tegen Pruisen spuwen en da gelijks beweeren, dat het de Russische Oostzee- provinciën bedreigtwaarin dan trouwens het Duitsche element steeds toeneemt en op den weg is het Russische zoo niet te verdringen dan toch te overschaduwen. De grooteen daarbij goed geoefende krijgsmacht, welke de Noord-Duitsche Rond bezitis Rus land een scherpe doren in het oog, maar welke het tot zijnen spijt moet behouden. De macht van Duitschland is een waarborg voor Europa tegen de overheersching van den Russischen kolos, en daarom moet men zich ver heugen in Duitschlands grootheid. Of van die grootheid veel voor Europa te vree- zen is, mogen wij, wat het heden en de naaste toekomst betreft betwijfelenwant behalve Rusland, is het Latijnsche of Romanische Euro pa een voor Duitschland niet te verachten vijan delijk element, waartegen het altijd op zijne hoede en gewapend moet zijn. Die omstandigheden moeten wij bij hetbeoordee- len van Pruisens handelingen wel in het oog houden zullen wij geen onbillijk en zeer onjuist oordeel vellen De tijdwaarin Europa voor eene overheer sching door Duitschland moet vreezenis, ons erachtens nog verre afwantnaast Rusland en het Romanisch Europaheeft Engeland in allen gevallen een belangrijk gewicht in de schaal te leggen. Engeland moge door zijn stelsel van non-inter- venlie het geloof opgewekt hebbendal het zich met de zaken van het vaste land niet zal bemoei en maar dat geloof is ijdelwantwaar En geland tol nog toe zweeghad het geen belang om te sprekenen dat zou het wel hebben voor het gevaldal Duitschland aan Europa de wet wilde stellen. Even zoo goed als het Turkije tegen Rusland beschermd heeftevenmin zal het duldendat Duitschland de heheerscher van Europa wordt. Wie weet iets met zekerheid van onzer minister-crisis? Hij zegge ’tl Tot nu toe is het nog steeds: «Zuster Anna N NJ! in°a k°men?/ -.en het geduld van t Nederlandsche volk wordt niet minder dan dat steld*16 heidin Vit het Sprookjen °P de Pr°ef ge- Reeds vier weken duurt die crisis voort en nog altijd weinig vooruitzicht op spoedige op lossing. Namen van hen die aangezocht zijn of aangezocht moesten worden, zijn er reeds vele genoemd, maar de ambitie om de vacante mimster-zetels in te nemen schijnt niet groot te zijn. Na de mislukte poging van den heer van Reenendie men eerst het voornemen toedichtte een gematigd conservatief en later weêr een bontgekleurd kabinet in elkaar te willen zet ten, bericht men nu weer als ’t nieuwste gerucht, dat de heeren Fock en Rrocx ambtge noten zoekendat de heer Rooms minister van Oorlog zou worden, maar dat van Rosse met het cijfer der begrooting niet weer in de kamor wil verschijnen. Of ’t waar is en zoo ja 1 of ze slagen zullen Nog maar wêer wat geduld en we zullen meer weten. (Zie telegram). Reeds voor lang is er op gewezen, dat de rich'ing dezer tijden een streven aantoont naar eenheid door 't samenvoegen van verscheidenheid na die van hare scherpste kanten te hebben ont- daannaar eenheid dus in hoofdzaken. De N.- Duitsche Rond is het praktisch gevolg geweest van dat streven in Duitschland. In Noord-Ame- rika heeft deze eenheid zich nog meer en beter verwezenlijkt in de Unie. Eenheid in het noo- dige is een machtig beginselzooals reeds voor drie eeuwen de Unie van Utrecht dat geleerd heeft. Komt die eenheid tol stand in de Staten, zonder dat zij indruischt of in strijd is met de eenheid der deelendan kan in eene vereeni ging van Staten eendracht heerschen en door haar eene groote macht ontstaan. Daarom be veelt een Europesche Statenbond zich zoo zeer aan. De voorstanders van den vrede zien dat goed in en daarom zijn zij ijveraars voor Europesche Staten-eenheid. Wanneer toch een aantal kleinere en groolere Staten zich vereenigd hebben als deelen van een geheel tot ééndan is het niet mogehjkdat zij elkander onderling zullen beoorlogenhoe zeer er ook ongelijkheid van oorsprong moge bestaan hebben. Het is bijv, eene ondenkbare zaak dat de verschillende provinciën van ons vaderland het zwaard tegen elkander zullen trekken. Dal is één voordeelvrede onder de deelen maar er zijn er nog anderen. De kosten van bestuur nemen niet toe, naar mate de bevolking of <le ornvang van een land grooter wordtterwijl de verschillende krachten vereenigd oneindig meer waarde hebbendan wanneer zij afzonderlijk ieder voor zich werken. De N.-Duitsche eenheid is tot stand gekomen en reeds dadelijk is de waarheid van deze bewee- ring in de praktijk geblekenzij is tot stand ge komen, niettegenstaande de aanspraken van enkele individuën en de belangen hunner familiën. Met andere woorden: hebben de vorsten moeten toe geven omdat de wil van ’t volk om éénheid riep. In Engeland is de vraag gerezenof voor Ne derland eene aansluiting bij den Rond niet wen selijk zoude zijn en daaraan wordt in het be roemde Fraser’s Magazine een belangrijk arti kel gewijd. Oppervlakkig en in het afgetrokkene beschouwd kan op die vraag geen ander dan een bevesti gend antwoord gegeven worden. Inlusschen is hetgeen in ’t afgetrokkene waar schijntin de werkelijkheid onmogelijk. Geen deelen kunnen te zamengevoegd worden, me niet bij elkander passen. Tusschen Neder land en Duitschland bestaan vele punten van over eenstemming, maar hoe groot ook in aantal, zijn Ze allen gering in gewicht. Maar, zelfs aange komen dat door den loop der tijden de scherpe hoeken en ruwe kanten zouden afslijten, dan nog sou eene vereeniging onmogelijk zijn omdat in Nederland eene andere taal dan in Duitschland gesproken wordt. En wat men ook zeggen mo ge van verwantschap van looten van denzelfden slamhet beduidt nietsomdat die looien zijn °Pgegroeid tot krachtige hoornen die zelfstandig Z1jn ontwikkeld en geheel van elkander vervreemd. Nederland en Duitschland zijn van denzelfden, Germaanschen stam doch zoo opklimmende tot vroegere dagen zijn alle volken uit Azië af- otnslig en zijn bijna alle in Europa gesproken Wordende talen dochteren van ééne moeder echter allen eenen hebben I dat een eeuwigen partijstrijd voerten niets is zeker ongelukkiger dan eene regeeringdie niet weet wat zij wil, die eene zoogenaamde mod der- pohhek volgt, eene regeering, die, om zich staan de te houden, aan elke partij iets geeftten ein- de ze allen te vriende te maken. Wel is waar zou zulk een kabinet dan eens meer door de «liberalen” dan weer meer door de «conservatieven” gesteund wordenmaar dat (meent zij) is nietszoo het zich er niet op toe legt om aan elke partij te believen. «Het goedgezinde deel der natie is de partij mimsteriën moede.” Juist daarom zou, o. i.een ministerie, zooals de Noordstar den koning aanraadtonbestaan baar zijn. En dat ziet het blad dan ook wel inals het zegt, dat wanneer een gematigd conservatief ka binet de teugels van het bewind in handen nam, de beide deelen der liberale partij met nog an deren de handen in één zouden slaanom aan zulk een kabinet ’t regeeren onmogelijk te ma- ,_Dj‘ is /eer Juisl &ezien> want de kamer telt 45 liberalen en met «die anderen” zou het cij fer der oppositie tot 59 klimmen, zoodat zoo’n kabinet slechts een vierde der leden plus één op zijne zijde zoude hebben. Doch daarvoor weet het blad ook raad namelijk: ontbinding, waar tegen slechts twee argumenten zouden zijn aan te voeren, te weten: 1°. de bijna verroeste wa penen uit het arsenaal van 1866 en 67, om op dezelfde valsche gronden als toen haar af te keu ren en de ministers, die haar voorstelden af te schilderen als reactionairenenz. en 2°. om 'dat binnen eenige maanden toch de vernieuwing ben heift ^Weede Kamer moet plaats heb- Vielen die verkiezingen dan niet goed uit, wel nu, dan zou men de Kamer vóór hare bijeenkomst ontbinden. Niet waar waarom niet Intusschen zou de Noordstar een radicaal tus- schen-ministerie nog al geschikt achten om tot na de verkiezingen in 1871 te regeeren en dan de portefeuilles over te geven aan de partij ver- wanten van Sijpestein c.s. maar eigenlijk houdt zij dat toch ook niet voor goedderhalve moet er zegt zij ten slotteeen «cabinet d’ affaires” optredendat alleen de quaestie der census her ziening ten einde brengt. meen hebben. De l’ransche taal bijv, bevat eene menigte woorden aan het oude Grieksch ontleend en toch zal geen Franschmantenzij hij taalvorscher is, dat gelooven. Die gemeenschappelijke afkomst van talen volken is goed voor het studeervertrekvoor wetenschap maar heeft geen beteekenis sprake is van vereeniging van volkeren. Volken, die eene afzonderlijke taal spreken, zijn niet te vereenigenwant, om dat te kunnen bewerkstelligen zou men de taal van het eene volk moeten doen aannemen door hel andere t geen onmogelijk is. Wij spreken natuurlijk niet van ’t geen na eeuwen kan geschieden. De geschiedenis van de vereeniging van Belgie met Nederland heeft het geleerdwaarop zulk eene onnatuurlijke samenvoeging moet uitloo- pen en meer en meer begint zich daar eene voorgenomene scheiding tusschen het Waalsch- enVlaamsch-sprekende gedeelte op vijandige wijze te uiten. In dit opzicht is het waarde taal is gansch het volk. Eene aansluiting van Nederland bij Duitschland is eene onmogelijkheid. Alle voordeelen die daaruit voor beide landen moeten voortvloeien zouden dubbel en dwars te niet gedaan worden door dit ééne struikelblok verschil van taal. Hierop steunt dan ook voor een goed deel de niet-Pruisenvreeswelke wij hebben. Eene vrees trouwens door baatzuchtige en eerlooze lieden tegen hun beter weten aan, met een schandelijk doel, verspreid onder eene onkundige en dus licht- geloovige gemeente en hen door oudwijfachtige praatjes-praters en politieke tinnegieters nage bauwd. De Duitsche eenheid is van meer dan eenen kant beschouwd een werkelijk geluk voor Europa. Onder die meerdere kanten noemen wij er eenen, te welen Duitschland als tegenwicht van Rusland. Zonder eenigen twijfel heeft Rusland die een heid met leede oogen aangezienen zou het in den tegenwoórdigen strijd Duitschland liever het onderspit hebben zien delven dan de overwinning behalen, indien het voor Frankrijk met bevreesd ware en het wegens deU Krimoorlog evenzeer haatte als het Engeland benijdt wegens Britsch Indie, waar het ouder gewoonte steeds aan het intrigueren en complotten maken is. In Azië toch is de mijn door Rusland aange legd, waarin het vroeg of laat de lont zal ste ken zooals het zonder twijfel den opstand onder Nenah Saïb heeft verwekt, althans aangestookt. Wel is waaris de Pruisische koningsfamilie met den Czar verwant, en heeft de laatste de overwinningen der Duitschers in den vorm van ridderorden toegejuichtdoch men vergete niet, dat, zoo familiebetrekkingen in het dagelijksch leven al heel weinig gewicht in den schaal leg gen legen het eigenbelangzij onder vorsten nog veel minder beteekenen terwijl het decoreeren van officiers vaak eene beleefdheid is, onder wel ken schijn de vijandigste oogmerken worden ver borgen. Ruslanddat het panslavisme wilmoet het vereenigen der Duitsche elementen tot een geheel vreezen en hem of hendie daarvan de oorzaak zijn met een doodelijken haat haten. Daarenboven ziet Rusland zeer goed in, dat elke toeneming der Duitsche krach!en een ver- grooling is van het bolwerk, tegen zijne machts- vermeerdering opgeworpen. En machtsvermeer- die j dering is het streven van Rusland, om dat te gansch anderen levensloop j bereiken zoo als Peter be Groote het in zijn gehadhuwelijken hebben gesloten en politiek-testament heeft aangewezenontziet het I ■r S NIlk ER COURANT I I*1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1