fifflMTE IffiT ARROMfflMT 8ML KIEUWS- E’i OmïffllMLAD ÏMii DE B INNEN LA ND. BUITENLAND. 9 4. A 2Ö NOVEMBER. V IJ JF-JE N--T W I N 7 O; i wij alsdan onzen lezers de voorziening dan In een werk 4 aan DUJTSCHL AND. van WW? ADVEilTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Tot buitengewoon lid van Ged. Staten van Fries land is benoemd mr. E. Attema te Leeuwarden. De wintervergadering der Staten is gesloten. de beoefening der geschiedenis van het°Vaderland en de aankweeking van meerdere van Mr. W. B S. Boeles rechter te Assenis benoemd lot Raadsheer in het Provinciaal ge rechtshof van Drenthe. Alweer een nieuwe vereeniging in onze vereenigingen reeds zoo rijke maatschappij. De Koning heeft goedgekeurd de statuten Courant-ombrengers-vereeniging brengers-vriendenkring, onder de zinspreuk Bij de algemeene commissie voor de slachtof fers van den brand te Bodegraven en Zwammer- dam is, volgens de laatste mededeeling, ontvangen de som van f 113,733,01 '/2 Bij ’s Hertogenbosch zijn maandag avond vier personendie zich in een schuitje naar eene sluis nabij de stad wilden begeven, verdronken. De Noordstar de C e n s u s-v e r 1 a g i n g be handelende zegt zeer terecht«Als het nu waar isdat de Staten-Generaal optreden voor de geheele natie en datomgekeerdhet Ne- derlandsche volk zijne staatsréchtelijke persoons- éénheid in en door de vertegenwoordiging er langt dan moet ook de natie zooveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld hare vertegenwoordi gers te kiezen. En dit kan niet anders geschie den dan door het wijzigen van een tabel, waar van de ondervinding geleerd heeftdat zij de uit oefening van het kiesrecht willekeurig en veel te ongelijkmatig regelt.” Het vragen aan de Gedeputeerde Staten om inlichtingen keurt zij hoogelijk af. Natuurlijk want het is geschied door den heer Fock. Die inlichtingen moeten (zoo gaat zij voort) onzamenhangend en onvolledig zijn omdat het advies der Staten niet gevraagd werd over de algemeene politieke ontwikkeling des lands maar slechts over louter administratieve punten. Zijn de Staten dan bevoegd, of zelfs maar op de hoogte, om over iets anders te adviseeren dan wat in hun bereik ligt Dat weet de Noordstar ook weldaar zij zelf erkent, dat Ged. Staten geen politieke lichamen zijn, maar zich bijna uitsluitend bewegen op administratief gebied. Een anderen weg schijnt intusschen het altijd afkeurend orgaan niet te kennen, want zij wijst er geen aanzijdie anders zoo gereed isom den ministers voor te schrijven, hoe zij doen moeten. we zoo »Tevens zullen wij alsdan onzen lezers de nauwkeurigste inlichting verschaffen aangaande de onbeschaamdheidwaarmede het Florentijn- sche Gouvernement zich verstout heeft, om door middel zijner consulaire agenten van de Pause lijke consuls te Amsterdam en alhier de overgave te vragen van het Pauselijk zegelwapen en ar chief."' Naar men uit Utrecht aan de N. 71. C. meldt, heeft graaf van Zuylen van Nyevelt, die daar de zer dagen een huis gehuurd had en den winter scheen te willen doorbrengenvan wege den ko ning last gekregen om zich onverwijld naar zijn post in Rusland te begeven. Naar globale berekening liggen te Utrecht on geveer 400 lijders aan de pokziektevoor een derde zijn het kinderen. Men vindt gezinnen waar 4 personen aan deze hesmettelijke ziekte liggen. Bij enkele volwassenen heeft de ziekte een kwaadaardig karakter aangenomen en ook reeds slachtoffers gemaakt. De hulp van bereid vaardige buurvrouwen heeft menig gezin besmet. Menige goede wenk ter voorkoming van over brenging der smetstof, door geneesheeren gege ven wordt door velen veronachtzaamd. De ziekte die een meer sporadisch karakter had, heeft zich nu over de geheele gemeente verspreid. De Maasbode laat met dikke letters de volgen de mededeeling drukken «Een allerbelangrijkst stuk ontvingen even. «Het is niets minder dan de Encyclica van Z. H. den Paus aan alle Patriarchen, Primaten, Aarts bisschoppen en Bisschoppen der gansche wereld, den le November door Z. H. uitgevaardigd. «Daarin stelt de Paus het verraad en het ge weld, tegen den H. Stoel door hel Florentijnsch Gouvernement gepleegd, in het ware licht, ver oordeelt het ten krachtigste en belegt allen van welken rang en stand ook, die den roof, aan Z. H. gepleegd, hebben bewerkt, bevorderd of be- i gunstigdmet de groots excommunicatie en an- winning j Bij den Gemeenteraad te ’s Hage is eene re clame tot vermindering van aanslag in den hoofde- lijken omslag ingekomen van prins Frederik Deze CO ÜRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Volgens de jongste berichten uit het Duitsche hoofdkwartier, te Berlijn ontvangen, schijnt de openbare meening te Parijs nog te wankelen wat het uithouden van het beleg betreft. Hoe wel zoo luidt dat bericht de voorbereid selen voor het bombardement thans geheel vol tooid zijngelooven wij bijkans nietdat het nog noodig zal zijn daartoe over te gaan. (Ver gelijk Frankrijk.) Van dezelfde zijde wordt verzekerd, datFran- scbe troepen, die ten westen van Parijs gestre den hebbenniet tot het Loire-leger hebben be hoord. Voorts wordt gemeld, dat Parijs thans weldra door een tweeden leger-gordel zal zijn ingesloten doordien het eerste leger noordwaarts, het twee de in zuidelijke richting oprukt. Dat van den groothertog van Mecklenburg moet in zuid-wes- telijke richting voorwaarts dringen. Het tweede armee-corps zal Orleans weder bezetten. Door de bij Dreux en Chartres behaalde over zal nu weldra de geheele streek tot dere kerkelijke straffen. aan de Loire door de Duitschers bezet zijn. Tus- «Wij geven Donderdag de gewichtige Encycliek schen het Fransche noordelijke leger van Bour- in haar geheel. baki en het Loire-leger staat de Pruisische gene- 1 Volgens een bericht van den ^commandant te Wezelhebben zich uit de voeten gemaakt twee Fransche krijgsgevangenende een sergeantde andere vermoedelijk sergeant-majoor, die verdacht worden.van moord, vergezeld van diefstal te heb ben gepleegd. Men vermoedt dat zij op Nederlandsch grond gebied den wijk hebben genomen. hoewel zoo goed ais afgeloopennog voort, de laatste dagen werd de toetreding van temberg zonder langer uitstel verwacht, derhandelingen met Beijeren zijn nog wel niet ge heel ten einde gebrachtmaar geven toch hoop op een spoedigen en gunstigen uitslag. F R A N K R IJ K. Uit Parijs zijn, door middel van luchtballons, thans weêr tijdingen ontvangendie voor de be legerde stad niet ongunstig luiden, althans beter zijn dan men in de laatste dagen had kunnen verwachten. De Pruisen zouden hun vuur op de geniewerken vóór het fort Issy geopend hebben; het schieten was op den dag der afzending van ’t bericht in hevigheid toegenomen. Daarente gen bombardeerde het geschutvuur van de for ten Issy en Vanvres de stellingen der Duitschers. Met grooten lof wordt gewaagd van de defen- sie-werken door de belegerden aan alle zijden van de stad opgeworpen en waaraan nog steeds met den meesten ijver gearbeid werd. Zelfs zou men aan de zuidwestelijke zijde van Parijs de pruisische batterijen gemakkelijk tot zwijgen kun nen brengen. Het bericht van de bij Orleans behaalde over- SNEEK, 25 November. Het handelsverkeer van Nederland met Frank rijk was in de' laatste drie jaren als volgt Algemeene invoer: 1867 ƒ19,369,050.00,1868 ƒ12,676,527.00, 1869 f 14,349,404.00 Invoer tot verbruik: 1867 ƒ17,518,462.00,1868 ƒ11,363,071.00, 1869 ƒ12,658,914.00; Algemeene uitvoer: 1867 ƒ14,030,168.00,1868 ƒ40,619,764.00, 1869 ƒ9,345,965.00; Uitvoer uit het vrije verkeer: 1867 ƒ12,134,680.00, 1868 ƒ7,738,587.00, 1869 ƒ7,403,767.00; Doorvoer: 1867 ƒ1,895,488.00,1868 ƒ2,881,177.00, 1869 ƒ1,942,198.00. -j- In de gemeente Rauwerderhemwaar bij het eindé des vorigen jaars 6 openbare lagere scholen bestondenwaarin enkel gewoon lager onderwijs werd verstrektwerd in dat jaar ge middeld door 417 leerlingen (237 jongens en 180 meisjes) aan dat onderwijs deelgenomen. In ver houding tot de bevolking der gemeente was het getal leerlingen op iedere 100 van de mannelijke bevolking 17,7, van de vrouwelijke 13,4 en van de geheele bevolking 15,6. Het onderwijs, dat kosteloos was, werd gegeven door 5 hoofd- en 2 hulponderwijzers. -j- De rekeningen van de gemeenten en hare afdeelingen dezer provincie, wijzen over 1868 geza menlijk bedrag aan: in ontvang van ƒ2,960,570.125 en in uitgaaf f 2,786,544.62. De gemeenten, wier rekeningen over dat jaar de hoogste cijfers aantoonen zijn Harlingen ontvangsten ƒ149,832.27, uitgaven ƒ142,033.65; Leeuwarden ontvangsten 549,112,23, uitgaven ƒ527,940.48; Sneek ontvangsten 116,667.43® uitgaven 112,697.61 Wonseradeel ontvangsten 100,938.71®, uitgaven ƒ94,122.25® en Wijm- britseradeel ontvangsten ƒ150,900,37, uitgaven ƒ137,990.04®. Te Vèendam wordt weder eene nieuwe aard appelen- en stroopfabriek opgericht. Dit is in een zeer kort tijdsbestek de tiende fabriek van die soort, welke binnen die gemeente wordt tot stand, gebracht. In de provincie Groningen en ook elders gaat eene circulaire rond namens de aandeel houders in het Noorden ten einde het bedrijfs kapitaal dier Gonrant te vergrooten door middel van prioriteits-aandeelen. Het aantal abonnés op dat blad neemt gaandeweg toemaar de fondsen tot voortzetting benoodigd, zijn niet voldoende en komt daarin niet spoedig eene voorziening dan zal de uitgave van het blad moeten gestaakt worden. raai von Manteuffel, die bericht heeft dat hij reeds met den vijand in aanraking is geweest. Een vernieuwde poging, door Engelands be middeling in het hoofdkwartier vóór Parijs be proefd om tot het sluiten eener wapenstilstand te geraken is op nieuw vruchteloos geweest. De Berlijnsche Provincial-Correspondenz schrijft dienaangaande«Van een eenvoudigen wapen stilstand kan onzerzijds geen sprake zijn. De za ken staan thans zóódat wij binnen kort de be- krooning onzer leger-operatienzoowel voer Pa rijs als aan de Loire en in het noorden van Frankrijk met zekerheid kunnen te gemoet zien.” Uit Versailles wordt ook aan de Weener Pressü geschreven dat graaf von Bismarck vast beslo ten zou zijn, niet weder met Frankrijks voor- loopig bewind in onderhandeling te treden, vóór dat het Duitsche leger met het Loire-leger voor goed zou hebben afgerekend en Parijs verklaard zal hebben dat het den tegenstand opgeeft. Beide partijenmeent de Duitsche bondskan selier weten thans duidelijk genoeg wat zij wil len. Zoomin te Tours als te Parijs verkeert men daaromtrent in het onzekere. In nieuwe onderhandelingen ziet hij dus niets dan nutteloos tijdverlies voor beide krijgsvoe- rende partijen nadeelig. Eerst moet het bij Or leans en in Parijs tot beslissende feiten zijn ge komen. Hoe gewichtiger die feiten zullen zijn zegt vou Bismarck zooveel te beter voor de alsdan aan te knoopen onderhandelingen. Meer en meer schijnen de Pruisen thans hun hoofdmacht rondom Parjjs samen te trekken. Generaal Manteuflel zou te Laon zijn aangekomen en daar een versterkt kamp oprichten met het tweeledig doel om het mogelijk te maken dat mobiele kolonnes, het land doorkruizen en den terug tocht te dekkeningeval het beleg voor Parijs werd opgebroken. Het bericht van het voordeel bij Chatillofi door de vrijwilligers van Garibaldi behaald, wordt van duitsche Zijde bevestigd. Alleen stelt het dat gevecht als weinig belangrijk voor. Hat bombardement van de vesting Thionviilë is den 22sten dezer, aangevangen. De vereeniging van Wurtemberg en Beijeren met den Noord-Duitschen Bond schijnt, hoewel men steeds verzekert dat zij op den goeden weg istoch nog niet geheel beklonken te zijn. Al thans de half-officieele .Provincial Correspon- denz schrijftNadat de verdragen met Hes sen en Baden over hun toetreding tot den Noord-Duitschen Bond reeds gesloten waren, duurden de onderhandelingen met Wurtemberg In Wtir- De on der Gourant-om- «voor Oranje en Vaderland tot onderlinge beschaving”, opgericht en gevestigd te Amsterdam. In die statuten komt onder meer het volgen de voor: «Grondslag der vereeniging is de oprechte be geerte harer leden den courant-ombrengers-stand allengskens te verheffen uit zijn verval, welvaaat en zedelijkheid daaronder aan te moedigen en bovenal te waken tegen het misbruik van ster ken drank. «Als doel en middel daartoe stelt de vereeni ging zich voor 1... bekendheidonderling met de lotgevallen het regeerend Koninklijk Stamhuis. «Haar werkkring bestaat in het houden onderlinge vergaderingen of bijeenkomsten. «De kosten der vereeniging worden bestreden I uit wekelijksche bijdragen der leden- «De vereeniging bestaat uit veertig ledenal len courant-ombrengers.” «Galerij van beroemde bekeer lingen lot de R. Catholieke kerk”, waarvan de lectuur zeer door de Tijd wordt aanbevolenis ook vermeld onze Friesche edelman Sirtema de Grovestins. fra SNEEKER COURANT I ^üBSS I 1 I X i J 5 1 I i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1