GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. NIETO- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR ÖE BINNENLAND. BUITENLAND. No 9 5. 1 8 7 O 30 NOVEMBER. WOENSDAG I. rk len voldoen. verplicht heeft geacht, deze zaak met al den ernst te ADV ERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 7 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. den Kerke- elks gods- 3 5; en >rt 3; ilo 5; '4 en t.; a en. er te Koning koos. Terwijl de wereld in vlam staat, juist naar aanleiding van dit incident der moei lijke keuze van een Hohenzollern op den Spaanschen troon gaat Spanje stil zijn gang en kiest eene anderen vorst. »De prins von Hohenzollern die den groot- sten en wreedsten oorlog der nieuwe tijden bijna op zijn geweten heeft.” De hoogleeraar maakt zich niets minder schul dig dan aan grove onkunnde of aan een nog er ger gebrek: aan waarheidsliefde. Wie toch weet nietdat de oorzaak van den oorlog evenmin te zoeken is in de Spaansche troonskwestie als in de zonsverduistering, die den 22 December a. s. zal plaats hebben Wij meenen: niemandof het moest de hoog leeraar Quack zijn. De sterfte in de gemeente Utrecht was in de vorige week 50. Voor het grootste gedeelte wa ren de overledenen poklijders. De gemiddelde wekelijksche sterfte in de laat ste 10 jaren met bijberekening voor de ver meerderde bevolking, is 29. J)e hoofdambtenaren der Maatschappij tot Ex ploitatie van Staatsspoorwegen zullen voortaan ook een uniformpet dragen om voor personeel en publiek dadelijk te herkennen te zijn. Het mo del zal gelijk zijn aan dat thans bij de Nederl. Marine in gebruik. De kleuren van donker en licht blauw donkerrood en groen geven de ver schillende takken van dienst aan, terwijl de pet ten voor ingenieurs en inspecteurs van een insig ne in zilver zullen voorzien zijn: een rad met twee vleugeltjes waarboven voor de hoofdarnb- tenaren nog een kroontje. Van de hand des Utrechtschen hoogleeraars Quack heeft de waarheid eene ongenadigen slag vlak in het aangezicht ontvangen. Die Ulrecht- De heer J. B. van Hugenpoth tot den Beeren- clauw komt in het Vaderland op tegen het adres dat onlangs door eenige aanzienlijke Katholieken den Koning is aangeboden sten einde te pro testeren tegen de overweldiging van lijken Staat.” Met eerbiediging van dienstige overtuiging verzet hij zich tegen de in diening van het bewuste protest, en doet hij een beroep op de wijsheid en vaderlandsliefde en niet minder op de katholiciteit zijner Katholie ke landgenooten, om zich in ’s hemels naam niet te laten medeslepen hetzij door gevoel, hetzij door het drijven van anderen.” DUITSCHL AND. De duitsche berichten van het oorlogstooneel zijn in de laatste dagen bijzonder schraal. S N E E K29 November. De een of andere berichtgever laat in Het Noorden van Zaterdag j.l., hier een zekeren heer j E. Eskes tot gemeenle-architect benoemen. Wat dat beteekenen moet begrijpen we niet. Niemand wist er hier iets van dat die betrek king in onze gemeente vaceerende was de be noemde is voor zoo ver we kunnen nagaan hier ook onbekend, en over de benoeming zelf schijnt dan ook zoo’n geheimzinnige sluier te hangen, dat niemand er hier iets van ontdekt heeft, be houdens altijd, de berichtgever natuurlijk! Vreemd! Naar wij vernemen is de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad alhier, noodzake lijk geworden door het vertrek van Mr. E. Berg- sma, bepaaald op Woensdag 21 December e. k en de herstemmingzoo noodig, op den 4den Januari daaraanvolgend. In de op Zaterdag avond j.l. gehouden ver gadering der alhier bestaande ijsvereeniging is, re kening en verantwoording gedaan over het atge- loopen jaar. De uitgaven hadden beloopen ƒ1196,97. Het batig saldo bedroeg f 580,95. De contribu tie voor het loopende jaar is bepaald op ƒ1. Het getal leden bedraagt thans 174. In diezelfde vergadering is, ter vervanging van den heer T. Gonggrijp tot Bestuurslid benoemd de heer H. Fennema Jr. Tot deurwaarder bij de directe belastingen te Bergen bij Alkmaar, is benoemd J. Meijer Hz. 3e klerk ter secretarie dezer gemeente. Oostdongeradeel. Door den raad dezer ge meente is besloten in hooger beroep te komen ven de uitspraak der rechtbank te Leeuwarden waarbij haar is ontzegt de eisch tot teruggave door den gemeente Dockum van 898,875 we gens voorgeschoten gelden in zake de Anjumer- pijp. De raad is daartoe besloten na ingewonen ad vies van de heeren mr. Jongstrate Heerenveen en Modderman te Groningen. De begroeting der gemeente met inbegrip der 13 dorpen is vastgesteld op 89,036,22 in uit gaaf en f 89,376,60 in ontvangst. De hoofdelijke omslag bedraagt 38,052 en de subsidiën aan de armvoogdijen ƒ21,215 Uit0. December 1869 bestond de bevolking uit 7677 personen. De uitgaaf voor de dorpen bedraagt 21,368,90 en ontvangst ƒ21,704,665, waaronder ƒ3,852 aan hoofd, omslag. lu de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant leest men de volgende curieuse adver tentie Napoleon III heeft zich opgehangen Jules Fa vre is door het gepeupel vermoord! von Bismarck heeft een beroerte gehad! Berlijn staat in brand dergelijke nieuwtjes meerzouden niet van zooveel belang zijnals het echte nieuwsdat er weer voorhanden is eene groote partij Ameri- kaansche zeepenz., enz., te adresseeren bij W. Kerreman te Teringen. De Maasbode deelt mede dat de Italiaansche consuls hier te lande op last hunnen regeering den pauselijken consuls verzocht hebben hunne wapenborden in te nemen en hunne zegels af te geven, doch dat geen der vertegenwoordigers van den Kerkdijken Staat aan dat verzoek heeft wil- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Voor de portefeuille van Justitie worden ge noemd de hh. v. d. Linden, de Pinto, Meerbeke en Asser; voor Finantien de hh. Mirandolle, Fran sen van de Putte en de Kinderen de Kameryk voor Oorlog de hh. Booms en Leclercq; voor Buitenlandsche Zaken de heer Gericke. Dat den beer Opzoomer de portefeuille van Ju stitie aangeboden is schijnt zeker. Deze bedankte echter. De hh Fock en Brocx behouden natuurlijk hunne portefeuiles Als de heer Fransen v. d. Putte geen porte feuille erlangt. dan zou hij benoemd worden tot Gouverneur-Generaal van N.-Indie. Dr. en A. C. sche «geleerde” schrijft in de N. R. Ct. van Maan dag jl. »En intusschen gebeurde het dat Spanje zijne I moedende krijgskans Valt er niets bijzonders te vermelden, of zou. j wat de fransche berichten eenigszins doen ver- des Duitschers in den laatsten tijd minder gunstig zijn? Zeker is ’t dat ze hier en daar kleine nederlagen hebben geleden, dat de hardnekkige tegenstand van Pa rijs hen moet verrassen, na de, betrekkelijk, gemakkelijkein elk geval hoogst gelukkige over winningen die ze tot nu toe behaalden. Op het vreeselijk afmattende van den strijd tegen het ei genlijk fransche volk schijnen ze in elk geval niet te hebben gerekend. Zou er een soort malaise beginnen te ontstaan onder de overwinnaars van Gravelotte, Sédan en Metz Onwaarschijnlijk is ’t nietwant nog altijd is hunne positie alles be halve benijdenswaard. Doorgedrongen tot in ’t hart van Frankrijk te midden van eene vijandig gezinde bevolking van alle zijden bedreigd en van alle kanten be stookt gewapend tot aan de tanden maar ook, gewapend tot het uiterstedus bijna overspan nen kan één belangrijke nederlaag de meest bedenkelijke gevolgen hebben voor de tot nu toe I overwinnende, armée. ’t Zou er o. i. treurig voor dat groote leger beginnen uit te zien, als het on der zulke omstandigheden gedwongen zou wor den den terugtocht aan te nemen. Als we een en ander overwegen komt het ons inderdaad niet onwaarschijnlijk voor of Daily News kon wel eens goed zijn ingelicht als het beweert dat men zich te Berlijn ongerust begint te ma ken over den loop der zaken vóór Parijs. De Times bericht zelfsdat die ongerustheid ook door de duitsche legers werd gedeeld. En geen wonder. Zij liggen nu reeds sinds twee maan den rondom de Fransche hoofdstad, hongersnood is er niet en het bombardement schijnt niet aan te vangen. De moed der belegerden neemt eer toe dan af; zij zelve reikhalzen naar huis en lij den veel aan ziekten meer en meer beginnen zij te mompelen dat het beleg een groote fout is geweest. In dien toestand verkeerden zij toen het gevecht bij Dreux waarbij zij vreesden in den rug te worden aangevallen eene ontstelte nis in hunne gelederen te weeg gebrachtdie zoo het al geen dadelijke paniek was, er toch zeer na aan grensde. Later bleek het wel is waar dat hunne ont steltenis overbodig was geweestmaar het feit alleen dat het Duitsche hoofdkwartier door de tijding van de verschijning des vijands te Dreux in onzekerheid en onrust geraakte zegt de Ti mes is iets zeer opmerkelijks. Voor het eerst in dezen oorlog was men in het Duitsche hoofdkwartier onbekend met ’s vij ands sterkte en bewegingen. Men twijfelde of men met het Loire-leger, dan wel met het Noor- der-leger te doen had; het bleken enkel de scherpschutters van Bretagne te zijn geweest. Die twijfel zelve intusschen geeft te kennendat de toestand rondom Parijs voor de Duitsche le gers niet geheel zonder gevaar is. Zij hebben dan ook de handen vol werk. Het Londensche blad is van meening dat er voor de Duitschers thans slechts drie wegen open staan. Of zij moeten in een paar forten bres schieten en daarna storm loopen, maar de ver schrikkelijke slachting die daarmede gepaard zou gaan schrikt hen af. Ot zij kunnen beproeven door het aanleggen van regelmatige loopgraven en paralellen het hart van Parijs te naderen, doch zulk eene belegering naar de regelen der kunst zou een schat van tijd en niet minder van men- schenlevens kosten. Het derde plan eindelijk is door uithongering de stad te vermeesteren. Op dezen weg alleen is de val van Parijsook al strekt de voorraad levensmiddelen tot 2 of 10 of zelfs 31 Januarij zoo goed als zeker, mits de belegeraars in staat zijn de Fransche legers van de parlementen op een afstand te houden. De vestingwerken van Parijs zoo besluit het het blad hoewel aangelegd vóór de uitvinding der gegroefde en ver dragende kanonnen, hebben Parijs nu reeds twee maanden behouden en te vens aan hel vorige gedeelte van Frankrijk rust en verademing geschonken. Had Parijs dadelijk na de aankomst der over winnaars van Sédan gecapituleerd, dan zou gansch Frankrijk zich weldra aan de eischen van den overwinnaar hebben moeten onderwerpen. Thans staat de zaak gansch anders. Ook wanneer de hoofdstad eerlang valt kunnen de depar tementen althans de zuidelijkeden tegen stand voortzetten. In dat geval zou de overwin naar denkelijk terugdeinzen voor de moeilijke taak om hel gansche land te onderwerpen en de voornaamste steden in te nemenhij zou toerei kende waarborgen voor de te eischen schadever goeding nemen en vervolgens naar die departe menten welke hij by Duitschland wil inlijven aftrekken, zonder een vredesverdrag met Frank rijk te hebben gesloten. Wij gelooven dat het Engelsche blad gelijk heeft. Pruisen, of wil men: Duitschlandof wel von Bismarck wat misschien ’t zelfde is heeft na Sédan bij Europa veel van de sym pathie voor zijn zaak verloren. Misschien is hem dat tamelijk onverschillig maarwat hem niet onverschillig kon zijnhij heeft zich verrekend. Hij heeft van toén af gerekenddat de kracht tot tegenstand verlamd zou zijn. Die berekening heeft gefaald. Hij dacht als een andere Alexan der te kunnen zeggen »ik kwam zag en over won” en zóó Frankrijks hoofdstad binnen te trek ken en reeds twee maanden liggen zyne legioe nen bijna werkeloos om hare wallen en telkens hachelijker wordt hunne positie. »Die plaisir-zug nach Paris” kon nu nog even goed verongelukken als de promenade der Fran- schen naar Berlijn. De duitsche stijfhoofdigheid en inslokkingsma- nieheeft niet genoeg rekening gehouden met fransche hardnekkige eergevoeligheid en’t eind draagt de last. Hoewel we nu nog in alles volstrekt niet dee- len de min of meer pessimistische beschou wingen van bovengenoemd engelsch blad blij ven we toch beweeren, dat Duitschland een groo te fout begaan heeft, door geen vrede te willen sluiten na Sédan. Die beweering zou te verde digen zijn al ware T slechts van een humanis tisch standpunt. Een officieel bericht uit Moreuil van 28 dezer. (Moreuil ligt ten zuidoosten van Amiens). Gisteren is een groote slag geleverd die in ons voordeel is uitgevallen. Ons eerste leger corps streed tegen het voorwaarts trekkende noor- derleger der Franschen. De getalsterkte van den vijand was grooter dan de onze. Zijn verlies bedraagt eenige dui zenden. De vijand werd tegen de rivier de Somme en de verschanste stelling voor Amiens teruggewor pen. Een vijandelijk bataillon mariniers werd ver nield. Onzerzijds zijn de verliezen onaanzienlijk. La Fère heeft gecapituleerd. 2000 man wer den krijgsgevangen en 70 kanonnen door ons buit gemaakt. In de nabijheid van Orleans hebben eveneens voor ons voordeeüge gevechten plaats gehad. Ook in de nabijheid van Dyon vielen gevech ten met de Garibaldianen in ons voordeel uit. OOSTENRIJ K. Op kalmen en waardigen toon heeft de oos- tenrijksche rijkskanselierde heer von Beust geantwooord op de nota van vorst Gortschakoff. Na herinnerd te hebben, dat deregeering zich Mlllfc [1- f r0V» t i I 3 3 3 I 3 ’7 ’/2 'o* 4.40 5,42 6,9 7.5 8.- 8.36 8.44 door 9.8 9,25 9.34 9,43 9,49 10- 3, SNEEKER COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1