MOTS- El MniRffiTWAD VOOR 0£ GEfflffl EN ilET ARRONDISSEMENT SMH. BINNENBAND. Ja B U 1T E N L A N D. No 9 5? T I G- S T E J A A R G A NG. 3 DECEMBER* 1870 BERICHT. VlillGAÜERiNG van den Gemeente-raad van Sneek, op Maandag den 5 Dec. 1870, 1 °P van waar- 16e gedeel I de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. ónze den „de Dille”, Te ’s Hage loopt een gerucht, dat koop eenige be- op zijn verzoek eervol ge- die de verkiezing I i r kennig, ten behoeve M Brief verzoek orn Het tegen. 25. 26 van van te ARMENSCHOOL >k j dat de inteer van den Eertwegh, de haar toegestane iarezoamea stuMMisw. ’t ST.-NICOLAASFEEST DER Met ingenomenheid bericht van het Kinderfeest op de aan den strijd^ kadaster 1°. klasse, is ontslag door Z. M. verleend. van Zetters bij den heer Mr. E, Bergsina tot wij de heeren Voogden der Algerneene van een Voogd ter vóórzie SNEEKER COURANT. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 kegels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7«/a Cents. - Alle brieven en stukken’ CORRESPOND EA TIE. Gebrek aan ruimte noodzaakt ons richten in dit nummer achterwege te laten. Red Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ten geleverd tegen het Noorder- en ”t Loire-le- j voor de Franschen zijn uil— gevallen. Betreffende de ontmoeting met het van den 30 ilonderden gevangenen vieïën in Aan onze Zijde Jwas liet verlies zeven officie- vo„üit7riaifleS wordt aan' DaillJ geschke-- Ven dat p arijs met gebombardeerd zou worden, daar von Moltke ovértuigd is dat de vborraad levensmiddelen nagenoeg op is. Daartegenover wordt evenwel door dén correspondent van de Times uit Parijs gemeld dat Parys nog ruim Voorz.en was en dat in sommige artikels de voor- raad onuitputtehjk scheert. Wel mooghjk, maar met waarschijnlijk J Terwijl een groot deel van Düitschlands zónërt bloedige lauweren p'ukt op de groote slacht vel den ,is de Noord-Duitsche Rijksdag Vergaderd O”/‘Jne lnwer*dige belangen te behartigen en vredig neen vredig gehéél nietEr is een weinig oppositie, maar, ook al heel weinig De aan- gevraagdë credietën noodig om den oorlog voort lek 7’tljn toet 178 *Aen 8 hemmen goed gekeurd. Bestreden werd de voorgësielde geld- leemng met alleen dooi' den heer Bebel, maar ook door den afgevaardigde Liebknechtbéiden leden der sociaaldemocratische fractie. Hun voor stel om de goedkeuring daartoe te weigeren tegen alle annexatie van Fransch grondgebied te piotesteren en van de regeering te vórderen dat maX I? d Vrede met FranknJk zou s>uilen mocht echter vier stemmen verwerven. Ook dé inhechtenisneming van dr. Jacoby en eenige Zij ner geestverwanten te Koningsbergen, gaf aan leiding tot het indienen eener interpellatfe van de zijde der Fortschritts-partij welke maandag aan de orde zou zijn. Inlusschen heeft de bondskanselier (von Sis- TR zijn gevoelen ook kenbaar gemaakt Ovef de Russische kwestie. PruiseÜ öüfkertt met Rus- f'orunh ye*llandhoudi"S te sman en zegt dat Gorlschakoff s sensatiemakende circulaire het even- zeer verrast heeftais de over.-ge mogendheden. Het heeft nu een voorstel gedaan, om het schil aan het oordeel van een congres te onder werpen. Zelf verklaarde het evenwel thans met aan de conferentie fe kunnen deelnemen. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WE 1 HOUDERS van dé dag drie vcu <weeue (jsegge nail vier uur) eene Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat halve verduistering der zon en eene totale verdms- in hunne vergadering van den 26 November jh - Hoofdelijken heen omhel zeldzame natuurtooneel te aanschou betreffende ingezetenen, die in den loop desjaars of na de opmaking van het primitief kohier in de gemeente zijn komen wonen en een eigen middel van bestaan of inkomsten van anderen aard I hebben verkregen, en dat het, te beginnen met torenklok twintig minuten den 2 dezer maand, gedurende 14 dagen ter men o Secretarie der gemeente voor een ieder ter inza- halve maan in het oosten schijnen. Men juichte dies swant de r~-- j iieel en de maan slechts tenhaive verduisterd I Het bijgeloof keerde zijne profetie om, en ver vloekte hen, die zijner profetie ongeloovig waren geweest Toen werd er op de viool gespeeld en vader Bacchus hield talrijke redevoeringen terwijl Minerva zuchtende en weenende door de poort van ons is weggevlucht. Aanbeveling der Commissie van Toezicht op het t—-g van drie leden in dal college, degenen die met 31 December a. s. zullen afire SNEEK, 2 December» Naar we uit goede bron vernemen heeft hél Classicaal Bestuur Woensdag 11. uitspraak daa.n in de bekende kwestie over t J' van gemachtigden voor het kiescollegie der Her- Beij- i vormde Gemeente, bij stemming van 5 Oct. jl. 1 J Het heeft beslist, dat de kerkeraad door binnen den termijn dat tegen de slemming kon wor den geprotesteerd de benoemden van hunne be- benoeming kennis te geven die (benoeming als wettig heeft erkend en dus op dat protest niet kan terugkomen. Bovendien had hij volgens Art. 39 en 42 Regl. Opz. en T.de bezwaren tegen stemgerechtigden bij hem ingebracht, moeten opzenden naar het Class. Bestuur. De benoemden waren dus in hun recht met zich te beklagen, dat zij niet ter vergadering van het kiescollege’ waren opgeroepen. Wat zal van deze beslissing het gevolg wor den ten aanzien van de benoeming var/kerke- raadsleden, Maandag jl. door het nu wederom opgeroepen kiescollege gedaan Gedurende de maand November zijn aan i het rijkstelegraaf kantoor alhier verzonden 726, -- 72^5 t i I - W- V.V- l —De heer Mr. R77ensli7^ monstratiën op onderscheidene''plaatsem De vij- and werd overal zegevierend teruete-eslairen. .24. Idem van de zelfden, ter benoeming chirurgijn voor hunne armen over 1871. Benoeming van lid der gascommissie. Idem van de stembureaux voor de as. verki'èifng een lid der provinciale staten en van twee leden den gemeenteraad. 27. Aanbieding van Curatoren der Lalijn«che scho ten van twee dubbeltallen voor de vervuiling der te emtstane rectors vacuture. Bij dit nummer wordt verzonden een bijvoeg sel bevattende een voorstel tot wijzigingen welke nog behooren aangebracht te worden in •het concejjt-reglement »op het beheer der ker kelijke goederen en fondsen, der Hervormde Ge meente te Sneek en het toezicht daarop.” Zoo lang de voorraad strekt is het a 5 Gts verkrijg- baar. KANTONGERECHT, SNEEK. Zitting van Maandag 28 November. gevangeneh, vanjl°of. gëvange^is^a^a"^daS e het rijden met een hondenwagen op een rijks weg in Wijmbr.tset-adëël. P J van’ f7‘ J' G' ‘e Bolsward >eder tot boete van of gevang, van twee dagen, ter zake het. te zamen drijven van een drilt van vijftig losloo - Eaa. BX*r“ l"8’ 'l“ S».ek J. de G. M. K E. W. B. P j en J,r Vndt P’ AL allen te Sneek en 1. J. D. te Oosterhttensieder tot boete van 1 of gevang, van één dag, terzake het zonder noodzaak rijden met een voertmg op de klinker- steenen ter zijde vdn de geplaveerde straat te Sneek. tr. N. te Ylst tot boete van ƒ2 of gevang van twee dagen, terzake het zich vertoonén in het openbaar te Ijlst in kennehjken staat van dronkenschap. J al des voormiddags 10 uur. PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Resumtie der Notulen. 2. Suppletoir kohier der belasting op de honden ■over 1870. 3. Ontwerp verordening op het benoemen schorsen ■en ontslaan van gemeente ambtenaren, bed enden enz. 4. Begrooting van het Old Burger Weeshuis voor 1871. 5. Rapport der Raadscommissie voor een onderzoek en advies omtrent de inrichting en bestemming van het Uld Burgerweeshuis. 6. Idem idem van een onderzoek naar den oorsprong en den aard der rechten der houders van jachthuizen. 7 Adres van de hoofdonderwijzeres der meisjes school voor meer uitgebreid lager ouderwijs om in de bestaande vacature van hulponderwijzeres voorloopig niet te voorzien. 8. Idem van S J. Bijlsma, pachter van om hel contract uit de hand te vernieuwen. 9. Idem van O R. Brouwer, om het gras gewas van hel langeaad op nieuw uit de hand te huren. 10. Idem van de Leeuwarder.Kraneker trekschippers om de tollen der trekschepen weder uit de baud te pachten. 11 Idem van den heer J. J. van Velzen om hem I oen jaargeld toetestaan ter vergoeding van het salaris, dat aan het godsdienstig onderwijs bij de aigemeene ar men verbonden was 12 Idem van J. Sjaardema en G. de Boer om be taling eener 2e Nota wegens bijwerk aan een door hen bij aaimeni'ng gemaakte brug. j 13 Idem van L. Drijfhout Braunius, om herbenoemd i te worden tol waagmeesler. 14. Brief van den heer Dr. E. Melder geleidende zijn verzoek aan den Minister van Binnenlandsche Za ken, om ontslag als Rector der Latijnscbe scholen. 15. Besluit van den Gemeenteraad van Barliugen, om •rent hel voeren van een procedure, betrekkelijk de vervanging der floreen door het kadastraal inkomen, als maatstaf van onderhoudplichtigheid en stembevoegdheid bij de waterschappen. 16. Brieven van de heeren Mr. E. Bergsma en P. j l'eeustra Kuiper, houdende bericht, dat zij hun ontslag j nemer; als lenen van den Gemeenteraad. 17- Idem van het Raadslid jhr. Mr. P J. van L-., ma, berichtende dal hij, tot herstel van gezondheid, de gemeente voor eenigen lijd verlaat. 18 Idem van mevrouw H C trekkende lot dankbetuiging voor gratificatie. 19. Mededeeling de benoemingen Rijks directe belastingen. 20. Voorstel van zig ng van art. 5 van het Reglement van orde voor den Gemeenteraad. 21 Voorstel van heeren Voogden van het O. B. Meeshuis omtrent de voorziening in de mef 31 Dec. aanstaande, bij gewone aftreding ontstaande vacature in hun college. 22. A_..i;.'_o M O, ter benoeming voor t' 'ten 23. Idem van de heeren Voogden der Aigemeene i Gedurende de maand November zijn ^nuer., -ui. ei - tug ;u de met het einde dezes jaars, by gewone aftre- j ontvangen 725, te zamen 1451 telegrammen '6112 (Dit Af Mtimja n«.n.til e van een lidmaatschap van den gemeenteraad alhiér, be- i I da“k,L door deze nieuwe vacature noodza- handen. kehjk geworden verkiezing is, even als die voof i ^bX.At E’ Ber«siua> bepaald op 21 De- ren en ongev^Z/lOO^'an. I j- Sloten, 1 December. Een even zonderling als betreurenswaardig schouwspel van het bijge- i loot had hier heden middag plaats. Door de I geloovigen van ons stedeke blinde aanhangers J iPi}'ul«eiln«en van »den Cycloops van wijlen Otkanus;’ w s aangekondigd dat heden mid- een tweede (zegge Half vier uur) eene lering dermamj’^de te zfen^'n."’”"' Jong en oud klein en groot alles was óp de nutum ivuiwei ie aansenou - wen. Men zag er mannen met brillen te mid den van schreeuwende kinderenmen zag er heden met groote neuzen en vooruitstekende kin nen reikhalzend uitziemJe naar hetgeen er ko men zoude. Na lang wachten echter ontdekte men dat de -1 was teruggehoudën zag de zon in het westen nederdalen en de -1 aan den hemel ver- j schijnen. Men juichte dies mvant de zon was ge- 1 en de maan slechts tenhalve vprduicr^. j Idem van voor de benoeming oulstaande vacature. Ie s Hage loopt een gerucht, dal er onder- handelingen zouden gevoerd worden over den ver- van het buitengoed Het Kleine Loo gele zerin Eugénie van Frankrijk, die, zegt men zelfs, op haar terugreis van Wilhelmshöhe naar F land aldaar een dag zou vertoefd hebben het buitengoed in oogenschouw te nemen. t Vaderland spreekt dat gerucht evenwel D U I T S G H L A N D. In de laatste dagen zijn weer bloedige gévech- gen achter het Hui[ ten Bosch, aan de ex-Ket- ^allZ'^ I laalste> meldt prins Frederik Karei, bn^e’ j November; Het op gisteren geleverde gevecht liep uit eene ware nederlaag van hel grootste deel hel Loire-ieger. Van het geheele 20e korps, I schijnhjk ook hel 18e en het 15e en 16e g_ tehjk, waren in het gevecht, naar franscim I man. zijn geheel deel Aan den heer K. K Kooij, landmeter bij het I gavegezamenlijk 70,000 Het 20e de andere slechts gedeeltelik. De vijand liet 1000 dooden op het slagveld en moet over de 4000 gekwetsten hebben. Wij hebben 1600 ongekwetste van uur tot uur vermeerderen. Het verlies zal wel 7000 bedragen. Generaal Aurelles moet gekwetst zijn. Ons verlies bedraagt 1000 man, waaronder I weinig officieren. Verder wordt nog uit Versailles bericht, dat de bij Amiens geslagen vijand in volkomen ver warring vluchtte, hij werd door de duitsche troe pen noordwaarts nagezet. Tengevolge der zegepraal van het 10e leger corps op den 28 heeft de vijand dien het voor zich had zijn terugtocht verder voortgezet. Ook Parijs heeft weer teekenen van leven ge geven. In den nacht van 28 op 29, zoo ook in den morgen van den 29zoo vermelden de duitsche berichtenwerd een heftig geschutvuur onder houden uit de forten om Parijs. Daarna geschie de een sterke uitvalondersteund door kanon- neerbooten op de Seine, tegen L’Hap en het 6e legercorps; gelijktijdig werden kleinere uitvallen gedaano a. tegen lief 5e legerkorpsen de- zegevierend teruggeslagen. j voorloopig is vastgesteld het aanvullings-kohier van omslag dezer gemeente, voor het jaar 1870, de opmaking van het primitief kohier in wonen en een eigen de som van 400 gulden te bovengaande den 2 dezer maand gedurende 14 dagen ter ge is nedergelegd. Sneek den 2 December 4870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERS1ER DIJKSTRA. Be Secretaris H. FENNEMA.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1