GEMEEXTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE MMS- B IN N E N L A N D. BL1TENLAND. No. 96 V IJ F-JE N-T W I 1 8 7 O WOENSDAG 7 DECEMBER MM of wor- r SNEEKIR COURANT Maar hoe dan verder met die liberale partij de goede vruchten plukken van zijne gave en zijne ook het monopolie 68/g vaten boter (ƒ59 ‘z2) De reden van de minis- ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 /2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. De bovenlokalen der Gevangenpoort te ’s Hage zijn ontruimd om te dienen als bewaarplaats der hier te land nog voorhanden schavottenguillo tines en alles, wat met lijfstraffefijke rechtsple ging in verband staat. benefiet-concert a i DUITSGHLAND. Uit de laatst ontvangen berichten, betreffende de uitvallen der parijsche bezetting op 29 en 30 November j l.schijnt te blijken, dat de Fran- schen in ’t eerst een niet onbelangrijk voordeel op de Duitschers behaalden en het hun gelukte enkele hunner stellingen te veroveren en zich ee- nigen tijd in het bezit daarvan te handhaven. Het eind-resultaat schijnt evenwel gunstig voor de duitsche wapenen te zijn geweest, daar ’t hun gelukte de veroverde stellingen op de Franschen te hernemenzoodat deze genoodzaakt waren zich weer onder de bescherming der forten te rug te trekken. Van latere uitvallen wordt noch van Duitsche noch van Fransche zijde tot nu toe weer melding gemaakt. Intusschen schijnt bij Orleans ook weer bloe dig te zijn gestreden, en ook daar schijnt de uitslag den Duitschers te zijn geweest. Een ko ninklijk telegram uit Versailles bericht althans Na een tweedaagschen strijd, waaraan ook hei Mecklenburgsch leger heeft deelgenomenbe- Even als wijlen Archimedes wij mogen niet zeggen zaliger, want hij was een ongedoopte heiden uilriep h e u r k a (ik heb ’t gevon den), kan de Nuordstar zeggen: ik weet het. Wat weet zij dan! De reden van de minis teriële crisis. Reeds voor eenige jaren geleden heeft de Zuid- Hollandsche J e s a j a de Brauw, gezegd dat de liberale partij dood was. En zóó is hetde liberale partij is dood. Maar even als de Jood- sc he Jesaja veel onbegrijpelijks beval, even- zoo behoeven de uitspraken van den Christe lijke nationalen de Brauw verklaring. Hij dan bedoelde de liberale partij »in haar toenmalig karakter." De dood van de liberale partij in haar toen malig karakter door de Brauw voor jaren reeds rondgezegd is oorzaak van den tegenwoerdigen ministerieële crisis. Vraag Wat moet er dus geschieden Antwoord »De geavanceerd liberalen waren I als staatkundige partij (toen de Brauw de dood I der liberale partij in haar toenmalig karakter 1 aanzei) nog slechts in opkomst. Hunne beginse len hadden zij toen, evenmin als nu nog niet ge- Anoegzaam gepraeciseerd En danThorbecke was niet liberaal genoeg derhalve; moet er thans een gematigd liberaal Ministei ie optreden met of zonder rood, witte m blauwe randjes en de census verlaagd worden nog vóór h t einde van dit jaar. I Danja dan eerst zal de ministeriële crisis op houden en het land gered zijr. Men schrijft ons De duur der Minister-crisis, die sommigen zoo lang valt, en anderen aanleiding geeft tot bittere aanmerkingen, is in ons oog een verblijdend leeken, dat men tegenover de verschijnselen onzes tijds, niet meer zoo lichtvaardig naar eene portefeuille grijpt, en zeven mannen niet meer zoo bij elkan der aan ’t roer van het schip van staat gaan staan; zonder voorat met den meesten ernst te hebben gesproken over het vaarwater, waarop dat schip zich thans bevindt, om de klippen op de reis, die voortgezet wordtte vinden en te vermijden en over het doel der reis, die men met zoo kostbare lading aanvaardt. Homogeen in alles kan geen Ministerie zijnmaar in de hoofd beginselen der Staat- en staathuishoudkunde moet er overeenstemming wezenterwijl ook de belofte om elkander daarin houw en trouw te blijvenafgelegd en heilig nageleefd behoort te worden. Zeven mannen van hoofd en hart te vinden, die gereed zijn, om zóó met elkander de politieke zee in te gaan, is niet gemakkelijk; maar er is meerZij moeten ook met dwars kijkers weten om te gaan die op het schip met vrij uitgestrekte volmacht, op alles letten en op be paalden tijd stem in ’t kapittel hebben. Ónder de dwarskijkers zijn knape koppendie de tong op de rechte plaats hebben en soms lastig zijn als er vierschaar wordt gehouden over belang rijke zakenbetreffende den gang en den cours van het schip. Neen laat de crisis een dag of wat langer aanhoudener is nog vaart in ’t schipen het laat zich wel eenige weken zonder gevaar sturen, als straks het roer maar wordt aangevat door een zevental dat verstand en moed heeft om het groote doel te bereiken en talent om tra- gen te prikkelen en driftigen te matigen dat stout durft zeilen en op zijn tijd zeemanschap weet te gebruiken. Onze tijd is woelig en het volk durft veel ei- schen. De kunst van regeeren bestaat thans niet zoo zeer in het opwerpen van dammen als in die van den stroom te leiden en te weten of de veiligheidsklep der staatsmachine meer of min der geopend moet worden. Als de heeren Fock en Brocxeen zevental man nen aanbiedendat de Regeer-kunst zóó ver staat en in practijk brengt, dan mag de stilstand, de schade zelfsdoor elke crisis in meerdere of mindere mate altijd veroorzaaktgering geacht wordenen kan elke dag van bezinning later rijken zegen schenken. SNEER, 6 December. Gisteren mocht de heer L. Knothstedelijk muziekonderwijzer alhier, het voorrecht smaken de herinnering te vieren van 25jarige ambtsver vulling te dezer stede. Van onderscheidene kan ten ontving de waardige jubelaris de bewijzen, dal men zijne verdiensten weet te waardeeren en hem ruimschoots genegen is- Wij wenschen dan ook van harte, dat onze gemeente nog lang KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK brengen ter kennis der inge zetenen datdoor den raad dezer gemeente in zijne vergadering van heden is vastgesteld het aanvullings-kohier van belasting op de bin nen deze gemeente gehouden wordende honden voor het jaar 1870, en dat het te beginnen met den 7 dezer maand gedurende 8 dagen ter secretarie alhier voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Sneek, den 5 December 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd IIAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. is, en waar naartoe met de geavanceerd libera- len wier beginselen nog niet gepraeciseerd zijn Zullen die weggedrukt worden tusschen het eer- ste en tweede deel der liberale dissertatie, welke Heemskerk in 1839 schreef over Montesquieu of zal zijn vriend Lion ze wegstoppen onder de zeer liberale Grondwetwaarvan hij na de April beweging redacteur was Maar hoe dan verder met die liberale partij de goede vruchten plukken van zijne gave en zijne die in haar toenmalig karakter dood'gebrauwd i bekwaamheden en de jubelaris zelf de schoone voldoening smake zijne beste krachten niet te vergeefs gewijd te hebben aan de ontwikkeling van het opkomend geslacht. Naar wij vernemen, zal het bij het aanstaand op den 16 December a. s., bij welke gelegenheid het tevens 25 jaar zal geleden zijndat de heer Knoth zijn eerie concert alhier dirigeerde niet aan bewijzen van algemeene syrn- phatie ontbreken. Vlij maken de kiezers hier ter stede op merkzaam, dal de verkiezing van een lid voor de provinciale Staten plaats heeft heden (Woens dag) van ’s morgens 9 tot ’s nademiddags 4 uur. In de vergadering van den gemeenteraad van gisteren, is tot voogd der stads- algemeene armen benoemd in plaats van den heer T. Gong grijp, de heer N. W. J. G. de Voogt. In diezelfde vergadering is door den raad een tweetal opgemaakt om te voorzien in de vaceerende betrekking van Rector aan het Gym nasium alhier. Het bestaat uit de heeren Dr. R. Kruizinga Homan rector aan de latijnsche school te Dockum en Dr. A. G. Kok conrector te As sen. De minister van binnenlandsche zaken zal hieruit eene keuze moeten doen. Tot Voogd van het O. B. Weeshuis, in plaats van den heer P. van der Feer Jz., is benoemd de heer J. Haga Bz. In de afgeloopen maand zijn op de onderstaan de markten verhandeld: 8,485/*, 3,810/8 en 121/I6 vaten boter 87,755 kilo kaas 8,384 koeien 4,061 kalveren, 5.497 schapen, 293 varkens, 541 biggen 227 paardenals te Leeuwarden 2,498/*l,785/8 en 121/16 vaten boter (g. pr. 4,125 kilo kaas (ƒ331/*), 5,464 koeien, 3,303 kalveren, 4,672 schapen, 200 varkens, 541 biggen 219 paarden. Sneek: 2,49%, 442/g vaten boter (/59%), 39,359 kilo kaas (ƒ331/), 2,450 koeien, 758 kalveren825 schapen 93 varkens8 paarden. Balk: 320/*, 336/g vaten boter (/60*z2), 744 kilo kaas (ƒ35/), 471 koeien. Bolsward: 1,0354,107/g vaten boter (ƒ593/) 30,144 kilo kaas 33%). Woudsend: 145/* 4/g vaten boter (ƒ611/.), 3,987 kilo kaas ^36%). Joure 494/* 252/g vaten boter 61 2,071 kilo kaas (ƒ33). Workum317/* 68/g vaten boter (ƒ59 */2), 7,325 kilo kaas (ƒ33 >/2). Lemmer: 371/*, 12% vaten boter 60’/2). Wolvega550/*482^ vaten boter (ƒ593/*). Heerenveen 259/*346/g vaten boter 58/a). De boter vertegenwoordigde eene waarde van omstreeks 570,000. De middelprijs is geweest 60de hoogste 66den 28te Woudsend de laagste ƒ55 den 11te Leeuwarden. g^De kaas gold gemiddeld 34 en bedroeg eene waarde van ongeveer ƒ19,000, De uitvoer te Harlingen heeft in de maand November bestaan uit19,066 vaten boter 23,250 Edam. 9,630 kanter- en 110 Goudsche kazen, 2 029 koeien, 401 kalveren, 397 varkens, 4865 schapen, 316 coll, schap, vleesch19 paar den 100 hammen, 20 b. spek, 80 m. wild, 7238 mosselen en alikruiken, 39 p. huiden, 49 b. wol, 812 b. vlas308 p. heede234 b. af val, 148 b. lompen, 33 z. aardappelen, 135 heet, boonen17 z. uien, 2 coll, vruchten, 255 z. zaad, 151 p. hooi, 6810 p. papier, 2274 b. farina, 180 b. aard, meel, 29 k. manufacturen, 1 v. siroop20 k. muursteentjes4 p. touw werk 7 k. sigaren. -j- Winsuji Zaturdag jl. werden alhier de pas- torielanden publiek verhuurd. Onderscheidene ge gadigden boden tegen elkander opwaardoor de prijzen aanzienlijk hooger werden dan bij vroe gere verhuringen. Zoo werd o. a. een perceel K E N N IS G E V 1 N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat in hunne vergadering van den 26 November jl. voorloopig is vastgesteld hel aanvullings-kohier van den Hooldelijsen omslag dezer gemeente voor het jaar 1870 betreffende ingezetenen, die in den loop des jaars of na de opmaking van het primitief kohier in de gemeente zijn komen wonen en een eigen middel van beslaan of inkomsten van anderen aard de som van 400 gulden te bovengaande hebben verkregen, en dat het, te beginnen met <ten 2 dezer maandgedurende 14 dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inza ge is nedergelegd. Sneek den 2 December 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSIER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. toegewezen voor den enormen huurprijs van 70 per 36/* Ares (pondemaat). Het traktement van een nieuwen predikant, die in den loop dezer maand zal beroepen wor den is nu ruim ƒ200 hooger geworden. Baard, Eerlijke jagers klagen dagelijks over weinig wildstroopers schijnen evenwel goede zaken te makendaar zij herhaalde bezoeken brengen aan de eigenaars van tamme eender.. Voor weinige dagen is door den rijksveldwachter Bosma tegen drie van zulke ongenoode gasten procesverbaal opgemaakt. Wij hopen dat het anderen zal afschrikken. Sloten, 1 Dec. Naar men verneemt bestaal bij eenige invloedrijke ingezetenen dezer plaats het plan zich tot Z. M. den Koning te wenden met verzoekom deze Gemeente bij het bestuur der Gemeente Gaaslerland in te lijven aangezien eene plaats van p.m. 900 zielen inderdaad te klein is er een afzonderlijk Bestuur etc. op na te houden. Daardoor zou ook het monopolie van een twee personen voor goed kunnen gebreideld den. Balk. Verleden Vrijdag heeft eene koedie gezegd wordt gek te zijn geweest, vrij wat op schudding te weeg gebracht. Het beest was verkocht door den lanbouwer M. van der Goot té Wijckel en werd gehaald om naar de Lemmer te worden gebracht. De wijzewaarop het voor zien was van touw, deed reeds terstond ver moeden dat het geen zachtzinnig dier was’t geen dan ook al spoedig bleek, toen het op weg was en wellicht door de sneeuw of de koude geschrokken op dén loop ging en zijn geleider ontkwam. In het bosch gekomen, zou een daar bezig zijnde jager de koe hebben doodgsschoten, ware er geen gevaar geweest voor rampen, aan gezien er eenige menschen in de nabijheid wa ren. Inmiddels ging het dier voortjoeg eenige personen op de vlucht in de sloot en in de Luis, brak een eikenboom van ongeveer 1 ‘/2 palm in doorsnede hij den grond af en werd eindelijk met 9 kogels geveld en vervolgens geslacht. De heer Hooghulpprediker van Harichbe vond zich in haren weg met zijn zoontje en schijnt ook met haar in aanraking te zijn geweest. Al thans zijn beiden op den wég liggende gevon den de eerste geheel bewusteloos doch onge deerd de laatste hier en daar gekneusd en ge schaafd doch in volle bewustzijn echter weten geen van beiden op te geven, wat er gebeurd is.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1