GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER MEUWS- E\ ADVERTENTIE-BUD VOOR ÖE B11T E N L A N D. B I N N E N L A A D. 187 0 Gr A. M G IJ F-E N-T W I K T No. 97 IO DECEMBER. ZATERDAG I 18 66 183 7 19 31 89 31 131 39 42 97 44 toeneemt. I 15 27 58 168 118 283 118 105 I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SWEEKER COURANT SNEEK brengen ter kennis der inge- ieder ter inzage Uit hel verslag Ider Gustaaf-Adolf-Vereeniging den 26 November jl. 1950. Vol- Geldige stemmen alzoo 794. BURGEMEESTER en ilu mij - 25 is benoemd tot lid der Commis- ♦Eysinga. Reneman. Overal waar mij dit mogelijk •I 1- Veenendaal heeft hetgeen rechtens Er vereenigden zich op de heeren J. F. Welderen baron 7 De algemeene vergadering zal in 1871 te Leeu warden worden gehouden. -3 en ZATERDAGS. 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten ■i Gisteren middag is te Lemmer gearriveerd de nieuwe stoomboot genaamd »de Lemmer” gebouwd aan de Fabriek van den heer Boon te Hoogezanddie door pracht en sierlykheid uit munt en die voortaan in de reeds lang gewenschte dienst tusschen Lemmer en Amsterdam zal voor" zien. Gaastra. sterrenteeken Aan ’s Hemelstrans in noorderstreken (kruis) Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS Abonnementsprijs voor - de Stad franco /1.90. ADVERTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Voor eiken regel daarenboven T'/2 Cents. Alle brieven en stukken., de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. De kerkelijke gemeente van een voorbeeld opgeleverd van 1870 no. sie van i briekden heer S. K- van der Meutenlei vei- vanging van den heer mr. E. Bergsniadie wegens zijn vertrek naar Leeuwarden zijn ont slag als raadslid heeft genomen. Sneek 9 December 1870 HAMERSTER DIJKSTRA, Burg. 11. FENNEMA Secr. In Juni 1863 is te Neerbosch en Nijmegen een weeshuis opgericht van christelijk-nationaal-histo- meerderheid~398. van Rengers, te Llsbrechtum 210 F. Z. Reneman, te Harich169; Jhr. Mr.’M. T. van Huwalda van Eysinga te Leeu warden 134B S. Gaastra te Workum, 128; H. F.. Pasma, te Haskendijken112 en F. O. Sleeswijk, te Lemmer, 22 stemmen. De overi- waren op verschillende personen ver- Er zal dus eene herstemming moeten hebben tusschen de heeren Rengers en Reneman. DU1TSCHLAND. Het bericht van de overwinningen door de duitsche troepen bevochten op het Loire-leger en de daarop gevolgde inneming van Orleans wordt door koninklijke en prinselijke dépêches beves tigd. De koning zegt God te dankendat de plaats zich zonder slag of stoot overgaf en er geen bestorming weêr noodig geweest is. Vech ten en danken schijnen liefhebberij-stukjes van den grijzen vorst te zijn en hand aan hand te moeten gaan. Hij zal zeker meenen op die wijze zijn God het best te kunnen vereeren. Aan zijne zuster, de groothertogin douairière van Mecklenburg-Schwerinzond de pruisische koning maandag avond een telegrafisch bericht, waarin hij het loffelijk gedrag van haren zoon, den groothertog preesdie in 3 dagen 3 over winningen had bevochten. Den 2 December bij Bazocheswaar hij 12 stukken geschut verover de; 3 December bij Chivilly, waar hij 3 stuk ken geschut vermeesterde en 4 Dec. ten noor» den en ten westen van Orleans bij welke ge legenheid von Treskow drie dorpen stormender hand innam 22 stukken veroverde en 5000 Franschen krijgsgevangen maakte. Op 3 en 4 December streden de groothertog en prins Fre- derik Karei gemeenschappelijk bij en in het bosch van Orleans. Voorts maakt de koning in dit bericht nog melding van drie bloedige gevechten bij Vincennes voor Parijswaarbij zoo als hij zegt de duitsche troepen »nu eens dorpen namen en dan weder er uit teruggeworpen,” tot dat de Franschen zich eindelijk Zondagzonder aangevallen te zijngeheel hadden teruggetrok ken. De verliezen aan duitsche zijde geleden vooral bij de Wurtembergsche troepen, waren, volgens hem groot geweestmaar het plan van de belegerden om zich in de richting '/.an Orle ans door de duitsche linien heen te slaan was geheel verijdeld. De groothertog zelf heeft aan zijne moeder om trent de Zondag geleverde gevechten bij Orleans bericht gezondendat de verhezen daarbij in zonderheid door de Mecklenburgsche troepen ge leden zeer aanzienlijk zijn geweest. Bij de ver overing van Orleans, welke stad zij Maandag waren binnengeruktna verschillende gelukkig geslaagde gevechtenhadden zij 18 stukken ge schut buit gemaakt en 4000 man gevangen ge nomen. De groothertog schijnt inderdaad te hebben genoten, voor zoover en op een wijze als zoo’n potentaatje dat kan. Sommige cavallerie-charges zoo bericht hij waren ^prachtigWel zekergeen prachtiger gezicht voor hertogen en soortgelijken dan het zien chargeren en neertui melen van hunne onderdanen of die van andere vorsten. Of ze ’t wel zoo prachtig zouden vin den als ze eens onderling op elkaar een caval- lerie-charge moesten maken valt te betwijfelen. Voor de verandering was dat anders niet onaar dig. De onderdanen konden dan ook eens op een behoorlijken afstanddoor een verrekijker, I de vorstelijke dapperheid(?) bewonderen. Mis schien vonden ze ’t dan ook wel prachtigMaar zoover is ’t nog niet 1 Voor zich laten vechten is ook wel zoo gemakkelijk. Er worden nu ook bureau werd afgelezen was van den volgenden inhoud Pasma.* Ji van den heer R. van Dries dat hij zijn ontslag neemt als Wethouder Van de 1950 kiesgerechtigden voor leden van de Provinciale Staten in ons kiesdistrict heb ben 804 van hun recht gebruik gemaakt, dus nog niet de helft der kiezers. te Hemelumer Oldephaert belangstelling ditmaal al 804. De uitslag der stemming was als volgt! gen deeld. plaats R Het eerste stembriefjedat bij de opening op Donderdag jl. door den voorzitter van T stem- SNEEK, 9 December. In de laatste raadsvergadering is schriftelijk I bericht ingekomen i sen dezer gemeente. den Hoofdelijken voor het jaar 1870 betreffende ingezetenen, die in den loop desjaars na de opmaking .en W Da'stemgerech- 7 j v 1G de som van 400 gulden te bovengaande, kozen en kerkvoogden, benoemd hebben verkregen, en dat het, te beginnen met hoofdelijken ieder ter inza- Bij koninklijk besluit van den 18 November 1870 no. 11 is de heer Hubert Leopold Jozef Römer, voormalig Burgemeester en Secretaris der gemeente Eist (Gelderland) benoemd tol mi litie commissaris in het 2e militie district van Friesland, in plaats van den heer D. van den Oosterkamp, die op zijn verzoek eervol is ontslagen. WETHOUDERS van de ongeroepen van dQ - -- haat msu dat door den raad dezer gemeente d {emenlen —m heden, is vastgesteld, j van belasting op de bin- i wordende honden I dat het te beginnen j met den 7 dezer maand gedurende 8 dagen ter j secretarie alhier voor een ieder tel inzage is nedergelegd. Sneek, den 5 December 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. Rengers.» Dit opstel vormt een Vijf? punten lichtend in den nacht, Een eigendommelijke kracht Verheven schitterend als schoon Het flikrend brandpunt spant de kroon. F. Z. Reneman te Harich. Andermaal is eene der bogen in de bijna voltooide R. G. kerk ingestort, zonder dat daarbij verdere ongelukken zijn te betreuren. beheer ver- welke eenen i omslag hebben uitgeschreven, welken te betalen door eenigen is geweigerd. Van daar verzoek om pro deo procedure. De Kantonrechter te Wageningen heeft echter dat verzoek moeten afwijzenop grond dat de kerkvoogdij in den zin der wet geen kerkdijk lichaam is. SNEEK maken bekend dat door den Raad de- gaven beslaat zer gemeente bij zijn bes'uit van 5 December ontvingis e o. 25 i's benoemd tot lid der Commis- administratie der gemeentelijke gas-fa- i nieuw blad worden uitgegeven van den chef der weezen, zck: Lindenhout. Het le verschijnen blad zal lieeten »HE f OOS TEN’’ Christelijk Weekblad, gewijd zijn aan de christelijke philantropie en mededeelingen be vatten van hetgeen op dat gebied binnen en bui- I ten Nederland merkwaardigs voorvalt. »Advertenliën die niet strijdig zijn met Gods j woordworden opgenomen.” Hel blad zal Woensdags uitkomen en 3 per jaar kosten. Die weezeninrichting en courantenuitgave is eene navolging of voortzetting van t geen de wel bekende Dirk van Frankenhuyzen jaren lang té Montfoort heeft geëxploiteerd, van wiens hand onder meer nog een boek beslaat Nederland moet uw Bethesda dan vallend Het daar verschijnende blad heette »De Op merker". Hare Koninklijke Hoogheid prinses FREDERIK der Nederlanden, is in den namiddag van den 6den op het Huis de Paauw overleden. H. K. H. was geboren den 1 Februari 1808, dochter van wijlen koning Willem lil van Prui sen en tante van Z M. den koning der Neder landen. De overledene was om hare beminnelijke hoedanigheden en hare menschlievendheid hoog bemind en vereerd. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en gemeente zetenen ii, zijne vergadering van het aanvullings-kohier van belasting op de bin nen deze gemeente gehouden voor het jaar 1870, en l Vooral in de gemeen- en Noordwolde is de zeer gering geweest. I Van de 144 kiezers toch hebben daar slechts 18 hun stembriefje ingeleverd. Sloten staat bij deze gelegenheid boven aan. Van de 27 stemgerech tigden werd door 19 van hun recht gebruik ge maakt. Ook in onze gemeente is weinig belang stelling betoond. Men vergelijke de cijfersdie 7 stem, uitgebr. De Will the Wesp deelt het volgende ge sprek mede De koning van Pruisen: Hebt gij alle francs- tireurs doen doodschieten Von MoltkeAllen Sire! Dezkoning Hebt gij al hunne huizen verbrand? Von Moltke: Overal waar mij dit mogelijk wasSire De koning En hebt gij den ouden lieden en den kinderen voor altijd het stilzwijgen opgelegd Von MoltkeVoor eeuwig Sire 1 De koningZoo laat ons dan bidden. De Tweede Kamer der Stat n-Generaal is bij- -tegen Dinsnag 13 dezer. Op last de nog in functie zijnde Ministers worden naar men zegt thans bij de verschillende i van algemeen bestuur, credietwet- I tot voorloopige voorziening in de staatsdienst 1871, ontworpen. j Volgens het Utr. Dagbladzou er sprake zijn, dat de heer Heemskerk Az. thans met de vor ming van een kabinet zal worden belastterwijl volgens de Rott. Courant ook bet denkbeeld zou beopperd zijn om een zuiver Cabinet-d’ af faires te doen optreden zonder eenige publieke kleur enkel tot het gaande houden der zaken om althans aan den tegeilwoordigen abnormalen toestanddie hoe langer hoe meer onhoudbaar wordteen einde te maken. na de opmaking van de gemeente zijn komen middel van bestaan aard de som van dm 2 dezer 'maand, gedurende 14 dagen ter Sicretarie der gemeente voor een i„- ge is nedergelegd. Sneek den 2 December 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. we hier van alle gemeenten laten volgen Hindeloopen 27 kiezers Hemelumer Olde phaert &Noordwolde 144 Workum 124 Wijmbritseradeel 436 Stavoren Sloten IJ 1st Haskerland Bauwerderhem Sneek Doniawerstal Gaasterland Hennaarderadeel 186 Lemsleriand 141 Uitgebracht 804; in blanco en van onwaarde 10 stemmen. Geldige stemmen alzoo 794. Vc’. rische richtingwaarin zich thans ongeveer 3uU j kindeien bevinden die aldaar verkerstend worden. Aan die weesinrichtingwelke grootendeels van j len van April tot Oct. 1870 f 14,341,75 j is eene drukkerij verbonden. Op die drukkerij zal 1°. Januari a. s. een vc.i, onder redactie zekeren Joh. van ’t K E N N I S G E V I N G. Uit hel verslag 'der Gustaaf-Adolf-Vereeniging Turnc PMrrSTER en WETHOUDERS vsn de blijkt dal er zijn 4448 leden dat er een batig Gemeente sS leaked hiermede bekend, dat ««o is van 1056 en dal hel aantal leden „tel in hunne vergadering van voorloopig is vastgesteld het aanvullings-kohier van omslag dezer gemeente het primitief kohier in wonen en een of inkomsten van anderen tigden hebben daar indertijd vry

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1