MELWS- BJi ADVMÏÏIHLAD l'OÜIi DE CEMEENTE 1 BET ABRONDISSEMENT SNEEK. BINNENLAND. BUITENLAND. 11 V IJ F-JE N-T W I N T I O T B - -X lX. ,i vl Gr vX jN G 1 s 7 O ZATERDAG 17 DECEMBER. No. 99 VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, op Maandag den 19 Dec. 187 0 des voormiddags 10 uur. State n-G e n e r a a 1. i SNEEKER iO I RANT l iihiiMiiiiinnMMiiiiin SSK het Old vaderof, is deze overleden zijne moeder of, die en 5 99 IN GEZ()A»i;V STl HhEx. zijn aan- Phalzburg door ge ntian dat Montmedy hoewel de nu toé van dié DUITS GHLAND. Het adreswaarbij de Rijksdag van den N.- l 1 De Ingekomen is eene Konmiinjae Boodschap we gens het treurig overlijden van Prinses Frederik. De Kamer zal een De minister van marine 10 11 middags 12 ontbreekt. Thans wordt de vesting evenwel bevestigd. nopens de overgave der Kust van Guinea aan Engeland. De leden der Eerste Kamer van de Staten- Generaal zijn tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 20 Dec. e.k. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek. Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72). Brengen door deze ter kennis der ingezetenen dat bij hoofdstuk III dier wethandelende over de inschrij ving voor de militie, onder anderen voorkomt het navol gende Art. 15. Jaarlijks worden voor de militie ingeschre ven alle mannelijke ingezetenen die op den Isten Ja nuari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Veor ingezeten wordt gehouden.- k 1°. hij, wiens vader, of is deze overleden, wiens 'moederof zijn beiden overleden wiens voogd inge zeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad n°. 44); 2°. hij die geen ouders of voogd hebbende ge durende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maan den in Nederland verblijf hield 3°. hijvan wiens ouders de langstlevend ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot een staatwaar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van weder- keerigheid is aangenomen. Art 16 De inschrijving geschiedt: 1°- van een ongehuwde in de gemeente waar de vader, of. is deze overleden de moeder, of zijn beiden overleden de voogd woont van het Deze CO UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Te ’s Hage wil het maar niet vlotten met de middelbare meisjes-school. Men beweertdat als elk meisje, ’t welk de school zou bezoeken, 60 betaaldede gemeente-kas bij die som nog 80 zou moeten voegen. Mevrouw van der Chijs merkt hierop aan, dat elke jongeling die de Latijnsche school te ’s Ha ge bezoekt546 aan de gemeente-kas kost. Gemeente kan geschieden, van ’s morgens 9 tot ’s waar het behoort 3 4 99 7 8 SNEEK, 13 December. Aan de verkiezing van 12 Notabelen bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, werd j.l. Woensdag door 781 personen deelgenomen. De uitslag was, dat gekozen werden, de hee- ren J. L. Bakker, met 409, N. G. Bouma 418, W. O. Bruning 422, J. van Driessen 410, J. R. Feenstra 415, Joh. Feenstra 415, P. van der Beer Jz. 415, J, ten Gate van Gonggrijp 425, Tj. Gonggrijp 410, J. van Gorkum 406, J. W. Hingst 410 en II. Zeilmaker Wz. 405 stemmen, allen Candida'en der vereeniging Gelijk recht voor Allen, iaén briefje was van onwaarde ver klaard. Sloten. Werd in een vorig nummer dezer courant melding gemaakt van een (stellig niet gemeend) voornemen van pogingen te doen om tot eene vereeniging met Gaasterland te geraken, wat bijna niemand der ingezetenen of liever geen één wenscht, maar welk voornemen niets anders zijn kan dan een gevolg van wrok, verzet, te genkanting of onwil, op kerkelijk gebied is die toestand niet minder ellendig. Gebruik, of beter gezegd misbruik makende van het »vrij beheer” weigert men den floreen- omslag, waaruit een gedeelte van het predikants- tractement moet gevonden wordente voldoen. Eenigen, wier verwachtingen wellicht teleurge steld zijndoen hun bestom in staat en kerk beide zoo veel verwarring mogelijk te brengen en zouden gaarne het vorig regime van willekeur en wets-negeering ingevoerd zienmits zij het roer in handen hadden. mij geheel onbekende hand, nte crednan U Om mijne opi nu dien schrij- za1 genomen ongepast U de plaat- 3 verzoeken. Op deze Duitschen Bond aan zijne Majesteit allernederigst verzoekt, dat het hem moge behagen, aan het werk der eenheid van Duitschland wijding te geven door de aanneming der Duitsche keizers kroon zal per deputatie den komng van Pruisen te Versailles worden aangeboden of is misschien reeds in zijne handen. Er zijn er nu, die bewe ren dat het Wel eens stichtelyk kon zijnals al de leden van bovenbedoeld polilisch lichaam eens las wat Frederik Harrison in de Pali Malt Gazette schrijft. Het geeft een niet Onaardige commentair op deze Zinsnede uit bedoeld adres- y>de duitsche kroon Op Uwer Majésteils hoofd zal voor het weder opgerichte rijk der duitsche natie dagen van machtvredewelvaart ‘en door de wet beschermde vrijheid dom danbreken.” De Engelsche schrijver nu, zegt »Van al de Dynastien in Europa berusten hij de Hohenzollern het méést hunne titels kracht en roem uitsluitend op het zwaard. Tegen eeü aanval van Frankrijk zal men, de geheele ge schiedenis doorer steeds twee van Pruisen vin den Bismarck heeft tot aan de knieën gewaad door bloed, om zijne tegenwoordige positie te bereiken, en zal tot aan de borst door bloed ivadenom te komen tot hetgeen hij als zijn aoeb erkent. »In het strijdperk van ’s menschen vrijheid en ontwikkeling is de Duitscher op verre na zoo kloek met als in dat der verovering. Hij schijnt te meenendat de krijgswet een gewijde zaak is, waarover met lichtvaardig mag worden gespro ken. Toen een afgevaardigde in het Pruisische Parlement eemge vragen deed omtrent de krijgt wet, in verband met de arrestatie van dr. Jaco by, tzeide de minister, dat de krijgswet eene zaak wasgeheel en al tot de prerogatieven dés' -onings behoorende. Geen mi: isler was daarvoor verantwoordelijk. Eene levendige discussie volg de, maar de zaak was daarmee beslist. xMijne goede heeren Afgevaardigdendie za ken tyan hooge politiek zijn niet van uwe Be voegdheid »En men verlangt van onsdat wij den vrede van Europa zullen vertrouwen aan hen, dié dit stelsel huldigen Of voor de heeren afgevaardigden hieruit ook nog iets viel te leeren Oorlogs nieuws heden wéinig. Blois is door 1 jrx. Ze vonden er 65 stukken namen 52 officieren en ruim 800 van I-overgegeven ho< ev^.ll?,ng van dat Bericht tot Overgave Aan de naamlooze vennootschap xGroninger Stoombootmaatschappij”, gevestigd te Gronin gen, is tot wederopzegging vergunning verleend voor eene schroefstoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee tusschen Groningen e? XI?s*'erdam over de Lemmer, terwijl de ko ninklijke bewilliging op de acte van oprichting dier vennootschap is verleend. ADVERTENTlEN van 1 tot 4 regels, gewone létter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht» Aan den Redacteur der Sneeker Courant,- WelEdele Heer Na het lezen van het aan mijn adres gerichlé stuk voorkomende m uwe Courant varf Zaterdag jl., had ik met het minste plan daarop te ant° woorden. r *u‘ Ik heb tijd nog lust, en mis ook de bevoegd heid om mij met geleerde taalafleidingen bezin te houden, hoewel het mij gemakkelijk vallen zou hetgeen ik geschreven heb, tegenover mijn anonymen recensent te verdedigen. J Gisteren evenwel ontving ik een brief schreven door een m:j waarin nog al moeite g'edaan is vatting te verdedigen. Ten einde ver geen vergeefsche moeite hebben, vind ik het niet c sing er van in Uw blad te de duitsche troepen bezet hen ingenemen. schut en i gevangen. Ook is er sprake zich thans zou hebben PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Resumtie der Notulen. 2. Brief van den heer J. Haga Bz houdende, dat hij zijne benoeming tot voogd van Burger weeshuis aanneemt. 3. Idem van den heer N. W. J. G. de Voogt, van dezelfde strekkingten aanzien zijner be noeming tot voogd over de algemeene armen. 4. Besluit van Gedeputeerde Staten, tot goed keuring der gemeente-begrootingvoor 1871. 5. Ontwerp-verordening met toelichting, om- emtrent het benoemen, schorsen en ontslaan van gemeente- ambtenaren, bedienden enz. (aan gehouden). 6. Rapport der Raadscommissievoor een onderzoek en advies, omtrent de inrichting en bestemming van het Old Burger Weeshuis, (idem). 7. Idem voor een onderzoek naar den aard en den oorsprong der rechten van de houders van jachthuizen (idem). 8. Adres van de Leeuwarder-Sneeker trek schippers om de tollen der trekschepen weder uit den hand te mogen pachten (idem). 9. Idem van den heer J. J. van Velzen om een jaargeld ter vergoeding van het salaris, dat aan het vervallene godsdienstig onderwijs bij de algemeene armen verbonden was. (idem), 10. Idem van L. Drijfhout Braunius’, om her benoemd te worden tot waagmeester, (idem). 11. Aanbeveling der commissie van toezicht op het M. O. ter benoeming van drie leden in dat college (idem.) 12. Missive van den Gemeente-Ontvanger omtrent de nalatigheid van de Leeuwarder trek schippers in de betaling van het 4e kwartaal der pachtsom van de tollen der trekschepen. 13 Aanvullings-kohier van den hoofdelijken omslagover 1870. 2°, van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente, waar hij woont 3e. van hem, die geen vader, moeder of voogd hoeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten ’s land gevestigd is in de gemeente waar hij woont 4°« van den buiten ’s lands wonenden zoon van een Nederlanderdie ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woontin de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven.- 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is 2o, de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouder looze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd inge zeten. 3o. de zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in ’s Rijks overzeesche bezittingen of ko loniën woont. Art. 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verplicht zich daartoe bij burgemeester en wethouders aan te geven tusschen den Isten en 31e Januari. Bij ongesteldheidafwezigheid of ontstentenis is z ijn vaderof, is deze overleden zijne moeder of, beiden overleden zijn voogd tot het doen van die gifte verplicht. Art. 20. Hijdie eerst na het intreden van zijn 19de jaar doch voor het volbrengen van zijn 20ste in gezeten wordtis verplicht zich, zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij burgemeester eu wet houders der gemeentewaar de inschrijving volgens art. 16 moet geschieden. Daarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsne den van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register jaar, waartoe hij volgens zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burgemeester en Wethouders verder bekenddat op Woensdag den llden Januari 1871 ten Gemeentehuize alhier, eene Ij q inschrijving der mannelijke ingezetenen die°op den Isten Januari 1871 hun 19de jaar rj" alzoo geboren zijn in 1852 en wel Wijk 1 en 2 ’s morgens om 9 uur. n 6 - 9 10 „namiddags 1 Terwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer Gemeente kan geschieden, van ’s morgens 9 tot ’s na middags 1 uur. En zal deze worden afgekondigd den 14 en 28 December 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. In Uilenspiegel leest men het volgende tele gram in Wilhelmsstijl. De heer Heemskerk Az. aan graaf van Zuy- len. Den Haag5 December. De liberalen hebben, zonder aangevallen te zijn, zich uit hunne post- fiën teruggetrokken. De groene tafel wordt be zet; eene bestorming zal niet noodig zijn. Welk eene wending door Gods leiding J. Heemskerk Az. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 13 December. zitting is heden middag geopend te half vier. eene koninklijke boodschap adres van rouwbeklag zenden. ode heer Brocxheeft den verderen loop der ministeriëele crisis mede gedeeld. De heer Fock en hij waren niet ge slaagd in de aanvulling van het kabinet. De heer Jonckbloet beeft gewezen op het drin gende belang dat de koning spoedig eene beslis sing neme, opdat er optrede een krachtig kabi net, dat rekenen kan op hel vertrouwen van den koning en de ondersteuning der Kamers. De heer de Gasembroot heeft verlof bekomen eene interpellatie op nader te bepalen dag te doen wegens het gebeurde^ met uit Wezel naar ons Land ontvluchte Fransche krijgsgevangenen die over de Pruisische grenzen zijn gevlucht. De heer van Sijpestein heeft verlof bekomen eene interpellatie te doen wegens de geruchten bijzondere zitting zal worden gehouden, tot Januari 1871 hun 19de ja; zijn ingetredeu 1 voor

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1