MMS’ BK MHWENTIMLAD VOOS DE GEM8EKTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. BINNENLAND. A- No. 100 187 0 WOENSDAG 21 DECEMBER, A. i< G. State n-G e n e r a a I. TWEEDE KAMER. ■M a BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de SNEEKER i (H R A V1 KENNISGEVING. vorig nummer stond abusivelijk schien voor goed bedorven T’ den 28sten Juli 1850 'O van den buiten ’s lands wonenden zoon van een het en Gemeente kan geschieden, van morgens 9 tot ’s A A 1 Be inter- gevraagd 99 ’s er :gt a- lit jk e- et >i- e- sn u- wt e- •(- e- 20 e- a- M in het Old Burger 1 om een (■f) In ons 14 December. Jaarlijks worden voor de militie ingeschre- lannelijke ingezetenen die op den laten Ju liet jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Wijk 1 3 5 beiden overleden zijn voogd tot het doen van gilte verplicht. Art, 20. Hij die eerst na het intreden 19de jaar doeh voor het volbrengen vau Naar het Vaderland verneemtzal de land bouwkundige school te Groningen met uit. Maart 1871 worden opgeheven. Nog zeer vele kosten zouden moeten worden aangewend om die school aan haar doel te doen beantwoordenen daar de aandeelhouders niet genegen zijn de noodige sommen daarvoor te verstrekken zal men nog een laatste poging wagen om van Ged. Staten een voorschot te krijgen. Hoogst onwaarschijnlijk is ’t dat Ged. Staten de sommen, die nog benoodigd zijn, zullen willen verstrekken, en daarvan is dan de opheffing der landbouwschool een onvermijdelijk gevolg. Mejuivr. Betsy Perk deelt in Onze roeping mede, dat de door haar Arbeid adelt reeds 379 leden telt zij nog hel volgende »0m alle vrouwen len haar werk De hoogleeraar Quack opent zijn jongst over zicht in de N. R. Ct. met deze woordenVan von Bismarck kan gezegd worden wat het En- gelsche volk omtrent lord Strafford getuigde »hij had zeldzame hoedadigheden waarvan God hem het gebruik gaf, maar de duivel de toepassing.” AD VERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7/a Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Het Dagblad van ’s Hage meent te weten dat de heer Thorbeckeals de Tweede Kamer na volbracht werk, vacantie neemt, aan den ar beid zal gaan tot de formatie van een Kabinet. Deze CO GRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. j toch in overweging haar in te trekkenook om v,v..v .v.geuuo i Kerstens heelt zijne motie daarop ingetrokken, waarop de heer Fransen van de Putte eene nieuwe motie deed, om te verklaren, dat de roeping van Nederland niet is stappen te doen tot herstel van den paus. Ook daar tegen had den vele leden een groot bezwaar, o. a. de heer Thorbecke. Daarop deed de heer Cremers eene motie luidendede kamergoedkeurende de houding der regeering, gaat over tot de orde van den dag. De heer Thorbecke verklaarde zich voor die motie, terwijl de discussiën achtereenvolgens over al de motièn liepen. Ten slotte werd de motie van den heer Fransen van de Putte verworpen met 42 tegen 32 stemmendoch de motie van den heer Cremers aangenomen met 39 tegen 35 stemmen. bijzondere zitting zal worden gehouden, tot i Isten die lings-kohier van den Hoofdelijken omslag dezer gemeente, voor het jaar 1879, betreffende inge zetenen, die in den loop des jaars of na de op making van het primitief-kolner in de gemeente zijn komen wonenen sedert een eigen middel van bestaan of inkomsten van anderen aard, de som van 400 gulden te bovengaandehebben verkregenen dat het te beginnen met he den gedurende 8 dagen ter Secretarie der ge meente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Sneek den 21 December 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. Zitting van Vrijdag 16 December. In de zitting van heden heeft de minister justitie op de interpellatie van den heer de Ga- sembroot nopens de ontvluchte Fransche krijgs gevangenen geantwoord dat de berichten daar omtrent gedeeltelik waar, maar zeer overdreven zijn. Er is een nauwkeurig onderzoek ingesteld; van uitlevering aan Pruisen, veelmin van doodschie ten na uitlevering, is geen sprake. Over de han delingen der betrokken ambtenaren is het onder zoek nog niet afgeloopen. Vóór dien tijd wil de minister daarover nog geen oordeel vellen. Van regeeringswege zijn herhaaldelijk instructiën voor dergelijke gevallen verstrekt. Op de interpellatie van den heer van Sype- steijn heeft de minister van marine medegedeeld, dat er alleen onderhandelingen loopende zijn over den afstand der Kust van Guinea, maar dat in ieder geval elk tractaat deswege vooraf aan de goedkeuring der wetgevende macht moet onder worpen worden. Na beide interpellatiën werd de regeering be dankt voor de gegeven inlichtingen. Zitting van Zaterdag 17 December. In die van heden is de begroeting voor de staatsspoorwegen voor 1871 aangenomen met al- gemeene stemmen op één na. De minister Fock heeft verklaard dat het uitzicht op eene spoedi ge aansluiting van den noorderspoorweg aan Prui sen bij Ihrhoveis toegenomen. De interpellatie van den heer Kerstens over het petitionnement der Katholieken is bepaald op Maandag middag 12 ure. Daarna zal de be noeming plaats hebben van een commies-griffier bij de Kamerterwijl vervolgens een tiental klei ne wetsontwerpen zullen worden behandeld. Utting van Maandag 19 December. In de Zitting van heden hebben zeer langdu- ten 1 rige en ingewikkelde debatten plaats gehad, naar in veiligheid aanleiding der interpellatie van den heer Kerstens, over het petitionnement van katholieken, tot her- stel der souvereiniteit van den paus, pellant heeft zijne vragen gericht en vau zijn zijn 20ste in gezeten wordtis verplicht zich, zoodra dit plaats heeft - te geven bij burgemeester en wet- De erven van wijlen mr. Jacob van Lënnép hebben hun aandeel in de opbrengst der veiling van t kopijrecht op den Max Havelaar ter beschik king gesteld van de Multatuii-commfesie, meenen- de aldus in den geest van den ontslapen vader te handelen. buiten ’s laud gevestigd is in de gemeente woont 4°. van Nederlander die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven.- 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon vau een ingezeten, die geen Nederlander is 2o. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouder looze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd inge zeten. 3o. dé zoon van den Nederlander die ter zake van ’s lands dienst in ’s Rijks overzeesche bezittingen of ko loniën woont- Art. 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verplicht zich daartoe bij burgemeester en wethouders aan te geven tusschen den Isten en 31e Januari. Bij ongesteldheidafwezigheid of ontstentenis is z ijn vader of, is deze overleden zijne moeder of, zijn die aan hem die geen vadermoeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd waar hij Men leest in ’t Utrechtsch Dagblad »Voor de rechtbank te Haarlem is dezer da gen een leerling van de hoogere burgerschool SNEEK, 20 December. In de gemeenteraads-zilting van gisteren is o. a. in behandeling genomenhet rapport betref fende de inrichting en bestemming van het Old Burger Weeshuis, uitgebracht door de Raads commissie, ingesteld bij besluit van den raad der gemeente Sneek, van den Ssien Mei 1869. Eet advies van bovengenoemde commissie was luidende 1°. »Dat de gemeenteraad als zijne meenino- zal uitsprekendat de inrichting en bestemming van het Old Burger Weeshuis zich alleen uit strekt lot de in Sneek geboren weezenbehoo- rende tot het Hervormd kerkgenootschap, of weltot alle aldaar gebören weezenzonder on derscheid tot welk kerkgenootschap zij belmoren.” Nadat de 1°. stelling van het eerste lid met 9 tegen 1 stem (die van den heer J. ten Cate van Gonggrijp) was verworpen, heeft met 8 temm 2 stemmen (die van de heeren J. ten Gate van Gonggrijp en T. van der Weerdi) de gemeente raad m laatst genoemden zin beslist, en alzoo in begiiisel aangenomen dat alle weezen, geboren te Sneek, onverschillig tol welk kerkgenootschap zij behoorenin dat gesticht behooren te wor den opgenomen. 2°. »Dat de Voogden van L_. L. Weeshuis zullen worden uitgenoodigd Gemeente Sneek. Gelet op art 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 ('Staatsblad uo. 72). Brengen door deze ter kennis der ingezetenen dat bij hoofdstuk 111 dier wethandelende over de inschrij ving voor de militie, onder anderen voorkomt het navol gende Alt. 15, ven alle mi uuari van het jaar hun 19de jaar waren Voor invezeten wordt gehouden.- io hij wiens vader, of is deze overleden, wiens gcluccu.c. auu ru zyue verguuermg van moeder, of, zijn beiden overleden wiens voogd inge- i en ecem el J ls vastgesteld, het aanvul- zelen is volgens de wet van den 28sten Juli lboü (Staatsblad n°- 44); 2°. hij die geen ouders of voogd hebbende ge durende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maan den in Nederland verblijf hield 3°. hij van wiens ouders de langstlevend ingezeten wasal is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling belioorende tot een staatwaar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van weder- keerigheid is aangenomen. Art 16 De inschrijving geschiedt: 1°- van een ongehuwde in de gemeentewaar de vader, of, is deze overleden de moeder, of zijn beiden overleden de voogd woont 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente, waar hij woont 3°. van hem, die geen vader, moeder of voogd Uit Eindhoven wordt nog het volgende be richt omtrent de vier ontvluchte krijgsgevangenen: Eenige Eidhovensche heeren, bij tijds onder- I richt van het door den isten luitenant der ma- réchaussée gegeven hevel, zijn, met denzelfden trein, waarop mede de krijgsgevangenen naar Venlo werder overgebracht vertrokken na de noodige maatregelen beraamd ie hebben, dat zich een rijtuig bevond op het punt waar zij over de grenzen zouden worden gebracht. Nau welijks hadden de gevangenen het Nederlandsch grondgebied verlaten, of zij werden in het rij tuig genomen en reden daarmede in gezelschap der heeren heen die hen naar Masseijk brach- waar zij op Belgisch grondgebied en dus 1 waren. eene eenzame opsluiting van 2 i van een Deze miste het boeked -.jj van een handelaar in oude boeken teruggevonden. Dé directeur der schoolde zaak niet spoedig ge noeg kunnende üitvorsclienheeft de hulp van de politie ingeroepen Dat dit noodig en oor- deelkundig was zouden wij niet gaarne toestem men. Had de directeur zelf niet meer krachtig kunnen optreden en door het loepassen van zeef strenge schoolstraf dit publiek schandaal kunnen voorkomen Wordt de toekomst van een jong- mensch door deze behandeling der zaak niet mis- Mejüfyr. Betsy Perk deelt in ontworpen vereeniging „ii Voorts zegt in de gelegenheid te stel len haar werkmits keurig vervaardigdniet al.een ten toon te stellenmaar desverkiezende voor dien tijd reeds verkocht te hebben aan de vereenigingaltijd voor zoover het ons gelukt het vereischte kapitaal te verwerven worden in alle gemeenten, dames als correspondenten ge vraagd. (In de grootste steden zouden er ver scheidene, zooals nu reeds is geblekenwerk zaam kunnen zijn.) Alle leden van het bestuur der vereeniging kunnen nog niet worden opgegeven. De vo gen- de dames hebben de uilnoodiying tót toetrediti>> als bestuurders reeds aangenomenMevr, de Gasembroot--van de Pollmevr, de Stuersde Koek, mevr. Suermondt—Hoboken, DouairMay— Leemans (allen leden van het hoofdcomité Roode Kruis) te ’s Hage en mej. Catharina van Rees, lijdelijk te Bonn. Op de eerste vergadering, 14 Dec. gehouden, is bepaald dat de tentoonstelling zal geopend worden in de eerste week van Mei te ’s Gravenhage. De inzending van voorwerpen woidt dus in de maand April te gemoet geziën.” Eu zal deze worden afgekondigd waai den 17(f) (ii 28 December 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Dn Secretaris II. FENNEMA. „ven. veroordeeld tot eene eenzame opsluit.r oorlog, de heer van Mulken, j maanden, wegens diefstal van een boek kan tusschenbeiden komen. Daaiop deed de heer Kerstens eene motie, waarvan de strekking wasdat de regeering zich ra'et mag onthouden van stappen te doen. De inhoud dier motie werd door vele R K. le- i den verdedigd, maar gaven zij d^n heer Kerstens KENNISGEVING. 1 eene volgende regeering niet te binden. De heer BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de 1 gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat door den gemeenteraad in zijne vergadering van hst behoort wat de regeering voornemens was te doen. De minister van heeft daarop geantwoord, dal de regeering niet zijner medeleerlingen. T i 1 bij onderzoek werd het op het stalletje directeur der schoolde zaak niet spoedig de politie ingeroepen Dat dit noodig Had de directeur zelf niet en ter inschrijving aan te geven bij burgemeester en wet houder» der gemeentewaar de inschrijving volgens art. 16 moet geschieden. Daarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsne den van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van jaar, waartoe hij volgens zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burgemeester en Wethouders verder bekend dat op Woensdag den llden Januari 1871 ten Gemeenlehuize alhier, eene Januari 1871 hun 19de jaar zijn ingetreden. 1 voor inschrijving der mannelijke ingezetenen die op den en alzoo geboren zijn in 1852 en wel 2 ’s morgens om 9 uur. 4 19 6 11 8 middags 12 9 10 „namiddags 1 Terwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer Gemeente kan geschieden, van ’s morgens 9 tot ’s na middags 1 uur.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1