NIEUWS- 13 ADVERTENTHHUAD ÏÖOR DE CENOTE EN NET ARRONDISSEMENT SNEEK r B I N N EX L A N D. B V 1T E X L A1N D. l No 102 V IJ F-E N-T W I jXT T I C WOENSDAG 28 DECEMBER. State n-G e n e r a a 1. ■M Él S\IIkIK COURANT 5SX5&23 KENN1SGEVI N G. eer- I den aan den prins I aan den erfprins v te H thans te Met ingang van den 2den Januari e. k. wordt iiwntiiiiiiiii men zullen. Ook op andere plaatsen vindt dit navolging. Leiden heeft Don lerdag flnantien ontworpen na de Indische begrooting door I teraad verworpen. I ‘,i„ ,'i„„ van het Noorderieger een officieel bericht over luidende ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. velerlei militaire debatten ook het geplaatst op ’s rijks ramschip Schorpioen, de lui tenant ter zee 2e kl. J. C. A. Wissel. Men meld! uit den Haag aan het Noorden »Het gerucht wint veld dat Thorbecke lang als Minister zal optreden” kend gemaakt dat zij na 1 Januari a. s. onge- i aanne- Te Maastricht is een meisje uit den burger- een juffertje van 15 jaren, in hechtenis sedert geruimen tijd de schrik en heeft menige goed gevul de porlemonnaie ontvreemd. T. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat i door den gemeenteraad in zijne vergadering van i departement den 19 December jl., is vastgesteld, het aanvul- lings-kohier van den i.oofdelijken omslag dezer gemeente, voor he* jaar 1870, betreffende inge zetenen, die in den loop des jaars of na de op making van het. primitief-kohier in de gemeente zijn komen wonen en sedert een eigen middel van bestaan of inkomsten van anderen aard, de som van 400 gulden te bovengaande hebben verkregen en dat het te beginnen met he den gedurende 8 dagen ter Secretarie der ge meente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Sneek den 21 December 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER- DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. j afwezigheid gebruik l te spelen. i De kleederen van het eene kindeen meisje van vijf jaar, vatten vlam en het kind kreeg zul- Aangaande de mogelijkheid van een redacteur van het tijdschrift Stemmen voor Waarheid en de regeering aanvaarden kunnen? Wij zijn niet machtig genoeg om te regeeren; laat ons het niet al ts zeer betreuren. De orthodoxie zit nergens gevaarlijker dan »aan het staatsroer”” Ei lieve waarom Zou ook deze de reden zijn, dat de regeeringsdaden openbaar zijn en niet in het duister kunnen geschieden dat er con’róle en kritiek wordt uitgeoefendzelfs door dat volk, wat achter de kiezers staat Hoe ’t ook zij i noegdan kan zij ook niet nationaal zijn, en is dus hetgeen zij zich zelve zoo g niets anders dan een uitvloeisel van »de” heidwelke geen waarheid is. Van de conservatieve partij zegt zij »Gaarne zou in handen nemen was. Zij kan niet legeeren, stand, genomen. Zij was der marktgangsters ke hevige brandwonden dat het den volgenden dag daaraan is overleden. De ijsclubs-schuwende protesteerende leden van de Ned. Herv. gemeente te Heeg,(men ver gelijke ons vorig nummer) hebben naar men otis verzekert tot nu toe weinig troost gevon den bij het classicaal en Provinciaal Kerkbestuur voor hun bespottelijk protest. Zelfs moet hun geadviseerd zijn zich voortaan van soortgelijke dwaasheden te onthouden. De heer H. Rinia Kingmain de laatste vergadering van den gemeenteraad tot lid van ’t college van toezicht op het M. O. alhier be noemd heeft voor die betrekking bedankt. Het ijsvermaak, dat thans geheel en train is, werkte hier niet alleen nadeelig op het .school- daarnana i wetsontwerp tot wijziging der begrooting voor het departement van oorlog dienstjaar 1870, dat met algemeene stemmen is aangenomen. Uit de discussie over de credielwet voor het van koloniën blijktdat nog geen tractaat lot afstand van de Kust van Guinea is gesloten dat de stukken betrekkelijk het Prean- gerstelsel zuilen worden overgelegd en dat de afstemming van de eerste kamer aan den gouverneur-generaal den last is gegeven tot voorloopige schorsing der maatregelen voor de invoering van de hervor ming van het Preanger stelsel. Op voorstel van den heer van der Linden is de post van 8 millioen als sluitpost der wet op de middelen te vinden uit eene eventuële lee- ning vervallen althans voorloopig De kamer is daarna op reces gescheiden. I De gemeenteraad van het door de commissie van finantien ontworpen tarief, voor aanslag in de inkomstenbelasting waar eigen aangifte ontbreektof onjuist geacht wordtwederom afgekeurd, even als het vroeger door burgemeester en wethouders ingediende. Daarop is weder aangenomen dat burgemeester en wethouders ambthalve zullen aanslaan wan neer eigen aangifte ontbreekt of onjuist is achten. Dit had ten gevolge dat het geheele voorstelhetwelk op dat tarief na reeds was aan is die partij niet machtig ge- genomen, verworpen werd. Burgemeester en s wethouders zuilen nu zien, het bestaande stelsel gaarne toeschrijft, wat te verbeteren. -waar- -- Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, builen de Stad franco ƒ1.90. bezoek, (het jongere geslacht profiteert dan ook tamelijk wel van zijn vacantie-dagen) maar doet zich ook tamelijk wel gevoelen in het kerkbezoek. Althans Zondag nademiddag jl., vónd de toen dienstdoende predikant bij de Ned. Herv. gemeen te alhier, het minder noodigom, terwille van een vijftal belangstellendendiehaar men ons meedeelt waren opgekomètlde gods dienstoefening te laten doorgaan. Door den kos ter werden ze daarvan in kennis gesteld. f Winsüm. De éclips van jl. Donderdag zal hier niet spoedig worden vergeten. Op dien dag waren floreenphchtigen bijeengekomen om een nieuwen predikant te stemmen voor de gecom bineerde gemeente van Winsum en Baard. De strijd was hevig, maar de overwinning bleef on beslist. Van de 637 stemmen verkreeg de heer Hasselman van Kef hel 323 terwijl de overige 314 stemmen werden uitgebracht op den heer Masman van Nieuw-Brongerga. Menig protest werd tegen de stemming ingeleverdzoodat er geene beroeping kon geschieden. Met verlangen verwacht men de uitspraak van ’t klassikaal kerk bestuur. EERSTE KAMER. Zitting Vrijdag 23 December. Bij de kamer zijn ingekomen de gisteren door de Tweede Kamer aangenomen begrootings-ont- werpen voor 1871. Zonder discussie is met algemeene stemmen aangenomenhel adres van rouwbeklag aan den Koning over den dood van Prinses Fiederik Een twaalftal ontwerpentegen heden aan de orde gesteldis insgelijks aangenomen. Zitting van Zaterdag 24 December. Heden zijn de aan de orde gestelde wetsont- Weipen aangenomen, waaronder die totbekrach tiging van provinciale belastingen en de begroo ting voor de staatsspoorwegen, dienst 1871. Van de tweede kamer der staten-generaal zijn reeds ontvangen alle credietwetten die naar de afdeelu.gen zijn verzond- n. De min ster van binnenlandsche zaken heeft op nieuw de verzekering gegeven dat alle po gingen worden aangewend tot de aansluiting van den noorderlijn der staatsspoorwegen aan Pruisen hij Ihrhove. De heer van Swinderen heeft den minister voor deze mededeeling dank betuigd. TWEEDE KAMER Zitting van Vrijdag 23 December. Nadat heden in de Kamer bij Hoofdstuk Bin nenlandsche Zaken eemge posten waren verval lendie minder in eene credielwet. behoorden is het hoofdstuk zelf aangenomen met 17 legen 2 semmen. Hoofdstuk Marine is met algemeene stemmen aangenomenzoomede dat voor de Nationale Schuld, terwijl Hoofdstuk Finantiën aangenomen werd met 54 tegen 19 stemmen. Morgen te elf uur is Hoofdstuk Oorlog aan de orde. Zitting van Zaterdag 24 December. Bij de discussie over de credielwet voor hel departement van oorlog hebben heden alle leden hulde gebracht aan het karakter van den heer van Mulken en hebben vele leden betuigd zijn aftreden te betreuren Andere leden, die in dien lof deelden hebben zich daardoor niet laten te rughouden bedenkingen tegen zijn bestuur te maken. De credielwet voor oorlog dienstjaar 1871 is aangenomen met 62 tegen 2 stemmen en SNEEK, 27 December. J.l Vrijdag heeft hier een treurig ongeluk plaats gehaddat alweer een waarschuwend voorbeeld is voor ouders om hunne kleinen niet zonder behoorlijk toezicht alleen te laten. Een paar kinderendoor de moeder een oo- genblik alleen te huis gelatenmaakte van haar om met brandend papier te De onlangs te Nijmegen opgerichfe vredever- eenigingheeft besloten adressen te richten aan Z. M. den koning en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaalom naar aanleiding der volgen de vijf stellingen te verzoeken om opheffing^der vesting-steden en vervanging daarvan door zui ver militaire vestingen. De stellingen zijn 1. In overeenstemming met het streven van het nieuwere volkenrechtom de niet militaire bevolking en de particuliere bezittingen aan de rampen des oorlogs te onttrekkenzou de af- f schaffing van het stelsel der vestingsteden eene belangrijke bijdrage leveren tot verzachting van den oorlog; 2. Het volkenrecht kanzoo dit stelsel be houden wordt aan de niet militaire bevolking der vestingsteden geen voldoende hulp brengen- 3 Uit. een militair oogpunt is het stelsel der vestingsteden niet aan te bevelen 4. Uit een staatsrechferlijk oogpunt bestaat tegen het behoud van vestingsteden ernstig be zwaar 5. Nederland behoort terstond aan het werk te gaan tot afschaffing van het stelsel der ves- t ngsteden. D U I T S G H LAND. Prins Frederik Karei schijnt de Loire-linie te willen verdedigen, doch met van plan te zijn zich veel dieper in Frankrijk te wagen. Uit Ver sailles wordt, althans bericht dat de linker vleu gel van zijn leger den vijand zal trachten terug te werpen naar Toursterwijl de rechter vleu gel die aan den Loir wel te onderscheiden van de Loire gevochten heeft, de beweging naar Ie Mans voorlzet. Het Fransche legerkamp van Conhe met de lichtingen uit Bretagne, bevindt zich in de nabijheid van laatstgenoemde stad en wordt op 50,000 man begroot. Volgens de cor respondent van het Daily Newsmoeten daar van echter maar 20,000 man van voldoende wa penen voorzien zijn. De état-major van v. Manteuffel is A miens. Daar heeft hij slag geleverd r~ van het Noorderieger en dit verslagen. van het optreden •christelijk historisch ministerie zegt de van het tijdschrift van die richting Vrede »Zou zij Verleden jaar werd te Tilburg verhooging van jaarwedde voor den burgein. aangevraagd, doch met bijna algemeene stemmen door den gemeen- Thans heeft men voorgesteld de jaarwedde der beide wethouders aldaarde de hh. Kerstens en Diepen, met die van den burgemeester aanzienlijk te verhoogenwelk voorstel met algemeene stemmen is .aangenomen. Naar men nu van goede zijde verneemt, hebben gedeputeerde stalen op hunne beurtde goed- keuring aan die verhooging geweigerd. I De Haagsche berichtgever der Nürnburger correspondenz wil weten dat de groothertoge- i lijke kioon van Luxemburg zal worden aangebo- i von Wiedanderen denken den erfprins van Nassau. alle menschen bekend i zelfs niet als zij conciliant d. w z. zoo flauw zoo onschuldig, zoo ’onschadelijk mogeliik op treedt.” aan een gedeelte Althans dat gevechtis aldus Het eerste arméekorps onder generaal von Man teuffel heeft gisteren (Vrijdag) den vijand in zijne stelling ten noordoosten van Amiens aan gevallen en niettegenstaande zijne dubbele over macht en talrijke artillerie, Beaucourt, Montigny, FreehencourtGuerrieux, Pont-Noyelles, Beassy, ecquemont en Daours genomen en tegen een heftigen offensieven aanval zegevierend behouden tot den nacht, toen de strijd eindigde, wanneer 400 ongewonde Franschen krijgsgevangenen wa ren gemaakt. Een bericht van den koning aan de koningin over het geleverde gevecht luidt aldus: Eergisteren heeft generaal von Manteuffel den vijand bij Amiens geslagen. Meer dan 1000 krijgsgevangenen en eenige stukken geschut zijn ons in handen gevallen. De vervolging van den vijand is eerst heden aangevangen en wel naar Arras. Hier is niets belangrijks voorgevallen. De vijand is nog steeds voor zijn oostelijk front gebivouackeerd. LUXEMBURG. Het antwoord van het Luxemburgsche gou vernement op de circulaire van graaf von Bis- marckgedagteekend 3 December, moet niet minder dan 45 bladzijden beslaan. Thans is er sprake van eene scheidsrechterlijke uitspraak, die aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zou worden opgedragen Te ’s Hage hebben een aantal ingezetenen be- zij de teugels der regeering weêr frankeerde brieven noch verzenden noch maar zij weetdat zij in de kamer eene meerderheid tegenover zich heeft, en haar jongste nederlagen hebben haar eindelijk geleerd eene bescheidenheid, waardoor zij niet bij i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1