Mini' El ADTERTEÏTIE Bill) I® ill No. 4 ■w aS Uitgever. Wethouders voornoernd Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. er met l Z. M. heeft benoemd tot notaris te Wolvega F. H. L. J. J. van den Heuvel tot Beichlin gen, gezegd Bartolotti Rijnders, cand.-notaris te Zwolle te Scheemda jhr. S. W. II. A. van Beyma thoe Kingma, cand.-notaris te Ileeren- veen. I er op toe blijven leggen, goede voorbeelden, dje Het Paleis van Justitie is zeer verbaasd over de vrijspraak van den inspecteur van Politie te Amsterdam. De eisch van het O. M. boete van f 100 moest, ook met ’t oog op ’t ge- zuiveltentoonstelling te Londen door de Ne- derlandsche inzenders behaald zijn. Dag en plaats dezer plechtigheid zullen later medegedeeld worden. Zooals men weet blijft de regeering, op grond der adviezen van deskundigen, weigeren om het rotkreupel der schapen onder de besmettelijke Veeziekten op te neme n Plaatselijke verorde ningen, zeide de minister nog.,onlangs, kunnen daarin voldoende voorzien. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft daaraan nu gehoor gegeven en zulk een verordening vastgesteld. genheid zal willen stellen om te beoordeelen of werkelijk, volgens de bestaande wetgeving, de gepleegde daad van vrijheid berooving straffeloos kan geschieden, en geen misdrijf oplevert. Zoo lang het vonnis der rechtbank nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, meenen wij onze mee- ning over dit rechtspunt niet te moeten meedee- len. Maar zeker is het, dat, als de leervan de derde kamer der rechtbank te Amsterdam juist is, het onder de bestaande wetgeving metde waarborgen voor de veiligheid en vrijheid van alle Nederlanders al zeer treurig is gesteld.” Naar do Arnh. Ct. verneemt is „Villa Rhe- nana”, het gebouw, dat als premie is toegekend aan ’t plaatwerk De Rijn, ten deel gevallen aan den heer W. K. Kien, die de nietgeplaatste exemplaren van den uitgever heeft pvergenomen. als vroeger trekt hij ook De Amsterdamsche correspondent van het Utr. Dol. verneemt, dat op het drietal voor de vervulling van het secretarisschap der M. tot Nut van ’t Algemeen voorkomen .de Feer P. Bruijn, de tegenwoordige adjunct-secretaris, die vroeger aan de redactie van de Zwolsche Crt. verbonden was, doch in de laatste jaren in dienst was van het hoofdbestuur van ’t Nut,'en de heer J. de Koo, lid van de plaatselijke school commissie te Amsterdam. Naar de N. R. Ct. verneemt, behoort ook de heer A. Kerdijk onder degenen, die zeer in aan merking komen voor de betrekking van secre taris van het Nut. Het zou alleen de vraag Kerdijk de betrekking van diree- aan- Dat de nobd in de door dijkbreuk geteisterde districten zeer dringend en de behoefte aan gel delijke hulp buitengewoon groot is, kan o. a. daaruit blijken, dat alleen in het district Heus den ongeveer 4900 noodlijdenden dagelijks ver zorgd en 1347 stuks vee gevoederd moeten worden. Wat men verhaalt van de schilderijen van Apelles, dat de paarden hinnekten wanneer zij hunne geschilderde natuurgenooten zagen en de vogelen zich in het lommer van zijn geboomte wilden neerzetten, schijnt ook bij het panorama te Amsterdam zich voor te doen. Daar vliegen, naar het N. v. d. D. meedeelt, de musschen ge regeld in volle vaart tegen het luchtperspectief in en willen zij gaan uitrusten in het geboomte, door Tetar van Elven geschilderd. „Zulkefeiten zijn, volgens de Arnh. Ct. niet zonder voorbeeld. Wij herinneren ons een oud doek, waarop in een der benedenhoeken een korf met brood stond; de muizen hadden hpt bijnageheel weggeknaagd.” De Engelsche klokkenspelers hebben zich toch niet laten afschrikken door het rumoer dat na hun optreden gemaakt is. Zij zullen nu in Februari a. s. een rondreis door eenige zuidelijke provinciën maken om de opbrengst te bestemmen voor eenige stichtingen te Rotterdam en te ’s. ’s Gravenhage. vaard, zal willen nederleggen. Is dat het geval, meent genoemd blad, dan zou niemand dan hij de man zijn. Algemeen zou het dan ook wor den erkend, dat er geen betere keus kon wor den gedaan. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Wijmbritseradeel M. H. Tromp. Den 9 November jl., ter gelegenheid eener te Wolfhezen bij Arnhem gehouden drijfjacht, werd de heer G. A. van der Wedden, een ISjarig jonkman uit Nijmegen, door een noodlottig schot getroffen, tengevolge waarvan hij weinige oogen- blikken daarna overleed. De deelneming in het smartelijk verlies der familie was algemeen. Intusschen werd door de justitie omtrent dit on geval een voorloopig onderzoek ingesteld over de vraag, of en in hoever hier aan bij de wet strafbaar gestelden on willigen manslag te den ken viel. Men verleemt, dat die instructie is voleindigd en tot uitslag hoeft gehad, dat daaruit voldoende bezwaren zijn gerezen om een der heeren jagers in rechten te betrekken, en wel ter zake van manslag door onvoorzichtigheid. Eerstdaags zal deze zaak een punt van open bare behandeling bij de arrondissements-recht- bank te Arnhem uitmaken. De heer Jules van Hasselt te Kampen heeft in de laatste nummers van de L'indboutvkroniek eenige artikelen geplaatst, naar aanleiding van een brochure van den heer Pavia over kaasbe reiding in Italië en wel meer speciaal over de bereiding van de Gorgonzola of Parmezaansche kaas. Hij besluit deze stukken aldus „Tot zoover de heer Pavia, wiens mededee- lingen ik voor de Nederlandsche veehouders in derdaad zeer leerrijk vind. Wij zijn in Ne derland op den goeden weg, wat de zuivelberei ding betreft, getuigen het groote aantal prijzen onlangs met Nederlandsche zuivelproducten te Londen behaald. Wij zijn echter nog niet aan het eind van den weg en moeten ons krachtig Men wil te ’s Hage dat eene zeer groote uit breiding is te wachten van het corps koninklij ke marechaussee, terwijl in verband daarmede de thans bestaande rijksveld wacht zou worden opgeheven. De geheele divisie zal onder bevel staan van een kolonel te ’s Hage. Er zullen twee hoofdstandplaatsen zijn, te ’s Hage en te .v. vw w. v.wu*v^-6vuv- Arnheïn, alwaar ieder een majoor zal geplaatst raai het gerechtshof te Amsterdem in de gele^j ^worden. Deze hoofdofficieren zullen hunne dien- i. ..-.i i __-n x.. i verrichten rechtstreeks en alleen onder de be velen van den Minister van Justitie. pleegde feit, verbazing wekken. „Wanneer een WETHOUDERS j burger, zegt het blad, de geringste daad van verzet pleegt tegen politiebeambten (wier han delingen, gelijk o. a. in dit geval, wel eensden schijn hebben, alsof men verzet wilde uitlokken), wordt door het O. M. steeds gevangenisstraf ge- requireerd. Wij hebben daar niets tegen, en zijn ook van oordeel, dat elk verzet tegen de politie streng behoort gestraft te worden; maar daarentegen begrijpen wij niet het requisitoir tot het opleggen van eenvoudige geldboete aan een beklaagde, die' zich aan onwettige vrijheidsbe- rooving van een burger heeft schuldig gemaakt, hetgeen door het O. M. als bewezen is aange nomen. „De rechtbank heeft nu beslist, vervolgt het blad, dat in de daden, den beklaagde ten laste gelegd, en die bewezen zijn verklaard, geen mis drijf is gelegen. Het is, dunkt, ons, boven allen twijfel verheven, dat of het openbaar ministerie bij de rechtbank (nu* eenmaal de vervolging is ingesteld, welke het aanvankelijk meende ‘ach terwege te moeten laten) óf de procureur-gene- De regeering heeft een ontwerp ingediend om voor rekening van den Staat aan te leggen een kanaal, breed in den bodem minstens 20 en diep minstens 3,10 meter onder den waterspiegel van het Noordzeekanail bij de stads rietlanden te Amsterdam, met een ombuiging ten westen langs Utrecht, Vreeswijk en Vianen tot in de Merwede bij Gorinchemde regeering heeft ve lerlei bezwaren tegen een kanaal door de Gel- dersche vallei. Door den voorgestelden kanaal- aanleg zal, volgens de memorie van toelichting, zeker en binnen den kortst mogelijken tijd wor den voorzien in de zoolang gevoelde behoefte aan een betere verbinding van de haven te Am sterdam met den Bovenrijn op een wijze, die aan ruime eischen van handel en scheepvaart voldaat. Bij den Minister van Binnenlandsehe Zaken is bericht ontvangen, dat zich te Parijs een co mité heeft gevormd tot het inzamelen van gel den ten behoeve der slachtoffers van den jongsten watersnood in ons vaderland. Dit comité bestaat uit de heeren R. A. Buis man, D. B. Jordaan, E. Pinner, Rozenraad en I. van Raalte. Het heeft reeds f2000 tot leni ging der ramp ingezonden. Uit een door de Haagsche politie ingesteld onderzoek naar de aanrandingen, in de afgei oo- pen week op eenige vrouwelijke personen in verschillende wijken geploegd, moet zijn geble ken, dat deze handelingen niet van dien ernsti- gen aard waren, als men deed voorkomen. Het doel der aanranders zou alleen geweest zijn, de jonge dames, die zij. op een eenzame plaats ontmoetten, een kus te ontrooven. Bij een dier omhelzingen is een oorknopje zoek geraakt. Aan gewelddadigheid, met het doel om geld af te persen of op andere wijze straatroof te plegen, wordt niet gedacht. Aan het Utr. Dagblad, wordt uit het Noor den omtrent de huwelijken te Utingeradeel ver haald „Uit een dier huwelijken is een kind gebo ren, terwijl de vader vóór die geboorte overle den is. Nu weigert de broeder van dien over leden vader eene aan dezen verschuldigde som aan de weduwe te voldoen, op grond, dat niet het kind, daar het buiten huwelijk geboren, en dus noch erkend is noch gewettigd kan worden, maar hij zelf erfgenaam is van zijn overleden broeder. Men ziet met belangstelling de uit spraak des rechters te gemoet. Voortaan zul len de gemeenteraden en ambtenaren van den burgerlijken stand meer op hun hoede zijn, om dergelijke lastige quaestien te voorkomen.” Dit bericht geeft nog aanleiding tot eene an dere opmerking, die niet in het voordeel is van den broeder. „Van zijne familie moet men het hebben”, zegt eene oude Hollandsche spreuk. Het -N. v. d. D. deel mede, dat de minister van waterstaat enz. zich bereid verklaard heeft zijn, of mr. Kerdijk de betrekking van de prijzen uit te reiken, welke op de jongste l teur der Rijksspaarbank, die hij pa^ heeft KENNISGEVING. BURGEMEESTER ex - van Sneek, brengen ter kennis van de ingeze tenen, dat het 2e Suppletoir-Kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, dienst 1880, door den Gemeenteraad den 8en dezer maand is vastgesteld en thans gedurende den tijd van >8 dagen, te rekenen van af den 12 Januari c. k., ter Secretarie voor een ieder ter inzage zal liggen; dat binnen dien termijn reclames tegen dat Kohier, op ongezegeld papier, bj heeren Ge deputeerde Staten van Friesland kunnen worden iugediend. Sneek, den 11 Januari 1881. Burgemeester en 7" J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. UIT DE PERS. Ook Noorman in de Tijdspiegel bespreekt den staatkundigen toestand van het oogenblik. Bijzon der opgewekt is zijn beschouwing niet. Even nu i08 Op leden der liberale partij, die door hem tot do Kappeyneaansche fractie worden gerekend, nl. de hh. Van der Kaay, Froger, Bergsma, Miran- dolle, Rombach, De Meijier, Lenting, Lieftinck, De Bruyn Kops, Tak en Holtzman. Maar hij «g; twijfelt of men wel spoedig op beterschap zal I kunnen rekenen, daar het geen grieven op po litiek gebied zijn, maar vooral personenquaestien, i welke tot het intrigeeren tegen de eigen partij hebben geleid. „Wij zijn dus wel genoodzaakt aldus bo- sluit Noorman zijn artikel het spel, dat met de politieke zaken gedreven wordtmei meer of minder geduld te dragen, totdat de ’spe- Iers het zelven moede worden. Óf de dood kan uitkomst geven, of de kiezers. Wat dit laatste betreft, is onze hoop echter niet groot. Het ont breekt onzen kiezers in den regel èn aan ken nis èn aan zelfstandigheid. Aan kennis, want zij worden niet onpartijdig ingelicht over het geen in Den Haag op het Binnenhof omgaat. i M erkelijk onafhankelijke, onpartijdige organen ftjn in ons land spoedig geteld; de meesten zijn direct of indirect in den partijstrijd betrokken en zijn spreekbuizen, die weergeven wat er in geblazen wordt. Of ook wel zij zwijgen waar spreken plicht was. Maar ook over gebrek aan zelfstandigheid bij de kiezers valt te klagen. Al Weten zij niet alles, zij kunnen genoeg weten dat de zaken, zooals zij gaan, slecht gaan. In plaats van nu in hunne omgeving om te zien naar mannen, op wier onafhankelijkheid van ka rakter zij kunnen bouwen, schrijven zij naar Den Haag, of raadplegen een der personen, zelf in den partijstrijd betrokken of liever in de persoonlijke quaestien, want daarop komt het neer en het gevolg is, dat iemand candidaat wordt gesteld, die een vriend is of een vriend van een vriend, die bij voorbaat in het geschar rel wordt meegesleept. Het recept tegen die chronische ziekte is eenvoudig, maar eenvoudige n. hidden worden zelden opgevolgd: de kiezers moeten beter worden ingelichtde publieke zaak moet werkelijk publiek behandeld worden. Gee- ne intriges, open spel. Wil men ook dan nog in hetzelfde troebele water voortzeuren, dan kan men den kiezers, als z ij klagen dat het niet goed giat, antwoorden: het is uw wil; over smaak valt niet te twisten.” ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 */2 Cents. Bij abonnement is de prijs be- r 125EÏ issea B1NNEKLA

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1