B JU ffiBffl WTITIHUDIOORDE ■■iWlWMlSSBnsBL I «tei |W 1V“'W der w iïëïujkT Sta I d r -te No. 5 1881. i i te.. i J kiesrecht. hot^Se Se te8,0”''8 he‘ n»S def1 bmas hee? zich een viertal visschers bij ven J^gem°os,ter vervoegd, om over de grie- -evèn T t0t ,de geregeldheden ge- 1 XX2ï±rd“g d?“ r1, d“™«“- J J A^U A 11 1. A oorwaarden daaromtrent be- e in ij verheid, voor elk der hier die maatregelen worden geplaatst in de Sneeker king. gemeente Sneek I'S Deze COURANT Abonnementsprijs Alle brieven in te zenden. spoorwegdijk aan te log- en Nij- van 9 No- 1 11 De Voorzitter van den Gemeenteraad öneek noodigt, ter voldoening aan art wet tot regeling van het Kiesrecht enz. den 4 Juk 1850 (Staatsblad no. 37) de ners dezer gemeente uit, de Directe belastingen aanslagbiljetten, Yetzjfdoor andere trekkelyke Bescheiden te doen Snoek, den 14 Januari De V oorzitter t J. van DRIESSEN. vo»r B*-T’ s'e'v"r“ ,<0 Cmte> cei U bents- Bij abonnement ;s de nriis h«_ Uitgever. “S”' V“r'™*rd«‘ •Iwromlrtnl to bjj dM toe°L m°gelljk eenige schadeloosstelling te kunnen deekmZetn’2XV1;tOch nog ee“ middel over om de meest geteisterde gemeente Nieuwkuik en Onzenoort en ook een gedeelte van V tomen Z" Te “Ödel«ken °nd0r^ te bede den. De vernieling en verwoesting, die deze fZrXn(lo)b ,er g®.troffen’ ZÜQ zo° ontzettend de broinLdnnia ^Ukere?efdadigheid’ hoe ruim de bronnen ook vloeien, daarin slechts voor een rambS dgiedN^e zal kun^n voorzien. De grootste ^nPvid Nieuwkuik> Onsenoort en een gedeelte losL) Jm<3n g/tr°?en heeft> besta^t in het ko! lossaai verzanden der akkers. Wij meenen non 7”. de.’rerk'»ii«a to hiijvoi, ai«“’ K. l ‘’“ionderd bunder. bratetam- i ii'-' van 1/2 M. tot 1 a 2 M akkeïsidnaZand/ldD bedolveu- Die vruchtbare akkers dus worden een woestijn. De gronden e Nieuwkuik zijn in kleine perceeltjes verdeeld Rechts zeer enkele groote grondeigenaren treft rToTA11’^ m^est? Iandbouwers bezitten LszL onm Die ,kleine grondbezit- i ters zyn ónmogelijk in staat dat zand te ver- i -xvu. xxunne nuizen zijn weggespoeld hun -- verdronken, hun huisraad weggedreven zij ,^e EtXn,mt TlemPre Dat er altijd bij bedoelingen in tijden van nood menschen zijn, die door ’t ongehik meer ontvangen dan zij verloren, is bekend. b r \d j v°rig° watersnood .in het zuiden van ns Land dat aan ’t licht gebracht, ook nu had men daarvan weer een voorbeeld. haalt? het Utt'' dat °ns het' volgende yer- „De tuinier v. T., in de Diepstraat te ’s Bosch oen particuliere woningen. In plaats dat de aldus beschermde buren den genoemden tuinier daar voor dank weten, schijnen er zelfs bedreigingen to zijn gedaan; althans, behalve eenige manscham ket I10°d*g geweest een klei- militaire wacht te rekwireeren, om deze wa- terkeenng te behouden. De bijna openlijk uitgoschreven drijfveer der „beschermende buren tot deze bedreigingen was geene andere, dan dat zij door zich eenige da<>en den last te getroosten, het water eenige voeten ioog ni huis te hebben (en hunne gezondheid en die hunner kinderen er aan te wagenkans hadden onder de bedeelden te worden opgeno! Het morgengebed derzulken luidt dan ook- pUeer ons heden ons daSehjksch brood en... i^uer jaar een watersnood.” De ingezetenen van Drunen zijn niet bijzon der tevreden over de langzame wijze van wer ken, welke bij het omringen der doorbraak ge- olgd wordt en hebben hun bezwaren daartegen nj adres tot den minister van waterstaat gericht. oorts wordt geklaagd dat het toezicht op den dijk voor de doorbraak te wenschen heeft over gelaten en dat genoegzame zorg het onheil had Sdfaam00^0111611, Mea °P 00u ™der- en WETHOUDERS hoeren Gedeputeerde van den 17 December 1880 161). Van„.d° ingezetenen de B-vcellentie den en Nijverheid van Waterstaat, Handel i0onde/J<011iakllJ.ke besluiten no. 167) en 15 Oc- ci waarbij de het afkeuring s nerk voor de enz. zijn ZATERDAG verschijnt WOENSDAGS en ZATERDA.GS voor 3 maanden fl.—franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Het is thans beslist, dat de heer W. van Zur en met een zelfstandig personeel te Rotterdam tooneelvoorsteHingen zal blijven geven. Tot dus ver hebben de volgenden met hem contract ge sloten. Dames: Van Offel-Kley, Egener van Dam, Cnspijn-Stoets, E. van Rijk, Egener van Diik Helena van Offel, Maria de Heer en B. van’ i J^!k‘.. Beeren, behalve W. van Zuylen zelf: I. Spoor, Alexander Faassen, Van K fo“K jR, p I Gr S T IC J van 7 der van no. 37), de inwo- om, zoo zij elders in vóó^deniei-°elaSFn/en ZlJn aail^eslagen, daarvan 'oor den loen februari e. k., hetzij door do aanslRo-hïlmM-ar, 1.^4.,.:: j 3 daartoe blijken. 1881. voornoemd, te Sche- J nemen omtrent het van Scheve- het openbaar ministerie vervolgd ter zake van manslag door onvoorzichtigheid. Tegen hem werd een celstraf van een maand geëischt Morgen uitspraak. vwcni. Over 5 jaren, 1873—1878 bracht het succes- SieTneC1R8nn 0U8 iand gemiddeld °P 7 millioen, w miaadat genocmd recht is uitgestrekt tot de rechte lijn was de opbrengst 3 V mil lioen gulden meer. 11 UIT DE PERS. Het adres aan het Engelsche volk in zake d^d raas/aa bbjft nog steeds aan de orde on zelfs is het denubeeld geopperd om eenige land- „enooten naar de Engelsche regeering af te vaardigen ten einde het te ondersteunen Dit vindt echter bestrijding, daar anderen van oor- aan beter doei de zaak nu verder aan het Engelsche volk over te laten. De heer VI. te Haarlem is diezelfde meening toe^e- daan en hoopt dat men vooral niet verder zal gaan dan het adres; ja het gansche adres kwam em spijt de loffelijke bedoeling van ont werper en ondertekenaars al aanstonds reeds minder wenschehjk voor, omdat er uitdrukkelijk in verzekerd wordt, dat men het gewapend vei zet der Transvalere betreurt. „Ik meen tod aldus schrijft de oud-hoogleeraar in het Rot. Nbl dat men, m plaats van dat te betreuren het ten zeerste moet toeji i hen. Minder nog omdat dft krachtsbetoon der Boeren juist het eenke was kn de ]®Penbare meening ook in Engeland voor hen wakkzer kon maken; dan vooral ook omdat vand watavóoeni heJha!i“g °P kleiner s«ha’al hoop van wat voor honderd jaren in Noord-Ameribn p aats greep: de vestiging van een onafhankelijk reden nJd Tereeflgd Z.md-Afrika. Juist om die E^elan?11 f°U lk Zeer Ongasrae zien> dat nJ d Zi1chrnte vroe» tet schikking geneden toonde en de Transvalere daarin traden. Laat hever, gelijk dat nu reeds in den Oranje-Vrijstaat begonnen is, ook onder de verdere Zuid-S worden en zh nVridheidsgee8t vaa^di& Zrn het PnUJ Z°° allengs in baar geheel aan het Engelsche regeeringsjuk onttrekken Ziedaar het beginsel waarvan men hier in zijn wenschen moet uitgaan; niet zijn tijd en geld daarentegen verspillen aan het zenden van zoet sappige adressen en overeenkomstige afgevaar digden naar het heerschzieke Albion. Er hebben Maandag avond oproerige bewe gingen plaats gehad onder de visschers t venmgen, die geen genoegen schijnen te met nieuwe bepalingen der reedera aandeel in de haringvangst. Tal van ningers zijn met troepjes door het dorp Ken, op luide wijze - _.i te kennen gevende. rnla- hu'Zen Van sommige reeders zijn glas- pïêegd.!ngeW°rPea ea andere baldadigbedJen°ge- Een sterke politiemacht is uit den Haan- ent sbteiederenordTr D heJenblgeQ Gotten tot hel scei der orde. De hootdeommissaris van nnbi;Q -h 1U w-aar °P een betere toekomst onvermijdelijk verloren altM J r V°°r fÓn °f twee W maar voor mond Dir Jammerkreet ,18 dan ook in aller mond. „Hadden wij ons land maar terug dan was er eenige kans na verloop van tijd wederom mogd^k/’ mön’ maar nU is dit b°Paald °m Als middel om in dien ellendigen toestand te I RiiThet dGeft ?e B>'' aan de hand> dat het Kijk het door het water achtergelaten zand zal doen weghalen om daarmede d n over de lijn Zwaluwe—Den Bo ch gen. bjbben, te spreken, waarna de burge- Xrndit enaV° 1-ondcrscheid^e visschers heïft p»eu)cht en ernstig toegesproken. mw' contract> de grootste grief, is door de be manning yan zes schuiten geteekend. Dit is zJei jemig tegenover de 200 schuiten, waar- Het getol !ZenmgSChe i visschersvloot bestaat. Ket getal zou evenwel veel grooter zijn liet lemgeen zich met door vrees voor de^teen- standers der contracten van toekenen terughou- Het blad vernam verder, dat de reeders ziin overeengekomen geen concession te doenmalr de bepalingen der statuten van de vereenivinv .Eendracht en dn, allereerst het cental? te souTet ,B“ de '“"taumste teefe zou het voornemen bestaan, dit seizoen niet te «tartde Dd sS’J Miet anvei'diende straf zou zijn, bi.’ u i d Maandag avond toegebrachtJ is bi enkelen nog al aanzienlijk en beloont tus iLiAr vsrhendeid 4 40 h”? P UnUS Werden bakteenen, sommi ge 40 kilogram zwaar, tot achter in de zaal door de spiegels van het buffet heen geworpen De vrouw van den kastelein van de soctoteit WRmich’’WoS'el°ÖS d°°r dea 8cllrik in bet hotel „rtauen opgenomen. wj? praatje’x dat.dc visschers, als wat zij de oemen, d. i. het contract, niet voor Don- erdag veranderd is, tot nieuwe muiterijen zul len overslaan, verdient natuurlijk weinig «reloof- W TrtUb°0’de.p01iti0 is thanseopgha°ab oede. t Is althans gisteren kalm geweest. Te wee ure is de uit Den Haag gedetacheerde L zr0okTrUV- A1S -^maatregel z.t d„°;; den ““W iwt dorp BEKEND MA De BURGEMEESTER der brengt ter kennis van de ingez^ten^ de KENNISGEVING P/ovMo0“ïïd,KIS “8 K0MNGS d« -°P beslmt van Gedeputeerde Staten h d“, 6 J“““ ««I, ?°reilat%rek1n?« Va? d° bGlimghebbenden: ™»e 1. bepaald'o^Dtesd^”-* 1““ fXSS ge-Sn bestaanden voet zal kunnen worden voort- Daald o?wG w^der°P°nmg der visschenj is be paald op V oensdag den 1 Juni 1881 A zondering van het visschen met de zeg™ dït’ j vo^cuue zal zijn geoorloofd. Eu zal deze op de gebruikelijke wijze worden o 1 en aangeplakt. Leeuwarden, den 11 Januari 1881. De Commissaris des Konings voornoemd (ge A an HARINXMA thoe SLOOTEN. j Snook, don 13 Januari 1881. De Burgemeester voornoemd J- van DRIESSEN. burgemeester van de gemeente Sneek- Minister van Waterstaat, Handel van den 4 December 1880. „De Minister „verheid; „Gelet „vember 1869 (StaatTbïad' „tober 1873 (Staatsblad no. „stempelmerken en L „maten, gewichten, weegwerktuigen „vastgesteld;” s „Heeft goedgevonden: J t° bepalen, dat het goedkeuringsmerk „gedurende het jaar 1881 to bezigen “al zlirT’ Zgesteld? Q’ den gewonen drukvorm, schuin’ v eD VSn weeTverItuigen voor gewoon by ïeT ','ajagasmeters^ d« Koninklijke Kroon- ..«a:: fchikSncP gevonden, volgens Ministerieele „Beschikking van 2u Januari 1873 „afdeehng en 22 November 1878 „hng Handel en „navolgende kantoren uit het „cijfer bestaat: „Leeuwarden 15” enz. En zal deze Courant. Sneek, den 14 Januari 1881. Burge^ester en Wethouders voornoemd. j. VAN DRIESSEN. t Be Secretaris •k W. BENNEWITZ. no. 174, 12e no. 47, afdee- daarbij vermelde RW, *tr' V- i i Tvr*« -j -x j ddCLcu- vp 1111(1(3 5 6 1 B l 6 i 1. e F ■V'C -**V'VHAkJ v j,» ■*uvi ut afgekondigd Leen wn.rH 18 1 1»' X L, A A O -tei

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1