OHM SI HI T imiMSSHSW SIBI. MM» ffl ABÏERTmB BL4B WOB DE I I No. 6 'W *188$ >1 I 19 .T A IN U Tfc T. W O EJ IN S I A O- m sa 1. I z n. s S5 J M K X fc, A. N 19 De plechtige uitreiking, door den minister van I In de volgende maand zullen de nieuwe Ko ninklijke stallen eindelijk in gebruik worden ge- n imen. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek '2 )3 10 14 De Rekenkamer is, zooals bekend is, lastig en haar ontgaat niet veel. Zoo is zij thans ge- ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’4 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Wijk. Dagen. i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 verloren tijd niet »- zijn bij ons gerezen bij het lezen der toelich ting. ven, omdat nog veel in de toelichting m ’t duis ter blijft, te meer daar de minister zich op een nader rapport der hoofdingenieurs beroept, dat (meenen wij) alleen aan de Tweede Kamer is bekend gemaakt. Wij zouden ook eerst het ge voelen der deskundigen over de beweringen be treffende het doorvoervermogen en de Waalver- betering moeten v riemen. Daarom sporen wij alle belanghebbenden aan tot een nauwkeurig en onpartijdig onderzoek en openbaarmaking hun ner denkbeelden.” voor naar IID.’s oordeel termen warén. Waarop wederom de rekenkamer aanmerkt, dat algemee- ne regelen, eenmaal gesteld, ook vooral door de regeering zelve als algemeene regelen dienen ge ëerbiedigd te worden en dat de regeering, wilde zij nog andere categoriën van vrij-overgevoerden, dan kad moeten beginnen met die algemeene regelen te wijzigen en uit te breiden. „Het zou evenwel een kunstwerk zijn, zegt de N. R. Ct., die regelen zóó uit te breiden dat een geval als van den heer Busken Huet daaronder viel.” ■waterstaat enz., der medailles, behaald op de jongste Engelsche zuiveltentoonstelling, zal, vol gens ’t N. v. d. D., geschieden op Vrijdag 11 Februari, in de groote restauratiezaal van het Kon. Zool Gen. te Amsterdam. In de houding der visschers te Scheveningen is nog geen verandering gekomenwel hebben zich de tooneelen van de vorige week niet herhaald, maar de werkstaking houdt aan. ’t O. M. zal, volgens ’t N. v. d. D., in appél komen in zake de uitspraak der rechtbank om trent’t geschil tusschen den inspecteur van politie Geselschap en den koetsier Kater der Am- sterdamsche Rijtuigvereeniging. Intusschen is ’t blad in deze weder een geval van dwang tegenover een loontrekkende ter oore gekomen, dat in hooge mate afkeuring verdient. Door den directeur van bovengenoemde A. R. V. is namelijk de koetsier Kater bedreigd met ontslag uit zijn betrekking, indien deze nog een enkele poging in het werk stelt om te bewijzen, dat hij in dit geschil het recht aan zijn zijde had. Zulk een wijze van handelen acht het blad ons vrije Nederland onwaardig. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. ■K. Ol t 1 i KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, gelet op het besluit van Heeren Gede puteerde Staten van Friesland van den 23 De cember jl. no. 45 (Prov. blad no. 164), bren gen ter kennis van de ingezetenen 1°. cLt, bij Z. M. besluit van 6 December jl. (Staatsblad no. 219) is bepaald, dat de her ijk, bedoeld in litt. a. van art. 15 der Wet van 7 April 1869 (Staatsblad no. 57)over het jaar 1881 zal plaats hebben gedurende het tijdvak van 1 Januari tot 1 October, en dat daaraan zijn onderworpen: de maten en gewichten 2°. dat als tijdstip van den herijk voor deze Gemeente door Heeren Gedeputeerde Staten, bij hun bovengemeld besluit is aangewezen, dat van 11 Februari tot en met 24 Februari e. k. 3°. dat deze herijk zal plaats hebben in de voormalige Meisjesschool, in de Kleine Kerkstraat. Sneek den 18 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. Volgens de opinie van vele officieren leidt het plan des Oorlog-ministers volstrekt niet tot doel matige -werken en zullen, even als bij zijn voor gangers, de millioenen weer op de maan terecht komen. Prettig voor de belastingbetalenden Inmiddels beginnen de bladen al meer en meer zich te verklaren tegen ons hoog oorlogs-budget. Men kan hoop voeden, dat de kiezers vóór de aanstaande periodieke aftreding der kamerleden niet zullen vergeten op dat aanbeeld te hameren. De afgevaardigden der Noordelijke gewesten hebben getoond het met den volksgeest ééns te zijn, door tegen die begrooting te stemmen. Als de zuidelijker Landgenooten nu maar op hun tellen passen. Fran. Ct. Eenige weken geleden werd de vader van ’t Luthersche weeshuis in den Haag ontslagen. Thans zal hij vervolgd worden wegens het ver- valschen van spaarboekjes der weezen. De rechtbank te Arnhem heeft den heer Van Lith de Jeude, die op een jachtpartij te Wolfhezen den heer Van der Wedden bij on geluk heeft gedood, veroordeeld tot 14 dagen celstraf. 8. ht Te Eindhoven had Zaterdag ochtend een on geluk plaats. De eerste trein van Rotterdam liep op een locomotief met tender, welke even vóór don overweg water ging haten. Het ongeluk had plaats wijl de machinist niet had opgemerkt, dat het signaal onveilig stond. De schade aan beide locomotieven is belangrijk; een waggon werd uit de rails geworpen. De stoker van den stilstaanden trein is ernstig gewond, terwijl twee conducteurs licht gekwetst werden. De passa giers kwamen met den schrik vrij. stuit op de vereffening van den post ad f2967,50, naar aanleiding van het Kon. besluit van 22 Mei 1867, no. 51, waarbij aan den heer Cd. Busken Huet vrije overtocht naar Indie is ver leend. De minister van koloniën heeft te ken nen gegeven, dat die algemeene maatregelen bij genoemd besluit den Koning de macht niet ont- UIT DE PERS. Het Hand, is niet bijzonder ingenomen met het nieuwe kanaalontwerp en acht het een te leurstelling voor Amsterdam. De memorie van toelichting is onvoldoende. De bezwaren, aan gevoerd tegen den Rijnovergang bij de Grebbe en de kwel van de Betuwe worden breed uit gemeten, maar de minister zwijgt over de we derlegging dier bezwaren reeds bij vroegere stuk ken. De kosten zijn lager dan die van het ka naal door de Geldersche vallei, maar de noodige onteigeningen kunnen nog wel eens een streep door de rekening halen en worden geheel ach terwege gelaten. Daarbij vergeet de minister, dat het kanaal door de Geldersche vallei niet alleen Amsterdam ten bate komt, maar mede leven en welvaart zou brengen in een schaarsch bevolkte en weinig ontgonnen streek des lands. Ook verzuimt hij er op te wijzen, dat de nor- maliseering van de Waal tusschen Gorinchem en Dodewaard vrij wat geld zal kosten. Het Hand, erkent echter, dat althans één zijde van het vraagstuk, die in de memorie meer uitvoerig is toegelicht, vóór ’s ministers plannen pleit, als de mededeelingtn daaromtrent althans juist zijn. Het geldt de vraag of de zooveel langere weg over Gorinchem niet voor de scheep vaart inderdaad, voordeeliger is dan de kortere door de G eldersche vallei. De minister becijfert namelijk vooreerst, dat het verschil van 8’4 uur varen te aanzienlijk is om in aanmerking te ko men bij de reizen van eenige etmalen, die de Rijnschepen hebben af te leggen. Tot zekere hoogte is dit zeker waar. Op de sleeploonen zal het wellicht geen verschil geven; maar wel op de kleine onkosten, die, over duizenden schepen eno ver een geheel jaar gerekend, een aardige som uitmaken, terwijl thans juist die kleine verschil len beslissen over ’t kiezen van een bestemmings plaats. Het hoofdargument des ministers is ech ter, dat het groote verhang bij de sluizen op het Vallei-kanaal een opeenhooping van schepen en daardoor groot oponthoud, zelfs van dagen, bij het schutten zal veroorzaken. Op dit belang, dat hij het „doorvoervermogen” noemt, is z. i. te weinig gelet, en hij beweert dan ook, dat op de verbeterde Keulsche Vaart drie- of viermaal zooveel schepen onder gelijke omstandigheden zullen kunnen doorvaren. Is dit bezwaar inderdaad zoo groot bij het Valleikanaal, dan erkent het Hand, dat de mi nister met zijn plan een grooten stap voorwaarts heeft gedaan. Maar het blad zou eerst daar over meer moeten weten, omdat het vrij on waarschijnlijk is dat dit gewichtig punt door al len, die het Valleikanaal hebben verdedigd, over het hoofj zou zijn gezien. ’t Paleis van Justitie laat den inspecteur van politie te Amsterdam, die zich aan machtsover- schrijding heeft schuldig gemaakt, nog niet los. Het deelt thans het geheele vonnis mede. De belangstelling, die deze zaak niet alleen te Amsterdam, maar in geheel Nederland heeft gevonden, is dan ook zeer gerechtvaardigd, zegt het blad: 1. om de opmerkelijke oms'andig’ieid, dat het openbaar ministerie aanvankelijk de vervolging weigerde 2. dat het eerst tot die vervolging overging, nadat daartoe het bevel van de rechtbank (tweede kamer) was uitgogaan, tot welke zich de be- leedigde partij te dier zake had gewend; 3. dat het openbaar ministerie, tot die ver volging gedrongen en de veroordeeling eischende, tegenover de onwettige vrijheidsberooving geen gevangenisstraf, maar de betaling van een geld boete requireerde; 4. dat de rechtbank daarop uitspraak doende, de feiten bewezen, de gronden door den beklaagde te zijner verdediging aangevoerd uit de lucht gegrepen acht, doch aanneemt dat de dader niet willens en wetens heeft gehandeld, zonder dat oordeel te motiveeren of aan te toonen, dat de beklaagde het vrije gebruik zijner verstandelijke vermogens miste of in staat van bewusteloosheid verkeerde, en vervolgens hem niet vrijspreekt, maar ontslaat van rechtsvervolging, met andere woorden uitmaakt, dat een willekeurige daad van vrijheidsberooving, als hier is geschied, door geen bepaling der strafwet met straf wordt bedreigd. Men verkeert in gespannen verwachting, voegt het blad er aan toe, of het openbaar ministerie al dan niet in hooggr beroep zal komen van dit vonnis. Tot dusverre dit dient tevens tot weerlegging van ’t geen ’t N. v. d. D. meldt, (zie hierna) is dit nog niet geschied. De termijn om in hooger beroep te komen is van veertien dagen, en verstrijkt Donderdag e. k. Gelet pp art. 26 der Wei, betre elijk de Na tionale Militie, van n 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) Brengen door deze ter kennisse der ingezete nen, dat het register en de alphabetische naam lijst van de ingeschrevenen voor de lichting 1881 voor ieder ter visie zullen liggen ter Secretarie dezer Gemeente van den 19 Januari 1881 tot en met den 27 Januari 1881 en dat door een ieder, die tegen register of lijst bezwaren heeft in te brengen, deze op de wijze, in art. 99 ver meld, binnen den tijd der nederlegging bij den Commissaris des Konings in de Provincie moe ten worden ingediend. Sneek den 18 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. na- '7, ‘ri-3.. Datums. Vrijdag 11 Februari 8’412 1’44’/< Zaterdag 12 Maandag 14 Woensdag 16 Donderdag 17 Vrijdag 18 Zaterdag 19 Maandag 21 Woensdag 23 Donderdag 24 dat dit jaar al de maten on gewichten aan den herijk moeten worden onderworpen; dat, ingevolge art. 1 en 4 van het Koninklijk besluit van 16 October 1869 (Staatsblad no. 160), de onjuist bevonden gewichten, op verzoek der belanghebbenden, togen dadelijke betaling van een bij dat besluit vastgesteld bedrag, ten bate van ’s Rijks kas, door den Ijker worden ge justeerd dat geone maten of gewichten tot de verifi catie kunnen worden toegelaten, dan die welke behoorlijk droog en schoon zijn en dat de aan bieders het aan zich zelven te wijten hebben, indien, bij niet inachtneming van dit voorschrift, hunne maten en gewichten onherijkt worden te ruggegeven; dat de Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking d.d. 16 'April 1872, no. 193, afd. 12, Nijverheid, heeft bepaald, dat de onderdee- len van het gram de verificatie van den herijk uitsluitend aan de I Jkkantoren zullen ondergaan; en dat de weegwerktuigen, waarop het over- gangsmerk onduidelijk ia geworden, kunnen wor den overgestempeld. Sneek den 18 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. Den korten duur van aanleg zou ook ten voordeele van ’sministers plan zijn; maar ’t is de viaag of voor het Valleikanaal werkelijk 8 jaar noodig zijn en of met krachtig werkenden jzou kunnen worden ingehaald. Al deze bedenkingen, zoo besluit het blad, Wij durven in deze nog geen advies ge- namen om vrijen overtocht toe te kennen, waar B E K E N D M A K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, gevolg gevende -aan het verzoek van den Ijker der maten en gewichten te Leeuwarden, dd. 10 Januari j.l., brengen ter kennis van de ingezetenen dat, voor don herijk der maten en gewichten, in deze gemeente zal worden gevaceerd, in een der localen van de voormalige Meisjesschool in do kleine Kerkstraat, in orde als volgt: Uren voor- 81/.—121’/ n-12 1*4-4*4 8’4-12 1‘4-4*4 8’4-12 1’/2-4’4 8’4-12 1‘4-4’4 8’4-12 1’4-3 11—12 1’4—4’4 8’4-12 1 ’4-4’4 8’4-12 1’4-3 I H8 K»3 SSEjSSSK?' •asetisas n n w w r w li

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1