■W fil MMIMD IMS DE CEimi H het moiMimi su. REÜDLXGSIIAKEN 1881. ZAIIC KENNISGEVING. 2°. *7 5°. 6°. 3°. s 4? BEKENDMAKING. 2 Wijk. Dagen. Datums. dat, ingevolge art. 1 en 4 van het Koninklijk wat ten deze zal blijken waar te zijn, in het n. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. e 9 7°. 8°. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 den overgestempeld. Sneek den 18 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornöemd J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. 12 14 8’. 4°. Ie 0 o Dezer dagen is meegedeeld dat een zekere som, in 1849 bijeengebracht voor noodbjdenden door den watersnood in Noordbrabant en toe vertrouwd aan een viertal heeren, met name Van de Koppel, Donker, W. en G. de Jong, nooit verantwoord is. Volgens ’t Dagblad is dat geld op rente gezet. Men zal hiervan zeker eerstdaags wel mei# hooren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, gevolg gevende aan het verzoek van den IJker der maten en gewichten te Leeuwarden, dd. 10 Januari j.l., brengen ter kennis van de ingezetenen dat, voor den herijk der maten en gewichten, in deze gemeente zal worden gevaceerd, in een der localen van de voormalige Meisjesschool in gekomen, terwijl de laatste trein, die Meppol heeft kunnen bereiken, Dinsdagmorgen om 11 uur is vertrokken. Een tweede trein van de Centraal zit met twee locomotieven tusschen Elburg en Nunspeet; de sneltrein is mede met twee locomotieven bij Nunspeet blijven steken. Voor de correspondentie met het Noorden werd voor het postverkeer zoo goed mogelijk door middel van particuliere rijtuigen gezorgd. De dienst ten noorden van Meppel: Meppel- Groningen, Meppel-Leeuwarden en Harlingen- Nieuweschans, kan vrij geregeld plaats hebben. Hoogënd. Wed. A. Prins, aan den Prinsengracht. Tjipke Ferwerda, Grofsmid buiten de voormalige Noorderpoort. Wed. Jobs. Jonk, Winkeliersche buiten de voormalige Oosterpoort, nabij het houtstek van den heer S. C. ten Gate C°. Antoon de Jong, Timmerman, achter Wil lem Molenaar. Den Concierge der Hoogere Burgerschool. Den Concierge der School voor Koste loos Onderwijs. In d n l emolen van den heer Veen aan de Eranekervaart. Sneek den 21 Januari 1881. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. Het U. D. verneemt, dat door Ged. Staten van Noord-Brabant een streng onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaak van de doorbraak in den Heidijk onder Vlijmen. Met het oog op Ook Amsterdam heeft, naar uit de van daar ontvangen bladen blijkt, Dinsdag avond ruim zijn deel gehad van den sneeuwstorm, die over geheel ons land zijn geweld deed gevoelen. De passage binnen de stad met de tram is echter niet gestaakt. Door zeer krachtige pogingen is men er in geslaagd de gewone ritten te doen plaats hebben, zij het dan ook met eenige vertra ging. Woensdag waren 800 man aan ’t werk om de banen der maatschappij schoon, te ma ken. De gewone tafereelen deden zich op straat voor, daar het hier moeilijk was op de been te blijven en daar onmogelijk om door de sneeuw te waden. De dienst op de spoorwegen is ook bij Am sterdam zeer bemoeilijkt. Op den Oosfetspoor is een trein tusschen Hilversum en Bussum in de sneeuw blijven steken en na 3 uur des mid dags kon geen trein meer naar die zijde weg. Ook naar Zaandam moést de dienst gestaakt worden. In de richting naar Haarlem kon na zes uur des avonds niets meer weg. De treinen Amsterdam-Arnhem en Arnhem-Amsterdam zijn bij Vreeland blijven zitien. De avondtreinen van Haarlem naar Rotterdam zijn nog doorge komen, hoewel met groote vertraging. Ook op do lijnen Eindhoven-Hasselt, Zeven- bergen-Rozendaal en Antwerpen-Rozendaal moest de dienst gestaakt worden. Het U. D. meldt daaromtrent: De dienst op den spoorweg van Antwerpen naar de Nederlandsche grens is sedert Dinsdag middag 12 uur gestaakt. Op de lijn Rozendaal-Zevenbergen is het gedeelte tusschen Oudenbosch en Zevenbergen door de sneeuw versperd; trein 96 moest naar Rozendaal terug- keeren: Dinsdag nacht omstreeks half twee ge raakte trein 433, die, daar de weg bij Ouden bosch versperd bleef, via Breda te Rozendaal kwam, in botsing met een anderen trein, waar door een wagen erg beschadigd en twee ossen gedood werden. Van andere ongelukken wordt geen melding gemaakt. licht worde gesteld. Aan het betrokken dijks- bestuur moeten verschillende vragen zijn voor gelegd. Nadat het proces de Jongh het publiek ge durende langen tijd veel belangstelling heeft in- geboezemd, misschien meer dan het verdiende, dreigt deze zaak nog niet geheel uit te zijn. Zooals men weet, betuigde het O. M.toen op den tweeden dag de getuige Bonman zou gehoord worden, niet veel sympathie voor dezen getuige. In de eerste plaats was dit toe te schrijven aan een veroordeeling, die kort te vo ren tegen Bouman was uitgesproken wegens bevordering der ontucht bij personen onder de 21 jaar. Dezer dagen is de man naar de cel lulaire gevangenis overgebracht, om wegens dit misdrijf aldaar drie maanden te vertoeven. Intusschen vernemen wij, dat het O. M. er ernstig over denkt, om Bouman, naar aanleiding van hetgeen hij in het proces-de Jongh ver klaarde, wegens meineed te vervolgen. Hij ver klaarde toch, dat de Jongh en van der Smissen zóózeer op elkander geleken, dat men den een voor den ander houden kon, doch nu is geble ken, dat zij niet de minste gelijkenis met elkan der hebben, en dat zelfs de eeue een hoofd lan ger is dan de andere. Bovendien is gebleken dat Bouman sinds lang een wrok koesterde te gen den heer van der Smissen, die zich thans in Indie bevindt. Ook de heer Bogaardt heeft verklaard, dat Bouman’s mededeeling, voor zoo ver hij daarbij genoemd wordt, geheel uit de lucht gegrepen was. Mocht dus tegen Bouman een vervolging we gens meineed worden ingesteld, dan wacht ons, behalve het cassatie-proces, in het drama de Jongh nog een derde bedrijf. P. v. J. Ofschoon de gansche natie, minus de coupon knippers, verlangend uitzag naar de rentebelasting, schijnt ’t dat met deze zoo noodzakelijke wet nog zoo’n haast niet wordt gemaakt. Alsof er geen waarheid ligt in de beschuldiging van eene te onevenredige lastendrukWillen de liberale le den hun crediet niet verspelen, dan moeten zij ’s Ministers plannen in dit opzicht niet dwars- boomen, want het privilege van „niet te betalen” heeft voor de rijke Amsterdammers enz. al lang genoeg geduurd en is lang genoeg opgemerkt tevens. Al moet een Amsterdamsch Afgevaar digde er zijn mandaat mee verspelen, hij mag ter wille van de rechtvaardigheid zijne kiezers niet naar de oogen zien, als van hem gevraagd wordt ontduiking van lasten te bestendigen ten nadeele van alle nietbezitters. Een 14tal liberale leden der Tweede Kamer verschuiven mee de behandeling der rentewet. 11 Februari 8 >/212 1 >/24 >/2 Naar men verneemt zal 7 Februari a. s. de zaak van De Jongh door den Hoogen Raad be handeld worden. Bintje Tjerkstra, bij den Houtmolen van den heer Ter Horst. T. T. Bloksma, Pompmaker buiten het de kleine Kerkstraat, in orde als volgt: Uren voor- na middags. 8>/2—12 1 >/2—3 Vrijdag Zaterdag Maandag Woensdag 16 Donderdag 17 Vrijdag 18 Zaterdag 19 Maandag 21 Woensdag 23 Donderdag 24 dat dit jaar al de maten en gewichten aan den herijk moeten worden onderworpen; dat, ingevolge art. 1 en 4 van het Koninklijk Besluit van 16 October 1869 (Staatsblad no. 160), de onjuist bevonden gewichten, op verzoek der (belanghebbenden, tegen dadelijke betaling van een bij dat besluit vastgesteld bedrag, ten bate van ’s Rijks kas, door den IJker worden ge justeerd; dat geene maten of gewichten tot de verifi catie kunnen worden toegelaten, dan die welke behoorlijk droog en schoon zijn en dat de aan bieders het aan zich zelven te wijten hebben, indien, bij niet inachtneming van dit voorschrift, hunne maten en gewichten onherijkt worden te ruggegeven dat dé Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking d.d. 16 April 1872, no. 193, afd. 12, Nijverheid, heeft bepaald, dat de onderdee- len van het gram de verificatie van den herijk uitsluitend aan de IJkkantoren zullen ondergaan; de velerlei omtrent die doorbraak in omloop en dat de weegWerktuigen, waarop het over- I zijnde geruchten, is het hoogst wenschelijk, dat gangsmerk onduidelijk is geworden, kunnen wor- wat ten deze zal blijken waar te zijn, in het De dienst op de spoorwegen Almelo-Zwolle en Zwolle-Meppel, is, tengevolge van den hevigen sneeuwstorm, gestaakt. In den omtrek van Zwolle heeft het Dinsdag en Woensdag zoo hevig gesneeuwd, dat de stad per spoor alleen van den kant van Zutfen was te genaken. Naar Kampen, Utrecht, Meppel en Almelo was de dienst gestaakt. „De treiii van Meppel, die Dinsdag om 1 ure te Zwolle moest aankomen, zit, zoo meldt de Zw. Ct. dd. 19 Jan., op het emplacement bij de stad in de sneeuw en alle pogingen, om hem verder te brengen, waren vruchteloos. De rei zigers konden te voet op het station komen. Mocht het weder het toelaten, dan zal de trein morgenochtend te 8 uur met alle beschikbare krachten en met de hulp van de militaire macht worden uitgegraven.” De trein die Dinsdagavond van Kampen te Zwolle moest komen en die door twee locomo tieven getrokken werd, is te Mastenbroek blijven zitten. Men heeft met- een paar locomotieven van Zwolle getracht den trein te hulp te komen maar kon daarin niet slagen. Eenige reizigers zijn echter met een van die machines des nachts om 4 uur te Zwolle gearriveerd. Sedert Dins- dagmiddag 1 uur is uit Almelo geen trein aan- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek doen te weten dat er aanwezig zijn bij De Raad van Dantumadeel heeft toegestaan een verzoek van de Nederlandsche Tramweg- maatschappij, om de lijn DokkumVeenwou den van het station van den Staatsspoorweg te verlengen tot aan de grens der gemeente Tie- tjerksteradeel, en tevens besloten dat, wanneer die gemeente vergunning tot een stoomtram geeft, de Maatschappij dan ook dat gedeelte in Dan tumadeel met stoom zal mogen berijden, zoodat nu in het ééne gedeelte van dezelfde gemeente stoom en in het andere paarden zullen worden gebruikt. Voor dit laatste gedeelte (aldus heeft de Raad uitgemaakt) is stoom gevaarlijk, voor het andere niet, ofschoon de weg daar veel smaller is. De officier van justitie te Amsterdam hééft, In vervolg op vorige berichten uit Seheve- ntngen, deelt het Dagblad mede, dat bij een paar reeders leden van het bestuur der ree- dersvereeniging „Eendracht” brieven zijn ont vangen van. zoodanigen inhoud, dat de justitie gemeend heeft naar den schrijver of de schrijvers een ernstig onderzoek te moeten instellen. Som mige muren van hoekhuizen en ook schuiten zijn beschreven met uitdrukkingen, die van bit terheid getuigen, en oproepingen, die een alles behalve vredelievenden geest ademen. De ma réchaussees deden te paard te Scheveningen dienst. De vereeniging „Eendracht” hield Maandag namiddag een buitengewone vergadering in het Verkooplokaal, belegd op verzoek van een vijf tal reeders en eenige goedgezinde visschers. Een en zestig leden waren tegenwoordig. Het be stuur had zich in de laatste dagen onledig ge houden, om die wijzigingen in het contract te ontwerpen, welke een verbetering in de houding der visschers konden tengevolge hebben. De voorstellen werden nu breedvoerig besproken en vervolgens werd bepaald, dat de visschers voor de haring visscherij de volle 33 pet zullen genieten en in de kosten niet langer zullen bij dragen; ook f25 voor vertering te blijven toe staan ten tijde van het gereed maken van hot schip voor de haringvisseherijiedere reis f 30 j braadgeld uit te keeren, zoodra de besomming meer dan f 1000 is; de makreel publiek te blij ven verkoopen en do bemanning daarvan 67 pet. uit te keeren; elke reis 1 ton pekelharing en 500 stuks steurharing aan de bemanning te geven om onder elkaar te verdeelen, en eindelijk dat van de visschers voortaan met de schrobnet- visscherij, in plaats, van 15 pet., slechts 10 pet. zal ingehouden worden voor het zoogenaamde hsonngold. Bij de jl. Woensdag aan het ministerie van waterstaat gehouden aanbesteding voor het maken van werken van het gedeelte Sneek—Leeuwar den van den spoorweg StavorenLeeuwarden, waren de minste inschrijvers J. Hille te Grave en Th. Verhoeven te Deventer, voor f 596,000. De begrooting was f 641,200. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7>/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. L r i SS J M S E X I. A fti r> i o 8 1 i 3 3 L Q. 0 01 i i n w n n w It “*73 8>/2—12 l>/2—3 11-12 l’/2—4>/2 8>'-12 l’/2—4'/2 8>/2-12 4>/2 8>/2-12 l>/2-4>/2 8‘/,—12 l>/2—3 H-12 l‘/2-4>/2 8 12 l>/2—4’/, 1°. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1