J! w r ESIiffl liHB SML MEI nS I OVERTEM W-BLAD Wi DE I 1881. A R Gr AN Gr. No. 8 Z JED S-E N-D E R T I Q S T JED J >V* S O c 26 JANUARI. W O E IX ST) A €U I I1 5 4 s- I J ,n. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. Men deelt van de N. Gron Grt. mede dat de prijzen, waarvoor tegenwoordig metde bekende t us- schenpersonen voorloopig engagementen worden aangegaan om in Mei e. k. als nummerverwisselaar of wel als plaatsvervanger bij de nationale militie op te treden, aanzienlijk lager zijn dan in ’t vorige jaar en met die van voor zes d zeven jaren wel de helft verschillen; met het oog op den algemeenen maatsehappelijken toestand van deze dagen wordt dit verschijnsel niet vreemd geacht. De verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Amsterdam, in de plaats van den heer Vening Meinesz, zal plaats hebben op Dinsdag 15 Februari a. s. Volgens ’t R. Nbl. zou het Groot-Oosten van Nederland zich tot dat van Engeland hebben gewend, met verzoek om voorspraak der Boeren in de Transvaal. De onbedachtzame knaap, die aan prof. Har ting gefingeerde namen voor het Transvaal-adres 1 10 af .4 v. d. ik v. it- De vergadering voor den internationalen schaatsenwedstrijd, te Utrecht belegd, ia wegens geringe deelneming afgetelegrapheerd. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7l/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Het feest, ten voordeele der noodlijdenden door den watersnood te Amsterdam te geven, zal in de eerste helft van Febr. plaats hebben. Tombola, fancy-fair, verkoopkraampjes, muziek., allerlei verscheidenheid, ja zelfs, naar men zegt, een soort navolging van de courant Paris-Murcie zullen behooren tot deze feestelijkheid, waarvan de opbrengst een zeer belangrijke bijdrage voor de noodlijdenden kan geven. Verschillende subcommissien zijn met de voorbereiding bezig. De burgemeester is eere-voorzitter en dr. G. F. Westerman voorzitter der algemeene commissie. r Het Dagbl. deelt ’t volgende mede: Tengevolge der beweging onder de visschersbevolking te Scheveningen, hadden verschillende visschers besloten, twee man naai’ Engeland (Grimsby) te zenden, om te trachten daar een. aantal hunner te engageeren; bedoelde twee personen ontvingen het reisgeld van de samenspannenden en zijn te Scheveningen teruggekomen en wel met on gunstig resultaat. Zij konden geen vaart be komen. Intusschen is steeds meer de urgentie gebleken van de afdoening van het reeds zoolang aanhangig KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, voldoende aan de circulaire van heeren Gedeputeerde Staten van den 13 Januari 1881 Nn. 24, brengen ter kennis van de ingezetenen, navolgende UITNOODIGING. „De Gedeputeerde Staten van de provincie „Friesland, gelet op het 2e lid van art. 73 der „wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad N°. 37); „noodigen de inwcnus der prvincie uit om, „zoo zij in andere provinciën in de rijks directe „belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den „1 April aanstaande aan hunne vergadering te „doen blijken, ten einde door haar daarop kun- „nen worden gelet bij het opmaken der lijst van „hoogstaangeslagenen voor de verkiezing van de „afgevaardigden ter Eerste Kamer van de Staten- „Generaal.” En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd, tevens met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 25 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voor noem d J. vak DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. d j De onafgebroken aandacht, waarmee het aan zienlijk auditorium de verschillende stukken volg de en de warme bijvalsbetuigingen, die aan de geheele uitvoering ten deel viel, was voor „de Club” het beste bewijs van waardeering en dank voor ’t geen zij ten beste gaf, en tevens van de réussite van den avond. De gehouden schaal- collecte bracht f254,55 op. Ook de muziek-vereeniging „Apollo" komt een woord van dank toe voor- hare gewaardeerde medewerking. Fraai winterweder begunstigde gister ook de hardrijderij door mannen en vrouwen, uitge schreven door de ijsvereeniging „Sneek.” Voor den wedstrijd hadden zich 32 paren laten in schrijven, waaronder vele kante en vlugge rijders en rijderessen. De prijs f 100, werd behaald door Thijs van den Berg en Trijntje van den Berg, beide van Rijperkerk, terwijl de .premie f40, ten deel viel aan H. P. Wester en Tietje P. Wes ter, beide van Eernewoude. Een groote menigte toeschouwers bewoog zich langs de net versierde baan, terwijl de feestelijkheid werd opgeluisterd door de muziek der dd. Schutterij, onder leiding van den luit.-kapelmeester M. Edzard Grefe, die zich ook ’s avonds bij de prijsuitdeeling in de zaal van den heer R. Agema deed hooren. 379ste Vergadering der Kamer van Koop* handel en Fabrieken te Sneek, gehouden op Zaterdag den 15den Januari 1881, ’s avonds 8 uur, in het gewone lokaal. Tegenwoordig de heeren J.L. Bakker, Voorz., P. M. T. Dethmers, P. Fennema, H. Jongbloed, N. W. J. C. de Voogt en de Secretaris. De notulen en uitgegane stukken worden voor gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter installeert de heeren Dethmers en Jongbloed. Daarna wordt door de Kamer de heer Bak ker als voorzitter en de heer Dethmers als on der-voorzitter herkozen met vier van de vijf uit gebrachte stemmen, de heer Dethmers kreeg een stem als voorzitter. De volgende ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen Een ingekomen brief van de Kamer te Delft over gaspnjzen de kamer meent dat het daar in behandelde onderwero meer eene plaatselijke aangelegenheid dan een Nederlandsche betreft. Verslag van denlandbouwin Nederland 1878, 1ste deel. Consulaire verslagen 1880, afl. XI. Aanvulling scheepslijst. Statistiek van in-, uit- en doorvoer, October en November 1880. Tijdschrift en bijblad van het Aardr. Genoot schap. 1 De rekening en verantwoording, uitgebracht door den Secretaris-penningmeester en sluitende met een batig saldo van f 14.51 wordt tot on derzoek in handen gesteld der heeren Jongbloed en Fennema, welke na gehouden onderzoek ver klaren, dat de rekening accoord is en voorstel len den Secretaris-penningmeester, onder dank betuiging voor het gevoerde beheer in 1880, te dêchargeren, met welk voorstel de Kamer zich vereenigt. De Voorzitter benoemt de heeren de Voogt, Jongbloed en Gorter als leden der Commissie, belast met het samenstellen van het jaarverslag over 1880. De heeren de Voogt en Jongbloed verklaren die benoeming aan te nemen. De Voorzitter verzoekt den Secretaris voorle zing te doen van het verslag der handelingen van de Kamer gedurende 1880. Na voorlezing bedankt de voorzitter uit naam der Kamer den Secretaris voor het tijdig uit brengen van dit verslag. Het gerechtshof te Den Bosch heeft bij uitspraak van 19 Jan. het vonnis der arron- dissements-rechtbank aldaar vernietigd, waarbij de drukker en uitgever van de Noordbrabanter was veroordeeld ter zake van het in gemeld blad opnemén en daardoor verspreiden van een bericht waarin uitdrukkingen voorkwamen, ho nend voor den burgemeester van Oudenbosch. (Die ambtenaar werd daarin tiran genoemd, wijl hij niet meewerkte tot dc feesten bij de inwij ding van de kath. kerk.) Het hof heeft uitgemaakt, dat hét ten laste gelegdeJfeit noch misdaad, noch wanbedrijf, noch overtreding was en den beklaagde van alle rechtsvervolging ontslagen, da kosten te dragen door den staat. van den dierbaren, vrijen geboortegrond bedoelt! En dit, o Engelands Koningin Uwe raads lieden hebben het zelf getuigd dit, immers, is de zaak van het vrije volk der Transvaalsche republiek Geef gehoor, wij smeeken ’t Uwer Majesteit, aan de stemmen, die van Noord en Zuid, van Oost 6n West, van overal waar vrije menschen wonen, zich verheffen tot Uwen Troon, voor de zaak van het volk der Tyansvaal, de zaak die rechtvaardig is en gewettigd! Eén woord, Uw Koninklijk woord, is genoeg, om Uwe krijgsmacht terug te roepen van een oorlogsveld, waar voor Uw volk geen lauweren zijn te garen. O, spreek het uit dat woord, Koningin, op dat tijdgenoot en nakomeling Uw naam met te grooter liefde en eerbied noemen, opdat Uw volk getuigeZij gaf aan het volk der Transvaal de vrijheid weder en behoedde Engeland voor schande.” Gij weet het, Koningin, Uwe geschied schrijvers hebben het U verhaald hoe ’t Nederlandsche volk zich vrijgevochten heeft na tachtig jaren strijd! Zou ’t hun geen oneer zijn, zoo zij hun stem niet mengden in het koor dergenen, die luide smeeken om teruggaaf van de vrijheid aan ’t dappere volk van de Transvaalsche republiek Met deze bede naderen Uwen Troon eerbiedig lijk de vrije burgers van ’t vrije Nederland. SNEEK25 Januari. Wij vestigen de aandacht van belangstellen den op de hier achter aangekondigde vergade ring van het departement Sneek der Ned. Maat schappij ter bevordering van Nijverheid, te hou den Donderdag avond e. k. in het hotel „de Wijnberg". De heer von Saher, conservator aan het „Museum van Kunstnijverheid” te Haarlem, zal dan eene voordracht houden over „het kunst handwerk in de renaissance”. Er zullen daarbij een groot getal cartons en afgietsels uit genoemd museum worden tentoongesteld. Ook aan niet-leden wordt de gelegenheid open gesteld om deze vergadering bij te wonen. ’tWas een gelukkig denkbeeld van de nog jeugdige dilettanten-vereeniging „de Club" om eene soirée te organiseeren ten behoeve van de noodlijdenden door den watersnood in Noord- Brabant. Wel is waar was reeds in onze ge meente eene commissie voor dat doel met veel succès werkzaam geweest, maar het aantal on- gelukkigen daar ginds is groot en de behoeften zijn vele meerdere hulp blijft dus zeer ge- wenscht.’t Was dan ook jzeker deze overwe ging, dié „de Club” aanspoorde om ook 'harer zijds iets bij te dragen tot leniging van de groo te ramp. .Het nuttige aan het aangename parende, be sloot zij voor dat doel hare talenten en krach ten ten beste te geven en door middel der kunst weldadig werkzaam te zijn. Zondag avond jl. gaf zij in de zaal van den heer R. Agema eene buitengewone vergadering met gasten. Het programma van werkzaam heden voor dien avond was met zorg gekozen. Het beloofde veel goeds bij de opvoering van I. De groote Schootmans, blijspel in één bedrijf, door Johan Gram. II. De Viool van Cremona, groot en macLtig volk, wilt niet gedoogen, dat tooneelspel in één bedrijf, van Coppée, uit het - Fransch vertaald door J. N. vax Hall en III. Geleerde Heeren blijspel in één bedrijf door TA. van der Stempel. Was de keus der stukken gelukkig te noemen, ook de wijze van uitvoering was over ’t geheel uitstekend en ge tuigde van veel studie, evenzeer als dedecoree- ring en costumeering van veel smaak. Vooral de Viool van Cremona was allerliefst gemonteerd. opgaf, heeft in een berouwvollen briei schuld erkend en beterschap beloofd. Tevens heeft hij een gift voor de verspreiding van het adres ge zonden. „Wanneer iemand schrijft prof. H., van de ontvangst van dat schrijven gewag makende, in het U. D. zoo eerlijk en rondborstig zijn -foutj -erkentdan schiet voor mij niet anders over, dan het gebeurde uit mijn geheugen te wisschen en te hopen, dat alle adressanten dit voorbeeld zullen volgen. De dissonant, waar van ik gewaagde, lost zich dan ten slotte'tot mijn groot genoegen op; in-een welluidend accoord. ’t Adres aan Engelands Koningin, waarvan de aspirant-leden van het Transvaalsche vrijkorps de uitwerking willen afwachten eer zij nadere stappen doen, luidt aldus: Aan Engelands Koningin, Victoria, die God behoede! De ondergeteekenden, allen burgers van het vrije Nederland, richten eerbiediglijk tot Uwe Majesteit het volgende verzoek: Wilt, o Koningin, wie God gegeven heeft, zoo waardiglijk en wijs te regeeren over een groot en machi in Uw Koninklijken naam een daad worde ge pleegd, die een smet zou werpen op Engelands Eer en op Uwe Grootheid! Uwe legertroepen staan gereed, de inwoners l der Transvaalsche republiek te tuchtigen voor een daad, die in zichzelf niets strafbaars heeft. Wat verhevener, eerlij ker, eerbiedwekkender strijd is ooit gestreden, dan die de verdediging 1 Wat de toestand te Scheveningen betreft, tot dusver is geen enkele schuit naar zee ver trokken en heeft men nog niets gehoord van een onderteekéning van het jl. Maandag gewij zigd contract. De verslaggever, die in de uitoefening der plichten, welke zijn betrekking hem oplegde, den dood vond, en van wien men dus met recht mag zeggen dat hij op ’tveld van eer bleef, is de heer Vesters, lid der redactie van de Ka tholieke Illustratie en het Huisgezin. Dinsdag had hij zich naar Nieuwkuyk begeven, om bouw stoffen te verzamelen voor een beschrijving van den watersnood, was van daar te 3 uur te Vlij men teruggekeerd, en had, ondanks veler waar schuwing, zijn weg voortgezet. Door den hevi- gen sneeuwstorm is hij overvallen en overmand. De overledene, een ruim dertig-jarig man, laat een weduwe en zeven kinderen na. (OIRAVT s i 3 B 1 N K V A A 10 li- 0 5 1 1 8 f Isi 1- wetsontwerp betrekkelijk de desertie van visschers. Niet alleen te Scheveningen maar op alle visschersplaatsen aan de Noordzee ziet men reikhalzend naar een wettelijke regeling uit.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1