SSWiBWpSSWa A nen van den grintweg naar en meest smaakvolle toiletten voor haar gem a ikt, i zij kon maar geen kalmte en rust vim e 1. i Overigens liep in Ebersdorf alles vlot en pret- j tig van stapel. Werner was, als Welden kwam, I beleefd tegen hem; hij wandelde met hem in 1 het park en in de omstreken en babbelde met I hem over allerlei dingen. Toch ontstond er tus- 1 sehen die beide mannen geen echte vertrouwe- lijkheid. 'Werner lette altijd slechts op zijne 1 vrouw, en in zijn koele houding lagen voor den I ritmeester wenken genoeg, dat zijn tijd op Ebers- i dorf slechts van korten duur zou kunnen zijn, i De ritmeester bevond zich trouwens ook in werkelijke verlegenheid. Hij had aan niets min- j der gedacht, dan aan de mogelijkheid, datWer- I ner Hagen levend zou kunnen torugkeeren. Hij 1 had zich den door hem te volgen weg duidelij k I afgebakend, en zijn huwelijk met Adelheid had bij hem zóó vast gestaan, dat hij daarmee reeds rekening had gehouden. Zijne liefde voor I het aardige vrouwtje was overigens niet zoo bij- 1 zonder groot. Hij zou heel goed zonder haar 1 hebben kunnen leven, zonder dat zijn hart daar- door gebroken werd. Maar hare belangrijke in komsten staken hem de oogen uit en het was VI. wordt gelezen een adres van ingezete- I --- van het dorp Oudega, verzoekende verbs- I tering van het voetpad van Oudega naar Gaast- I meer* dat in den winter zeer moeielijk te ge- bruiken is. 1 Op voorstol van den Voorzitter wordt, nace- I nige discussie, besloten al de hier opgenoemde I paden en wegen te brengen op den staat van waterstaatswerken voor den gemeenen dienst van allen bestemd, die nog altijd op de vast- I stelling door den Raad wacht en aan welke j vaststelling door hh. Gedeputeerden opnieuw is herinnerd i VIL Wordt gelezen een advies van den heer H. J. Jaarsma, op ’t in de vorige vergadering medegedeelde adres van H. J. Boetzer te Oude- j bildtzül, kwijtschelding van boete vragende wegens de te late opevering van den grintweg naar en j door Goënga. Overeenkomstig dat advies wordt Om de gegevens voor het jaarverslag van het J ‘aar te verzamelen worden be- Sd'Z rabrto ae beer Erna ambachten, de heer de Voogt; markt- handel de heeren Dethmers en Gorter consum tie-artikelen de heeren Fennema en Jongbloec middelen van vervoer, telegraphie, postwezen en BS,gp w1 eiViSieis t» heden te zijn in kennis gesteld, verklaart hij beide benoemingen aan te nemen. Niets meer aan de orde en daar geen der le den het woord verlaagt, sluit de Voorzitter de vergadering. B U I T M 1< A. W onstaatkundig en onverantwoordelijk was geweest en dat het met leedwezen zou zien dat de re- geering maatregelen nam met het doel om de Britsche heerschappij met kracht te handhaven over de Transvaal, dat met recht zijn nationale onafhankelijkheid eischt. Gladstone, die in zijn bekende redevoeringen vóór zijn optreden als minister, de annexatie van de Transvaal door het ministerie Beaconsfield zoo heftig had afgekeurd, voerde thans het woord om de politiek der tegenwoordige regeering (die in alle opzichten dezelfde is) te verdedigen. lly zeide tevens, dat de regeering, sedert zij instruc ties zond aan den nieuwen gouverneur aan de Kaap, een telegram kreeg van den president van den Oranje-Vrijstaat, waarin deze de kwaadwil lige verdichtsels omtrent Hollanders, die slechts vrede en welvaart voor geheel Zuid-Afrika wen- schen, tegensprak. De minjster hoopt dat aan het bloedvergieten een einde zal worden gemaakt, maar.... de regeering houdt hieraan vast, dat vóór alles het gezag der Britsche kroon moet worden hersteld. Zoo de Boeren den gewapen- den tegenstand opgeven zeide hij - twijfelt de regeering niet aan een bevredigende sclnk- De meerderheid keurde, zooals wij reeds zei den, de handelwijze der regeering goed; met 129 tegen 33 ssemmén werd do motie-Rijlands ver worpen. Vergadering van den Gemeenteraad van Wijm- britseradeel, op Zaterdag den 22 Januari 1881, 's voorm, 10l/2 uur. Tegenwoordig zijn 10 leden; afwezig de hh. J. A? Visser Sr., J. D. Wijnja en T. T. Jor- ritsma, de laatste met bericht ter oorzake van ongesteldheid. I. De heer M. II. Tromp, do plaats van den Voorzitter innemende, deelt mede, dat ZEd. bij besluit van Z. M. den Koning dd. 5 Januari 1881 no. 2, is benoemd tot burgemeester dezer gemeente en ais zoodanig op den 11 Januari d. 1 a Na voorlezing van de daartoe betrekkelijke stukken, bekomt de heer Jellema, wethouder, het 1 woord en spreekt eene korte rede uit, daartoe zich geroepen achtende door de afw ezigheid i an den oudsten wethouder. Spreker wenscht den nieuw benoemden Bur gemeester geluk met de onderscheiding, hem te beurt gevallen en betuigt, namens den liaad zijne ingenomenheid met die keuze uit de in gezetenen, en herdenkt daarna den afgetreden - mr. S. Witteveen, die, na ruim 3 jaren aan het hoofd van het gemeen tebestuur te hebben gestaan, om redenen ^an wil niet gewagen van den aard der taak, den Burgemeester opgedragen, omdat hij spreekt tot den man, die de gemeente kent, die daarin is geboren en opgevoed, zich vele jaren in de ge meentelijke administratie heeft bewogen, die, èn als lid van den Raad, èn als Wethouder veel t kregen nominale geldboeten. Het open- voor de belangen der gemeente heeft gedaan, ministerie heeft dadelijk appel aangeteekend Spr. drukt den wensch uit dat het den Burge- miniateiie neen uaueuj 1 p e meester moge gegund worden vele jaren deze - eervolle betrekking te bekleeden en dat het hem Stenenboseh twee plaatsen in de Kaap- daarbij aan moed, lust en kracht met mogeontbre- bteiienooscn, pia -x Jdat Wijmbntseradeei 011der zijn bestuur wel gaan moge, ten slotte namens den Raad medewerkingen steun belovende daar waar het te pas komt en zich bij den Burgemeester aan bevelende.. De Voorzitter bedankt den vongen spreker voor de welmeenende woorden tot hem gericht. ZEd. ziet zich vereerd door de belangstelling die bij deze gelegenheid omtrent zijn persoon wordt aan den dag gelegd, zichtbaar in de tegenwoor- OVERZICHT. Het Fransche parlement heeft zijne zittin gen hervat onder de gunstigste voorteekens. De schatkist is ruim voorzien, in hetland lie®^ orde, rust en welvaart en de uitslag der laatste ve.'kiezino-en voor de Gemeenteraden hebben nieuwen steun gegeven aan den tegenwoordige^ republikeinschen regeeringsvorm en zijne staats instellingen, die nog wel door de uiterste partijen. de onverzoenlijken van de uiterste rechter- en linkerzijde, kunnen bestookt, maarniet omver- geworpen worden; althans met in den eersten tijd Onder al deze gunstige omstandigheden gaat Frankrijk, weer geheel aan de spits van den vooruitgang getreden en zichop politiek- en sociaal gebied op degelijke wijze ontwikkelende- ten schoone toekomst tegemoet en belooft het nieuw aangevangen, parlementair zittmgs-jaa weerriiki vruchten voor land en volk. Donderdag jl. herkoos de Kamer metover- groite meerderheid van stemmen Gambetta als voo zitter, en werden tot vice-presidenten herkozen de heeren Brisson, Philippoteaux en benard, terwijl gekozen werd Floquet, de candidaat der „r publikeinsohe unie,” zoodat de rechterzijde thans in het geheel niet in het bureau vertegen woordigd is. De Senaat herkoos Leon Say tot president en tot onder-voorzitters de heeren Ram- pon, Leroger en Calmon. Léon Say hield, toen hij het voorzitterschap in den Senaat weder aanvaardde, een toespraak, waarin hij verklaarde, dat het repubhkeinscn bewind dagelijks meer het hart en t verstand der natie wint. Hij hoopt, dat de Senaat, bestuurd door een geest van onpartijdigheid, goede oplos singen voor de hangende ernstige vraagstukken zal vinden. De Senaat heeft den vooruitgang hef, zeide hij, en zal weten hoe dezen maat te doen houden' met den toestand der Fransche maat- Omtrent de redevoering, door Gambetta uit gesproken bij de aanvaarding van zijn presidium, wordt weinig gemeld. Hij schijnt echter in ge lijken geest te hebben gesproken als den vongen dim op het feestmaal door de syndicale kamer der wijnhandelaars, waarbij hij o. a. verklaar e absolute vrijheid van drukpers te wenschee. Het Fransche volk wil een rationeele, vooruit strevende en wetenschappelijke politiek gevolgd zien, ondanks het tegenspartelen van hen die hun spijt niet kunnen verkroppen dat men wei gert naar hun stem te luisteren. Wij zullen, zeide hij, een democratie vestigen die even vrucht baar en even machtig is als elke mogelijke dy nastie. De natie, wijs geworden door harde les sen van tegenspoed, weet het onderscheid te vaUui tusschen groote woorden en goede daden. De nieuwe lagen der maatschappij hebben blijk gegeven van kloek verstand en van gioot ge- Stormen des Harten. Eene vertelling van Fr. Levanti. XVIII. Als een loopend vuurtje verspreidde zich het nieuws van Werner’s terugkomst. Den dag na zijn aankomst scheen de geheele omtrek zich te beijveren om hem te verwelkomen. Wagen aan wa^en kwam voor het slot rijden en rijk en aim haastten zich, den algemeen beminden man wel kom te heeten. Van den morgen tot den avond wemelde het van bezoekers. De gelukwenschen waren niet minder talrijk en welgemeend, als Vroeger de condoleantie-bezoeken. Adelheid begon allengs een zeker belang te stellen in den loop der dingen. De terugkomst van haar echtgenoot was, als zij alles goed be schouwde, voor haar niet zoo slim. Weliswaar verloor zü daardoor een groot gedeelte van hare voel van hun verantwoordelijkheid. De verkie zingen voor de gemeenteraden bewijzen da,t het jaar kalm zal voorbijgaan. De verkiezingen voor den Senaat en de Kamer zullen zijn de triomf der democratie, van de republiek, van het vaderland. Barthélemy Saint-Hdaire is, naar men ver neemt, met den afgevaardigde Proust overeen gekomen, dat de interpellatie over Frankrijks buitenlandsche politiek 31 Januari zal plaats hebben. De minister van buitenlandsche zaken zal aan het parlement alle stukken overleggen, die betrekking hebben op de onderhandelingcn over het arbitrage-voorstel, en gelooft, dat het hem gemakkelijk zal vallen aan te toonen, dat hij alles gedaan heeft om onuer de bestaande omstandigheden en in Frankrijks belang voor het handhaven van den vrede te waken. Als de daarbij betrokken partijen het scheidsgericht ver werpen, dan is dat geen nederlaag voor de Fransche politiek, doch dan is Frankrijks ver antwoordelijkheid voor alle verdere gebeurtenissen gedekt, meent hij. Ook de Belgische Kamer van Afgevaar digden heeft Dinsdag haar met Kerstmis af ge broken werkzaamheden hervatdoor het slechte weder werd de zitting echter slechts d°br 4^ leden bijgewoond. De sneeuwstorm Lad 4en spoorwegdienst bemoeilijkttusschen Mechelen en Weerde was een trein ontspoord, evenals bij Charleroi. Ook de treinen van Luik ontbraken slechts uit Verviers waren alle leden tegenwoor dig. De 65-jarige directeur van het stenograhsch bureau, Deliège, viel, toen hij zich naar de Ka mer wilde begeven, op straat neder en bleef op de plaats dood. De zitting begon dus niet onder gunstige voorteekenen. De vertegenwoordigers van Namen, W asseige en Doornik interpelleerden den minister van openbare werken over hetgeen hij dacht te doen tot leniging der rampen door de zware ovei- stroomingen veroorzaakt. De minister .Samcte- lette antwoordde, dat het weder dezen winter on gunstiger was dan het in de laatste halve eeuw was geweest, doch dat de regeering reeds maat regelen had genomen om verdere rampen te voorkomen. De vergadering ging daarop tot heden (Dinsdag) uiteen. Het gerechtshof te Kortrijk heeft jl. Woens dag uitspraak gedaan in het proces, dat mgesteld is naar aanleiding van het gebeurde te vleule, waar de katholieke bevolking zich gewelddadig verzette tegen het in bezit nemen van het schooi- gebouw door een regeeringscommissans, ten be- hoeve van de burgerlijke gemeente. Het hof 1 Burgemeester, den heei nam aan dat de pastoor der plaats wettig viucht- j feeStsTo^^ zijn recht was, gezondheid zijn ontslagheeft gevraagd Spr. door zich toegang te verschaffen, dat de gendar mes dus niet in wettige uitoefening hunner func ties waren en dat er daarom ook van geen ver zet tegen hen sprake kon zijn. De beschuldig den werden vrijgesproken en slechts twee, die zich aan gewelddadigheden hadden schuldig ge maakt, kregen nominale geldboeten. Het open- van dit vonnis. Door talrijk bezochte volksvergaderingen te Paarl en Stellenbosch, twee plaatsen in de Kaap- kolonie, is eenstemmig een motie aangenomen, waarin wordt verklaard: dat het herstel der on af hankelijkheid van de Transvaal het eemge middel is om de gemoederen in Zuid-Afrika te bevredigen. Het Engelsche Lagerhuis schijnt dit ectiter anders te begrijpen, want het verwierp met over- groote meerderheid de door den afgevaardigde Rijlands ingediende motie, waarbij het Huis ver klaren zou, dat de annexatie van de Transvaal digheid van vele vrienden, waarondei de heer Burgemeester van Sneek en zelfs de heer mr. 8. Wijbenga, lid der 2de Kamer der Staten Gene raal, vroeger Secretaris dezer gemeente, met wien hij, toen de heer mr. Bakker burgemees ter was, gedurende vele jaren met genoegen heeft omgegaan en van welice heeren ZEd. verklaart, veel te hebben geleerd. Spreker verklaart de hem opgedragen taak te aanvaarden met de overtuiging van de goede gezindheid van den Raad, den Secretaris en ontvanger der gemeente, wier hulp en voortdu rende medewerking hij vertrouwt, dat hem niet zullen ontbreken. Met het oog op de vele werk zaamheden, die nog heden zijn te verrichten, zal ZEd. niet verder uitweiden, gedachtig aan de waarheid van het gezegde in de taal des v olks „it is mei zizzen net to dwaen." II. Worden de notulen der vorige vergade ring gelezen en goedgekeurd. III. Wordt mededeeling gedaan van de na volgende ingekomen stukken, als: a. Reiolutie van hh. Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van de begrooting dezer gemeente voor het janr 1881 en van het besluit tot het aangaan van eene tijdelijke geldleening ad f30,000. b. Gelijke resolutie, houdende goedkeuring van het suppletoir-kohier van belasting op de honden, over 1880, tot een bedrag van f64. c. Brief van IJ. van Akkeren, berichtende, dat hij met 1 Januari jl. in functie is getre den als ondermeester in de school te Nijland. d. Idem van G. K. van der Meer te IJs- brechtum, berichtende, dat hij de benoeming tot algemeen armvoogd niet kan aannemen. e. Procesverbaal van verificatie der gemeen tekas op den 1 Januari 1881, toen het kasgeld t bedroeg f 13102,34®. f. Resolutie van hh. Gedeputeerde Staten, waarbij ontvangst wordt bericht van het op den 11 December 1880 nader vastgesteld politie- reglement dezer gemeente, nadat door Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken aan hunne vergadering was te kennen gegeven, dat er gee- ne termen bestonden om van den Koning de vernietiging te vragen van alinea 2, 3 en 4 van art. 3 van gezegd reglement. g. Missive van den heer J. A. Visser Sr. te Heeg, kennisgevende, dat hij als lid van dezen Raad bedankt. Al deze stukken -worden voor notificatie aan genomen. IV en V. Worden opnieuw aan de orde ge steld de in de vorige vergadering gelezen adres sen van ingezetenen van IVolsum, verzoekende de verbetering van eene draai over de Tjaard- dijkster-vaart en van ingezetenen van Tirns en Tjalhuizen verzoekende de verbetering van den weg tusschen die dorpen, waarna en zij had een geheim zou kunnen verraden, verbitterde bij haar de anders zoo opwekkende gedachten aan de bals en andme. uifspanmn- De ritmeester, die. nog in de dorpsherberg lo geerde, kwam den volgenden dag naar het slot gereden en was een der eersten, die den heer des huizes geluk kwamen wenschen. Werner ontving hem vriéndelijk, tcr^ wille zijner \rouy. te naderen en haar te vragen, of zij reeds po gingen had gedaan om aan het geld te komen. „Ik kan zelfs mijn verklaarde hij, - van de som te hebben ontvangen? Daarom, mijn waarde mevrouw, moet ik u wel verzoe ken, uw best te doen.” Dat was de reden, waarom Adelheid, ondanks alle vroolijkheid, die er in de eerste dagen heerschte, met een 'bleek en door zorg gepijnigd gelaat rondliep, zonder aan iemand iets te durven zeg gen van ’t geen haar kwelde. Te vergeefs werden nieuwe en prachtige kleede- ren voor baar uitgespreid en de kostbaarste en vrijheid, maar daar tegenover won zij ook weer aan gezellig verkeer, en het voor haar zoo ver schrikkelijk vooruitzicht, Ebersdorf te zullen moe- ten verliezen, was thans verdwenen. De geluk- I gem geerde, kwam den volgenden dag des huizes geluk kwamen wenschen. Welden vond gelegenheid, Adelheid ongemerkt hét geld te komen. logement niet verlaten” alvorens althans een gedeelte aan gezellig verkeer, en het voor baar zoo ver schrikkelijk vooruitzicht, Ebersdorf te zullen kige terugkomst van haar echtgenoot moest in elk geval een reeks vsn feestelijkheden, als bals, diners en dergelijke tengevolge hebben, al was het maar alleen uit erkentehj kheid voor de hem bewezen attenties, en zij zou daarbij natuurlijk de hoofd rol spelen. Het kwam haar veiliger en aange namer voor, de vrouw van den landheer, dan de moeder van den erfgenaam te zijn. Slechts Welden maakte haar ongerust. Zij brak er zich steeds het hoofd mee, dat hij er nog was, en, onder het voorwendsel dat hij ge ruïneerd geworden was, twintig duizend daalders van haar verwachtte. Zij gevoelde geen bijzon dere toegenegenheid voor haar echtgenoot. Zij hield veel meer van Welden. Intusschen was Werner altijd goed en vriéndelijk voor haar ge weest en er viel niet aan te twijfelen, of zij was onder zijne hoede beter bewaard. Wat zou zij nu met Welden beginnen? Op welke wijze zich van hem los te maken De gedachte en de vrees, dat hij haar geheim J ULtdl'l* 1—- v - g - --

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2