Led financiën zal gaan en komen tot del clusie dat dan het gevaar zal onts.'jj het centraal bestuur niet voldoende! ning houdt met de bijzondere bel welke door de locale besturen die! worden behartigd, belangen, welke J ze zijn ingesteld op de behoeften staansmogelijkheid van de bevolking® kunnen uiteenlopen en zich daard<^B al niet verdragen met een unifo.^B trale regeling. fl| De heer N ij d a m is erkentelijl^H moeite, welke B. en W. zich gav^H vragen in de secties gedaan te l'M den, speciaal ook betreffende de^^H de toestand wordt als de gemeet^^H noodlijdend wordt. Daaruit blij^^H het gewenst is dat de toestand die nu is, en B. en W. hebbc^^H voorzichtig gehandeld door de bi^^H samen te stellen als zij deden, en deert dit zeer. Spr. heeft ook geci^^H uit de uiteenzettingen van B. er.^H deze gemeente eigenlijk enigszins l^H offer is geworden van het vroegi beheer, nu is zuinig zijn een de toen onze Hoofdelijke Omslag schaft, hebben we uit het gemc^^H een bedrag gekregen gebaseerd oj^^H gere uitgaven, en dus was in die^^H onze vroegere zuinigheid verdis^^H Juist die gemeenten dus die roya^^H geweest, hebben ook een royaler gekregen. Nu zijn de tegenwooi^^H standen anders dan vroeger: d<^^H de woningvoorziening vragen heelMra dan zijn ex de werklozen nog,<^^H spreekt dat de gemeente niet ml®«g kan komen. Kan het den minister delijk worden gemaakt dat onze drage niet voldoende is om daarui'^H genomen uitgaven te dekken? Het^H zeker de regering er niet om te meenten die royaler zijn geweest mie daarvoor te geven en de zuinij^H lijk te straffen. De heer F e e n s t ra acht een 1? spreking over eventuele absolute dendheid prematuur, spr. blijft ning dat een dergelijke noodlijd^H zo lang mogelijk moet vermeden juist in deze tijd nu aan die openbs^H sen zo ontzaglijke eisen worden moeten we ook daarom zo zuinig nl zijn, mede opdat de kamende gerjH niet zwaarder belast worden door hetH den, dan thans reeds het geval zaS Hun offers zo gering mogelijk te doM is onze plicht. De heer van Gooi is het metW sprekers eens, doch is toch bliji dat W. toezeggen dat de zuinigheid niet 9 zal worden gedreven dat het gemeen! beleid er onder lijdt. Wij weten al dal nu al slachtoffer zijn van vroeger 1 trachte zuinigheid, als wij het nu 1 extra zijn, kan dat ook nog onguns] gevolgen voor deze gemeente hebben dienen ook in aanmerking te nemen dat] Wymbritseradeel absoluut noodlijdl wordt, het van het rijk bijdragen h f<, perdu krijgt, welke het nageslacht niefj lasten. Daarom gelooft spr. ook dat II W. gelijk gg, als ze de zuinigheid! zo ver de zal ;eJ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3