gewone fsten 1 rr w w ?39?i de uitgaven H 1634.96, nadee- -e kapitaaldienst is een memoriepost wegen, waarop thans is toa. --le verbe- zal zoo, spoedig doenlijk en volgens Bepaald plan worden gewerkt, het ■k van B. en W. aan Ged. St. om egen ai vast open te stellen voor fK-G. wielbelasting is afgewezen, eerst In deze wegen verbeterd. lor werkverschaffing en steunverlee- f is op de begrooting gezamenlijk poo uitgetrokken. Dé verbreeding en etering van de weg door Scharnegou- tot de grens-Hennaarderadeei is in er p-plan gereed en wacht pp de pro- ische goedkeuring van den hoofdin- gur van de Prov. Waterstaat, uit een lint van werkverschaffing is de uit- hg niet meer zoo driMÉjd^e urgen- C4o .concrete vr rstellen betreffende |iciën -der gemeenten tegemoet kna lden gezien, opdat daarmede bij' dé ■ng voor 1941 rekening kan wor- ■ouden. Be begrooting dezer gemeente voor ■t algemeen een ongunstiger beeld voorgangster vertoont is hoofd- ■et gevolg van de dalende inkom- per saldo f 6600 lager moesten ^baamd dan voor 1939, en welke ^■eakelijk openbaart in een lagere ;;-Bgbrengst, nu de opleving in het ^^Kdnjf zich niet heeft voortgezet, kon niet door mindere uit- ^^Bn opgevangen, waarbij o.a. de ^^■ing van materialen ook een gevolg waarvan voor open- H^Kn bij een zelfde crediet als minder zal kunnen worden ge- lichtzijde is het feit, dat het ^■klooien de laatste tijd opvallend |Km nog geen beduidende neiging ^Ben toont, een en ander teng? ^B de mobilisatie waardoor de ge- £®den in de bedrijven veelal ver- door steuntrekkenden, en door ^■telling van arbeiders aan rijks- ^■a-cé Sn-eek-Bols ward, en bij de "ka- ^■- te Uitwellingerga. Het tekort ^Bone dienst der begrooting 1940 op f64743.30, te dekken door bijdrage van f24280.05 en een ■ijdrage van f40463.25 (1939 ■>65.16 f 23591.40 en f 38473.76). 'Bting bijdrage voor 1940 noodig ^■its f 189.28 beneden de voor deze gestelde limiet, zoodat de fatale ■iht is genaderd. Den dergeiijke ■g laat geen speling meer toe en ■leidsbindend, dat het een kwestie ■nemen of verwerpen is met het ■voor oogen: noodlijdend 0/ niet. Bncept laat geen ruimte meer voor ■itgaven, tenzij af- en overschrijving ■en toegepast, en dat bevelen B. en aan, omdat de cijfers al zoo ge- ■tijn, en voor de daardoor verzorg- ■gen als het minimum zijn te be- J 1940 worden de totale gewone f 13512.99 lager geraamd dan fcchil f1878.03. rf «betering van v*~- ten 1400 K.G. wielbelasting 1, uitgetrokken. Aan bedoelde w’ SfffiaSL Jtl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4