1881, no. 2. Juni 1 1 Juni ontvangst dor re- INGEZONDEN STUKKEN. aan (Wordt vervolgd.) f' 1 Idem van Heeg naar Gaastmeer, 1 Januari ^882, no. 14. 16. Grintweg Hemdijk—-Oosthem, 1 1881, nr. 12 en 13. hoorden en za- D. „Hij wil het geld hebben,” zei de verschrikte vrouw bij zieh-zelf, „en ik weet niet hoe ik er 13. Idem van Nijhuizum—Workumertolhek, 15 Juli 1881, no. 4. Idem van WolsumBlaauwhuis 7. Idem Lemster-straatwegWoudsend, 15 Oct. I 14. 4881, no. 37. 15. Begraafplaats te Ypecolsga15 1881, no. 3. 8. Idem Woudsend—Ypecolsga enz., 1 Juni 1881, no. 51. 9. Idem HuniadijkSchapelaan enz. 1881, no. 7. Alhoewel wij reeds in ons vorig nummer den wege de ijsclub „Friso” alhier gehouden hard rijderij, hebben we toch gemeend, aan het ver zoek om plaatsing van onder staande te moeten voldoen. Red. SNEEK, 21 Januari 1881. Heden had alhier op de ijsbaan „Friso” eene hardrijderij op schaatsen plaats van mannen. Yan de 52 personen, die zich ter mededinging hadden aangegeven, zijn 42 opgekomen. De baan was spiegelgladhet fraaiste winter- bestemd, binnen 3 weken na In verband met het bepaalde sub VI wordt besloten den staat aan te vullen en vast te stel den. De heer Okma vraagt en erlangt inlichtingen omtrent het bestuur der brandweer te Wouds end, waarna de vergadering door den Voorzit- verscbr'.kkelijk voor hem deze te moeten verlie zen. Hij had zich, zooals hij zeer terecht zeide, met het vooruitzicht op zijn huwelijk geheel geruïneerd. Alles wat hij had bezeten, had hij fiesteed aan het doel, om haar te winnen. Daar hij zeker was van hare toegenegenheid voor hem, had hij in de hoofdstad als vroolijk Fransje geleefd. Waarom zou hij ook niet geprofi teerd hebben van do heerlijkste gerechten en de fijnste wijnen! De inkomsten zijner echtgenoote in spe bedroegen immers vele duizendenEven weinig als voor zich-zelf, had hij ook voor haar gespaard. De schoonste en rijkste geschenken vloeiden haar toe, en Adelheid was voor die soort vleierijtjes bijzonder gevoelig. Hij kende al haar zwakheden en eigenaardig heden en had zijne handelingen daarnaar inge- richt. Elke week zond hij haar pakjes; en zij vermaakte zich dol met het openmaken daarvan. Over de kosten daarvan had hij nooit nagedacht hij wist, dat zijn geld wel tot aan.zijn huwelijk zou strekken, hoe weelderig hij ook mocht le- 7 ven, want na zijn huwelijk stonden hem midde- len genoeg ten dienste. zal komen. Als ik het van Werner ging vragen, dan zou hij‘natuurlijk willen weten, waarvoor ik het noodig had. Wat te beginnen Wat moet ik doen?” Ook de ritmeester stelde zich de vraag „wat moet ik doen?” Hij erkende, dat het laag en onmannelijk was, Adelheid met verraad te be dreigen. Veel liever zou hij haar als gentleman het "’vaarwel hebben willen toeroepen, teneinde bij haar slechts aangename herinneringen te kun nen achterlaten. Maar dit ging nu niet aan, met ‘het oog op de noodzakelijkheid om geld te krij gen. Geld moest hij hebben! Dat was het eenige vraagstuk, waarnaar zijne handelingen zich°richtten. Daarbij was hij verbitterd, door dat Werner het hem hoe langer zoo moeilijker, ja bijna onmogelijk maakte, om Adelheid te spreken. Werner toch scheen ook een zekere argwaan te koesteren en hield een wakend oog over hun onderling verkeer. Er bleef hem dus niets anders over dan een geheim rendez-vous te vragen. Thans waren al zijne vooruitzichten vernietigd. De echtgenoot was teruggekeerd en de vrouw was niet meer vrij en kon dus niet meer de zijne worden. De ritmeester voelde zich vree- selijk teleurgesteld. Hij had zich nutteloos tot een bedelaar gemaakt. Hij had zijn militaire betrekking opgeofferd had ook ai r.iets anders g ileerden niet veel lust aan werker. Hij stonu dus tegenover de holle kaken der ontbering. Vandaar bij hem een gevoel van wrevel tegenover Adelheid. Zij zoo meende hij moest hem helpendat was eene verplichting, die op haar rustte, want ter wille van haar had zij toch alles opgeofferd. Zijne liefde voor haar was zwak, maar zijn liefde voor haar geld was sterk; en geld moest hij hebben! Ook Adelheid rustte harerzijds volstrekt niet op een bed van rozen. Zij zat reeds erg in den brand over ’t geen haar man wel zeggen zou, als de rekeningen binnenkwamen van de modistes. Zij mocht allerlei uitvluchten zoeken, ten slotte zou hij toch voor het feit worden gesteld, dat zij dui zenden had uitgegeven aan japonstotfen, linnen. tot het ontwerpen van een nieuw reglement en O n dat den Raad aan te bieden. XII. Wordt overgegaan tot de benoeming van twee ambtenaren van denBurgelijken stand dezer gemeente. Bij de eerste stemming werd de heer M. TL Tromp gekozen met 9 stemmende heer Jelle- ma had 1 stem. Bij de tweede stemming was de uitslag aldus: de heeren Jellema 5, Okma 3, G. Gerbrandij en de Jong ieder 1 stem. Bij tweede vrije stemming werd de heer H. A. Jellema benoemd met 7 stemmen de heer de Jong had 2 en de heer G. Gerbrandij 1 stem. De heeren Tromp en Jellema verklaren de benoeming aan te nemen. XIII. Wordt overgegaan tot de benoeming van eenen Commissaris over den Mac-Adamweg van tineelc naar Balsward, tengevolge het aftre den van den vorigen Burgemeester. Alszoodanig wordt met 9 stemmen benoemd de heer M. 11. Trompde heer Okma verkreeg 1 stem. De heer Tromp verklaarde ook die benoe ming aan te nemen. XIY. Wordt gelezen eene resolutie van HH. Gedeputeerde Staten, waarbij o. a. besloten wordt niet goed te keuren het bestuit van den Raad van 3<J October jl. tot tijdelijke opheffing der openbare lagere school te Westhem met bepa ling dat de schorsing van het onderwijs aan die school eindigt op den 1 Februari e. k. en aan kondiging aan den Raad dat hij ten spoedigste hebbe te voorzien in het onderwijs aldaar enz. Deze resolutie wordt voor notificatie aange nomen. XV. Wordt gelezen gelijke resolutie, hou dende uitnpodiging om met meer afdoende be wijzen te staven de bewering, dat de heer J. F. van Welderen baron Rengers gedurende een ge deelte van het jaar te IJsbrechtum verblijf houdt en zoo mogelijk, speciaal opgaaf te doen van de dagen waarop en den tijd gedurende welken dat verblijf heeft plaats gehad, zulks naar aanleiding van de reclame van don heer Rengers tegen zijnen aanslag op het kolder van den hoofdelij- ken omslag. Aan Burgemeester en Wethouders wordt op- gedragen het in dezen bedoelde onderzoek in October weder begunstigde dit wezenlijk heerlijk volks feest, en een ontelbaar aantal toeschouwers, zoowel op de bijbanen als in de verdere omge ving vertegenwoordigden zich, om getuigen van dezen wedstrijd te zijn. De muziek van de dienstdoende schutterij van Sneek, onder leiding van den Luitenant-Kapèl- meeste Grefe, liet bij tusschenpoozen zich hoo- ren, om den moed van de fiere rijders als het ware nog meer aan te wakkeren. Na feilen strijd was ’s namiddags 4 uur, de prijs, bestaande in acht gouden Willems, ge wonnen door Rïeter Bruinsma, terwijl de pre mie, drie gouden Willems, ten deel viol aan Sij- bout van der Zee, beiden van Sneek; aan de beide laatst aanbiijvenden, Johannes van der Zee en A. Punter werd een gratificatie, ieder van vijf gulden, uitgereikt. Na afloop van den wedstrijd gingen de over winnaars met de muziek voorop, onder geleide van Directeuren der ijsclub, een gedeelte der ge meente door, vergezeld van eene talrijke volks menigte. V an het begin en het einde des wedstrijds werd aan Zijne Koninklijke Hoogheid, den Prins van Oranje, beschermheer der ijsclub „Friso”, kennis gegeven. ’s Avonds 8 uur werden de prijs en premie, in de daartoe expresselijk gedecoreerde Zaal van den heer Agema, aan de winnaars uitgereikt en vierde men vroolijk feest, ter herdenking aan het 10-jarig bestaan van de ijsclub „Friso” Sneek. De Directie, doordrongen van de veelvuldige diensten van den beginne der oprichting door den President, den heer J. de Ruiter Wz., aan de Ijsclub „Friso” bewezen, vereerde ZEd. een fraai cadeau, bestaande in een prachtige massief gouden schaats en een kristallen zuurstel, rijk met zilver gemonteerd. De mede-oprichters der Vereeniging van de Ijsclub „Friso” Sneek, waren uitgenoodigd, en werd door hen, aan den President de Ruiter, een gouden medaille vereerd, uit erkentelijkheid voor zijn bewezen diensten, terwijl door een medelid van de Vereeniging, den heer G. S. Ruiter, een paar prachtige Friesehe schaatsen, door hem zei ven vervaardigd, werden vereerd. De mede-oprichters der Ijsclub „Friso”, de heeren W. Borneman en M. J. van Hizinga, oud-Directeuren, meenden ook den heer de Ruiter een blijk hunner sympathie te moeten geven en vereerden ZEd. dien tengevolge een prachtige gouden Medaille met toepasselijke inscriptie. Was het eene verrassing voor den President, den heer J. de Ruiter Wz., niet minder gevoel vol waren de woorden van dank, die door ZEd. aan de offranten werden gezegd, terwijl men tevens tot aller genoegen mocht vernemen, dat de President zich op nieuw aan de Directie van een 800 tal leden verbond. Daarna nam de heer Gréfe het woord en ver gastte de Ijsclub „Friso” op een feestmarsch, getiteld „Friso Marsch” expresselijk door ZEd. daartoe vervaardigd. ZEd. oogstte daarvoor dan ook den meesten bijval in. De heer Koorevaar had, ter gelegenheid dezer feestviering, de groote schouwburgzaal van den heer Agema buitengewoon fraai gedecoreerd, en de heer Agema had gezorgd dat er voor deze gelegenheid eene sierlijke gasverlichting met in scriptie IJsclub Friso” was aangebracht, in één woord alles werkte mede om de grootste onzer Noordelijke IJsvereenigingen, namelijk „Friso”, op haar tienjarig jubilé met nieuw leven te bezielen. Vele hartelijke toasten werden aan de Directie, de keurmeesters en de oud-directeuren gewijd. Aangenaam was men tot ’s morgens 3 uur bijeen 10. Idem naar Oppenhuizen enz., 1 Mei 1881, >iio. 14. 11. Idem van Nijlanderzijl 1881, no. 13. 12. Idem van Oudega naar Sandfirden, 1 April 1881, no. 5. Mijnheer de Redacteur Ik ben met mij zei ven in tweestrijd over de vraag, in hoeverre de beleefdheid mede brengt in het openbaar melding te maken van eene tooneelvoorstelling in een besloten vergadering waar men zelve als gast is tegenwoordig ge weest. Het feit evenwel, dat ik geen plan heb in de verste verte eenige kritiek uit te oefenen, om de eenvoudige reden dat ik niets als goeds zou te vermelden hebben, en wat ik er van wilde zeg gen, een woord is van dankbare hulde, noopt mij er toeik hoop als tolk van allen, die Zon dag avond de weldadigheids- en, laat ik er di rect bij voegen, de kunstvoorstelling van de hier bestaande jeugdige dilettanten vereeniging „de Club” hebben mogen .bij wonen. Trouwens: ik ken geen aangenamer taak dan dank te brengen, die oprecht is gemeend, en bovendien meer dan dubbel is verdiend. „Ten voordeele van de watersnoodlijdenden” was de leus, die als een edel schild de voor stelling dekte; „tot ontwikkeling van den kunst zin” was de geest, die iedere opvoering omzweef de, en tevens het liefelijke wapen, dat stormen derhand de sympathie van het o ver talrijk auditori um veroverde, dat door luide bijvalsbetuigingen daarvan dan ook ruimschoots blijken gaf. De bescheidenheid verbiedt mij hierover uit te wij den of om namen te noemen; in een enkel woord wil ik echter mijne meening uitdrukkende Club heeft zich verdienstelijk gemaakt. Voor waar, wanneer den kunstenaar,’t zij man of vrouw, ’t zij artist of dilettant, bij het beoe fenen zijner kunst een ideaal voor den geest staat, moet het dit zijnhaar dienstbaar te ma ken, of laat ik liever zeggen te wijden aan de hulp van zijnen ongelukkigen natuurgenoot, en aan het bevorderen der beschaving door den smaak voor het schoone te ontwikkelen, geiijke- lyk lichaam en geest te verwarmen. Dit dubbel doel stond u voor oogen, jeugdige club, toen ge in naam en ten voordeele van zoovele lijdende landgenoten een beroep deedt op onzen liefdadigheidszin, zoowel als op onzen kunstsmaak, en aan beiden de schoone gelegen heid gaaft om overvloedig te genieten. Een woord van lof daarvoor begeert ge voor zeker niet, maar oprechte dank en hulde mogen u niet onwelkom zijn, zij worden u hier ge bracht voor de edele taak, aan welke gij Zon dag avond uwe krachten hebt besteed, voor de wijze, waarop gij u daarvan in ernst en in hu mor hebt gekweten, dank bovenal van de hon- derde ongelukkigen, die gij door uwe kunst hun lijden hebt getracht te verzachten. In naam van van allen, die u I gen tot wederziens! naar Wolsum, 1 Mei en scheidde men niet, dan alvorens uit aller mond te hebben gehoord: „Leve de Directie Friso met haar 800 leden.” te stellen. XVI. Wordt gelezen gelijke resolutie, hou dende uitnoodiging om den staat van waterstaats- October 1 werken voor den openbaren dienst van allen K-- o X 1 J solutie in te zenden enz. Ilnet algemeen*1 stemmen besloten den adressant ■hm de boete ad f160, kwijt te schelden f 125. Ter tafel zijn de onderscheidene armvoogdij- I jegrootmgen voor het jaar 1881, teneinde na I ie goedkeuring der gemeente-begrooting defini- I ief te worden vastgesteld. i Tot die vaststelling wordt besloten, IX. Aan den Raad wordt voorgesteld het LUrnen van een besluit omtrent de uitreiking S fan eene gratificatie aan de veldwachters over 1880, waarop het uitzicht is gegeven voor het ;eval zekere voorwaarde door hen woidt E lagekomen. Hieromtrent wordt besloten aan burgemees ter en Wethouders op te dragen het instellen I tan het vereischte onderzoek en bij een gunsti- i t;en u’tslag de vastgestelde som van f50 aanie- kier der veldwachters te doen uitreiken. X. Wordt overgegaan tot de uitloting van landeelen in onderscheidene ten laste van de ge meente aangegane geldleeningen. De uitslag daarvan is als volgt: vandeleening 1. Grintweg van Heeg naar Hommerts, 1 Jan. 1882, no. 44. 2. Begrinting van den Hemdijk enz. I Augs. 1881, no. 15. Grintweg IJsbrechtumTirns—Scharnegou- tum, 1 Juni 1881, no. 8. 4. Grintweg door GauwGoëngaenz., 1 Juni 1883, no. 83. 5. Idem van Oudega naar Heeg, 1 Januari 1882, no. 10. 6. F goed, sieraden en dergelijke, en moest hij dus wel tot de conclusie komen, dat er iets buiten gewoons aanhangig geweest was. In haar angst nu voor die rekeningen en haar vrees voor den ritmeester, voelde Adelheid zich waarlijk onge lukkig. Én hare gemoedsstemming verbeterde er niet op, toen haar kamenier haar een briefje overhandigde, dat, naar zij zeide, haar ter hand was gesteld, om het persoonlijk aan haar gebied ster over te geven. Adelheid opende het briefje, terwijl zij bezig was zich voor liet middagmaal te kleeden. Het luidde aldus: „Waarde mevrouw! Ik moet u hedenavond spreken. Heden morgen kon ik de gelegenheid daartoe niet vinden, en uw man heeft mij niet onduidelijk te kennen gegeven, dat ik er over ben op Ebersdorf. Laat mij u dus heden avond in het park ontmoeten. Ik hoop u niet lang op te houden, maar: let wel spreken moet ik uUw Felix.” 17. Idem naar en door Goënga, 1 October 1881, no. 18. 18. School te Offingawier, 1 Juni 1881, no. 3. ^9. School te Oppenhuizen, 31 Dec. 1881, no., 9. 20. Toren te Oudega, 8 Mei 1881, no. C. 21. Toren te Uitwellingerga, 1 Juli 1881, no. 8. XI. De Voorzitter stelt namens Burgemee:- ter en Wethouders voor om te besluiten tot in- y '-'i - --7» trekking van het politie-reglement, het laatst na- ter worat gesloten, onder dankbetuiging voor de der vastgesteld den 11 December 1880, opgrond, i we wiliendneid door ZEd. ondervonden bij de dat de uitvoering daarvan eigenaardige zwarig- leiding van deze eerste vergadering, heden ontmoet en er omtrent de voldoende wij- ze van afkondiging, met het oog op de onder- scheidene dagteekeningen, verschil van gevoelen j De heer Okma kan zich met de intrekking uitslag hebben^ meêgedeeld ^yan <ie jl. Vrijdag van vereenigen, doch wil daarna het reglement op- nieuw vastgesteld hebben om aan den onzeke- ren toestand een einde te maken. j Zijn voorstel daartoe wordt verworpen met 6 tegen 4 stemmen. Vóór de heeren Okma I Nauta, de Jong en Greijdanus; tegen de heeren G. Gerbrandij, S. Gerbrandij, Tromp, Jellema, Bootsma en de Boer. Het voorstel van den Voorzitter wordt daar op aangenomen met opdracht aan burg, en Weth. 3. 1 I t Twee of drie teercapsules van GUYOT, genomen on- middellijk vóór het eten, brengen spoedig verlichting teweeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis te genezen, Men ziet zelfs, dat het gebruik de reeds eeuigszins gevorderde tering geneest. In dat geval belet de teer de decompositie van de tuberkeis, en met medewerking der natunr is de genezing dikwijls sneller dan men had durven bopen. Men kan dd reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen, zoowel van wege zijn uitstekende uitwerking als om zijn goedkoopeu prijs. Daar iedere flacon 60 capsules bevat, kost de geheele behandeling dus slechts vijf a zeven en een halve cent per dag en ontslaat van bet gebruik van afkooksels, pa cs en siro pen. Met zekerheid hebben wli vernomen, dat aan ver. scheiden personen, die aan verkoudheid, bronchitis of 110. 3.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 5