VERKOOP TS SIM. F. WiFfiue I e e 4 AMBBSTWIHG van eenige VERWERSWERKEN, ten dienste van den Heer H. VEEN. Op aanvraag bestek te bekomen bij den Heer A. B. TROOST. FLÏMK8 HEM goed bekend met de Wasch, en verdere werk zaamheden. op schutsex HARDRIJDERIJ ÖP SCHAATSEH vsAsi Gymnasten, iXMDKiiui: imoop. 1 BiBimmK ïS HARDRUDERU OP SCHAATSEN onder de Leden van de Usclub „Friso”, Sneek, IIKT DKPABTKUm SW DER NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. DONDERDAG 27 JANUARI, ’s avonds 8 uur, bij Stellingwerf. Sneek. &w:« 1 e hanr op 12 Mei IË SMtK, Kun'st-lvoordraaijcren Beparaleur. maakt en repareert alle HEEREN- en DAMES- ARTIKELEN van IVOOR, HOUT, SCHILD PAD, PARELMOER, BARNSTEEN enz., ^meae PAKAPLUIES en PARASOLS. j! AlB Dl ÖH fl’3. BBS13W3 iJsvereenigiiig m non iiwaïB. COMMISSIEVOORVOLKSVEBIAAk, i-MaaMaaM Bij S. W. N. van Ijsclub Friso k Noorder iJsvereeuiging-Bond. 0 a f 1,20 per flesch. w. ii. OP HEDEN WOENSDAG 26 Jlffllll ISSI, op de Vijver van HEEREMA-STATE. Opge- luist srd uoor MUZIEK. TENTOONSTELLING Uouwen vaneen Hoerenhuis aan de Nieuwe Kade te Sneek, op Woensdag 9 Februari e. k., in het Koffiehuis „de Nieuwe Doelen" aldaar, waar het Bestek met de Tee* keningen ter inzage liggen na den 26sten Ja nuari e. k. Het Bestek is alsdan op franco aanvraag, tegen betaling van 80 Cents, te be komen bij den Architect A. BREUNISSEN TROOST. imHELS- ES HAilhTIIEliltintH P ER T E L E G R A A F. op Zalenla”; 29 Januari 1881. JW Cents. J. TEFFER Tz. G een BOVE\VH>\L\G aan het Waagplein te Sneek. Donderdag den 27 Januari 1881, ’s voormiddags 9 uur. S J. Hoek. DES KONINGS VRIEND, c (IJs «n r; 49’/, Ene GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. I NAUWE 1 NOORDER- HORNE. a t: l 4 D. C. ZIJLSTRA. President der Afd J. F. JANSEN. Mr. B. van LOON. S. HANNEMA. M. SCHUIL. P. J. APPELDOORN, Secretaris. 1 d 3 u I c 1 d v J d 5 5 5 5 i) ning opengesteld en de eerste aflevering ^g> voorhanden. NOOTEN te 25 Jaa. 65*/,, 22*/s 21 51*/, 90 l/t. 94 32’/, Ql’A. 62 12**, 20 Het HUIS aan de Stadsgracht bij de Gasfa briek, thans door den Heer Mr. L. Reitsma bewoond. Te bevragen bij den Heer H. VEEN. SfcJ— W. M. SICKENS. H. R. SNIJDERA.Az. H. G. van SLOOTEN. T. VELLINGA. A. FOEKENS. N. SIMON Z. F. COOL. Si leveringen of één jaargang. in ordinaire en fijne soorten. W. COOL van BOKMA. c I 1 1 1 i i c longtering leien en in eekere apotheken teêtwpiales vroegen, niet uit onze W>r ek afkomstige capsules zijn Verkocht. Wij tneenen den patieutea daarom in herin nering t& moeten brengen, dat alle teer op verre na Sliet op dezelfde wijze is samengesteld en de uitwer king er dus ook niet hetzefde kan zijn. Bij den ondergeteekende zijn te bekomen beste zure APPELEN, tegen f 2,25 de hectoliter. J. SIKSMA, Havenstraat De Notaris K. de JONG Rz. te Sneek, zal op Maandag den 31 Januari 1881,’s avonds 7 */2 uur, bij Mej. Meijer, in „de Nieuwe Doelen" aldaar, provisoneel verkoopen: Een nieuw gebouwd KOETSHUIS met PAARDESTALLINGBENEDEN- en BOVENWONING, ruim ERF en TUIN GROND c. a., in de groote Kerkstraat te Sneek. 12 Mei 1881 hoofdzakelijk te aanvaarden. Verkoopbiljetten en inlichtingen verkrijgbaar bij den Notaris. (vooral ook voor heet- wijn .zeer te recom- i.. - niRideeren.) 33l8SSOJa.Of>, JPUFfCJEI, Limonade, Likeuren, Bitters enz. Wed. S. H. van DORSSEN. SNEEK. op 12 Mei, een Nieuw BURGER WOONHUIS. Te bevragen bij den Uitgever dezer. Dadelijk gevraagd een Men vervoege zich by van der MEULEN, Boekhandelaar alhier. het HUIS, vroeger bewoond door den Kastelein j IDS BOUMA; staande en gelegen over de Visch- markt te Sneek, met groote Voor- en Achter kamer, Keuken, ruimen Zolder, vrije Steeg, Bak, Pomp en ruim Erf, vóór en achter de woning. Nadere inlichtingen geeft voornoemden Kaste lein. HET BESTUUR. Afdeeling NIJVERHEID. TE JLX^VJEi LI <G EIX. Bovengenoemde COMMISSIE heeft het voor nemen in het laatst van de maand April a. s. eene te houden van NIJVERHEIDS- en KUNST VOORTBRENGSELEN. Ter mededinging wor den daarbij ook to cgelatcn voorwerpen, door werk lieden in hun vrijen tijd vervaardigd, mits de vervaardigers in Friesland wonen. Aangifte vóór 1 Maart bij een der Ondergeteekenden. J. J. van der EST. De dame, die Zondagavond bij •LaC- -jS- vergissing uit dezaal van den heer Agema ee wollen DAMESKAP, van havana kleur, heeft medegenomen, wordt dringend ver zocht ze te rug te bezorgen bij Mevr. NIJLAND. Tevens wordt aan ’t zelfde adres reeds 4 weken lang de paraplu e terug verwacht, die met den naam NIJLAND voluit gemerkt is. het Bestuur.) Aanvang van den Wedstrijd ’s morgens uur. Optocht 10 uur. MUZIEK onder leiding van den Luitenant- Kapelmeester M. EDZARD GREFE. Toegangsprijs op de Bijbanen 50 Cts. Prijsuitdeeling ’s avonds 8 uur, in de Zaal van den Heer R. AGEMA. Namens het Bestuur der Sneeker G ymnastiek-V ereeniging, Uitspanning door Inspanning'’' E. STAM, le Secr. Buitenl. Spanje 225/16 Binnenl. 217/le Portugal 51 */4 BuslandA0. 1798/1816 99 1873 90 1877 94‘/4 Co Serie 82 V, Oost. Papier Mei/Ney. 6l3/ls Zilv< Jam/Juli 62’/, Turkije 12*5/lg 20*/4 Aand, Chic. North. W. 144*/2 503/8 “taqg Engelsche Wissels f 12.11 Aand. Gr. Russ. Sporen 1265/8 °/0 64 bladz. druks, tegen den zeer la- SK te n BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, zijn voornemens op Zater dag 29 Januari e. k., des namiddags ten een uien ten Raadhuize aan te besteden, de geduren de het jaar 1881 voor de gemeente benoodigde KLINKERTS, DAKPANNEN, RIOOLBUI ZEN, SCHOONMAAKGEREEDSCHAPPEN, IJZERKRAMERIJEN, KALK, TRAS, PORT LAND CEMENT, TEERalsmede TOUW WERK en ZAND, in twaalf perceelen. Het bestek is tegen betaling van 25. Centen ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar op alle werk dagen van ’s morgens 9 tot 1 uren. Nadere inlichtingen worden gegeven door den Gemeente-Architect. Sneek, 15 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoentd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. Lemmer, 24 Jan. Boterprijs per */4 vat f70 a f Aanvoer 35/4 22/g. Vereeniging: le keur f70,a f,00, 2e keurf 69,50, 3e keur f 69,00, 4e keur 66,50. Joure, 24 Jan. Boterprijs le keur f 69,00 f68,50 a f2e keur <f 68,50 a f68,3e keur f 68,. a f ,00 laagste f 66,. Aanv. 50/4 28/, van Vereeniging''33/4 19/,. WÖudsend, 24'Jan. Boterprijs f70.00. Aanvoer ll/4, 2/8:. N.N. Kaas f Vereeniging le keur f 70,00, laatste f 67,00 Boter te SNEEK den 25 'Jan. f67.— a f 70, 2e soort f 54,a f 62,3e soort f Aan voer 292/, 82/,. Vereeniging: le keur f69,50 f71,50, 2e keur f69,— a f 69,50, 3e keur f 68,00 a f 00,00 laatste l/g a f ,00 a f ,00. Nagelkaas f Kanterkaas f Aanvoer 000 kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd 15 koeien, 6 kalveren, 50 schapen, 100 lam meren, 1 stier, 19 varkens, 00 biggen, 1 paard. Prijs der Koeien: f90 a f 220; Kalveren f20 a f50; Schapen f20 a f32; Lammeren f14 f26; Stieren f 130 a f 000;Varkensf50k fUO Biggen f 00 a f 00; Paarden f 25 a f 00. Schapenvellen per stuk f 3,00 a f 5,00. Kalfsv. per stuk fl,75 f2,25. Koehuiden 34 a 32 Ct. per kilo. Pink. 38 a 42 Ct. per kilo. Paardenhuiden per stuk f7 f 8. LONDEN, 25 Jan. Gladstone’s gezondheid verzwakt en wekt zorg. Eene Engelsche kolonne van 1000 man is uit Kaapstad opgerukt naar de Transvaal. De Boe ren hebben een Zuluhoofd voorgeslagen een ver bond te sluiten, hetwelk geweigerd is. KONSTANTINOPEL, 25 Jan. De mogend heden beraadslagen over de voorwaarden eener Conferentie over het Turksch-Grieksche geschil. van Amsterdam. van 24 Jan. 2*/, pCt. Nat. Werkel. Schuld 65 */8 1 n n n w n f» w n Peru-1872 uit de drie Noordelijke Provinciën, op de banen der Ijsclub ,5Priso”*te Snoek, (IJs en weder dienende, ter beoordeelmg van Deurwaarder J. W DRIJFHOUT te Sneek, zal op Zaterdag den 29 Januari 1881, ’s mor gens 10 uur, ten huize en ten laste van Gerke Eeltjes Bakker, boer, wonende onder Sneek, publiek, tegen gereede betaling, verkoopen: Diverse MEUBELEN en HUISGERADEN, als: Eikenhouten Kabinet, Kolomkagchel, Kook- kagchel, Kastjes, Lamp, Spiegel, Klokje, In- schuiftafel, Stoven, diverse Kopjes en Schotel tjes, Koper-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk. Voorts: WINKELKAST, houten BO1ER- AAD, 2 koperen ADEN, KARN met toebe- hooren, een partij MEST, HOOI enz. Eindelijk nog: MANS- en \R0UWEN- LIJFDRAGT. Schoonhoven verschijnt: Oorspronkelijke schetsen en Novellen-fep) van Hedendaagsche Auteurs. g Jaargang 1881. Eerste Aflevering. Eene reeks uitnemende voortbrengselen onzer letterkunde wordt, in NEaRLANDS BIBLIOTHEEK bijeenverzameld, het Nederlandsch publiek aangeboden. S? De eerste aflevering van den jaargang «B 1881 bevat: TWEE ZUSTERS, door al J. Hoek. DES KONINGS VRIEND, door Mevr. A. L. G. Bosboom-Toussaint. HET SINT NICOLAAS-GESCHENK, aw door A.. C. W. Staring. «5 Maandelijks verschijnt eene aflevering van gen prijs van Men verbindt zich slechts voor 12 af- Bij alle Boekhandelaren is deinteeke- gg Uitsluitend de beste soorten; billijke prijzen ii e e K Te bevragen bij R. van DRIESSEN Zoon. Beschermheer Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Alexander, Prins van Oranje. die geen geadverteerden Prjjs of Premie heb ben gewonnen, TFccZ er dienende, ter beoordeeling der Directie}. Prijs: EEN GOUDEN REMONTOIR HOR LOGE. Premie EEN ZILVEREN DITO. Hat inleggeld is voor ieder Rijder 50 cent. De Winnaar ontvangt, ter beoordeeling van de Directie, de Medaille van het Bond. Aangifte tot Woensdag avond 9 uur bij den Kastelein IDS BOUMA. Prijsuitdeeling ’s avonds 8 uur in de Schouw burgzaal van den Heer R. AGEMA. Bij de Hardrijderij ea Prijsuitdeeling Muziek van de dienstdoende Schutterij van Sneek, Luitenant-Kapelmeestcr EDZARD GREFE. Punten van behandeling: 1. Notulen enz. 2. Verslag van de Commissie over een te houden Concours of tentoonstelling van Huis vlijt. 3. Voordracht van den heer Von Saber over: het Kunsthandwerk in de renaissance, „op- - gekelderd met teekeningen en afgietsels uit het Kunstmuseum te Haarlem. 4. Vrije introductie. 5. Voorstellen Zilv« Jam/Juli 62’/ 20*/( A V K K T K ft! T I K M. 11 n OS EFFECTENBEURS 9 T T. c t t 1 1 1 i n T r "n T3 X 1 1 3 5 5 5 5 Geen veiantwoordehjkhe'd op ons willende Iaden, wel ke niet op ons rust, verklaren wij bij deze, dat wij al leen kuunen ins’aan voor de qualiieit en bijgevolg de geneeskrachtige eigenschappen van de echte teercapsn les van GUYOT die op het et'qnet van de flesch van on-e in 3 kleuren gedrukte handleekeniug voorzien zijn PRIJS; EEN GOUDEN MEDAILLE. PREMIE: EEN ZILVEREN DITO U,ClliU.t;iy 1VÖ VI omllljllb CAAAWVAXAJ^ VAN HET ^mArK>cc^i«=MMmnaeMKHMcnDeBME3DiBaias9MMBaanaatss3SMAMBBMHe3» i. w w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 6