M® 1 goed ‘afcwaï thans ioet Jfgc ■ute »rtij Tnge vaïro mijne verbii breng Cairo F Stormen des Harten. BdlTBUILA'fiö» op uaa1 D< midd eindi roors •crsc tnaat het i zitter egei jan OVERZICHT. Door den minister Childers werd Maandag in kelijk kan schijnen, dan zal ik de eerste zijn, die er u dankbaar voor is.” „Gij zijt immers mijne vijandin,*-’ antwoordde Adelheid op doffen toom „Neen, dat ben ik niet. Gij hebt steeds eene welwillende vriendin in mij gevondenen gij zult dat ook thans nog in mij vinden, alhoewel ik uwe handelwijze verafschuw. Vertel het mij dus, en ik zal u zooveel mogelijk helpen.” „Ik durf hier niet langer bhjven om mijn ge sprek met u voort te zetten,” antwoordde Adel heid angstig. „Stel u eens voor, dat mijn man on geduldig wordt en dat hij-zelf komt om mij te zoeken, zooals gij dat hebt gedaan, en dat hij ons beluistert, zooals gij hebt gedaan? Als ik het u moet bekennen, laat ons dan in den donkersten schuilhoek van het park gaanda;ir zal ik mis schien den moed hebben tot spreken.” lijm elf. ■1008' "freerd dien iaak iiiiid' heid I Gc zal 1 trek! llilk jjevei •<ianc Kiem in el ■en fijl Boop lijk i coufc ■JSnaai tand i ilaat jegei der regel 25 A zins ^°0P ■laat feenif vreet Kuae J. Ui “dat c |jk, riierh* :®peu i “jog ■>je ■at len quae; ■ge JJj.et In len egee ■en and. reeri ■ustii nate 4 eindt ictw ;e bt fuae uj h Jen and’ »kad i Kom Ie k( 5 In Ich wet ran 1 «gen >ok i moet. in de Transvaal te vallen, zullen zij de door minstens 5000 Boeren bezet vinden deze zullen, dank zij het reeds behaalde l moeilijk te overwinnen tegenstand bieden. Het blad meent dat generaal Colley niet voor 20 dezer tot een nieuwen aanval zal overgaan en houdt de overgave der Engelsehe garnizoen» in het binnenland voor zeer aanstaande. De Maandagmiddag begonnen zitting van het Engelsehe Lagerhuis duurde Woensdagmor gen nog voort, daar de lersche leden voortdu rend redevoeringen hielden en bij afwisseling voorstelden de zitting te verdagen, zoodat het niet tot een beslissing over Foster’s verzoek, om de lersche uitzonderingswet te mogen indienen, komen kon. De minister en anderen hebben toen tot den voorzitter de vraag gericht, of de Ieren zich niet aan opzettelijke vertraging van het debat schul dig maken. In den loop der discussie hierover, valt Parnell een der sprekers in de rede. De ex-minister van marine, Smith, vraagt of Par nell zich daardoor niet schuldig maakt aan over treding van het reglement. De vice-president (die den voorzitter in deze zitting van tijd tot tijd aflost) verklaart, dat hij Parnell daarom niet straffen kan. De meerderheid der conservatieven heeft ver volgens na half twee de zaal verlaten.. De mi nister Bright verklaart, dat de regeering de ver antwoordelijkheid voor den tegenwoordigen toe stand wel op zich wil nemen en maatregelen zal beramen om een einde aan de zaak te ma ken. Hij voegt er bij, dat hij het gedrag der lersche leden voorbeeldeloos vindt en als de grofste beleediging beschouwt, die ooit het par lement werd aangedaan. Woensdag morgen te negen ure verscheen de voorzitter in het Lagerhuis. De discussion duur den steeds voort. Te 9*/2 ure de voorzit ter den spreker, die aan ’t woord was, in de re de en verklaarde, dat hij geen verlof kon geven de discussion verder voort te zetten. Een hef tig tooneel was hiervan het gevolg. Daarop had een stemming plaats, waarbij het Huis met 168 om over door een arts, maar door den veldkornet. De Transvaalsche Boer laat zijne jongens, die nog niet genoeg gehard zijn om de vermoeienissen van een veldtocht te doorstaan, bij zijne vrouw en overige kinderen te huis en gaat zelf voor zijne vrijheid en onafhankelijkheid vechten. Men begrijpt nu, wat het „zware verlies der Boeren” te beduiden heeft. Weduwen en weezen bij menigte, vernietigde welvaart, zelfs hongersnood door gebrek aan zaaikoorn in het vooruitzicht, zooals Pretoriüs jammert in zijn de 3 December aan den administrateur, kolonel Lanyon, ge schreven treffenden brief. Het is om die reden, medeburgers, dat zelfs in het gunstigste geval, dat namelijk de Britsche regeering eindelijk hare dwaling inziet en bevel geeft tot staking der vijandelijkheden, wij, Neder landers, gereed moeten staan om onzen Transvaal- schen stamgenooten op een gegeven oogenblik te hulp te komen, niet door de wapenen, maar door liefdewerken, om het doorgestane leed zooveel mogelijk te verzachten. Het is hiervoor, dat in de eerste plaats geld noodig is, veel geld zelfs. Geeft het met ruime handen, en weest verzekerd dat het goed besteed zal worden. Eergisteren heeft te Rotterdam een vergadering plaats gehad, waarin van gedachten gewisseld is over de uitzending van geneeskundige hulp naar de Transvaal. De heer As. van Reeseman presideerde. De oproeping tot de vergadering ging mede uit van de hh. dr. A. P. G. Jorissen, dr. A. V. W. Bikkers, R. Drost, H. J. Meer kamp van Embden, P. R. Mees en mej. Groen, gewezen ziekenverpleegster van het Roode Kruis. De heer Gramberg, die het initiatief genomen heeft voor het Oranje-Kruis, was mede in de zaal aanwezig en werd uitgenoodigd zich naast het bestuur te voegen. De heer Bikkers deed daarop verslag van een onderhoud, ’t welk hij had gehad met eeni.ge leden van ’t Nederl. hoofdbestuur van ’t Roode Kruis. Bij die gelegenheid werd hem het vol gende medegedeeld: Het Roode Kruis is geen Nederlandsche, maar een internationele veree- niging. Zij is gehouden aan een internationale conventie, waarin o. a. deze bepaling voorkomt, dat zij alleen handelend kan optreden in over leg met den minister van buitenlandsche zaken. Na de verklaring van den minister Childers, dat de Transvaalsche Boeren als oorlogvoerende partij zouden worden beschouwd, stelde zich nu het hoofdbestuur van het Roode Kruis voor, om zoo spoedig mogelijk in consult te treden met den minister van buitenlandsche zaken. Zoo mogelijk zou men heden met den minister een onderhandeling hebben. Het hoofdbestuur van het Roode Kruis zou voorts gaarne eventueel de gelden en goederen in ontvangst nemen, af gestaan voor het kennelijk doel van uitzending van geneeskundige hulp naar de Transvaal. Nu het alzoo duidelijk bleek, dat het Roode Kruis bereid is handelend op te treden, werd besloten dat men zich met haar in contact zou stellen en alles wat voor de Transvaal gezonden werd, aan haar overdragen. De Rotterdamsche afdeeling zou tijdelijk werkzaam blijven in het belang der gekwetsten. Ook de^ heer Gramberg verklaarde, dat hij zijn Oranje-Kruis ophief en de ingekomen gelden aan het Roode Kruis zou overdoen. Nadat nog besloten was bij het Roo de Kruis op spoed aan te dringen, wijl de tijd verliep en men op 30 dagen zeereis en 14 da gen landreis moest rekenen, werd de vergade ring gesloten. Met bovenstaande mededeelingen strookt ge heel een bericht, in ’t Vad. opgenomen, dat ten gevolge de verklaring van de Engelsehe regee ring in het Parlement het bezwaar is opgeheven, Eene vertelling van Fr. Levanti. XVIII. (Vervolg.) Eindelijk beurde Leonore het hoofd weer en keek Adelheid aan. „Gij hebt u aan de gruwelijkste, meest ge- wetenlooze handelwijze schuldig gemaakt, waar van ik ooit heb gehoord,” zeide zij. „Toorn maakt zich van mij meester, als ik er aan denk, en ik huiver reeds, als ik bedenk wat Werner er van zeggen zal, als hij het verneemt.” „Gij behoeft het aan hem niet te zeggen o, gij zult het zeker aan hem niet zeggen!” riep Adelheid smeekend en vol angst uit. „Het zóü meer dan wreed van u zijn, als gij hetdeedt. Alles toch is van Clara uitgegaan!” Het is dus een feit, dat uw eigen zoon, Wer- 7! het Engelsehe Parlement meegedeeld, dat de geheele naar de Transvaal gezonden Verster king uit 4500 man bestaat en dat meer dan de helft dezer troepen reeds in Zuid-Afrika is aan gekomen, terwijl de rest vóór 10 Februari te Durban verwacht wordt. Vóór het uitbreken van den opstand beschikte generaal Colley over 4100 man, die echter over Natal en de Trans vaal verstrooid waren. De Boeren, deelde de minister verder op de aanvraag van verscheiden radicale leden mede, zullen geheel naar de re gelen van beschaafde oorlogvoerende partijen be handeld worden, ook wat betreft het wederzijds uitleveren van gevangenen. Het bericht van den correspondent der Times, dat de Engelsehe gewonden in koelen bloede door de overwin naars waren afgemaakt, blijkt, zooals te verwach ten was, volkomen bezijden de waarheid geweest te zijn; generaal Colley telegrafeert zelf, dat de Boeren de gewonden humaan en vriendschappe lijk behandelen. De door de Engelsehe troepen in de Transvaal geleden nederlaag wordt, volgens een depeche uit Durban aan de Köln. Ztg., daar als zeer ernstig beschouwd, vooral met het oog op de vermoedelijke gevolgen. Alle autoriteiten in de Kaap-kolonie zijn van oordeel dat de behaalde overwinning de Boeren zal versterken in liun besluit om den tegenstand tot het uiterste te drijven, dat alle wijfelaars daardoor zullen over gehaald worden om mede te doen en een grooto éenheid onder de Boeren daarvan het gevolg wezen moet. Als de Engelschen andermaal pogen passen en succes, in het bewustzijn hunner kracht een hetwelk het hoofdcomité van het Roode Kruis belette dadelijk werkdadig op te treden, zoodat nu voorloopige onderhandelingen daaromtrent plaats hebben. Te Zutphen is de slagerij van den heer Oor sprong en de naastgelegen stal van Van Gend en Loos afgebrand. In de slagerij kwam een man in de vlammen om. SNEEK, 4 Februari. Op den 3 dezer werd in het Waterschap van Wijmbritseradeels c. a. Contributie Zeedijken overgegaan tot de opening der stembriefjes, tot benoeming van 6 Volmachten, tengevolge perio dieke aftreding op 1 Maart 1881. Het bleek daarbij, dat in de 4 Afdeelingcn van het Waterschap waren ingekomen 289 stem biljetten, waarvan geene van onwaarde zijn ver klaard zoodat de volstrekte meerderheid van stemmen bedroeg 145. De uitslag is geweest, dat gekozen zijnde hh. K. K. Kooij te Snoek, met 284; M. 11. Tromp te Woudsend, met 287; J. Y. Bootsma te Schar- negoutum, met 276; S. S. Kooistra te Folsgare, met 272W. F. Boomstra te Goënga, met 196 en J. J. Boschma te Oudega, met 199 stemmen. Op de hh. S. J. Gerbrandij te Goënga en B. U. de Jong te Uitwellingerga waren uitgebracht respectievelijk 63 en 65 stemmen, terwijl de ove rigen onder onderscheidene personen waren ver deeld. In de jl. Woensdag avond gehouden ver gadering van de Afd. Sneek van „Volksonder wijs” is o. a. verslag uitgebracht over den toe stand der Afd. in het afgeloopen jaar. Daaruit bleek, dat het getal leden in het geheel 121 bedroeg. De ontvangsten bedroegen f 143.25 de uitgaven f 175.915, zoodat de kas een nadee- lig saldo aanwees van f 32.66s. Van de kas vroeger van de vereeniging tot wering van school verzuim ontvangen, was een overschot van f59,10. Als lid van het bestuur werd herkozen de heer F. H. W. Mulder, secretaris der Afdeeling. Op voorstel van het bestuur werd besloten voor rekening der Afd. twee zonen van onbe middelde ouders te plaatsen op de Huis vlij tschool en werden de hoofden der scholen No. 3 en 4 alhier uitgenoodigd een drietal leerlingen aan het bestuur aan te bieden ter keuze. Belangrijke besprekingen -werden gehouden naar aanleiding van de gestelde vraag„Zijn afzonderlijke jongens- en meisjesscholen aan te bevelen Met algemeene stemmen vereenig- den de leden zich met de motieAfzonderlijke jongens- en meisjesscholen zijn niet wenschelijk. Ten slotte werd door een der leden voorge steld, dat de Afd. zich zou wenden tot den Ge meenteraad met het verzoek, dat ook in de te ma ken schoolverordeningen verbods-bepalingen zou den worden opgenomen tegen het arbeiden van kinderen beneden de 12 jaar. Bij acclamatie vereenigde zich de vergadering met dit voorstel. Het Bestuur van „de Club” verzoekt ons heden, alsnog te willen melden, en met ge noegen voldoen wij aan dat verzoek dat thans het geheele bedrag der recette bij de uitvoering op 23 Januari jl., ad f254,56, aan de Algemee ne Commissie v. d. Watersnood is overgemaakt, Met het oog hierop komt het ons minder ge past en wenschelijk voor, ons berichtgever zal ons dit zeker ook toestemmen nog verder in ons blad op deze zaak terug te komen. ner’s kind, gestorven is, en dat uwe bewering, dat het kind zich in een hygiënisch gesticht bevond, gelogen is?” „Ja, dat is waar!” „Maar waarom handeldet gij toch zoo Waarom hebt gij die vreeselijke leugen uitge dacht? Gebeurde dat uit zucht tot gewin, op dat Ebersdorf met zijne inkomsten u niet ont gaan zou?” „Ja, natuurlijk, een andere beweeggrond kón er bij mij niet bestaan, daar gij-zelf wel weet dat het erfrecht van Ebersdorf geheel op den zoon en niet op de weduwe overgaat. Gij be hoeft mij mijne zonden niet stuk voor stuk on der de oogen te brengen.” „Maar, Adelheid, gij draagt toch een hart in uw boezem, gij hebt toch gevoel en gij weet wat eer is; hoe kondet gij dan uwe toestemming geven tot zulk een leugen?” „Gij zoudt dat toch niet begrijpen, ook al zei ik het u,” antwoordde Adelheid. „Niemand kan dat begrijpen, als ik-zelf.” „Vertel het mij, Adelheid, vertel het mijen als er ook maar een vonkje van verstand in doorstraalt, waardoor de daad minder versehrik- Generaal een adres doen tcekomen, waarin zij den wensch uitdrukt, dat de Kamer ten spoe digste, vóór andere zaken, art. 76 der grondwet zal herzien en wel zoodanig, dat in Nederland het algemeen kiesrecht ingevoerd worde met volstrekt geheime stemming, of, zoo de Kamer mocht voornemens zijn tot geheele herziening der grondwet over te gaan, dan Z. M. den Ko- ning voor te ste len een commissie te benoe men, door het geheele volk gekozen, om bij die herziening haar advies uit te brengen. Het adres is voor 5 ets. verkrijgbaar gestold. lu strijd met de laatste mededeeling aangaande het treurige geval te Nietap, wordt van eene.al leszins bevoegde zijde bericht, dat de plaats gehad hebbende lijkschouwing veel grond heeft gegeven aan de meening, dat het meisje zich zelf heelt doodgeschoten, en dat de oom, uit wanhoop, een einde aan zijn leven heeft willen maken. In het U. D. werd onlangs bericht, dat van- we°-e de orde van Nederlandsche vrijmetselaren en 'door den grootmeester-nationaal adressen aan de groote loge en aan H. M. de Koningin tan Engeland, in zake de Transvaalsche quaestie, zouden zijn gericht. Thans kan het Vad. met volkomen zekerheid zeggen, dat te dezen opzichte noch door het Groot-Oosten, noch door Z- K. H. prins h rede- rik der Nederlanden in bovenvermelde betrek king eenig adres is afgezonden. Het Hoofdcomité tot behartiging van de be langen der Transvaalsche Boeren heeft in zyn ver gadering van Donderdag 27 Januari jl. besloten, een krachtig en dringend beroep te doen op den geldelijken steun zijner landgenooten. Niet alleen heeft het Hoofdcomito veel geld, zeer veel geld noodig, om te kunnen voortgaan met het uitgeven en verspreiden van kleine stukjes ter voorlichting der publieke meening, vooral in Engeland, om zoodoende tot herstel van de onafhankelijkheid van de Z.-Afnkaansche Republiek te geraken, maar bovenal zuilen, nu een bloedige strijd is uitgebroken, ruime toe zendingen van geld tot leniging van de rampen door den oorlog veroorzaakt, dringend noodig zijn.’ Met vertrouwen richt zich dan ook het Hoofd comité met bovenstaand verzoek tot zijn landgenoo ten, die, wanneer voor een grootsch en een edel doel een beroep op weldadigheid werd gedaan, nimmer achtergebleven zijn in het verleenen tan geldelijken steun. Ook de geringste gave zal welkom zijn, terwijl, behalve ’t Hoofdcomité, ook de redactie van 't Utrechtsch Dagblad zich vol gaarne bereid verklaart, giften voor dit doel in ontvangst te nemen, Prof. P. Harting voegt aan deze oproeping de volgende opwekking toe: Medeburgers! De Transvaler» hebben hun dag der iher- mopylen gehad. Zij hebben hunnen zoo veel beter gewapenden vjjand afgeslagen en hem het door- dringen in hun vadoi’land belet. Het kan niet anders, of zelfs dien vijand hebben zij achting ingeboezemd. Toch staat het te vreezen, dat die heldhaftige verdediging weinig baten zal. Nieuwe scharen rukken aan en men kan eindelijk zelfs een bergkloof met lijken dempen. De blanke bevolking der Transvaal staat tot die van Engeland als óen tot achtduizend In het ontvangen bericht luidt het„Ook de Boeren leden zware verliezen”. Weet gij waarin die verliezen bestaan? Bijna uitsluitend in vaders van huisgezinnen. De Transvaalsche Boer trouwt vroeg. Na zijn een-en-twintigste jaar is hij dienst plichtig. Ouderdom en lichaamsgebreken geven wei vrijstelling, doch de keuring geschiedt met kigste vrouw op de wereld. Ach, hoe weinig had ik gedacht, toen ik hem voor de eerste maal zag, dat Felix van Welden mij eenmaal te gronde zou richten. En het schijnt bijna, Leonore, alsof gij hem hadt aangemoedigd, om voor u in bewondering te geraken.” „Ik ben met u naar hier gegaan, u-zelf te spreken en niet over Welden,” ant woordde Leonore. „Vertel mij de geheele waar heid, anders zou ik u niet kunnen helpen.” „Het was niet mijne schuld,” jammerde Adel heid. „Ik had aanvankelijk volstrekt geen be drog in den zin. O, Leonore, wat moet ik doen? Geloof mij, tot op dit oogenblik heb ik eigenlijk nog nooit recht begrepen wat ik gedaan heb! Wees toch goed tegen mij, lieve Leonore wees toch goed!” „Ik ben goed tegen u, ik ben de beste vriendin, die gij kunt hebben. Vertel mij de volle waarheid en daarna zal ik zien, op welke wijze ik u helpen kan. Vertrouw op mij Haar edel gelaat boog zich over de schreiende heen en hare armen omvatten haar. „Ik weet niet, hoe ik het u zal zeggen,” snikte Adelheid. „Er valt daarbij zooveel te vertellen. Beide verlieten de plek en drongen dieper door in het park, waar de schaduwen der nacht dichter waren. Hier wierp Adelheid zich op het grasbed neer. „Ik wou wel, dat ik reeds lang gestorven ware!” snikte zij. „Ik ben toch de ongeluk- 1 I Eg n >011. j Ad lalve

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2